www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Obsah použitých slov v knize Dějepis 6


asie
Vláda Lucemburků
Mravní úpadek církve
Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Anglická buržoazní revoluce
Konstituční monarchie
Průmyslová revoluce v Anglii
Francouzská buržoazní revoluce
armáda
Prokop Holý, Jiskrovci
Místa bitev Husitů
Středověký důl na měď
Ústava roku 1787
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
alexandr
Nové zeměpisné poznatky
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Pokroky v zemědělství
Stav rytířský, kněží a mniši
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Mikuláš Koperník
Lidové umění, úpadek vzdělání
Územní vývoj USA
absolutní
Jan Amos Komenský
Feudální společnost
Wattův parní stroj
Dobití Bastily roku 1789
anglii

Cechy, pečeť, tovaryš
Období posledních Přemyslovců
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Kalvínovo učení
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Časová tabulka světových dějin
Osvobození na Balkáně
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Koňská železnice, lodní šroub
anglie
Feudální řád
Slovensko v uherském státě
Sochařství a malířství
Mikuláš Koperník
Evropská kultura
Naše národní obrození
armády
Sjednocení Francie
Latina, čeština a písemnictví
Upálení Jana Husa 1415
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Místa bitev Husitů
Středověký důl na měď
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Valdštejnský palác
Otázky z klasicismu
Boj poddaného lidu
akademii
Vláda Lucemburků
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Prohloubení krize feudalismu
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Důsledky bělohorské porážky
absolutismu
Latina, čeština a písemnictví
Mravní úpadek církve
Upálení Jana Husa 1415
Majestát, královská listina
Osmanská říše
Loupeživé nájezdy
Útrapy slovenského lidu
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
aktivně
Husitské revoluční hnutí
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Rozvoj manufaktur a obchodu
Napoleonské výbojné války
Naše národní obrození
atentát
Kolonie, střelné zbraně
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Otázky z klasicismu
Císařovna Marie Terezie
alexander
Manufaktury, levná pracovní síla
Majestát, královská listina
Lidové umění, úpadek vzdělání
Feudální útlak
Domácí výroba plátna
austrálie
Konstituční monarchie
boje
Husitská tradice
Prokop Holý, Jiskrovci
Krize feudální společnosti
Násilná rekatolizace
Obsah knihy IV.
Sjednocení Francie
Mapa protifeudálních bojů
Nevolnické povstání roku 1680
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Ústava roku 1787
Naše národní obrození
boji
Husitská tradice
Pozdní feudalismus
Střediska evropského obchodu
Obchodní cesty v Evropě
Osídlení neobydlených oblastí
Bitva u Domažlic roku 1431
Valdštejnský palác
Malířství, Jan Kupecký
bývá
Doba pohusitská, 15. století
Raný feudalismus
Mapa před 30. letou válkou
Císařovna Marie Terezie
balkáně
Filakovo panství
Martin Luther, luteráni
Jakobínská revoluční diktatura
Otázky z klasicismu
Naše národní obrození
buržoazie
Úvod do učiva 6. ročníku
Mapa Evropy ve 14. století
Třeboň, rybnikaření
Wattův parní stroj
Císař a král Josef II.
bohatství
Úvod do učiva 6. ročníku
Feudální řád
Trojpolní hospodaření
Kalich, vozová hradba
Letopočty českého a slovenského státu
Humanismus

