www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Dějepis pro šestou třídu základní školy

Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


Obsah knihy I.
Obsah knihy II.
Obsah knihy III.
Obsah knihy IV.

Úvod do učiva 6. ročníku

Prvobytně pospolná společnost
Nejstarší východní státy
Antická kultura
Časový přehled historických období
Základní společenské třídy
Mapa starého kontinentu
Raný feudalismus
Románská kultura
Náčelník a vojenská družina
Feudální řád

Feudální společnost
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Větrné kolo, vodní kolo
Střediska evropského obchodu
Obchodní cesty v Evropě
Výbojné turecké kočovné kmeny
Vyspělá arabská kultura
Mapa křižáckých výprav
Normandští vévodové
Stoletá válka
Sjednocení Francie
Polské země v období feudalismu
Moskevské knížectví
Mapa Evropy ve 14. století
Ivan III., Bulharský stát

Český a uherský stát
Trojpolní hospodaření
Osídlení neobydlených oblastí
Pokroky v zemědělství
Panská a církevní půda
Život šlechty a poddaných
Oblečení ve středověku
Schéma středověkého hradu
Rytíř ve zbroji
Stav rytířský, kněží a mniši
Rychtáři a bezzemci

Vznik středověkých měst
Dělba práce, řemeslo
Gotický oděv
Královská města, městská rada
Mílové právo
Český pražský groš
Král Václav II., rok 1300
Středověký horník
Obyvatelé středověkých měst
Cechy, pečeť, tovaryš
Městská chudina

Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar II.
Bitva na Moravském poli roku 1278
Václav III.
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Přestavba Pražského hradu
Korunovační klenoty českého království
Vyvrcholení vývoje středověkých Čech
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Vymření Arpádovců roku 1301
Ludvík I.

Gotická kultura
První vysoké školy
Opěrný gotický systém
Latina, čeština a písemnictví
Kláštery, hrady a katedrály
Sochařství a malířství
Středověká církev
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Hospodářský a politický vzestup gotiky
Časové údaje od 12. do 15 století
Husitské revoluční hnutí
Odpor proti církvi
Mravní úpadek církve

Mistr Jan Hus
Církevní hodnostář
Koncil, reforma církve
Upálení Jana Husa 1415
Význam husitství pro zemi
Kazatel Jan Želivský
Beztřídní společnost v Táboře
Jan Žižka z Trocnova
Bitva na Vítkově 1420
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Kalich, vozová hradba
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Místa bitev Husitů
Bitva u Domažlic roku 1431
Husitská tradice

Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Prokop Holý, Jiskrovci
Matyáš Korvín
Hnutí bratříků
Doba pohusitská, 15. století
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Porážka uherského vojska
Jednota bratrská
Slovensko v 15. století
Valašská kolonizace

Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Kázání mistra Jana Husa
Pozdní feudalismus
Kryštof Kolumbus
Objevení Ameriky 1492
Zámořské objevy a plavby
Kolonie, střelné zbraně
Nové zeměpisné poznatky
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Loďstvo, námořní flotila

Humanismus
Renesance, renesanční oděv
Mikuláš Koperník
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Leonardo da Vinci
Renesanční architektura, renesanční sloh
Německá selská válka
Martin Luther, luteráni
Vzbouření sedláků v roce 1525
Kalvínovo učení
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Turecký sultán Sulejman
Hospodaření šlechty
Robota na panských polích
Třeboň, rybnikaření
Středověký důl na měď
Renta a robota
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Upálení Jiřího Dóži 1514
Životní podmínky horníků

Arcikníže Ferdinand Habsburský
Mapa Habsburské monarchie
Uherský král, Jan Zápolský
Rozdělení uherského státu
Bratislava
Korunovace uherských králů
Ferdinand I. roku 1526-1564
Erb českého království
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Majestát, královská listina
Turecké výboje na Slovensku

Osmanská říše
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Loupeživé nájezdy
Útrapy slovenského lidu
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye

Renesanční kultura
Akademia Istropolitana
Kralická bible
Pozdní gotika
Mistr Pavel z Levoče
Renesanční stavby
Prohloubení krize feudalismu
Španělská nadvláda

Třicetiletá válka 1618 - 1648
Mapa před 30. letou válkou
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Defenestrace roku 1618
Poprava účastníků stavovského povstání
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Důsledky bělohorské porážky
Násilná rekatolizace
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Václav Hollar
Bočkajovo povstání
Porážka Turků u Vídně roku 1683
František Rákoczi II.
Boje poddaných v 17. století
Mapa proti feudálních bojů 1680
Petr Csaszár, povstání
Nevolnické povstání roku 1680
Povstání Chodů, zbojník

Barokní kultura
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury
Malířství, Jan Kupecký
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Závěr pozdního feudalismu
Úpadek královské moci
Feudální útlak
Časová tabulka světových dějin
Otázky k feudalismu

Kapitalistická společnost
Anglická buržoazní revoluce
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura

Průmyslová revoluce v Anglii
Technické vynálezy
Wattův parní stroj
Parní lokomotiva, paroloď
Vláda Petra Velikého
Reformy Petra Velikého
Rozvoj manufaktur a obchodu
Rozmach Pruska, dělení Polska
Friedrich II.
Osvobození na Balkáně

Boj za nezávislost, vznik USA
George Washington
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Král Ludvík XVI.
Vývoj francouzské revoluce
Ozbrojené jednotky národní gardy
Dobití Bastily roku 1789
Jakobínská revoluční diktatura
Pád jakobínů roku 1794

Napoleonské výbojné války
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Francie versus Anglie
Generál Kutuzov, bitva národů
Evropa po vídeňském kongresu
Evropa po napoleonských válkách

Klasicismus jako nový směr
Johhan Wolfgang Goethe
Ludwig van Beethoven
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Naše národní obrození
Domácí výroba plátna
Textilní manufaktury
Vývěsní štít manufaktur

Osvícenecký absolutismus
Císařovna Marie Terezie
Císař a král Josef II.
Školské reformy, germanizace
Toleranční patent, 1781
Reformy a opatření Marie Terezie
Strojová výroba, parní stroj
Hydraulický stroj pana Hella
Báňská a hutní výroba
Koňská železnice, lodní šroub

Význam průmyslové revoluce
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Hornouherská selská konfederace
Panské zámky a bohaté fary
Boj poddaného lidu

České národní obrození
Vznik české buržoazie
Josef Dobrovský, Josef Jungmann
Lidová literatura, české divadlo

Slovenské národní obrození
Obrozenecké hnutí v Bratislavě
Spisovná slovenština, Bernolák
Juraj Fándly
Metternichovský režim
František Palacký
Kde domov můj
Pochod uralských kozáků 1799
Báseň Slávy dcera
Jan Kollár, Pavel Josef Šafařík
Ján Hollý, Martin Hamuljak
Vyvrcholení národního hnutí
Měšťanská beseda
Karel Havlíček Borovský
Jozef Miloslav Hurban
Ľudovít Štůr
Kulturní spolek Tatrín
Zřícenina hradu Děvín
Mezinárodní pokrokové hnutí

Romantismus
George Gordon Byron
Karel Hynek Mácha
Národní uvědomění
Naše národní obrození
Kapitalistická společnost

Letopočty národního obrození
Světové dějiny v datech
Časová přímka událostí
Feudalismus a nástup kapitalismu
Kapitalistická Evropa
Společenská třída buržoazie
Hospodářský a politický život
Maďarská feudální šlechta
Rakouská monarchie

Slovníček pojmů I.
Slovníček pojmů II.
Slovníček pojmů III.
Slovníček pojmů VI.
Slovníček pojmů V.
Slovníček pojmů VI.
Slovníček pojmů VII.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro