www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie pro osmou třídu základních škol

Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


A

acetylen [28]
aceton [49]
acetaldehyd [49]
acetaldehyd CH3CHO [51]
aktivní uhlí [75]
akumulátor [105]
alkany [22]
alkeny [26]
alkiny [26]
alkan [27][40]
alkin [27]
alkohol [45][46]
aldehydy [49]
aminokyseliny [54][67]
amoniak [158]
asfalt [34]
atomové číslo [173]
azbest [90]
B

barva plamene [63]
bavlna [70]
bauxit [101]
baterie [105]
barva roztoku [150]
bezpečnostní opatření [18]
benzen [31][35][40]
bezbarvá látka [48]
bezpečnostní předpisy [120]
benzín [142]
běžné podmínky [140]
biochemie [72]
biokatalyzátory [144]
bílek [61]
bílkoviny [62]
bílý fosfor [118]
bouřlivá reakce [136]
bromová voda [29]
bramborové hlízy [72]
brom [102]
butan [19][23]
butadien [30]
buňky [144]
C

celulosa [59]
chemie [9]
chemická vazba [12]
chemické vzorce [23]
chemický útok [73]
chemický poplach [74]
chlorid vápenatý [96]
chlorid měďnatý [98]
chlor [99]
chlorid sodný [113]
chemizace [153][162]
chemické zpracování [155]
chemické vědy [158]
chemické závody [161]
chemická značka prvku [172]
cigaretový popel [142]
cirkulace [158]
Cl2 [99]
CO2 [125]
cukr [57][154]
cukrová řepa [72]
cykloalkany [22]
cyklohexan [24]
C12H22O11 [58]
C4H6 [30]
Č

červená měď [96]
český název [172]
čisté chemikálie [38]
čištění skvrn [41]
čistící prostředky [61]
člověk [60]
D

dehet [35]
destilace [55]
deriváty uhlovodíků [66]
destilovaná voda [97]
délka vazby [32]
dno baňky [122]
doping [73]
drahé kovy [129]
dřevěné uhlí [155][156]
dusík [37][63]
dusivý plyn [74]
dusičnan stříbrný [105]
důkaz ethanolu [46]
dým [71]
dýchání [126]
E

elektroizolační vlastnosti [38]
elektrická energie [94]
elektrický proud [97]
Elektrolýza [98]
elektrotechnika [101]
elektrody [107][111]
elektrolýza [113]
endotermické reakce [121][122]
enzymy [145]
esterifikace [60]
estery [67]
ethin [28]
ethyl [44]
ethylester [56]
experiment [29][64][152]
exotermické reakce [121]
F

fáze výroby [159]
fenoly [47]
Fe2O3 [130]
filtrační papír [112][152]
fluoridy [77]
formaldehyd [49][51]
fotosyntéza [126]
fosfáty [160]
frakční destilace [40]
G

galvanický článek [114]
galvanické pokovování [114]
germanium [160]
glycerol [47]
glukosa [57][125]
glykogen [59]
gumárenský průmysl [154]
H

halogeny [41]
halogenderiváty [43]
hašení [120]
HCL [14]
HCHO [51]
HCOOH [54]
hexan [25][31]
heptan [25]
hedvábí [70]
hliník [103]
hlušina [131]
hmotnost [15][60][89][123]
hmotnost chemické látky [83]
hmotnost produktu [84]
hnojivo [133]
hospodářství [9]
hořlavý [38]
hořlavina [48][73]
houby [71]
hořlavé látky [72]
hořčík [102]
hoření [116][134]
hořlaviny [117][134]
hormony [146][149]
hustota [31][89]
hubení hmyzu [71]
hutnictví [154]
hydroxylová skupina [45]
hydroxid vápenatý [64]
hydroxidy [79]
hydroxid draselný [91]
hygienická inspekce [163]
H2O [13]
H2 [13][80]
H20 [125]
I

ionty [82]
J

jádro [40]
játra [146]
jednoduchá vazba [27]
jedovatý plyn [49]
jedovaté zplodiny [74]
jednotka času [137]
jinovatka [20]
jod [102]
K

kahan [41][50][117]
karbonylové sloučeniny [48]
karboxylové kyseliny [52]
karboxylová skupina [53]
kalibrace [88]
kapesní svítilna [94]
karton [112]
katalyzátor [142][143]
kaučuk [143]
katalasy [149]
katalyzátory [149]
kapátko [151]
kádinka [106]
ketony [49]
kilogram [82]
kladná elektroda [101]
koksárenský plyn [35]
kondenzor [52]
koncentrace [87][88][136]
kovová měď [99]
koroze [109]
kotelna [121]
koks [127][131]
kobalt [129]
kotel [132]
konvertor [132]
kovošrot [133]
kostka cukru [142]
kruh [40]
krev [47]
krystalizační miska [112]
křemík [132]
křehkost [135]
křemen [160]
kvalitní benzín [36]
kvasinky [45]
kvantita [89]
kyselina chlorovodíková [14]
kyselé [16]
kyselina mravenčí [54]
kyselina palmitová [67]
kyanovodík [74]
kyslíkaté kyseliny [80]
kyslík [81]
L

laboratorní cvičení [150]
latinský název [172]
látková přeměna [57]
látkové množství [80][81][92][123]
leptání [17]
léčiva [71]
lidský organismus [147]
M

mazací oleje [34]
makromolekuly [37][59][69]
mangan [132]
mapa [161]
máslo [146]
methan [19]
methyl [43][44]
methanol [45]
měděný drát [66]
měď [96]
minerální látky [62]
množství [89]
mořská voda [11][100]
molekuly [12][21][82]
model molekuly [43][54]
monosacharid [58]
molární hmotnost [82][84][92]
mol [82]
molární teplo [123]
moderní technologie [160]
mýdlo [61]
N

NaF [13]
naftalen [32]
nabíjení [107]
nasycený roztok [119]
násobná vazba [27]
názvy vzorců [77]
náramkové hodinky [147]
název prvku [172]
neutralizace [15]
neutrální [16]
nervová soustava [47]
nezbytné teplo [60]
neušlechtilé kovy [103]
nerosty [129]
nečistoty [163]
nikl [143]
novodur [69]
O

objem [87]
octan zinečnatý [53]
ocet [54]
ochranný nátěr [110]
ocelárny [135]
ochrana přírody [160][164]
oči [17]
odštěpení atomu [43]
odpaření [53]
odsávací baňka [119]
odměrný válec [147]
ohřívání vzduchu [121]
oktan [25]
olovo [36][105]
opojné účinky [45]
organické sloučeniny [33]
organická látka [41][65]
organismus [60]
ošetření kovů [108]
otrava [47]
otrava plynem [74]
oxid uhelnatý [37]
oxidy [77]
oxidace [95]
oxidační schopnosti [102]
oxidační číslo prvku [173]
O2 [13]
P

parafín [39]
papír [116]
pálené vápno [157]
periodický zákon [12]
perioda [12]
pentan [25]
petrolej [34]
pesticidy [71][76]
penicilín [72]
pentahydrát [89]
pevnost [132]
peroxid vodíku [147]
pěnový polystyren [69]
pěna [119]
pitná voda [61]
plyn [19][33]
plošný model [24]
plastičnost [38]
plamen [39][41][50][117]
plasty [68][76][143]
plísně [71]
plynová maska [75]
plošný obsah [102]
plynové kamna [121]
plankton [126]
plynárny [127]
plošný obsah povrchu [141]
pokožka [17]
pohonné látky [32]
polymerace [37]
polyethylen [38]
polypropylen [39]
počet uhlíkových atomů [42]
pozvolný průběh [52]
potrava [58]
Polyvinylchlorid [69]
polystyren [69]
podlahové krytiny [69]
polyamidová vlákna [70]
pohlcování plynu [75]
podíl hmotnosti [92]
porcelánová miska [95]
pokovování [101][115]
ponoření [105]
pokrytí [108]
pozorování děje [112]
popáleniny [118]
požár [120]
pokus [152]
polymery [157]
průmyslová výroba [9][136]
produkty [13]
propan [19][23]
pracovní postup [65]
pryskyřice [68]
první světová válka [74]
práškový oxid [95]
průhledná fólie [109]
pružnost [135]
pracovní postupy [153]
praktický život [153]
princip výroby [157]
přeměna látek [9]
příroda [11]
přírodní zdroje [11]
přeskočí jiskra [36]
přijatá potrava [62]
přírodní látky [71]
přebytek kyseliny [86]
přístup vzduchu [109]
přírodní paliva [128]
přísady [133]
přírůstek [137]
přímý vliv [141]
přítomnost látky [149]
půda [163]
PVC [44][69]
R

reaktanty [13]
reakce kyseliny [55]
redukce [95]
rezavění železa [115]
reakční směs [140]
ropa [33][125]
rozpouštědlo [34]
rozhlas [37]
roztok [98]
roztavené železo [133]
roztok kyseliny [139]
rozmělnění [157]
rozvoj společnosti [162]
rudy [129]
ryska [87]
rychlost reakce [139][148]
rybí tuk [146]
Ř

řada kovů [103]
řasy [126]
řetězec [40]
S

samovznícení [36]
sacharidy [57]
sachar [57]
sacharosa [58]
saponáty [61]
sacharasy [146]
silon [70]
skupiny [12]
skleněná trubice [106]
sliznice [17]
sladká chuť [57]
složení potravy [63]
Slunce [124]
slitiny [129]
smaltování [115]
spalovací motor [34][94][144]
spalování benzínu [37]
spodní voda [55]
spirála [66]
spotřeba [91]
spalování síry [144]
sraženina [90][151]
srážka [137]
srážková teorie [149]
strukturní vzorec molekuly [30]
stavební látka [59]
statická elektřina [70]
stechiometrický koeficient [81]
stejnosměrné napětí [100]
stříbro [129]
struska [130]
styk [137]
střeva [145]
stopky [147]
sulfidy [78]
surové železo [132]
sůl [97]
svítiplyn [35][127]
svar [39]
svorky [110]
světlo [116]
syntetické vlákno [68]
syntetické látky [76]
syntetický benzín [143]
Š

šetření energie [162]
široké uplatnění [150]
škrob [59][145]
škodlivý odpad [155]
štiplavý zápach [53]
T

tabulky [85]
tavenina [99]
teplota varu [20][31]
teplota [26][89][117][130]
teplota tání [31]
televize [37]
teplý vzduch [69]
tenká vrstva [108]
teplo [116][123][127]
tepelná izolace [122]
tepelný rozklad [141]
tečkovací destička [151]
těžba ropy [154]
tlak [26]
topná tělesa [132]
trojná vazba [27]
trojčlenka [86]
trávení potravy [145]
tuk [60]
tvrdost [135]
U

uhlovodíky [21][36]
uhlík [21][63]
uhlí [33][35][125]
uhlíková elektroda [110]
uhlíková tyčinka [114]
uhelnatění [156]
umělá paliva [128]
usmrcení [62]
usměrněný pohyb [101]
Ú

únik ropy [73]
úprava pokrmů [60]
úprava potravin [140]
úspora surovin [162]
V

vápenec [131][160]
válečné účely [162]
vinylchlorid [44]
vitamíny [146][149]
vlna [70]
vlhkost [110]
vodný roztok [15][87]
vodní pára [20]
voda [60][81][163]
vodík [63][80]
vodní lázeň [68]
vodivost [97]
vojenské účely [118]
vůně [55]
vysoká teplota [30]
vysokotlaké zařízení [38]
vyšší teplota [63]
vybíjení [107]
vysoká pec [131]
výbušnost [14]
výbušniny [32][47]
výroba papíru [59]
výpočet koncentrace [93]
výroba hliníku [100]
výroba vápna [122]
výhřevnost [127]
výroba piva [154]
výchozí látka [156]
výroba barviv [159]
vzdušný kyslík [48]
vznik plynu [63]
vznik mědi [106]
vzduch [116]
vzplanutí [117][134]
vznik požáru [120]
Y

yperit [74]
Z

zahřívání [35][90][148]
zakalená ocel [134]
zákon zachování hmotnosti [15]
zásadité [16]
zápalný plyn [28]
zápalný [38]
základní živiny [59]
zákal [68]
záření [124]
zbarvení roztoku [99]
zdroj energie [58]
zdravotnictví [76]
zdroj napětí [111]
zemní plyn [34][125]
Země [124]
zinek [103]
zkumavka [64]
zlato [129]
změna oxidačních čísel [104]
znečištění ovzduší [163]
zpětný projektor [52]
zrezaví [108]
zvětšení [137]
zvyšování koncentrace [139]
zvýšení bezpečnosti [158]
Ž

žaludek [145]
železo [96]
železná ruda [131]
železný šrot [133]
život na Zemi [57]
živé organismy [62]
živá příroda [68]
životní prostředí [71][164]
živočichové [125]
žíravina [73]
žloutek [61][146]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro