www.amapro.cz [Školní mluvnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Školní mluvnice anglického jazyka

Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Úvod k publikaci anglického jazyka
Pedagogické nakladatelství
Obsah publikace I.
Obsah publikace II.
Obsah publikace III.
Obsah publikace IV.
Obsah publikace V.
Obsah publikace VI.
Obsah publikace VII.

Výslovnost a pravopis, anglická abeceda
Aspirované souhlásky, grafémy
Výslovnost v zavřené slabice,ve slovech
Výslovnost v cizích slovech
Výslovnost v zavřené slabice
Výslovnost v běžných slovech
Výslovnost v otevřené slabice
Výslovnost v přízvučné a nepřízvučné slabice

Individuální výslovnost
Výslovnost před koncovkami
Výslovnost v jediném slově
Výslovnost na konci slova
Výslovnost ve skupině slov

Souhláskové znaky
Výslovnost dvou s slov s předponou
Výslovnost koncovky minulého času
Výslovnost převzatých slov z francouštiny
Výslovnost u prostřed slova
Výslovnost v počátečních skupinách
Výslovnost různých tvarů sloves
Výslovnost a výjimky
Výslovnost ve slovech germánského původu
Výslovnost následuje-li samohláska

Druhy slabik
Samohláska v nepřízvučné slabice
Slovní přízvuk
Větný přízvuk
Intonace, melodie, výška hlasu
Stoupavá melodie, otázky

Velká písmena
Zkratky titulů, přímá řeč

Tvarosloví, podstatná jména, rod
Vyjadřování rodu podstatných jmen
Společný rod podstatných jmen
Tvoření množného čísla
Nepravidelné množné slovo
Podstatná jména slovesná
Podstatná jména cizího původu

Pád podstatného jména
Přivlastňovací pád
Třetí pád, členy podstatných jmen
Člen určitý, the
Užívání určitého členu
Aktuální přívlastek a člen
Třetí stupeň přídavných jmen
Člen u ustálených výrazů
Člen neurčitý, a
Užívání neurčitého členu
Člen se neužívá
Pomnožné podstatné jméno
Abstraktní užití členu
Postavení členu

Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen
Nepravidelné stupňování
Přídavná jména latinského původu

Zájmena
Osobní zájmena
Zvratná zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Vztažná zájmena
Předložka při zájmenu
Neurčitá zájmena
Zájmena both, else, every, each, many, much
Zájmena one, other, some, any

Základní číslovky, číslovky řadové
Číslovky sixten, seventeen, sixty, two, four
Příslovečné vazby opětovací, zlomky
Čas, datum, mocnimy a odmocniny

Slovesa, přehled časování
Slovesa, předpřítomný čas
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný
Slvesa, podmiňovací způsob minulý
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Slovesa, čas minulý
Slovesa, čas předminulý
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas
Slovesa, příčestí perfekta
Předpřítomný čas, druhy časů, konstrukce věty
Sloveso to be
Konstrukce věty pomocí slovesa have
Sloveso to have
Významové sloveso

Slovesa modální, způsobová
Náhrada konjunktivu, sloveso must
Sloveso may, sloveso smět
Sloveso Shall, minulý infinitiv
Slovesa will, would, ought, need
Nepravidelná slovesa
Přehled nepravidelných sloves
Tabulka sloves nepravidelných
Seznam nepravidelných sloves
Prostý čas přítomný, Simple Present
Prostý čas minulý, Simple Preterite
Prostý čas předpřítomný, Simple Pre-Present
Prostý čas předminulý, Simple Pre-Preterite
Prostý čas budoucí, Simple Future
Průběhový čas přítomný, Progressive Pressent
Průběhový čas minulý, Progressive Preterite
Průběhový čas předpřítomný, Progressive Pre-Present
Průběhový čas předbudoucí, Prgressive Pre-Future

Slovesa, trpný rod
Infinitiv bez to
Infinitiv s to
Rozlišování užití slovesa to
Čtvrtý pád s infinitivem
Vazba čtvrtého pádu s infinitivem
Slovesa expect, feel, forbid, doubt
Slovesa make, notice, order, prove, report
Vazba for předmět infinitiv
Příčestí, koncovka ing
Věty přívlastkové, věty dolňkové, přechodník
Gerundium a podstatné jméno slovesné
Předmět ve čtvrtém pádu
Předložky u podstatných jmen
Podstatné jméno slovesné

Příslovce místa, příslovce času
Příslovce způsobu, stupně, kladu a záporu
Tvary příslovcí
Příslovce still, another, more, longer
Stupňování příslovcí

Předložky
Předložky about, above, across
Rozdíl mezi after a behind
Předložky ago, along, amid, amidst
Předložky as, at
Předložky ve, na, při, u
Užití předložek ve větě
Předložky behind, below, beneath
Předložky besides, between, but
Předložky se sedmým pádem
Předložky down, during, except
Předložky for, idomy
Předložky from, in
Předložky inside, into
Užití předložek ve větě
Další vazby slov s předložkou
Předložka, druhý a sedmý pád
Příklady užití předlžky ve větě
Předložky off, on, upon
Předložky on, opposite, out of
Předložky mimo, kromě
Předložky over, owing, past
Předložky round, since, through
Předložky till, until, to
Předložky towards, toward, under
Předložky up to, with

Spojky souřadné
Spojky podřadné
Užití spojek ve větě

Citoslovce
Nauka o větě, větné členy
Přísudek, složený přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Předmět přímý a nepřímý
Prostý čtvrtý pád, předložková vazba
Vazba přímého předmětu věcného
Vazby předložkové
Přívlastek, přivlastňovací pád
Příslovečné určení, věty časové

Věty místní
Věty způsobové, srovnávací, účinkové
Věty účelové
Věty podmínkové a skutečné
Věty přípustkové
Věty výsledkové
Nepřímá řeč, souslednost časů
Přímá a nepřímá řeč
Předminulý čas v přímé řeči
Zájmena a příslovce místa a času
Pořádek slov ve větě
Krátké věty, odpověď
Jmenné výrazy, nepřechodné sloveso
Interpunkce, počátek věty
Věta oddělená čárkou
Psaní adres a dopisů, vsuvka
Středník, dvojtečka, americké zvláštnosti
Dělení slov, vykřičník, výjimky


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro