www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Český jazyk pro pátou třídu

Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


Český jazyk pro druhý stupeň

Náš národní jazyk
Mateřský jazyk
Slovenština
Slova opačného významu
Příbuzná slova
Podstatná jména v závorkách
Tvoření spojení
Stavba slova
Slova příbuzná

Slovotvorný rozbor
Střídání samohlásek, souhlásek
Zdvojené souhlásky
Předpony s/z
Předložky, dělení slov
Obojetné souhlásky
Doplňování písmen
Opakování učiva i/y

Tvarosloví, druhy slov

Podstatná jména
Měkké a tvrdé slovo
Slovesa
Přítomný tvar

Přídavná jména
Přídavná jména přivlastňovací
Skloňování přídavných jmen
Přídavná jména měkká
Skloňování přivlastňovacích jmen
Přivlastňovací jména tvrdá

Zájmena
Druhy zájmen
Skloňování zájmen
Zájmeno ten, náš
Tvary zájmen váš, náš
Skloňování zájmen on, ona, ono

Číslovky
Druhy číslovek
Skloňování základních číslovek

Příslovce
Neohebná slova
Opakování tvarosloví
Základní větné členy
Podmět
Přísudek
Větné členy rozvíjející
Přívlastek

Grafická stavba věty
Několikanásobný větný člen
Rozvitý přísudek
Spojení větných členů
Shoda přísudku s podmětem
Věta jednoduchá
Souvětí
Oddělování vět v souvětí

Řeč přímá a nepřímá
Uvozovací věta
Opakování učiva ze skladby
Sloh, vypravování

Vyprávění
Přímá řeč ve vyprávění
Úvodní text vyprávění
Úryvek ve vyprávění
Osnova vyprávění
Souvislý rozhovor
Sloh, popis
Výstižné pojmenování předmětu
Popis děje

Popis pracovního postupu
Popis obrázku
Náročný naučný text
Sloh, zpráva, oznámení, zápis
Zahájení a zápis schůze

Psaní dopisu, tiskopis
Telegram, dopis
Mužský rod, vzory
Ženský a střední rod, vzory

Obsah učiva


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro