www.amapro.cz [Český jazyk pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Český jazyk pro sedmou třídu

Rozšiřující učivo pro druhý stupeň základní školy. Kromě klasické gramatiky jsou popsány slohové styly pro psaní vyprávění či popisu. Můžeme zde naleznout jakýsi návod pro psaní našich odporných textu, pracovních postupů nebo popisů.Tvarosloví, ohebné tvary
Koncovka ohebných slov
Tvarosloví i/y
Spisovné tvary
Zájmena v textu
Tvary vztažného zájmena
Tvary číslovek
Infinitiv, neurčitky
Slova do hromady a dohromady
Slova krásně, krásněji, nejkrásněji
Druhý stupeň příslovcí

Užívání předložek s/z
Předložkové spojení
Spojování větných členů
Souřadicí a podřadicí spojka

Částice

Citoslovce
Jiné slovní vyjádření
Věcný význam slov
Rčení, obrazné názvy
Jednoznačná a mnohoznačná slova

Synonyma
Slova domácí
Zastaralé slovo, nářečí
Odborné názvy
Odborný tisk
Obohacování slovní zásoby
Odvozování příponami

Tvoření slov
Přechýlené názvy
Významový rozdíl
Odvozování sloves
Zesílení a zeslabení významu

Skládání slov
Zkracování slov, zkratky
Uměle vytvořený název
Oznamovací, tázací věty
Rozkazovací a přací věta

Dvojčlenné věty
Jednočlenné věty jmenné
Holé a rozvinuté větné členy
Věty s všeobecným podmětem
Slovo jako by a jakoby
Vedlejší věta podmětná
Obsah vedlejší věty
Přísudek jmenný se sponou
Přísudek jmenný beze spony

Rozvíjející větné členy
Přehled větných členů
Vedlejší věta předmětná
Pádové otázky
Několikanásobný předmět
Vedlejší a řídící věta
Příslovečné určení
Určení příčiny a účelu
Vedlejší věta způsobová

Přívlastek shodný a neshodný
Přívlastek těsný
Přívlastek postupně rozvíjející
Vztažné příslovce
Přívlastek volný
Vedlejší věta doplňková
Vyjádření doplňků

Přehled druhů vedlejších vět
Příklady vedlejších vět
Druhy vedlejších vět
Popis uměleckých děl
Pozorování popisovaného předmětu
Autor originálního textu

Popis města
Popis výrobku
Popis výrobního procesu
Užití odborných názvů
Slohová práce, charakteristika
Vnitřní charakteristika

Vyjádření skutečnosti
Nespisovné, hovorové vyjadřování
Výtah a výpisek
Přesné údaje v publikacích
Slohová práce, žádost
Osvědčení a úřední oznámení
Oznámení a pozvánka
Úřední povaha, vyhláška

Životopis
Vypravování
Úvod, zápletka, vyvrcholení
Dějové napětí
Rozmanitá forma vyprávění
Osnova pro vyprávění
Zážitky a události
Základní styly slohu

Obsah učiva


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro