www.amapro.cz [Český jazyk pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Český jazyk pro šestou třídu

Učivo obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka. Zajímavostí může být logická orientace ve větných rozborech, což byl vždy kámen úrazu kdejakého žáka. Lze zde najít jakousi analogii k vývojovým diagramům a k myšlení pro programátora.


A

adresa [86]
autor textu [69]
B

báseň [14]
běžné sloveso [57]
C

cvičení sloves [64]
Č

časová návaznost [69]
čeština [6]
činnost [22]
činný rod [57]
číslovka jedna [51]
číslice [51]
číslovky [51]
článek [84]
D

dle obrázku [75]
dvojí tvar [66]
G

gramatika [3]
H

heslo [6]
hláskosloví [3]
I

iniciály [86]
J

jazyk [6]
jednotné číslo [48]
jméno [35]
K

kladení důrazu [14]
koncovka [32]
M

minulý kmen [64]
mluvnice [3]
množné číslo [48]
N

názvy měst [27]
názvy osad [27]
názvy vysokých škol [27]
názvy částí těla [32]
náležitý tvar [48]
názornost [78]
neohebná slova [22]
nepravidelné stupňování [41]
nedokonavé sloveso [53]
neurčitek [64]
nezdařilý popis [78]
O

obměna slova [18]
ohebná slova [22]
opakování slovesa [78]
osobní jméno [35]
osobní spis [86]
oznámení [80]
P

pauza [14]
památka [35]
plánek popisu [75]
porozumění [14]
počet vět [18]
počet slov [18]
počáteční písmeno [27]
podstatné jméno [32]
pochybnosti [35]
popis tvaru [75]
popis práce [80]
porovnání textu [84]
poskytnutí informací [86]
projev [14]
příjmení [35]
přivlastňovací jména [38]
přípona [41]
přídavné jméno [41]
příčestí trpné [66]
přítomný tvar [66]
psaní velkých písmen [27]
R

recitace [14]
rozdíl ve tvarech [44]
rod trpný [57]
S

skladba [3]
skloňování [32]
slovo [6]
slovník [7]
slova příbuzná [10]
slovesa dokonavá [53]
slovesný vid [53]
souhlásky [10]
souvětí [18]
spisovná čeština [7]
spojovací výrazy [7]
spodoba znělosti [10]
spojení ve větě [38]
správný tvar [64]
spisovný jazyk [75]
stav [22]
stupňovací tvary [41]
stať [71]
synonymum [6]
T

tempo [14]
téma [71]
třída nese [61]
třída bere [61]
třída tiskne [61]
třída mine [61]
tvarosloví [3]
tvar slova [6]
tvary zájmen [44]
tvoření příponami [53]
U

událost [22][69]
ukazovací zájmeno [44]
určitá osoba [38]
Ú

úpravy textu [80]
úryvek [71]
úřední dopis [86]
úvodní část [7]
úvod [71]
V

věta [18]
větné spojení [38]
věcné údaje [86]
vlastní výběr [80]
vyjadřování děje [22]
vyjádření děje [57]
vypravování [69]
vyprávění [69]
vyjádření stavu [69]
význam slova [6]
výslovnost [10]
výrazné znaky [78]
výtah [84]
výpisky [84]
vzor prosí [66]
Z

zakončení [32][64]
zájmeno ten [44]
zájmeno náš [44]
zájmeno můj [48]
zájmeno svůj [48]
zájmeno tvůj [48]
zápis čísla [51]
závěr [71]
zkratky [7]
změna slova [41]
zpráva [80]
zvláštní tvary [32]
zvratné sloveso [57]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro