www.amapro.cz [Polovodičová technika, tranzistor]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Polovodičová technika, tranzistor

Učebnice uvádí čtenáře do metod analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami. Autor seznamuje s fyzikální podstatou polovodičové techniky. Kniha obsahuje i řešení a návrhy několika stupňových zesilovačů.


Obsah polovodiče I.
Obsah polovodiče II.

Předmluva k polovodičům

Fyzikální základy polovodičů
Germanium, křemík
Dotované krystaly polovodičů
Rekombinování nosičů náboje
Difůze nabitých nosičů
Přechod PN v polovodiči
Kelvinova stupnice
Plošná krystalová dioda
Vyprázdněná vrstva přechodu
Přechod kov polovodič
Tranzistorový jev

Proudové zesílení
Polovodiče s více přechody
Obvodové veličiny
Obvodové parametry
Idealizace elektronických obvodů
Odporové obvody, linearizace
Odporový dvojpól
Diferenciální vodivost
Neelektrická veličina
Časová derivace
Převodní charakteristika
Náhradní obvod odporu
Derivace funkce
Reaktanční prvky, kapacita, indukčnost
Transformátor

Laplaceova transformace
Zobrazení rovnic prvků
Lineární indukčnost
Tranzistorový stupeň, náhradní obvod
Obrazový parametr
Náhradní schéma diody
Určení odporu
Náhradní schéma diody
Přehled diod, druhy diod
Charakteristika hrotové diody
Konstrukční uspořádání diody
Plošné diody, výkonové diody
Závislost při různých teplotách

Zenerova dioda
Tunelová dioda
Průběh diferenciální vodivosti
Kapacitní dioda
Varistor
Elektrická vodivost
Fotoelektrické odpory
Fotodiody
Rozsah pracovních teplot

Termistory
Plošné tranzistory
Základní zapojení tranzistoru
Zjišťování přírůstku napětí
Kapacita kolektorového přechodu
Ebersův Mollův model
Řez slitinovým tranzistorem
Unipolární tranzistory
Bipolární tranzistory
Admitanční náhradní schéma
Model skutečného tranzistoru
Tranzistor jako odpor
Giacolettovo schéma

Kmitočtové charakteristiky
Činitel Beta
Pracovní oblast tranzistoru
Charakteristické funkce tranzistoru
Grafy tranzistorů
Teplotní závislost tranzistoru
Teplotně závislá dioda
Tyristory
Hallovy sondy
Hallovo napětí
Kompenzace zbytkového napětí
Analýza obvodů

Náhradní schéma fotoodporu
Rozklad elektrického obvodu
Redukce obvodového řetězce
Vztahy pro výpočet veličiny
Náhrada lineárního budícího obvodu
Redukce obvodu od konce
Theveninova poučka
Rozklad a redukce složeného řetězce
Tranzistor se zpětnou vazbou
Návrh elektronických obvodů
Analýza elektronického obvodu
Soustava rovnic
Výklad informačního obvodu
Volba návrhu elektronického obvodu

Vstupní impedance
Metody řešení odporových obvodů
Grafickopočetní metoda
Souřadnicová soustava
Výpočet složitého obvodu
Vyloučení proměnné z rovnice
Transformační rovnice
Linearizace po částech
Grafický obraz závislosti
Extrémní reaktance
Symetrické zapojení

Stabilizátor ze zenerovou diodou
Grafickopočetní řešení
Obvody s fotodiodou
Parametrická stupnice
Sériové řazení diod
Toleranční pole
Jednoduchý tranzistorový stupeň
Tranzistor typu NPN
Můstkový tranzistorový stupeň
Stabilizace pracovního bodu
Náhradní obvod křemíkového tranzistoru
Velké změny teplot

Klidový bod
Teplotní stabilizace pracovního bodu
Úzkopásmové, selektivní, obvody
Návrh řešení elektronického obvodu
Metoda náhradních obvodů
Lineární dvojpól
Náhradní obvod zesilovače
Blokové schéma zesilovacího stupně
Přenosové kmitočtové pásmo
Časová konstanta
Výsledný odpor
Maticová admitanční metoda
Sloupcová matice budících proudů
Autonomní obvod
Nenulové napětí

Admitanční matice
Uzavřený přenosový obvod
Algebraický doplněk
Rozklad signálů
Časový průběh signálů
Póly a nuly přenosových funkcí
Pólový diageam, časový průběh
Impulsní odezva
Matice a determinance
Relativní překmit

Kmitočtové charakteristiky
Imaginární osa, rovnoběžka
Kmitočtová charakteristika
Fáze převodového parametru
Aproximace modulových a fázových charakteristik
Přesnost aproximace
Aproximace průběhu modulu
Určení zlomkových kmitočtů
Jednoduchý linearizovaný obvod
Základní zapojení zesilovačů
Vstupní vodivost

Vodivost
Zesílení napětí
Výstupní vodivost
Kmitočtová závislost napětí
Admitanční náhradní obvod
Pomocná veličina
Přenos napětí
Kvadratická rovnice
Zlomové úhlové kmitočty
Zanedbání vlivu kapacity
Vstupní impedance, výstupní impedance

Strmost, kmitočtový zlom
Kmitočtová závislost přenosu
Kmitočtové vlastnosti zapojení SE
Vstupní odpor sledovače
Horní kmitočtové pásmo
Úhlový kmitočet
Korekce kmitočtového pásma
Zapojení korekcí
Charakteristiky korekcí
Schéma zapojení korekcí
Korekce v dolním kmitočtovém pásmu
Korekce v horním kmitočtovém pásmu
Výraz a výpočet pro mezní kmitočet

Řešení a návrhy zesilovačů
Výpočet zesilovacího stupně
Jakostní číslo zesilovače
Omezení maximální strmosti
Zpětná vazba
Zesilovač se zpětnou vazbou
Napěťové zesílení zpětné vazby
Amplituda vyšších harmonických
Vliv zpětné vazby na impedanci
Bez zpětné vazby

Kmitočtová závislost přenosu
Vliv zpětné vazby na kmitočet
Poměr časových konstant
Kmitočtově závislé zpětné vazby
Nyquistovo kritérium stability
Komplexní rovina
Zpětnovazební smyčka

Rejstřík I.
Rejstřík II.

Seznam značek I.
Seznam značek II.
Seznam značek III.
Seznam značek IV.
Seznam značek V.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro