www.amapro.cz [Matematické fyzikálně chemické technické tabulky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Matematické fyzikálně chemické technické tabulky

Tato knihy nabízí vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny, se kterými se lze běžně setkat při řešení fyzikálních úloh a při praktických měřeních. Je zde uvedena periodická tabulka prvků a základní fyzikální a matematické vztahy.


Převod minut, sekunda, desetinné zlomky
Převod stupňů na radiány
Použití úhloměru

Goniometrické funkce, úhel, prvočísla
Výrazy s číslem PÍ, 3.14
Výrazy s odmocninami
Nomogramy
Délka přepony
Jednotková kružnice

Aritmetika, algebra
Procenta, nerovnost
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Rovinné obrazce, trojúhelník
Čtyřúhelníky
Kružnice, kruh, mnohoúhelník
Tělesa, hranol, kvádr
Podstava, trojboký, rotační

Kužel, jehlan
Grafické vyjádření
Značka, průnik, sjednocení
Grafický zápis matematiky

Jednotky SI, veličiny
Předpony násobků a dílů
Doporučené násobky a veličiny
Vedlejší jednotky
Vyjádření času, vyjádření rychlosti
Součinitel smykového tření
Atmosférický tlak, hustota, nadmořská výška
Měrná tepelná kapacita, var
Syté vodní páry
Výhřevnost paliv, měrný odpor
Elektrický odpor drátu
Výkon, účinnost, rychlost větru

Elektrotechnické prvky
Sluneční soustava
Fyzikální vzorce
Jednotka fyzikální veličiny
Seznam veličin
Výchozí veličina

Chemické prvky
Značka chemického prvku
Molární hmotnost chemických prvků
Sloučeniny, molární hmotnost
Vzorce chemických sloučenin
Hmotnostní zlomek
Výpočet hmotnosti látek
Podíl hmotnosti, chemie
Chemické prvky v přírodě
Vlastnosti chemických sloučenin

Názvy a vzorce chemikálií
Rozpustnost pevných látek, vodný roztok
Koncentrace, hmotnostní zlomek, hustota
Veličiny a jejich jednotky
Podíl, stechiometrické koeficienty
Molární hmotnost, koncentrace

Tvrdost tuhy, technické kreslení
Otvor pro vnitřní závit
Zápustné šrouby, kuželová hlava
Tvar zahloubení, šestihranná matice
Podložky, závlačky, čepy
Vruty
Vruty, ČSN, čočkovitá hlava
Nýty, závitořezné šrouby, plech


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro