www.amapro.cz [Číslicová technika v telekomunikacích]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Číslicová technika v telekomunikacích

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice. Různé varianty kodérů, multiplexerů pro vytváření spojovacích systémů. Publikace se odráží od mikroprocesorové problematiky určené pro instrukční řízení programovatelných procesů v telefonní ústředně.


Autoři publikace
Využití číslicové techniky v telekomunikacích
Obsah publikace I.
Obsah publikace II.
Obsah publikace III.

Úvod do telekomunikační techniky
Přenos analogových signálů
Princip přenosů signálů
Charakteristika přenosu modulací PCM
Kmitočtová a fázová modulace
Shannon-Kotelnikův teorém
Uspořádání přenosu PCM
Vzorkování signálu
Fourierův rozvoj, modulační funkce
Spektrum vzorkování harmonického signálu
Tvar vzorku o amplitudě
Exponenciálně klesající impuls
Amplituda složky, snímaná informace
Ustálený vzorek, vzorkovací kmitočet
Kvantování dynamického rozsahu
Kvalita přenosu, kvantizační zkreslení
Dynamický rozsah kodéru, komprese
Komprese, expanze, lineární rozložení
Kompresní charakteristika, expanze vzorků
Technologie integrovaných obvodů
Přenos modulací Delta, DM
Lineární modulace Delta, komparátor
Šířka přenášeného frekvenčního pásma
Adaptivní modulace delta, integrační člen
Asymptotická charakteristika
Diskrétní modulace ADM
Gaussovo rozložení, kvantizační hluk
Aproximace sledovacím signálem
Kontinuální modulace delta, kodér
Kodér s číslicovou kompresí
Číslicový signál, opakovač
Regenerativní zesilovač
Časonosná složka signálu, hradlo

Přenos rozhlasového signálu
Kódování barevného signálu
Bubnové magnetické paměti, telefon
Přenos širokopásmových signálů, FDM-PCM
Převod dvojkového signálu PCM
Přenosová kapacita vedení

Princip přenosového systému
AMI kód, posloupnost symbolů
Kanálový filtr, Kodéry, koncové zařízení
Princip nelineárního kodéru
Nelineární váhovací kodér
Kompresní charakteristika kodéru
Postup kódování vzorku
Dynamický rozsah kodéru
Kompresní křivka, váhovací kodér
Obvodové řešení kodéru
Linkové ukončení, opakovač
Bipolarita, regenerativní zesilovač
Modulovaný trojkový signál
Systémy PCM prvního řádu
Výrobci systému PCM
Aproximace lomenou křivkou
Systémy PCM vyšších řádů
Asynchronní sdružení systémů PCM
Vyrovnávací přenosová rychlost, stuffing
Sdružení systému PCM I. řádu
Multiplexy a G.745, řády PCM
PCM s přímým kódováním
Hierarchie systému PCM, fifma Bell
Málokanálové systémy s ADM
Asynchronní komutační pole
Návaznost systémů ADM na síť PCM
Kompresor dynamiky, Winklerova modulace
Linkový trakt linkového opakovače
Synchronní sdružení širokopásmového kanálu
Struktura rámce pro HDB3
Koncepce nasazování PCM systému
Přenosové systémy, kabely, symetrický pár
Přenos po kabelu
Kabel s papírovou izolací
Koaxiální kabely, útlum přeslechu
Měrný útlum, optimální poměr
Vlonovody, směrové spoje
AMI kód, přeladitelný rozsah
Přenos signálu světelným paprskem
Uspořádání optického spoje
Vlastnosti detektorů, převod AMI kódu
Optická trasa s opakovači
Nízkošumový předzesilovač, taktovací impuls
Konstrukční řešení světlovodů, optický kabel
Zdroje koherentního záření ,LED
Šířka vyzařovaného spektra
Luminiscenční diody, polovodičový laser
Absorpční modulátor, fotovodivostní jev
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek
Zkušební telemetrické údaje
Družicové spoje, družicové spojení

Zpracování družicových signálů
Interpolace, kolísání úrovně signálu
Interpolace řeči, anulování výsledku
Úspora počtu kanálů, interpolace řeči
Mnohostranný kmitočtový dostup
Energetické omezení družicových spojů
Nastavení antén pro družici

Pozemní stanice, družicový retranslátor
Napájení družice, heterodynamo
Kapacita družicového spoje
Spektrální hustota šumu
Vícenásobné fázové klíčování
Energetické podmínky, kódové dělení
Potlačení šumu na psofometru
Výpadek úzkopásmového stvolu
Diskrétní informace, energetické spektrum
Pravděpodobnost rušení přenosu signálu
Kmitočtová modulace, střední hodnota
Odolnost proti poruchám, kmitočtový detektor
Korekce chyb, ortogonální signály
Hadamardova matice, numerická integrace
Kódová Hammingova vzdálenost
Lineární kombinace informačních prvků
Ekvivalentní pravděpodobnost
Pravděpodobnost chyb, rozhodovací obvod
Konvoluční kódy, Viterbiho dekódování
Kodér a dekodér konvolučního kódu
Diferenciální fázové klíčování
Automatická žádost o opakování
Čekání na potvrzení
Efektivnost přenosu dat, délka bloku

Nadbytečnost informací, kontrolní data
Ztráta kapacity, ochranný interval, preambule
Posloupnost impulsů, komprese informace
Modemy, nosný kmitočet, zpoždění
Blok adresování kanálů, zařízení styku
Nesprávná detekce, poloha dávky
Dělící poměr čítače
Služební kanál, automatické sledování
Pseudonáhodná posloupnost, směr komunikace
Simplexní přenos, nadbytečný provoz
Syntetizátor řeči, uvolnění kanálu
Kmitočtová stabilita kanálu
Generátor zkušebního signálu
TDMA, klidová poloha
Hybridní součtový člen
Syntezátor kmitočtu, demodulátor
Propojování a signalizace
Fázový automat, klíčování QPSK
Přeslechy mezi kanály
Dálnopis, středoevropský čas
Pozemní a družicové spoje
FDMA, družicové vysílání
TDMA, časové dělení
Centrální a periferní sítě

Spojování číslicových signálů
Integrovaná telefonní síť
Vícenásobné přenosové zařízení
Generace telefonních ústředen
Koncové zařízení PCM
Převod analogového signálu
Spojování na principu časového dělení
Dvoudrátové a čtyřdrátové spojování
Pevné přiřazení časových poloh
Průběh vzorkování, hovorová cesta
Čtyřdrátové spojovací pole
Dvoudrátový přenos se ztrátami
Princip rezonančního přenosu
Diodový spínací bod
Struktura prostorového uspořádání
Ztráta přenesené energie
Datový obsah rámce PCM kanálu
Multiplex PCM 30 kanálů
Prostorové spojovací pole
Pole se zpožďovacími členy
Časové pole typu T
Synchronní a asynchronní řadič hovorů
Přiřazení hovorového vzorku
Rychlost spínacích prvků
Spojovací pole vícečlánkové
Dvoučlánková spojovací pole
Tříčlánkové spojovací pole
Spojovací pole typu STS
Schéma pojovacích polí
Kombinovaná spojovací pole
Propojování z hlediska počtu vodičů
Diferenciální impulsově kódová modulace DPCM
Demultiplexor paměti kodeku
Provozní poměry číslicových polí
Směr hovorové cesty, koncentrace
Pravděpodobnost blokování
Propustnost spojovacích polí
Přeskupování časových poloh
Přenosy na principu PCM
Vynucená synchronizace, svazek vedení
Fázové zpoždění, korekce fáze
Lineární a nelineární korekce oscilátoru
Komparátor protější ústředny
Mezinárodní síť z hlediska synchronizace
Pleziochronní způsob, váhový koeficient
Vyprázdnění vyrovnávací paměti
Fázové vyrovnání, časový rozdíl
Realizace integrovaných systémů
Signalizace telefonního přístroje
Hvězdicová číslicová síť
Integrovaná meziústřednová síť

Číslicová technika a řízení ústředen
Elektronický registr v asynchronním systému
Princip multiprocesorového řízení
Dělení zátěže procesorů
Centrální programové řízení
Decentralizované řízení, periferní procesor
Modulové řízení spojovacích systémů
Komunikace mezi procesory
Signalizace ve větších sítí
Řídící spojovací síť
Programové řízení spojovacích systémů
Aritmetická jednotka v počítači
Blokové schéma telefonní ústředny
Stavový diagram telefonní ústředny
Detektor změny, identifikátor volání
Příjem dekadické volby
Spojovací cesty v centralizované paměti
Matice stavů spojek
Získání informací o volných spojích
Spolupráce s periferními jednotkami
Postupné ohledání potřebných spojů
Linkové sady, funkční relé
Řetězení účastnických pamětí
Integrované logické členy
Mikroprocesory, mikropočítače
Spolehlivost telefonních ústředen
Sériově paralelní model poruchovosti
Závislost doby vyřazení z provozu
Provozní zatížení telefonní ústředny
Programování funkcí telefonní ústředny
Počítač pracující v reálném čase
Struktura programového vybavení
Časová struktura programů
Kontrola probíhajícího volání
Odbavovací vzorky, volaný účastník
Paměťové buňky adresového registru
Přenos z paměti do registru
Sestavení odchozího hovoru
Kontrola vyzváněcího signálu, KVT
Řídící a provozní programy ústředny
Vyšší programovací jazyky, objekty
Vývojový kolektiv, údržba ústředny
Funkční vývojové diagramy
Matematické vyjádření funkce ústředny

Číslicová signalizace, přenos signalizace
Signalizace v 16 kanále
Signalizace číslo 6
Opakovací kmitočet, CCITT č.6
Signalizace v intleligentních sítích
Signalizace číslo 7, SS7

Způsob přenosu dat, přepojování dat
Trakt PCM, multiplexor
Přepojování kanálů, kruhový přenos
Přepojování zpráv, komutace paketů
Formát paketu pro přepojování
Časový rámec pro spojení hovorů
Dálnopisné signály, terminál
Ekonomické aspekty spojovacího pole
Řazení časových poloh, přenosová rychlost
Přenos telefonních hovorů a dat
Vlnovody, vláknová spojení, videotelefon

Přehled symbolů pro telekomunikace
Symboly v publikaci
Zkratky pro družicové spoje
Literatura pro telekomunikace
Rejstřík pojmů v telekomunikacích I.
Rejstřík pojmů v telekomunikacích II.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro