www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Dějepis

Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Dějepis pro základní školy
Obsah - Vyučování dějepisu I.
Obsah - Vyučování dějepisu II.
Obsah - Vyučování dějepisu III.

Úvod do vyučování dějepisu
Začínáme se učit dějepis
Přehled pravěku, starověku a středověku
Život a práce našich předků, archeologie
Písemné prameny, muzeum
Chráněná historická jádra
Místo historických událostí
Kalendář, měření času
Historie, časová přímka
Písemné historické prameny

Prvobytně pospolná společnost, pravěk
Pěstní klín
Starší doba kamenná
Doba ledová, mamuti
Kamenné nástroje, lov zvěře
Pračlověk, rozdělávání ohně
Člověk vzpřímený, pračlověk
Osídlení území, kostry
Nejstarší lidé dnešního typu
Luk a šípy, tábořiště
Povinnosti muže a ženy
Tlupa pravěkých lidí
Počátky umění a náboženství
Pravěký umělec, soška ženy, venuše
Jeskyně, posmrtný život
Doba kamenná, nadpřirozené síly

Mladší doba kamenná
Chov domácích užitkových zvířat
Pazourkové nástroje
Tkalcovský stav, Věstonická venuše
Počátky zemědělství na našem území
Hliněná nádoba, obydlí lovce
Dřevorubectví a tesařství
Doba bronzová ve střední Evropě
Hromadná výroba, zemědělství
Nerovnost mezi lidmi
Vznik řemesel, objevení bronzu

Doba železná ve střední Evropě
Rádlo se zápřahem domácích zvířat
Prvotně pospolná společnost
Keltové, kmeny Bójů, nerovnost lidí
Stříbrné keltské mince
Keltská oppidia na našem území
Etapa vývoje prvotně pospolné společnosti
Tabulka prvobytně pospolné společnosti
Podnebí, způsob obživy
Pravěk, nástroje a zbraně
Zánik prvotně pospolné společnosti

Starověk, otrokářská společnost
Sedm divů světa
Nejstarší otrokářské státy
Umělé zavodňování polí
Zavlažovací zařízení
Starověký Egypt, řeka Nil
Rozvinuté zemědělství, záplavy
Vojenská třída, obchodování
Moc a úpadek Egyptu
Loupeživé a dobyvačné války
Egyptský panovník s vojskem
Egyptské dějiny, Stará říše
Maska krále Tutanchamóna
Samostatný stát Egypt

Kulturní přínos Egypta
Pozorování hvězdné oblohy
Egyptské sargofágy, mumie
Egyptské pyramidy v Gize
Dobytí Egypta Peršany
Kultura starověké Mezopotámie
Klínové písmo, Sargona
Babylón, vodovod, otrok
Perská říše, Mezopotámie
Kultura východního středomoří
Fénická abeceda, Bible, Kréta
Peršané, vzdělanost lidstva

Středověká Indie, znakové písmo
Učení Budhy, desetinná soustava
Dobyvatelé Indie, čínská zeď
Starověká Čína, panovník
Kočovné kmeny, čínská zeď, kořist
Hedvábí, papír, porcelán, Čína
Obory lidské činnosti
Vládnoucí třída ve společnosti
Období dějin lidstva
Sjednocené říše, Evropa

Starověké Řecko, Akropole
Nesmírná bída, vysílení
Území Řecka a příchod Řeků
Příchod Achajů, Kréta
Kmeny Dórů, železné zbraně
Řecké hospodářství, zásobování
Kovářská dílna, zlatníci
Práce a život otroků
Staré řecké báje a náboženství
Iliada a Odyssea, Olymp
Zeus, víra v boha
Městský stát Sparta
Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Stěhování řeckých kmenů
Městský stát Atény
Aténský řečník, řecká mince
Lidové shromáždění, sněm
Rozvoj aténské demokracie
Zakládání řeckých osad
Aténská nákladní loď

Řecko perské války
Bitva u Marathonu
Xerxova výprava, ostrov Salamín
Bitva u Thermopyl
Vzestup moci Atén a peloponéská válka
Peloponéská válka, Perikles
Říše Alexandra Makedonského
Přehled dějin Řecka

Makedonská říše, Persie
Alexandr Makedonský, Veliký
Řecká vzdělanost, Mezopotámie
Tělesně zdatný člověk
Geometrie, fyzika a řecká filozofie

Umění starověkého Řecka
Řecké divadlo, amfiteátry, olympijské hry
Tragická a komediální maska herců
Delfský vozataj
Divadlo v Epidauru
Kulturní přínos starověkého Řecka
Dějepisectví Řecka, Malá Asie
Velká řecká kolonializace
Osídlování řeckými kmeny

Starověký Řím, sláva
Velkoměsta Říma, horní Nil
Počátky římských dějin
Italské kmeny, Tibet, Řím
Římská republika, diktátor, tribunál
Mapa římského období
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Hannibalovo tažení, provincie
Římský ostrostřelec a jezdec
Římské vojsko a pěchota
Rozvoj otrokářského hospodářství
Římská silnice, velkostatky
Otrok pracující v zemědělství, bezzemek

Spartakovo povstání
Vítězné bitvy otroků
Smrt Spartaka, Krassus
Konec římské republiky, vznik císařství
Augustus, Spartakus, Řím republikou
Gaius Julius Caesar, Vznešený
Rozmach římské říše
Římské císařství, trůn, Traján
Obyvatelé Říma, císař
Římské fórum, chrámy a budovy
Římský hraniční val
Rozdělení a zánik římské říše
Pád západořímské říše
Náboženství ve starověkém Římě
Římské katakomby
Římská vzdělanost
Základy čtení a psaní
Umění starověkého Říma
Sochařství vítězných bojů Římanů
Výbuch sopky Vesuv
Pompeje, Konstantinův oblouk
Tribuna pro posluchače
Kulturní přínos starověkého Říma
Přírodní podmínky osídlení
Otrokářská společnost, nespokojenost

Přehled dějin starověkého Říma
Časová tabulka dějin pro Řím
Přechod k feudální společnosti
Bitva v Wogastisburku
Naše země před příchodem Slovanů
Markomanské války, opěrné body
Římské stříbrné nádoby
Evropa v době stěhování národů

Velké stěhování národů
Barbarské kmeny v Evropě
Byzantská říše, arabský kalifát
Sjednocení arabských kmenů
Chrám boží moudrosti
Arabská kultura

Vznik franského státu
Rozklad rodového zřízení
Franská říše za Karla Velikého
Císař Karel Veliký
Rozdělení franské říše
Počátky slovanských dějin
Posmrtný život, přírodní úkazy
Slované, Sámova říše
Východní Slované, válečné kořisti
Rozpad Sámovi říše, Avaři

Velká Morava, první stát Slovanů
Vznik kmenových knížectví
Usedlosti slovanských zemědělců
Upevnění Velké Moravy
Církevní správa a bohoslužby
Rozmach Velké Moravy, Svatopluk
Pád Velkomoravské říše
Příchod Slovanů do Velkomoravské říše
Hospodářství a kultura Velké Moravy
Průmysl Velké Moravy
Slovanská nádoba, řemeslo
Význam Velkomoravské říše
Tradice Velké Moravy
Slovanské náušnice
Přechod k feudální společnosti
Otázky Velké Moravy
Celoroční učivo dějepisu
Období dějiny lidstva
Hlasy doby historických dokumentů

Povstání utlačovaného obyvatelstva
Zákoník Chammurapiho, epos
Periklova řeč, peloponéské války
Augustův vlastní životopis
Křesťanský spisovatel Hieronym
Franská říše za Karla Velikého
Život svatého Metoděje, legenda


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro