www.amapro.cz [Chemie pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Chemie pro druhý ročník gymnázia

Kniha je určená pro studenty středních škol. Je více odborně založená a rozšiřuje učivo za základních škol. Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady užití chemické výroby a praxi. Obecně lze tuto knihu považovat za složitější učivo.


Obsah Chemie II.
Obsah Chemie II/2.

Chemický děj a jeho zákonitosti
Chemické reakce a přeměny
Termochemie, exotermické, endotermické reakce
Termochemické zákony
Chemická kinetika
Rychlost chemických reakcí

Chemická rovnováha
Rovnovážná konstanta
Činitel chemické rovnováhy
Rovnováha v protolytických reakcích
Disociační konstanta, kyselina
Iontový součin vody

Redoxní rovnováha
Beketovova řada kovů
Elektrolýza taveniny
Sloučenina uhlíku
Organická chemie, molekula
Izolace organických sloučenin

Kovalentní vazby
Konstituční vzorec
Sloučeniny acyklické, alifatické
Racionální vzorce, uhlovodíky
Reakce organických sloučenin
Eliminace, Substituce, Přesmyk
Činidla organické chemie

Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Cykloalkany, cykloalkeny, areny
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Názvosloví uhlovodíků, hlavní řetězec
Dvojitá vazba, butadlen
Alkan, cykloalkan
Teplota tání alkanů, Konformace
Zákryt, židlička, vanička
Terminace, sulfchlorace, halogenace
Methan, Ethan, Propan, Butan
Adice brómu,cyklohexen
Markovnikovo pravidlo, polymerace

Alkadieny, Butadien, Alkiny
Tautometry, Acetylén, hořák
Aromatické uhlovodíky, areny
Hoření benzenu
Nitrace toulenu
Kumen, sulfonové kyseliny
Petrochemie, recentní suroviny, ropa
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Halogenové deriváty uhlovodíků
Dipól, moment, polarita vazeb
Nukleofilní substituce, eliminace
Chloroform, tetrachlormethan
Dusíkaté deriváty, Nitrosloučeniny
Substituent, Nitrobenzen, Tritol

Chemické vlastnosti aminů
Barevnost organických sloučenin
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Karboxylové kyseliny
Amfoterní charakter, fenoxily, fenoláty
Eliminační reakce, alkohol
Redukce, nitrace, fenol
Fenol, sirné, bakelit, vlákno
Ethery, Dietylether, Dioxan
Karbonylové sloučeniny
Schiffové činidlo, oxidace, redukce
Jodoformová reakce, Aceton

Sytné a vícesytné kyseliny
Dekarboxylace kyseliny malonové
Urychlení esterifikace, kyselina nravenčí
Kyselina benzonová, ftalová, formyl
Vzorce funkčních derivátů, Polyester
Substituční deriváty, Ketokyseliny
Izotermický bod

Optická izometrie
Kyselina mléčná, vinná, citrónová, salicylová
Kyselina uhličitá, deriváty, močovina
Reaktivita, organické sloučeniny
Benzonové molekuly
Elektrofilní substituce
Nukleofilní substituce
Polární a nepolární molekuly
Hygiena, bezpečnost, laboratoř
Požár a výbuch
Rychlost reakce peroxidu
Srážecí a komlexotvorné reakce
Silná koncentrace, oxoniový iont
Důkaz dusíku, síry, halogenů
Modely organických sloučenin
Barytová voda

Nenasycené uhlovodíky
Frakční buňka, acethylen
Aromatické uhlovodíky, naftalen
Halogen deriváty uhlovodíků
Příprava anilinu
Dusíkaté deriváty
Destilace alkoholu, hořlavina
Reakce alkoholu a fenolu
Esterifikace, Práce s žíravinou
Barevné reakce fenolů

Aldehydy a ketony
Karboxylenové kyseliny, kapky
Stanovení teploty tání
Tepelný rozklad kyseliny
Schiffovo, Tollensovo činidlo

Rejstřík chemických pojmů I.
Rejstřík chemických pojmů II.
Rejstřík chemických pojmů III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro