www.amapro.cz [Jazykové rozbory, český jazyk]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Jazykové rozbory, český jazyk

Učebnice je určena zejména pro žáky 5. 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Publikaci doporučujeme učitelům českého jazyka. Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům a ušetří práci s vypracováním úkolů i správných řešení.


Probouzet zájem o jazyk
Zlepšení vyjadřování žáků

Metodika českého jazyka
Rozbor větný, syntaktický, souvětí
Poznávání druhů vedlejších vět

Sloveso, vedlejší věta
Vedlejší věty přísudkové
Rozvíjející větný člen
Původce děje, tvarosloví
Jmenné kategorie, pád, rod, číslo
Morfematický rozbor
Slovotvorný základ
Základ slova, přípona, předpona
Rozbor zvukové stránky věty
Stylistický rozbor, spisovná, nespisovná čeština
Pravopisný rozbor
Metodika jazykových rozborů
Komplexnost rozboru, příprava rozboru

Všestranné rozbory
Užívání zkratek a značek
Stavba a označení větných členů
Přívlastek rozvitý, podmět
Názvy větných členů
Znázornění stavby souvětí
Grafické znázornění rozboru věty
Souřadné spojení vět

Věta jednoduchá
Lexikální rozbor
Pravopisný rozbor
Zvukový rozbor
Sloveso v záporném tvaru
Synonymum
Základní stavební dvojice
Pravopis, souvětí
Psaní vykřičníku
Změna přízvuku
Slangová slova
Odvozená slova
Tvar slova ve čtvrtém pádě
Předložkové pády
Přísudkové sloveso
Znělost samohlásky
Náhrada slova
Příbuzná slova
Stavba slova
Pravidla slovního spojení
Mluvnický základ podmětu
Rozdělení slova

Význam slovních výrazů
Příslovečné určení
Dvojhláska
Význam rčení
Neshodný přívlastek
Příbuzná slova
Rozkazovací věta
Pravopisná výslovnost
Příčestí trpné
Několikanásobný přívlastek
Rozdíl mezi tvary
Slova podobného významu
Příklady poměru mezi členy
Příslovečné určení času

Mluvnická stavba přísudku
Význam slova
Příklady k rozboru
Rozbory vět v příkladech
Věta pro větný rozbor
Větný rozbor a příklady
Rozbor vět
Souvětí podřadné
Spojovací výraz věty
Počet vět
Významový rozdíl přívlastků
Určení pádu podstatného jména
Interpunkce ve větě
Původ slovesa
Sloveso chtít
Rozlišování vět
Vyjadřování předpony
Věta a pádová koncovka

Jednočlenné věty
Větný přízvuk
Abstraktní podstatná jména
Počet slov ve větě
Citově neutrální slovo
Slovesný tvar ve větě
Určité a neurčité slovesné tvary
Příslovečná podmínka
Pořadí slovních druhů
Přízvuk ve slabikách

Nedokonavé sloveso
Spojka a čárka ve větě
Pořadí sloves
Slovesný vid
Příbuzná slovesa
Vhodná tvar slova
Slovní základ
Významový rozdíl slov
Zájmena a číslovky
Stupňovaný tvar slova
Několikanásobný větný člen
Způsobová věta vedlejší
Sloveso stejného významu
Stupňované tvary přídavných jmen
Odvozování slova příponou
Význam předpony

Příklady k rozboru I.
Příklady k rozboru II.
Příklady k rozboru III.
Příklady k rozboru IV.

Nejčastější přípony
Určování druhu zájmen
Mluvnické významy slov
Poměr mezi větami
Rozvinutý podmět
Skupina hlásek
Slovesa stejného významu
Skloňování číslovky mnoho
Slovesnost
Sousedící samohlásky
Sloveso podobného významu
Pojmenování slova
Vytváření slov
Konkrétní podstatná jména
Poučení o psaní středníku

Podmět a přísudek
Slova opačného významu
Odkazovací věta, ukazování
Vhodný tvar
Přívlastek postupně rozvíjející
Nepřízvučná slova
Skládání slov
Řídící přídavné jméno
Jednohlásková slova
Pravidlo o správnosti slov
Poměr mezi větami hlavními
Pravopis psaní jmen
Závislost větného členu
Příslovečná věta způsobová
Druhy hlásek ve větě

Slovesný vid
Třída slovesa, vzor sloves
Přítomný tvar slovesa
Rozdíl mezi slovesy
Slovesná osoba
Spisovná výslovnost slova
Vedlejší věta podmětná
Silnější přízvuk
Vztažná zájmena
Pravopis příčestí
Podstatné jméno pomnožné
Citové zbarvení slova
Spisovný projev
Spojka protože
Citovost vyjádření
Infinitiv
Zvláštní výslovnost hlásky

Věty hlavní a vedlejší
Jiný význam slova
Spojovací výrazy
Grafická stavba souvětí
Spojky souřadicí, podřadicí spojky
Slohový rozdíl
Stavba věty, množné číslo
Souvětí oddělené čárkou
Slovesa s předponou
Význam slov

Věty pro větný rozbor I.
Věty pro větný rozbor II.
Věty pro větný rozbor III.
Věty pro větný rozbor IV.

Rozbory krátkých úryvků
Slova opačného významu
Přímá řeč
Tvoření příjmení
Nevyjádřený podmět
Dvojčlenné věty
Zájmeno sebou
Slovesný tvar
Počet vět v souvětí
Obojetné souhlásky
Psaní čárky, psaní vykřičníku
Odlišování sloves
Synonymum k příslovci
Slova přejatá, cizí slova
Užití středníku

Věty pro rozbor I.
Věty pro rozbor II.

Obsah rozbor vět


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro