www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Chemie pro osmou třídu základních škol

Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Učebnice chemie
Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.

Úvod do chemie
Částice chemických látek
Uspořádání chemických prvků

Reaktanty a produkty
Vznik oxidu uhličitého
Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Štěpení hydroxidu
Chemické rovnice solí
Neutralizace vodných roztoků

Uhlovodíky
Měření teploty varu
Atom uhlíku
Alkany a cykloalkany
Názvy a vzorce alkanů
Cyklohexan C6H12
Hustota hexanu, hustota vody

Alkeny a Alkiny
Jednoduchá vazba, násobná vazba
Acetylen, karbid
Bromová voda
Ethylen C2H4, Areny

Benzen C6H6
Naftalen C10H8
Zpracování ropy, zemní plyn
Destilace ropy
Benzín, krakování
Oktanové číslo

Polymerace, makromolekuly
Polyethylen, plastičnost
Sváření polyethylenových fólií
Benzín, motorová nafta
Deriváty uhlovodíků
Počet uhlíkových atomů
Uhlovodíkový zbytek
halogenderivát, PVC

Alkoholy a fenoly
Ethanol v alkoholickém nápoji
Glycerol, hydroxilová skupina
Karbonylové sloučeniny
Formaldehyd, aceton
Oxid měďnatý
Modely molekul uhlovodíků
Karboxylové kyseliny
Kyselina mravenčí, kyselina octová

Aminokyseliny
Estery, ocet
Molekula ethylesteru kyseliny octové
Sacharidy
Disacharid, sacharosa
Škrob, glykogen, celulosa
Tuky, esterifikace
Mýdlo, tuky, bílkoviny
Živočišné bílkoviny
Pentahydrát síranu měďnatého
Oxid měďnatý
Síran měďnatý CuSO4
Vázaný halogen
Monosacharidy

Organické sloučeniny, plasty
Polyvinylchlorid, polystyren
Syntetická vlákna
Léčiva, pesticidy
Biotechnologie
Chemické zbraně, drogy
Zbraně hromadného ničení
Ochranná plynová maska
Fenoplasty, polyamidová vlákna
Chemické názvosloví a výpočty
Názvosloví oxidů a sulfidů
Názvosloví tříprvkových sloučenin

Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Jednotka molární hmotnosti
Výpočet molární hmotnosti
Stechiometrické koeficienty
Koncentrace roztoku

Jednotka koncentrace
Výpočet koncentrace kapaliny
Kvantitativní průběh reakce
Pracovní postup
Koncentrace kyseliny
Výpočty v chemii
Hmotnost chemické látky
Redoxní reakce

Oxidace a redukce
Pokus se železným hřebíkem
Elektrolýza
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Vznik plynného chloru
Průmyslové využití elektrolýzy
Galvanické pokovování
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů
Ušlechtilé kovy
Samovolná redoxní reakce
Galvanické články a akumulátory
Přeměna chemické energie na elektrickou
Model galvanického článku

Koroze
Ochrana před korozí
Děje při elektrolýze
Trubice tvaru U
Železná elektroda
Průběh elektrolýzy
Elektrochemické zdroje napětí
Rezavění železných předmětů
Hoření látek se vzduchem

Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Hašení plamene
Pěnový hasící přístroj
Druhy hasících látek
Exotermické a endotermické reakce
Výroba tepla
Uvolnění tepla při reakci
Sluneční záření
Přeměny energie v přírodě

Fotosyntéza
Výhřevnost paliva
Graf průměrné výhřevnosti paliv
Výroba průmyslových kovů
Schéma vysoké pece
Struska a roztavené železo
Výroba oceli
Železná ruda
Teplota vzplanutí
Surové železo

Rychlost chemických reakcí
Změna koncentrace za jednotku času
Srážková teorie částic
Faktory ovlivňující rychlost reakcí
Vliv teploty na rychlost reakce
Zvětšování plošného obsahu
Chemické katalyzátory
Rychlost reakce s katalyzátorem
Biokatalyzátory

Enzymy, sacharasy, amalasy
Vitamíny, hormony
Faktory ovlivňující rychlost
Rozklad peroxidu vodíku
Vnitřní rovnováha organismu
Důkaz vzniku kationtů
Pomůcky a chemikálie
Laboratorní práce
Průmyslová chemická výroba
Chemické zpracování
Žíhání směsi oxidu
Redukce oxidu

Polymerace
Automatizace výroby
Výrobní postup
Zásoby surovin
Národní výroba chemie
Životní prostředí a ochrana přírody
Ochrana ovzduší
Péče o životní prostředí

Rejstřík pojmů A - D
Rejstřík pojmů E - Ch
Rejstřík pojmů J - K
Rejstřík pojmů M - O
Rejstřík pojmů P - R
Rejstřík pojmů S - V
Rejstřík pojmů Z
Základní vlastnosti prvků
Protonové číslo, elektronegativita


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro