www.amapro.cz [Školní mluvnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Školní mluvnice anglického jazyka

Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


A

abstrakta [45]
aktivní děj [116]
americký úzus [189]
apostrof [52]
apojka as [162]
aspirované souhlásky [14]
B

běžná slova [15]
C

citový podtón [42]
citoslovce ah [165]
citoslovce Ho [165]
citoslovce Halo [165]
citoslovce Silence [165]
citoslovce Dear me [165]
citoslovce Lo [165]
Č

čas předpřítomný [108]
čas prostý [108]
čas předminulý [110]
čas minulosti [110]
čas předbudoucí [111]
časová jednotka [112]
časová příslovce [138]
časy v angličtině [181]
čárka ve větě [188]
česká předložka v [141]
česká předložka na [141]
česká předložka při [141]
česká předložka u [141][161]
česká předložka pod [143][160]
česká předložka nad [143]
česká předložka mezi [144][161]
česká předložka za [144][160]
česká předložka kromě [144]
česká předložka vedle [144]
česká předložka kolem [145]
česká předložka pomocí [145]
česká předložka k [147][159]
česká předložka kvůli [147]
česká předložka pro [148]
česká předložka s [161]
česká předložka se [161]
česká předložka od [161]
česká předložka proti [161]
česká předložka 2.pád [161]
česká předložka 7.pád [161]
česká předložka uvnitř [162]
česká předložka bez [162]
česká předložka během [162]
česky kdyby [179]
česky ačkoli [179]
česky kdysi [182]
česky když [183]
česky bude [183]
česky jít [186]
česky mnoho [188]
česky postupně [188]
česky nicméně [189]
česky ovšem [189]
činný rod [116]
číslovka one [59][79]
číslovka million [59]
číslovka two [79]
číslovka three [79]
číslovka four [79]
číslování desítek [80]
číslování řádů [80]
číslovka quarter [81]
číslovka half [81]
člen třídy [55]
D

děj budoucí [107]
dlouhá samohláska [36][192]
doba minula [109]
druhá slabika [38][192]
druhý stupeň jména [66]
důraz slova [39]
důsledkové věty [119]
dvojhlásky [13]
dvojhláska [36]
dvojtečka [43][191]
dvojsmysl [190]
E

emfatická forma [37]
F

fráze on account of [155]
fráze on behalf of [155]
fráze can make [156]
fráze out of [156]
fráze has been [158][159]
fráze up to [161]
fráze but for [163]
fráze anything but [163]
fráze Thank you [166]
fráze call at [172]
fráze come from [172]
fráze confer on [172]
fráze shoot at [173]
fráze I am [177]
fráze with me [183]
fráze of course [188]
fráze do it [189]
fráze year ago [190]
fráze come back [192]
G

gerundium [127]
grafický znak [192]
H

hlavní přízvuk [38]
hlavní věta [181]
hovorová angličtina [83]
holý přísudek [167]
hromadné jméno [168]
I

idomy [137]
idiomy [149][154][160]
Imperative [88]
intonace [40]
infinitiv sloves [88]
inverze slov [185]
interpunkce [188]
J

jednoslabičné slovo [37]
jednotlivé členy [168]
jména slovesná [49]
jméno osoby [55]
jméno řeky [56]
jméno oceánu [56]
K

kladná příslovce [132]
klesavá dvojhláska [192]
koncovka ure [20]
koncovka ear [22]
koncovka wich [27]
koncovka mn [30]
koncovka lse [32]
koncovka nse [32]
koncovka sive [32]
koncovka stion [35]
koncovka ess [45]
koncovka o [47]
koncovka er [66]
koncovka est [66]
koncová souhláska [66][125]
koncovka ed [89][103]
konstrukce sloves [90]
koncovka d [103]
koncovka ing [125][127]
koncovka ally [133]
koncovka ll [133]
L

latinská slova [188]
látkové množství [69]
lidská bytost [46]
logický důsledek [177]
M

melodie věty [40]
minulý čas [87]
minulý infinitiv [88][117]
minulé příčestí [88][96][103]
minulý děj [108][182]
množné číslo [47]
mužský rod [44]
N

názvy věcí [49]
názvy nemocí [49]
národnost [60]
názvy dnů [63]
názvy měsíců [63]
násobky číslovek [81]
názvy měst [153]
nepřízvučná slabika [15][36]
nedůrazná forma [54]
nepravidelná slovesa [103]
nepravidelné sloveso come [104]
nepravidelné sloveso fed [104]
nepravidelné sloveso got [104]
nepravidelné sloveso hung [104]
nepravidelné sloveso made [105]
nepravidelné sloveso paid [105]
nepravidelné sloveso run [105]
nepravidelné sloveso set [105]
nepravidelné sloveso slid [106]
nepravidelné sloveso spat [106]
nepravidelné sloveso sweat [106]
nepravidelné sloveso torn [106]
nepravidelné sloveso wrung [107]
neosobní obrat [124]
neúplné spojení [167]
nepřímý předmět [169]
neskutečná věta [178]
nepřímá řeč [181]
nesourodé členy [189]
nosová hláska [14]
nositel děje [120]
nositel činnosti [166]
nutnost děje [99]
O

obouretné [14]
obecný pád [51]
odporovací význam [42]
oddělení slov [65]
odvozená příslovce [132]
oddělení čárkou [189]
ojedinělé slovo [38]
okraj zubů [14]
opakování členu [65]
opětovací číslovky [81]
opisné tvary [98]
opakovaný děj [112]
osobní zájmena [69]
osobní předmět [171]
otevřená ústa [13]
otevřená slabika [36]
otevřená aktivita [113]
oznamovací způsob [180]
P

pádové koncovky [185]
počáteční skupina kn [30]
počáteční skupina slabik pn [31]
poslední slabika [41]
podstatné jméno [44][187]
pomnožný význam [48]
počítané číslo [60]
pomocné slovo [62]
podstatné slovo [64]
podmiňovací způsob [86][87][93]
pomocná slovesa [97]
povinnost děje [99]
podmět infinitivu [120]
podřadné spojky [163]
podmět [166][168][185]
podmětné sloveso [167]
pomocné sloveso be [167]
podmínka [174]
podmínková věta [178]
první slabika [38]
první stupeň [68]
prostý čas přítomný [107][115]
prostý čas minulý [108]
prostý čas budoucí [110]
průběhový čas [111][113][114]
průběhový tvar [112]
prostý infinitiv [177]
protiklad [191]
převzatá slova [29]
přízvučná samohláska [33]
přízvuk [38][187][192]
přivlastňovací pád [52]
předmět slova [53]
příslušník skupiny [59]
přívlastkové jméno [65]
přísudek [70][167][168][185]
předmětný pád [75]
příklady at [82]
příklady do not [83]
přítomný čas [83][86]
předpřítomný čas [84][90]
předminulý čas [85][90]
předbudoucí čas [85]
překlady byl bych [87]
překlady byli bychom [87]
přítomný infinitiv [88][117]
přítomné příčestí [88]
příčestí perfekta [88]
přechodník [126]
předčasný děj [126]
příslovce inside [131]
příslovce out [131]
příslovce up [131]
příslovce here [131]
příslovce where [131]
příslovce often [131][188]
příslovce so [132]
příslovce too [132]
příslovce also [132]
příslovce noble [133]
příslovce humbly [133]
příslovce full [133]
příslovce fast [133]
příslovce far [133]
příslovce not yet [134]
příslovce nearly [134]
příslovce quite near [134]
příslovce soon [135]
příslovce ill [135]
příslovce late [135]
předložka kolem [136]
předložka o [136]
předložka about [136]
předložka mimo [137]
předložka above [137]
předložka according to [137]
předložka ahead of [139]
předložka alongside [139]
předložka among [139]
předložka ago [139]
předložka as [140]
předložka at [140]
předložka na [140]
předložka beneath [143]
předložka behind [143]
předložka but [144]
předložka besides [144]
předložka down [146]
předložka during [146]
předložka for [147]
předložka from [148]
předložka in [148]
předložka inside [149]
předložka off [154]
předložka on [154]
předložka upon [154]
předložka over [157]
předložka around [158]
předložka under [160]
příslovce there [166]
přímý předmět [169]
předložková vazba [170][187]
předložkové vazby [172]
přívlastek [173]
předložka [173]
překlad zabránit něčemu [173]
překlad spoléhat se na [173]
překlad poslat pro něco [173]
překlad mluvit o něčem [173]
překlad chránit před něčím [173]
příslovečné určení [174]
přípustek [174]
příslovce presently [174]
příslovce quite [174]
příslovce then [174]
příslovce truly [174]
překlad nemohu [175]
přípustková věta [179]
přímá řeč [181]
překlad řekl [182]
překlad byl jsem [184]
příslovce času [184]
příslovce místa [184]
předmět [185]
přídavné jméno [187]
příslovce vždy [188]
překlad před rokem [190]
R

rod slova [44]
roční období [57]
rod činný [83]
rozkazovací způsob [88][166]
rod trpný [88]
rozdíl after behind [138]
rozdíl mezi over above [157]
rozvinutý předmět [167]
rytmický přízvuk [39]
rytmus věty [40]
Ř

řadové číslovky [58]
řádek básně [43]
S

samohlásky [13]
samohláskový zvuk [36]
silnější zdůraznení [70]
silný důraz [191]
skupina slabik old [19]
skupina slabik ols [19]
skupina slabik olt [19]
skupina slabik cycl [20]
skupina slabik air [21]
skupina slabik cau [22]
skupina slabik ei [23]
skupina slabik co [23]
skupina slabik eu [23]
skupina slabik ew [23]
skupina slabik oa [24]
skupina slabik oe [24]
skupina slabik oi [24]
skupina slabik oo [24]
skupina slabik ou [25]
skupina slabik ow [26]
skupina slabik ue [26]
skupina slabik ng [30]
skupina slabik ph [31]
Skotsko [153]
skutečná věta [178]
slovo bed [13]
slovo bad [13]
slabika sk [16]
slabika st [16]
slabika al [16]
slabika ald [16]
slabika c [27]
slabika ch [27]
slabika f [28]
slabika g [28]
slovo sure [33]
slovo cizího původu [34]
slovo boy [45]
slovo bull [45]
slovo children [48]
slovo feet [48]
slovo geese [48]
slovo men [48]
slovo people [48]
slovo glass [50]
slovo minute [50]
složeniny [51]
slovo young [56]
slovo next [57]
slovo last [57]
slovo book [61][156]
slovo all [64]
slovo souble [64]
slovo more [66][176]
slovo ny [75]
slovo little [75]
složená zájmena [76]
slovo thousand [80]
slovo past [82]
sloveso call [83]
slovo have [84]
slovo should [86]
slovo would [86][185]
složené tvary [87]
slovo called [89]
slovo been [91]
sloveso budu [93][175]
sloveso v otázce [95]
slovo had [95]
slovo did [96][185]
sloveso can [97]
sloveso may [97][152]
sloveso must [97][119]
sloveso muset [100]
sloveso smět [100]
sloveso could [101]
sloveso shall [101]
sloveso will [102]
sloveso would [102]
sloveso ought [102]
sloveso need [102]
slovo amuses [113]
slovo going [115]
slovo another [115]
sloveso know [117]
sloveso see [117]
sloveso watch [117]
sloveso found [120]
slovo coins [121]
sloveso forbade [122]
sloveso hear [122]
sloveso prevent [123]
sloveso remember [123]
sloveso say [123]
sloveso request [123]
slovo having [126]
slovesu dát [127]
slovo breaking [129]
slovo after [130]
slovo before [130][174]
sloveso get [130]
slovo aim [142]
slovo stara [142]
slovo without [145]
slovo step [145]
slovo with [149]
slovo into [150][158]
sloveso make [150][191]
sloveso like [151]
slovo word [152]
slovo of [152]
slovo King [153]
slovo figure [153]
slovo repair [156]
slovo domineer [157]
slovo mind [159]
slovo eighteen [160]
slovo very [168]
slovo new [168]
sloveso [169]
slovesný děj [169]
sloveso allow [170]
sloveso bring [170]
sloveso cost [170]
sloveso give [170]
sloveso hand [170]
sloveso do [171]
sloveso grant [171]
sloveso save [171]
sloveso send [171]
sloveso tell [171]
slovo so [176]
slovo than [176]
sloveso speak [176]
sloveso write [177]
slovo home [178]
sloveso show [178]
slovo if [179]
slovo whatever [180]
sloveso says [181]
sloveso does [181]
sloveso udělat [184]
slovo week [184]
slovní pořádek [185]
slovo catch [185]
sloveso ready [186]
slovo can [186]
slovo dinner [187]
slovo during [187]
slovo whole [187]
slovo hence [189][191]
slovo further [189]
slovo seems [190]
slovo namely [190]
sloveso coming [190]
slovo stayed [191]
sloveso drawing [191]
složená slova [192]
smysl slova [39]
smíšená melodie [42]
smyslové vnímání [112]
souhláska před r [18]
souhláskové znaky [26]
souvislost věty [39]
souřadné spojky [162]
současnost dějů [175]
souslednost časů [181]
souhláskové skupiny [192]
spřežka ai [20]
spřežka ay [20]
společný rod [46]
spojení always [113]
spojení enough too [124]
spojení it is [124]
spojení by means of [146]
spojení by way of [146]
spojení for the sake of [148]
spojení in to [150]
spojka also [162]
spojka and [162][188]
spojka but [163]
spojka after [163][174]
spojka if [163]
spojka lest [163]
spojka as [164][174]
spojení as late [164]
spojení some more [164]
spojka [169]
spojení He made [171]
spojení leave to [172]
spojení know of [172]
spojka until [175]
spojka že [180]
spojení the next [184]
spojení day before [184]
spojka or [188]
spojení It will [190]
spojení is ill [190]
spojení he was [191]
spojení I will [191]
spojení another word [192]
stoupavá melodie [41]
stupňování good [67]
stupňování better [67]
stupňování best [67]
statická slovesa [114]
středník [191]
světové strany [57]
sykavky [47]
sykavka [52]
T

trvání děje [114]
trpný rod [116]
třetí pád [53]
tvar goods [50]
tvar hairs [50]
tvar to write [53]
tvar score [59]
tvar near [67]
tvary did [84]
tvary has [84]
tvarování you are not [89]
tvarování had [90]
tvarování shall [91]
tvarování will [91]
tvarování to be [92]
tvarování to have [92][96]
tvary to be [94][120]
tvary to have been [94]
tvar being [94]
tvar been [94][122]
tvarování smět [101]
tvar eating [112]
tvar an hour [114]
tvar will not [127]
tvary earliner [135]
tvary oftenest [135]
U

ukazovací zájmeno [54]
určité jméno [54]
určitý člen [55]
určitý předmět [59]
určitá budoucnost [111]
užití each [76]
užití much [76]
užití all [76]
užití času [82]
užití datumu [82]
užití had [85]
užití there is [94]
užití there are [94]
užití I have had [95]
užití got [96]
užití do [97]
užití slovesa can [98]
užití slovesa may [98]
užití slovesa must [99]
užití tvaru to [118]
užití so [119]
užití such [119]
užití slovesa finish [128]
užití slovesa keep [128]
užití slovesa stop [128]
užití from [129]
užití in [129]
užití of [129]
užití at [142]
užití except for [147]
užití in the [150]
užití slova hned [155]
užití číslovek [157]
užití die of [172]
užití now that [177]
užití able [192]
užití noble [192]
Ú

účinková věta [176]
účelová věta [177]
V

vazba many [61]
vazba few [61]
vazba at [63]
vazba on [64]
vazba the the [68]
vazba as [68]
vazba that not [75]
vazba every each [77]
vazba either neither [77]
vazba many few [77]
vazba much little [77]
vazba some any [78]
vazba do [83]
vazba does [83]
vazba had not [85]
vazba shall not [86]
vazba will not [86]
vazba I am [89]
vazba I not have [91]
vazba I shall not [93]
vazba he is [111]
vazba to do [113]
vazba by them [116]
vazba does not [119]
vazba prvního pádu [120]
vazba I admit [121]
vazba to have [126]
vazba I like [127]
vazba have done [128]
vazba put off [128]
vazba as to [140]
vazba at a [142]
vazba at the [142]
vazba in front of [151]
vazba in spite of [151]
vazba instead of [151]
vazba in the middle of [151]
vazba as like [164]
vazba I gave [167]
vazba se čtvrtým pádem [170]
vazba as soon [174]
vazba do you [175]
vazba such that [176]
vazba in order [177]
vazba I shall [178]
vazba I were [179]
vazba must go [180]
vazba I know [181]
vazba I knew [182]
vazba at home [182]
vazba said that [183]
vazba not known [185]
vazba neither am [186]
vazba calm so [187]
vedlejší přízvuk [38]
velké písmeno [42]
vedlejší věta [181]
větný přízvuk [39]
vlastní jméno [51]
vsunutá spojka [188]
všeobecný význam [58]
vyjadřování budoucího děje [115]
vynechání slovesa [180]
vykřičník [192]
výslovnost germ [17]
výslovnost chicken [17]
výslovnost sky [17]
výslovnost hot [18]
výslovnost sort [18]
výslovnost cause [21]
výslovnost gauge [21]
výslovnost steak [22]
výslovnost pear [22]
výslovnost country [25]
výslovnost soul [25]
výslovnost journal [25]
výslovnost begin [29]
výslovnost give [29]
výslovnost pen [31]
výjimka gratitude [35]
výjimka statue [35]
význam omezení [58]
výraz slova [62]
významová slovesa [83]
výjimka dare [97]
výjimka have [97]
výjimka need [97]
význam slovesa [100]
výrazy this month [109]
výrazy always [109]
výrazy ever [109]
výrazy once [109]
výjimka dyeing [125]
výjimka eyeing [125]
výjimka hoeing [125]
výjimka singeing [125]
výsledek pohybu [138]
výsledková věta [180]
významové sloveso [186]
vzdálený děj minulý [114]
vztažné věty [118]
Z

zavřená slabika [15]
začátek slova [34]
zájmena osobní [70]
zájmeno he [70][168]
zájmeno it [70]
zájmeno přivlastňovací [71]
zájmeno ours [71]
zájmeno your [71]
zájmeno their [71]
zájmeno zvratné [71]
zájmeno oneself [72]
zájmeno myself [72]
zájmeno ukazovací [72][73]
zájmeno that [73]
zájmeno those [73]
zájmeno who [73]
zájmeno which [73]
zájmeno what [73][74]
zájmeno vztažné [74]
zájmeno as [74]
zájmeno but [74]
zájmeno some [75]
zájmeno one [78]
zájmeno otther [78]
zápor not [95]
zápor [99]
záporné věty [101][159]
zájmeno him [116][179]
záporná příslovce [132]
zájmeno [169]
záporný význam [186]
zdvojení ss [33]
zdůraznění faktu [114]
zjšťovací otázka [41]
zkratky titulů [43]
zkrácené věty [165]
změna času [183]
znělá souhláska [47]
zpodstatnělé jméno [57]
způsobová slovesa [117]
způsobové sloveso dare [118]
způsobové sloveso need [118]
způsobová příslovce [132]
způsobová věta [176]
zřetelnost [65]
zvolání nuže [189]
Ž

žádný člen [60]
ženský rod [46]
žití many [76]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro