www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzika pro druhý ročník gymnázia

Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.

Předmluva o fyzice

Struktura a vlastnosti látek
Kinetická teorie stavby látek
Působení přitažlivých sil
Neuspořádaný pohyb částic
Difúze, Brownův pohyb
Vazební, potenciální energie

Struktura modelu látky
Rovnovážný stav, termodynamická soustava
Stlačení a ochlazení plynu
Pravděpodobnost, náhodný jev
Fluktuace hustoty plynu
Termodynamická stupnice teploty
Plynový teploměr
Stavová veličina, Celsiova teplota
Vnitřní energie, práce, teplo

Vnitřní energie tělesa
Potenciální energie, konání práce
Izolovaná soustava
Tepelná výměna, studené těleso
Měrná tepelná kapacita
Kalorimetr, kalometrická rovnice
Směšovací kalorimetr, vyrovnání teplot

První termodynamický zákon
Výpočet tepla, kinetika
Plynné skupenství látek

Ideální plyn
Rozložení molekul, graf
Střední kvadratická rychlost
Molekulová fyzika
Tlak plynu, hybnost
Rovnice tlaku plynu
Stavová rovnice plynu
Teplota vodní lázně

Izotermický děj, izoterma
Charlesův zákon, odchylka
Izobarický děj, objem plynu
Izotermický děj, příjem tepla Q
Izochronický děj, tepelná kapacita
Adiabatický děj, teplota plynu
Poissonův zákon, vysoký tlak
Volná dráha molekuly, vývěva
Střední kvadratická rychlost
Kruhový děj, ideální plyn
Práce vykonaná plynem
Zvětšení objemu plynu
Obsah plochy křivky

Druhý termodynamický zákon
Tepelné motory, chladič
Záznějový, zážehový, proudový, raketový, motor
Start kosmické lodi
Stálý a proměnný tlak
Vlastnosti pevných látek
Krystalické a amorfní látky
Izotropní, anizotropní, polymery
Krystalová mřížka, ionty
Kubická mřížka
Vodíková, kovalentní, Waalsova, vazba
Vakance, interticiální poloha částice

Deformace pevného tělesa
Deformace, ohyb, kroucení, smyk
Křivka deformace
Modul pružnosti v tahu
Plastická deformace tahu v kovech
Dislokace, pohyb
Součinitel teplotní délkové roztažnosti

Teplotní roztažnost tělesa
Dislokace, monokrystal, elementární
Deformace, Hookův zákon, kapaliny
Povrchová vrstva kapalin
Povrchové napětí, kapka
Povrchová síla, izotermika

Jednotka povrchového napětí
Stylový úhel, bubliny
Kapilarita, kapilární tlak
Kapilární elevace, deprese
Objemová roztažnost kapalin
Anomálie vody, vypuklý povrch
Změna skupenství látek
Teplota tání, teplota tuhnutí
Křivka tání, rovnováha

Měrné skupenské teplo, sublimace
Vypařování, teplota varu
Kapalnění, kondenzace, kondenzační teplo
Křivka syté páry
Kritický stav, kritická teplota
Fázový diagram, hustota, tlak
Bod, plyn, akademik
Vodní pára, rosný bod
Assmanův aspirační psychometr
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod

Vznik elektrického proudu
Elektrostatická indukce
Izolant v elektrickém poli
Relativní permitivita, dialektrikum
Uspořádaný pohyb částic
Konstantní proud, ampér
Elektromotorické napětí
Graaffův generátor
Elektrostatická indukce, permitivita

Elektrický proud v kovech
Elektronová vodivost kovů
Elektrický odpor, Ohm, vodivost, Siemens
Měrný elektrický odpor
Ohmův zákon, reostat
Uzavřený elektrický obvod
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
Kirchhoffovy zákony, součet proudů

První zákon Kirchhoffův
Výsledný odpor, bočník
Zvětšení rozsahu voltmetru
Elektrická práce, elektrický výkon
Účinnost zdroje, elektrický příkon

Druhý Kirchhoffův zákon
Elektrický proud v polovodičích
Hustota volných elektronů
Termistor
Nevlastní polovodiče, příměsi
Děrová vodivost, akceptory

Diodový jev, PN přechod
Závěrný proud, volné elektrony
Elektronová vodivost, hrotová dioda
Tranzistorový jev, kolektor, emitor, báze
Proudový zesilovací činitel, Beta
Objevení polovodiče
Měrný elektrický odpor polovodiče

Elektrický proud v elektrolytech
Disociace, iont, anoda, katoda
Faradayovy zákony, rozkladné napětí
Elektrolýza, Faradayova konstanta
Galvanický článek
Suché články, plochá baterie
Koroze kovů, hořčíkové piliny
Elektrochemický ekvivalent látky
Ionizace plynů
Zápalné napětí, výboj
Ionizační komora, nasycený proud
Doutnavý elektrický výboj
Katodové záření, anodové světlo
Termoemise elektronů
Obrazovka, elektronka, emise, urychlovací anoda
Rentgenové záření
Cvičení z fyziky

Laboratorní cvičení
Relativní atomová hmotnost
Avogardova konstanta
Relativní molekulová hmotnost
Průměr molekuly
Změna energie, tepelná výměna
Setrvačník, tvar kříže
Měrná tepelná kapacita
Stavová rovnice ideálního plynu
Termodynamická teplota
Práce plynu
Okolní teplo
Teplotní roztažnost pevných látek
Mez pevnosti, výpočet
Výpočet délky hrany
Výpočet kapilární elevace
Výpočet odchylky
Tání ledu, měrné skupenské teplo
Výpočet tepelné výměny
Výpočet hmotnosti při teplotě
Měření elektrického napětí
Měření napětí a proudu
Celková odchylka měření
Měření a výpočet konstantního proudu
Proudové větve, výpočet
Měření elektrického odporu
Substituční metoda, měření můstkem
Princip můstkové metody
Výpočet svorkového napětí zdroje
Charakteristika diody v propustném směru
Měření ochranného odporu

Rejstřík fyziky I.
Rejstřík fyziky II.
Rejstřík fyziky III.
Rejstřík fyziky IV.
Rejstřík fyziky V.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro