www.amapro.cz [Český jazyk pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Český jazyk pro šestou třídu

Učivo obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka. Zajímavostí může být logická orientace ve větných rozborech, což byl vždy kámen úrazu kdejakého žáka. Lze zde najít jakousi analogii k vývojovým diagramům a k myšlení pro programátora.


Nářečí, spisovný jazyk

Jazykověda
Stručná mluvnice česká
Pravidla českého pravopisu
Pravopisný slovník
Slovník spisovné češtiny

Slovní zásoba
Zvuková stránky, výslovnost
Spisovný výslovnost
Zvuková stránka slova
Nevlastní přízvuk
Zvuková intonace věty
Důraz na slovo
Tempo a pauzy

Rozvíjející větné členy
Opakování věty jednoduché
Shoda přísudku s podmětem
Věty a souvětí
Stavba souvětí
Opakování řeči přímé a nepřímé
Užití přímé řeči v článku
Tvarosloví, druhy slov
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Hromadná podstatná jména

Psaní velkých písmen
Velká písmena v názvech
Velké počáteční písmeno
Vzor podstatných jmen
Zakončení podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
Podstatná jména, diktát
Odchylky pravidelného skloňování
Nepravidelnosti jmen dle vzoru

Krácení kmenové samohlásky
Pomnožná jména místní
Podstatná jména i/y
Vzory přídavných jmen
Ostatní přídavná jména
Psaní i/y u přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen
Tvary stupňů přídavných jmen
Zesilování přídavných jmen
Skloňování zájmen
Vzory zájmen

Vztažná zájmena
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Náhrada vztažných zájmen
Zájmena se skloňují
Zájmeno dle vzoru mladý
Zájmeno sám
Skloňování číslovek

Druhové číslovky
Časování sloves
Dokonavá slovesa
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Přítomný tvar slovesa
Slovesný rod činný a trpný
Tvoření slovesných tvarů
Slovesný kmen přítomný
Podstatná jména slovesná

Třída slovesa
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
Slovesa tiskne, mine, začne
Příčestí trpné
Hovorové tvary sloves
Slovesa vzoru prosí
Nepravidelná slovesa

Sloh a vyprávění
Časová posloupnost
Rozmanitá slovesa
Úvod, stať a závěr
Píšeme popis

Charakteristika popisu
Popis místnosti
Popis předmětu
Členění na odstavce
Popis postavy a povahy
Popis obličeje
Popis pracovního postupu
Zpráva a oznámení
Zpráva a hodnocení
Objednávka a inzerát

Výpisky a výtah
Výtah z článku
Slohová práce, dopis
Soukromý a úřední dopis
Projevy mluvené a psané
Rozdílnost mluveného slova

Obsah učiva I.
Obsah učiva II.
Obsah učiva III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro