www.amapro.cz [Fyzikální základy elektrotechniky a elektriky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzikální základy elektrotechniky a elektriky

Kniha podává matematické vyjádření fyzikálních vlastností elektroniky. Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku. Obsah učiva je velmi odborný a je určen pro vývojáře a studenty vysokých škol.


Předmluva elektriky

Obsah I.
Obsah II.

Seznam použitých znaků I.

Seznam použitých znaků II.

Jednotky soustavy SI
Elektřina a magnetismus
Kvantová elektrodynamika
Elektromagnetické pole
Fyzikální pole

Magnetické pole
Řešení vektorových polí
Legendreovy funkce, rovnice
Řešení rovinných polí
Grafické řešení skalárního pole
Proudové pole
Intenzita, skalární veličina
Měrná elektrická vodivost

Teplotní součinitel
Výpočet proudového pole
Hustota proudu, intenzita pole
Nulová hladina potenciálu
Přechodový odpor
Komplexní potenciál
Tenký pásek

Elektrostatické pole
Objemová hustota náboje
Kolmé složky indukce
Energie mechanické síly
Couloumbův zákon, síla
Výpočet náboje pole
Vodič v elektrostatickém poli
Náboj na kulové ploše
Pole dvou vodivých koulí
Deskový kondenzátor, dielektrikum

Magnetické pole
Permeabilita
Homogenní pole, hustota energie
Přímá integrace rovnice
Hopkinsonův zákon, skalára, vektor
Dutá koule v homogenním poli
Bifilární proudové pole
Nekonečný přímý vodič
Blízkost izolační stěny
Pole vodiče ve válcové dutině
Feromagnetický vodič, přímé pole
Magnetické obvody

Magnetický tok
Magnetomotorické napětí
Magnetická vodivost
Magnetický rozptyl
Uzavřený homogenní magnetický obvod
Magnetická vodivost
Permanentní magnet
Magnetování, magnetizace
Magnet, střídavý proud
Vířivé proudy, povrchový jev
Tvar křivky proudu a napětí
Přitažlivé síly elektromagnetů
Výpočet síly a momentu
Indukce, elektromagnet
Elektromagnet, střídavý proud

Indukční zákon
Ideální transformátor, napětí
Vzájemná indukčnost, Herringův pokus
Ztráty, vířivé proudy, ocelový plech
Impedance cívky, vodivá deska
Maxwellova teorie, periodický děj
Homogenní prostředí
Maticový tvar, Hamiltonův operátor
Tenzor materiálových parametrů
Invariance rovnic
Rovnice pole, pohybující se prostředí
Pohyb hmotného prostředí
Šíření elektromagnetické energie

Elektromagnetické vlny
Izotropní prostředí
Komplexní číslo
Rovnice kontinuity
Fázová konstanta, konstanta tlumení
Odraz a lom elektromagnetických vln
Koeficient, index lomu

Elektromagnetické pole
Pole kmitajícího dipólu
Blízký a vzdálený prostor
Řešení Hertzova vektoru
Teorie elektrických obvodů
Ideální cívka, ideální kondenzátor
Topologie elektrických obvodů
Pasivní dvojpól, aktivní pól
Přechodný stav

Metody analýzy obvodů
Smyčkové proudy
Metoda uzlových napětí
Princip superpozice
Transfigurace obvodů
Spojení do hvězdy, do trojúhelníku
Maticová forma řešení
Obvod stejnosměrného proudu
VACh charakteristiky součástek
Vlastnosti stejnosměrných obvodů
Výkon, užitečný, ztrátový, účinnost
Wheatstonův, Thomsonův můstek
Periodické funkce, střídavé stavy
Střední hodnota, efektivní hodnota
Sinusový, harmonický průběh
Komplexní číslo, Gaussova rovina

Fourierova řada
Metody harmonické analýzy
Spektrum, numerické metody
Grafická metoda, mechanická analýza
Obdélník, trojúhelník, kmit, funkce
Spektrum, sinus, pilový kmit
Usměrněný harmonický kmit
Periodická exponenciální funkce
Rozklad složitých funkcí

Kmitočtová, fázová modulace
Rozvoj funkce
Numerický výpočet hodnot
Náhradní obvod, bifilární vinutí
Rovnice uzlových napětí
Metoda časových vektorů
Časový průběh okamžitých hodnot
Jalová energie, jalový výkon
Kapacitní jalový odpor

Trojúhelník, výkon, odpor
Série, indukčnost, kapacita, odpor
Susceptance, kapacitní, indukční
Technický kondenzátor, cívka
Zdánlivý výkon, spotřebič
Vzájemná indukčnost, střídavý proud
Vektorový diagram, naprázdno
Indukčně vázané cívky
Topografické diagramy
Komplexní rovina
Parametrická stupnice
Dotykové body, stupnice
Amplituda, fáze, kmitočet, logaritmus
Kmitočtová, fázová charakteristika
Čtyřpóly
Převrácená přenosová, admitance, impedance

Výpočet lineárních konstant
Provozní vlastnosti, matice
Kaskádní matice, komplexní exponent
Provozní charakteristiky, nesymetrie
Degenerace, kaskáda, matice
Kmitočtové charakteristiky, článek
Reaktanční, reálné číslo, odmocnina
Vlnová impedance, imaginární číslo
Interval kmitočtů, závislost útlumu

Trojfázová soustava
Spojení trojúhelník hvězda
Výkon trojfázové soustavy
Souměrné složky, mnohofáze
Neharmonické periodické proudy
Řešení lineárních obvodů
Vliv zátěže, průběh proudu a napětí
Jalový a deformační výkon
Vyšší harmonické

Základní rovnice obvodů
Základní vztahy
Homogenní vedení bez ztrát
Poměr napětí k proudu
Vlnová impedance, naprázdno
Homogenní vedení, ztráty
Vlnová impedance vedení
Průběh proměnné impedance
Rychlost harmonické vlny
Smíšený obvod složený
Konstanta šíření, vlnová impedance
Přechodné děje, lineární obvody
Komplexní kořeny, partikulární integrál
Laplaceovy transformace
Zpětná transformace
Exponenciální hodnota
Vstupní svorky, spojení nakrátko
Přechodová charakteristika, impuls
Počáteční hodnota
Napětí na indukčnosti
Tlumení, konstantní napětí
Aperiodický případ
Křivka spirálového tvaru
Patrný vliv okamžiku
Ustálený proud, okamžik
Výchozí stav rovnice
Koeficient vazby
Kmitočty volných kmitů
Blízké volné kmitočty
Napěťový impuls, přechodný děj
Zatížení vlnové impedance
Nekonečně dlouhé vedení

Rychlost šíření vln
Kabelové vedení konečné délky
Napěťová vlna
Vedení zakončené odporem
Okamžik vedení nakrátko
Transformátorová vazba
Napětí na konci vedení
Změna parametrů skokem
Průběh přechodného děje
Změna indukčnosti v obvodu
Parametry proměnlivé periodicky
Mathiéuovy rovnice, algebraické rovnice
Náboj kondenzátoru

Nelineární obvody
Nelineární indukčnost, nelineární kapacita
Metody řešení nelineárních obvodů
Diferenciální rovnice, přesnost
Derivace, diferenciální rovnice
Ekvivalentní lineární rovnice
Metoda izoklin, fázová rovina
Lineardova konstrukce
Otázka stability
Kmitočtová charakteristika nelineárních obvodů
Subharmonická rezonance
Nelineární obvod tlumení
Relaxační kmity
Náhodné děje
Statistický moment
Charakteristická funkce
Korelační analýza

Analýza elektrických obvodů
Základy syntézy dvojpólu
Dimenzování, modelování, analýza
Dimenzionální matice
Argument rovnice
Diferenciální rovnice
Magnetický tok v cívce

Základní vztahy vektorů
Divergence, rotor, Hamilton, Laplacer
Diferenciální operace
Polohový vektor, Integrální vzorec, maticový počet
Nulová matice, asociativní, komutativní, distributivní
Matice diagonální, matice inverzní, adjungce, disjungce
Ortogonální transformace souřadnic
Tenzorový počet, Gradient skaláru
Divergence vektoru, rotor tenzoru

Rejstřík elektro I.
Rejstřík elektro II.
Rejstřík elektro III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro