www.amapro.cz [Angličtina pro jazykové školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Angličtina pro jazykové školy

Kniha je určená pro střední školy se zaměřením na anglický jazyk. Tento díl obsahuje rozšířenou výuku na již dobrých základech z předchozího studia. Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium. Mluvnice je popisována s ohledem na předchozí znalosti. Kniha určitě není určená pro začátečníky.Úvod do učebnice angličtiny

What is this?
Is it new?
One the Other
Is it ?, peníze
Výslovnost
Konec slov
Zjišťovací otázka
Zápor,Yes, No
Souhláska na konci věty
Co je to?

Who are you?
This is our
Poloha jazyku
He is, you are
Anglická abeceda
Hláskování slova
Anglické diktáty

What are you?
This,That
Zjišťovací otázky
Melodie věty, intonace
Složené tvary slovesa být
Přítomný čas slovesa mít
Oznamovací záporná otázka
Sloveso must
To be, to go, to tell, to stay, to do
Can, must, need, slovesa způsobová
Vhodný infinitiv
These, Those

What can, What must, you do?
Určující sloveso
Rozkazovací způsob
Pozměnění vět
Mluvit anglicky velmi dobře
Usunally, sometimes
Prostá forma, přítomný čas
Osoba 3 jednotného čísla

Every day
Kolik, how much
Základní číslovky
Pozor na výslovnost
How many
Do you know
He goes to
Mluvnice, otázka, zápor
Vázání koncových znělých souhlásek
Krátká rozkazovací věta
Workshop, otázky, překlad
Oblíbené citoslovce
Průběhová forma času
Předmětné tvary zájmen
Přesun předložky
Čtení čísel
Překlad, četba

Never know
Imperativ, zápor ve větě
Správná intonace
Vynechání členu
Street, ulice, lesson
This is, going
Výslovnost, intonace, melodie
Přečtěte a vypočítejte
Vynechaný slovesný tvar
Mluvnické a fonetické názvosloví
Česky, anglicky, výslovnost
Samostatně po předložce
Silné a oslabené tvary
Účelový infinitiv
Saský genitiv
Otázky a záporné věty
Neznámá slůvka
Přišel, dostal
Mluvnice, minulý čas
Otázka prosté formy
Užití minulého času, příslovce
Podstatné jméno slovesné
Způsob v příslušné osobě
Tvořte otázky v minulém čase
Otázky, překlad, četba

Telegram
Slovo one
Stupňování, mluvnice, big
Řadové číslovky
Čas podle hodin
Slovosled, podmět, sloveso
Zour, us, them, him
Kolik je hodin?
Czech grammar
Čtenář, private
Slovakia, Slovensko
Mluvnice, budoucí čas

Vztažná zájmena
Počítatelný, množné číslo
Any, nepravidelná slovesa
Člen dle potřeby
Význam slov příbuzných
Píseň, noty, My Bonnie
Chorus, anglická píseň
Visit, Dialoque
Minulý čas průběhový
Podmět s infinitivem
One, not, any
from, to, předložka
Popis dle obrázku
Vyjádření budoucnosti, be going to

Why is it not
English Food
Fish, ryba
Podmiňovací způsob přítomný
Složeniny se some, any, every
Věty v záporném smyslu
As, Like, tak jako
Dvojí možný přízvuk
Udávání času, dvojí význam
Otázky v anglickém jazyce
We had
Sloveso v otázce, to have
Minulé příčestí, trpný rod
Věta činná, věta trpná
Zdůrazňovací, zvratná zájmena
Opisné tvary can, may, must, infinitiv

Need not
Budoucí a minulý čas
Význam slov, časování
Neznámá slova
Music, Shopping
Vazba dvojího předmětu
Nepřímé otázka, tázací which
Časové a podmínkové věty
Till, should, would, could
Nepřímý předmět za přímý
Komparativ, superlativ
Neznámá slovesa

Dopis, Letter
Mluvnice, tvoření, Perfektum
Překlad tvaru perfekta
Přivlastňovací zájmena samostatná
Záporné věty
Převedení do trpného rodu
Doplnění chybějících slov
Slovo after
Doslova, jména
Průběhový tvar perfekta
Vzájemnostní zájmena, whose
Rozlišení silné a slabé výslovnosti

Each other
Vyjádření minulosti, dva způsoby
Have you ever
Carry me back
First Time
Nepravidelná slovesa
Rozlišování hlásek
Předložka v otázce

Do you know

Lekce, anglicky, česky, výslovnost I.
Lekce, anglicky, česky, výslovnost II.

Abecední slovníček anglicko český I.
Abecední slovníček anglicko český II.
Abecední slovníček anglicko český III.
Abecední slovníček anglicko český IV.
Abecední slovníček anglicko český V.
Abecední slovníček anglicko český VI.
Abecední slovníček anglicko český VII.
Abecední slovníček anglicko český VIII.
Abecední slovníček anglicko český IX.
Abecední slovníček česko anglický I.
Abecední slovníček česko anglický II.
Abecední slovníček česko anglický III.
Abecední slovníček česko anglický IV.
Abecední slovníček česko anglický V.
Abecední slovníček česko anglický VI.
Abecední slovníček česko anglický VII.
Abecední slovníček česko anglický VIII.
Abecední slovníček česko anglický IX.
Abecední slovníček česko anglický X.
Abecední slovníček česko anglický XI.

Obsah angličtiny


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro