www.amapro.cz [Matematika pro základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Matematika pro základní školy

Kniha je ucelený přehled učiva matematiky pro druhý stupeň základních škol. Věnuje se také opakování pro studenty středních škol, kteří by některé věci mohli zapomenout. Je ilustrováno mnoho obrázků z geometrie a klíčové věci jsou doplněny konkrétními příklady včetně řešení.


Seznámení s knihou

Matematické značky
Přehled početních výkonů
Desítková soustava
Zákon komutativní, zákon asociativní
Početní výrazy, závorky
Zaokrouhlování čísel, nula
Sčítání, odčítání čísel

Násobení přirozených čísel
Násobení stejných čísel
Dělení přirozených čísel
Dělení beze zbytku, se zbytkem
Dělení dvou čísel
Dělení, dělitelnost, dělič
Součet, součin, násobek, dělitel
Rozklad čísla, prvočinitel
Soudělná čísla, čísla nesoudělná

Zlomky, zlomek, čitatel, jmenovatel
Velikost zlomku, smíšené číslo
Rozšiřování, krácení zlomků
Porovnávání zlomků dle velikosti
Příklady se zlomky
Sčítání zlomků, odčítání zlomků
Násobení zlomků
Dělení zlomků, odhad součinu
Složený zlomek, zkouška výsledku

Poměr a úměra
Měřítko, změna čísla v poměru
Úměra, postupný poměr
Určení měřítka výkresu

Desetinná čísla
Sčítání a odčítání, desetinná čísla
Násobení desetinných čísel
Dělení celým číslem, zkouška
Dělení číslem desetinným
Dělení a násobení

Umocňování
Druhá mocnina
Třetí mocnina, tabulky
Odmocňování, druhá odmocnina
Odhad druhé odmocniny, tabulky
Výpočet druhé odmocniny
Třetí odmocnina
Odhad třetí odmocniny, tabulky
Umocňování a odmocňování zlomků
Desetinné číslo a zlomek
Postup odmocňování, příklady

Procenta, promile
Výpočet procent
Použití vzorců a zlomků
Výpočet použitím úměry
Úrok, kladná čísla, záporná čísla
Porovnání racionálních čísel
Odčítání, násobení, součin
Dělení, dělitelnost, záporná čísla
Čísla psaná písmeny

Matematické vzorce
Mocniny, násobení mocnin
Dělení mocnin, exponent dělence
Mnohočlen, koeficient
Sčítání jednočlenů, sčítání mnohočlenů
Odčítání jednočlenů, odčítání mnohočlenů
Násobení jednočlenů, násobení mnohočlenů

Zápis vzorce
Dělení, dělení jednočlenů
Dělení mnohočlenů
Příklad dělení, výsledek
Umocňování jednočlenů
Rozklad mnohočlenů
Rozklad pomocí vzorce
Společný násobek

Algebraické zlomky
Krácení zlomků, rozšiřování zlomků
Sčítání zlomků, odčítání zlomků
Násobení zlomků
Dělení zlomků, složený zlomek
Rovnice, levá strana, pravá strana

Rovnice o jedné neznámé
Řešení rovnice
Neznámá ve jmenovateli
Výpočet neznámé ze vzorce
Soustavy rovnic
Rovnice o dvou neznámých
Výpočet soustavy rovnic
Soustava rovnic o více neznámých
Užití rovnic k řešení slovních úloh

Slovní úloha, hledaný zlomek
Příklady rovnic v praxi
Příklady slovních úloh
Řešení slovních úloh
Funkce, veličiny, přímá úměra
Nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická funkce
Vyjádření funkce tabulkou
Vyjádření funkce rovnicí
Aplikace funkce v příkladech
Grafické znázornění, soustava souřadnic
Grafické znázornění funkce

Grafy základních funkcí
Sestrojování grafů
Trojčlenka, výpočet
Příklad užití trojčlenky
Přímá úměrnost
Lineární funkce, výpočet
Grafické řešení příkladu
Výpočet nepřímé úměrnosti
Výpočet kvadratické funkce

Grafické řešení soustavy rovnic
Výpočet dle grafu
Rovina, prostor, geometrie
Rovinné útvary, prostorové útvary
Přímka, polopřímka, úsečka
Rýsování, přenášení úseček

Osa, střed úsečky
Úhel, označování úhlů, velikost úhlu
Měření úhlu, rýsování úhlu
Porovnání úhlu, sčítání úhlu, odčítání úhlu
Násobené úhlu, dělení úhlu, dvojice úhlu
Kružnice, kruh, tětiva, oblouk
Středový úhel, obvodový úhel, kružnice
Dvě kružnice, kruh

Trojúhelník, strany trojúhelníku
Vnitřní úhel trojúhelníku
Příčka, výška, těžnice, trojúhelník
Opsaná kružnice, vepsaná kružnice, trojúhelník
Pythagorova věta, rovnoramenný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Čtyřúhelník
Rovnoběžník, protější úhly
Čtverec, kosočtverec, lichoběžník
Mnohoúhelník, vnitřní úhel

Součet úhlů, shodnost
Shodnost trojúhelníků
Rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
Rovinný útvar, souměrnost
Podobnost trojúhelníků
Souměrné body
Sdružené středy, podobnost
Poměr příslušných stran
Užití podobnosti trojúhelníku

Tangens, sinus, kosinus
Trojúhelník ABC
Užití funkcí úhlu k řešení úloh
Velikost odvěsny trojúhelníka
Velikost rovinných útvarů
Poloměr kružnice vepsané
Výpočet pravoúhlého trojúhelníku
Obvod a obsah obrazců

Délka kružnice a oblouku
Obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku
Výpočet trojúhelníku
Obsah mnohoúhelníku, nepravidelnost
Obsah lichoběžníku, obsah kruhu
Obsah kruhové výseče, mezikruží
Obvody a obsahy obrazců
Sestrojování, geometrický útvar

Geometrické konstrukční úlohy
Konstrukce trojúhelníka
Sestrojení trojúhelníka ABC
Důkaz rovnoramenného trojúhelníka
Konstrukce čtyřúhelníka, konstrukce rovnoběžníku
Konstrukce lichoběžníka
Konstrukce mnohoúhelníka, pravidelnost
Konstrukce libovolných obrazců, strana
Přímky a roviny v prostoru
Vzájemná poloha přímky a roviny
Hranol, kvádr, krychle
Válec, tělesová úhlopříčka kvádru
Podstava, jehlan, boční stěna
Rotační kužel, komolý jehlan
Výpočet komolého jehlanu
Koule, kulová plocha, půlkruh
Objem těles, povrch těles, hranol, válec
Objem jehlanu, objem kužele
Komolý jehlan, komolý kužel

Objem koule
Hmotnost tělesa, povrch hranolu, povrch válce
Povrch kvádru, povrch krychle, povrch válce
Povrch jehlanu, povrch kužele
Povrch komolého kužele, jehlan
Povrch části koule
Velikost veličin, míra, délka
Jednotky obsahu, čtverečný
Objem, krychlové, dutost

Jednotky času, jednotky hmotnosti
Matematické myšlení
Pojmy a definice
Výroky a věty
Příklady matematických vět

Množiny a jejich prvky
Neprázdná množina, nekonečná množina
Vztahy mezi množinami, podmnožina
Rozklad množiny, podmnožina množiny
Operace množiny, mohutnost
Průnik množin, sjednocení množin
Rozdíl dvou množin
Kartézský součin, hledaná čísla
Trojice prvků dané množiny

Rejstřík matematických pojmů I.
Rejstřík matematických pojmů II.

Obsah matematiky I.
Obsah matematiky II.
Obsah matematiky III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl matematiky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro