www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Český jazyk pro pátou třídu

Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


A

Adjektiva [19]
Adverbia [19]
adresa [74]
C

Citoslovce [19]
Č

Částice [19]
čárka [56]
Číslovky [19]
D

další věty [50]
datum [74]
delší tvar [35]
dělení slov [15]
doplňte [6]
doplnění textu [62]
dopis [74]
druhy zájmen [30]
druhové číslovky [37]
dvojtečka [56]
I

Interjekce [19]
iniciály [74]
J

jmenný přísudek [44]
K

kořen [12]
Konjunkce [19]
krátký tvar [35]
M

měkké písmeno [22]
množné číslo [26]
mužský rod [26]
N

násobné číslovky [37]
názorný popis [65]
nepřímá řeč [56]
několikanásobný člen [50]
Numeralia [19]
O

obsah [62]
obsah popisu [65]
obálka [74]
oddělte [6]
odvozené slovo [9]
odvozování [12]
odborný text [70]
opakující se výrazy [74]
osnova [62]
osnova zápisu [70]
oslovení [74]
oznamovací způsob [22]
P

Partikule [19]
pozorovat [13]
Podstatná jména [19]
podmiňovací způsob [22]
podstatné jméno [40]
povídka [59]
popisek [65]
poštovní informace [74]
pozdrav [74]
Pronomina [19]
Prepozice [19]
pravidlo [22]
projev osoby [56]
pracovní postup [70]
přípona [9][40]
předpona [9]
příbuzné slovo [12]
příbuzná slova [12]
přídavná jména [13]
předložka [15]
Přídavná jména [19]
Příslovce [19]
Předložky [19]
přídavné jméno [26][40]
příslovce [47]
příslovečné určení [47]
přímá řeč [56]
příběh [59]
R

rozdíl [13]
rozkazovací způsob [22]
rozvíjející větný člen [47]
Ř

řadové číslovky [37]
S

samohlásky [12]
seskupte [6]
seznámení [59]
seznámení s popisem [65]
skupina hlásek [13]
skupiny psané [13]
skladební dvojice [44]
slovotvorný základ [9]
slovo [15]
Slovesa [19]
slovo jeho [35]
slovo jemu [35]
slovo ho [35]
slovo mu [35]
slovesný přísudek [44]
slovo velmi [47]
slovo holé [50]
slovo rozvíjející [50]
směr dolů [15]
směr vzhůru [15]
souhlásky [12]
spojení se 2. pádem [15]
spojení se 7. pádem [15]
Spojky [19]
spisovný tvar [26]
spona [44]
střední rod [26]
stať [62]
Substantiva [19]
T

telegram [74]
titulek [65]
tvrdý vzor [22]
tvorba slov [40]
U

určení koncovky [26]
uveďte [6]
uvozovací věta [56]
uvozovky [56]
V

Verba [19]
vědecké dílo [70]
vyznačte [6]
vyznačené slovo [30]
vyprávění [59]
výslovnost [13]
výchozí text [50]
vzor [15]
vzor času [40]
vzor místa [40]
vzor pán [75]
vzor muž [75]
vzor hrad [75]
vzor stroj [75]
vzor předseda [75]
vzor soudce [75]
vzor žena [76]
vzor růže [76]
vzor píseň [76]
vzor kost [76]
vzor město [76]
vzor moře [76]
vzor kuře [76]
vzor stavení [76]
Z

základní slovo [9]
Zájmena [19]
zájmeno [30]
zájmena osobní [31]
zájmena přivlastňovací [31]
zájmena tázací [31]
zájmena ukazovací [31]
zájmena vztažná [31]
zájmena neurčitá [31]
zájmena záporná [31]
zájmeno náš [35]
základní číslovky [37]
základ slova [44]
závěr [62]
zdvojené souhlásky [13]
zpracování textu [62]
Ž

ženský rod [26]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro