www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyzika pro druhý ročník gymnázia

Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


A

akumulátor [102]
alternátor [102]
aniont [132]
aritmetický průměr [45]
atom [60]
B

bočník [114]
C

chladič [52]
chyba přístroje [169]
charakteristika [177]
cyklický děj [48]
Č

částice [138]
D

deprese [81]
destilovaná voda [98]
deformující síla [159]
diagram [48]
dioda [177]
díry [120]
dopravník [22]
DU10 [114]
dynamo [102]
E

elementární buňka [60]
elevace [81]
elektrický náboj [98]
elektrická vodivost [106]
elektromotorické napětí [110]
elektron [120]
elektrolyt [132]
elektrody [132]
energie [22][138]
energetické hledisko [41]
F

fotoelektrický článek [102]
G

galvanický článek [102]
galvanometr [173]
H

histogram [31]
hliník [27]
hmotnost [36][159]
horní hranice [56]
hustota [90]
hydrograf [93]
I

ideální plyn [36]
intenzita pole [98]
iont [138]
ionizátor [138]
izobara [41]
izotropní těleso [70]
izolant [98]
J

jezero [81]
joule [165]
K

kapilární tlak [81]
kationt [132]
katoda [144]
kapátko [151]
kalorimetr [165]
Kelvin [70]
kinetická teorie [18]
kmitavý pohyb [9]
kovové lano [70]
kovový vodič [106]
korek [151]
kruhový děj [48]
křivka [31][86]
křemík [60]
křivka tání [93]
kvantový model [106]
kyslík [31]
kyselina olejová [151]
L

Lammertův pokus [31]
led [165]
M

matematický vztah [41]
matematické vyjádření [106]
malé hodnoty [173]
maximální proud [177]
mechanické vlastnosti [5]
měrné teplo [86]
měření [93]
měřený proud [114]
měděný povlak [132]
měřená veličina [169]
milimetrový papír [41]
molekuly [14]
molekula [31][45]
molární plynová konstanta [36]
modrá skalice [132]
monomolekula [151]
N

napětí [177]
náhodný jev [14]
nádoba [90]
náboj [138]
náraz [138]
neuspořádaný pohyb [9]
nerovnost [165]
normálové napětí [65][159]
NPN [126]
O

oblast fyziky [5]
objem [90][151]
odměrný válec [151]
ohřívač [52]
ohmův zákon [106]
okolní tělesa [27]
opačný směr [98]
opakované měření [169]
P

parní stroj [48]
pascal [65]
perpetum mobile [52]
pilové kmity [144]
plyn [22]
plynová turbína [56]
plošné tranzistory [126]
PNP [126]
posuvný pohyb [36]
povrchová blána [75]
posuvný kontakt [173]
potenciometr [177]
pravděpodobnost [14]
práce [48]
proudový motor [52]
pružnost [65]
prodloužení [65]
proudový rozsah [114]
přírůstek energie [27]
příjem energie [27]
přímo úměrná [75]
přehřátá pára [90]
přechod [126]
příčný řez [159]
působení síly [75]
R

relativní atomová hmotnost [60]
relativní vlhkost [93]
relativní odchylka [169]
rovnovážná poloha [9]
rovnovážný stav [18]
rotační olejová vývěva [45]
rozdíl teplot [93]
rostoucí teplota [120]
rychlost [31]
rybník [81]
Ř

řeka [81]
řešení rovnic [173]
řídící elektroda [144]
S

samovolné stlačení [14]
samovolné teplo [56]
sčítanec [173]
setrvačnost [144]
síla [65]
skupenství [5]
skupenské teplo [86]
soustruh [22]
součinitel roztažnosti [70]
spalovací motor [52]
spojení nakrátko [110]
srážková frekvence [45]
stavba látky [18]
stav změny [36]
stavová rovnice [41]
stálý tlak [41]
struktura kapaliny [81]
stínítko [144]
sublimace [86]
sublimační křivka [93]
sytá pára [86]
Š

široké měřítko [120]
T

tání [165]
tepelné parametry [5]
teplota látky [9]
teplotní stupnice [18]
teploměr [18]
termodynamika [18]
tepelný motor [22]
teplota vody [27]
teplota [52]
teplotní interval [81]
termočlánek [102]
teplota tuhnutí [165]
těleso [52]
tíhová síla [159]
tlaková síla [48]
tlak [90]
trojný bod [90]
tranzistor [126]
U

uspořádání atomů [60]
uzavřený obvod [110]
Ú

úbytek [22]
účinnost [56][56]
V

vazby síly [9]
var [86]
vakuum [98]
valenční elektron [120]
viskozita [132]
vlhkost vzduchu [93]
vnější podmínky [14]
vnitřní odpor [110]
voda [75]
volné elektrony [120]
výměna tepla [27]
výbojková trubice [138]
vzdálenost [31]
vzduch [75]
Z

základní destička [126]
zdroj [177]
zinek [70]
změna skupenství [90]
Ž

železo [70]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro