www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


Tvarosloví, druhy slov

Podstatná jména, Substantiva, Přídavná jména, Adjektiva, Zájmena, Pronomina, Číslovky, Numeralia, Slovesa, Verba, Příslovce, Adverbia, Předložky, Prepozice, Spojky, Konjunkce, Částice, Partikule, Citoslovce, Interjekce

Tvarosloví, druhy slov


•slovní druhy (slova ohebná a neohebná)
•podstatná jména - skloňování (kategorie - rod, číslo, pád), vzor
•-konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková
•-dvojné číslo, skloňování přejatých slov
•přídavná jména (pravopis, jmenné tvary, stupňování)
•zájmena (druhy, skloňování)
•číslovky (druhy, skloňování, pravopis)
•slovesa- časování (kategorie - osoba, číslo, způsob, čas, rod,vid)
•tvary určité a neurčité (infinitiv)
•nepravidelná slovesa (být, vědět, jíst, chtít)
•přechodníky (poznávat)
•příslovce- stupňování, příslovečné spřežky
•předložky- pád prostý, předložkový
•spojky- souřadicí, podřadicí-pozor na mechanické určování vedlejších vět
•částice, citoslovce - platnost větného členu
•rozdíl mezi tvarem slova a odvozováním
•spisovnost a nespisovnost ve tvarosloví


Související stránky v této knize

Podstatná jména v závorkách
Předložky, dělení slov
Podstatná jména
Slovesa
Přídavná jména
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména měkká
Zájmena
Číslovky
Příslovce


Související stránky v knihovně

Tvarosloví, druhy slov
Částice, pole, hmota, foton
Přídavná jména, délka samohlásek
Slovesa, délka samohlásek, přejatá slova
Podstatná jména, diktát
Částice
Citoslovce
Tvarosloví, podstatná jména, rod
Přídavná jména
Zájmena
Slovesa, přehled časování
Slovesa, předpřítomný čas
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Slovesa, čas minulý
Slovesa, čas předminulý
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas
Slovesa, příčestí perfekta
Slovesa, trpný rod
Předložky
Citoslovce
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno
Přídavná jména, přísudek, doplněk
Příslovce, skloňování přídavných jmen
Slovesa, modální, významová, způsobová
Slovesa, rozkazovací způsob
Slovesa, rod trpný
Spojky, auch, aber, denn, oder, und, sondern
Citoslovce, plumps, ruck, wau, kuckuck
Podstatná jména
konjunkce - konsolidace
ČíslovkyFulltextový vyhledávač AmaProDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro