Loajalita


Žádný vnitropodnikový model nemůže být plně funkční, nebudou-li jeho zaměstnanci loajální. Tato vlastnost je již plně v moci každého zaměstnance, jeho svědomí, ochoty a obětavosti. Je nutno si uvědomit, že celková image společnosti je z velké části dána právě vlastnostmi pracovníků. Mezi vlastnosti lze řadit technické a společenské charaktery zaměstnanců. Obě tyto vlastnosti jsou svázány s individuální loajalitou. Ačkoliv může být pracovník dobrý technik, nebude-li loajální, bude celkový jeho přínos pro podnik malý.

Co je to loajalita? Jak by se měla správně definovat v přítomném čase? Vezmeme-li si slovník cizích pojmů, dočteme se asi ponižující skutečnosti. „Být oddán svému panovníkovi." My chceme vnímat tento pojem v přítomném čase. V přítomném čase znamená v duchu demokratického myšlení. Podstatou není chápat společnost jako lidskou nadřazenost či podřazenost, ale respektovat vzniklou architekturu řízení pracovních procesů ve společnosti. Loajální by mělo znamenat dodržovat ustanovené předpisy, chovat se ve prospěch dobrého jména společnosti, neobracet problémy na jiné, nechovat se nevšímavě a nebránit jen svou osobu, ale dobrou pověst celé společnosti.

Každý zaměstnanec může svou osobností ve všedním životě vytvářet image naší společnosti. Svým jednáním, názory a především slovy prezentuje nejen svoji osobu, ale i jméno firmy. Záleží na jeho vlastnostech a charakteru, jak bude prezentovat celou společnost. Je to bohužel mrzuté, ale několik nevhodných vět na veřejnosti, může naší společnost velmi poškodit. Loajalita je právě o tom, co můžeme, co nemůžeme, co bychom měli a neměli dělat, abychom nepoškodili jméno naší společnosti, ale naopak zvýšili hodnotu osobního a společenského image.