Osvobození na Balkáně
bitvy
Náčelník a vojenská družina
Český stát za Karla IV.
Úpadek královské moci za Jagellonců
Malířství, Jan Kupecký
británie
Náčelník a vojenská družina
Cechy, pečeť, tovaryš
Krize feudální společnosti
Renesance, renesanční oděv
Martin Luther, luteráni
Malířství, Jan Kupecký
Technické vynálezy
Osvobození na Balkáně
Textilní manufaktury
bonaparte
Ivan III., Bulharský stát
Osídlení neobydlených oblastí
Místa bitev Husitů
Strojová výroba, parní stroj
bitva
Panská a církevní půda
Život šlechty a poddaných
Útrapy slovenského lidu
března
Gotický oděv
Přemysl Otakar I.
Gotická kultura
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Husitská tradice
Jednota bratrská
Manufaktury, levná pracovní síla
Turecký sultán Sulejman
Erb českého království
Osmanská říše
Akademia Istropolitana
Bočkajovo povstání
brzy
Cechy, pečeť, tovaryš
Hnutí bratříků
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvobození na Balkáně
bismarck
Bitva u Domažlic roku 1431
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
bach
Majestát, královská listina
Osmanská říše
Útrapy slovenského lidu
Domácí výroba plátna
civilizace
Gotický oděv
Sochařství a malířství
Násilná rekatolizace
Letopočty českého a slovenského státu
chetité
Vláda Lucemburků
Opěrný gotický systém
Sochařství a malířství
císaře
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Kralická bible
Defenestrace roku 1618
Slovensko v uherském státě
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Král Vladislav II.
Průmyslová revoluce v Anglii
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
císařství
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Život šlechty a poddaných
Německá selská válka
Korunovace uherských králů
Poprava účastníků stavovského povstání
Strojová výroba, parní stroj
císař
Střediska evropského obchodu
Gotická kultura
Kryštof Kolumbus
Král Vladislav II.
Evropská kultura
celkem
Mapa křižáckých výprav
Panská a církevní půda
Vymření Arpádovců roku 1301
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Pavel Stránský
Otázky k feudalismu
Anglická buržoazní revoluce
Otázky z klasicismu
cara
Stav rytířský, kněží a mniši
Kolonie, střelné zbraně
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
cílem
Přemysl Otakar II.
Jan Žižka z Trocnova
Letopočty českého a slovenského státu
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Osmanská říše
Rozvoj manufaktur a obchodu
Otázky z klasicismu
Vývěsní štít manufaktur
celou
Význam husitství pro zemi
Středověký důl na měď
Mapa protifeudálních bojů
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Úpadek královské moci
člověk
Větrné kolo, vodní kolo
Moskevské knížectví
Ludvík I.
Časové údaje od 12. do 15 století
Základní společenské třídy
Městská chudina
Václav III.
Vláda Lucemburků
Humanismus
Wattův parní stroj
Vláda Petra Velikého
Osvobození na Balkáně
Klasicismus jako nový směr
Strojová výroba, parní stroj
české
Český a uherský stát
Obsah knihy IV.
Přemysl Otakar II.
Slovensko v uherském státě
První vysoké školy
Sochařství a malířství
Mravní úpadek církve
Koncil, reforma církve
Význam husitství pro zemi
Matyáš Korvín
Doba pohusitská, 15. století
Německá selská válka
Útrapy slovenského lidu
Filakovo panství
Kralická bible
Pozdní gotika
Renesanční stavby
Mapa před 30. letou válkou
Albrecht z Valdštejna
Pavel Stránský
Václav Hollar
Pád jakobínů roku 1794
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Francie versus Anglie
Evropská kultura
Panské zámky a bohaté fary
částí
Český a uherský stát
Královská města, městská rada
Báňská a hutní výroba
Význam průmyslové revoluce
Hornouherská selská konfederace
čechách
Gotický oděv
Sjednocení Francie
Latina, čeština a písemnictví
Koncil, reforma církve
Doba pohusitská, 15. století
Osmanská říše
Kralická bible
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
česká
Gotický oděv
Slovensko v uherském státě
Význam husitství pro zemi
Matyáš Korvín
Útrapy slovenského lidu
Francie versus Anglie
Evropská kultura
Reformy a opatření Marie Terezie
Panské zámky a bohaté fary
činnosti
Městská chudina
Objevení Ameriky 1492
Václav Hollar
Bočkajovo povstání
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Hornouherská selská konfederace
čele
Vláda Lucemburků
Kláštery, hrady a katedrály
Objevení Ameriky 1492
Středověký důl na měď
Jan Amos Komenský
Stav rytířský, kněží a mniši
Bitva u Domažlic roku 1431
Zámořské objevy a plavby
Kolonie, střelné zbraně
Útrapy slovenského lidu
Boj za nezávislost, vznik USA
části
Opěrný gotický systém
Jan Amos Komenský
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Krize feudální společnosti
Kryštof Kolumbus
Loďstvo, námořní flotila
Korunovace uherských králů
Friedrich II.
Evropa po vídeňském kongresu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Hornouherská selská konfederace
část
Bitva na Vítkově 1420
Jednota bratrská
Mapa Evropy ve 14. století
Kalich, vozová hradba
Kryštof Kolumbus
Středověký důl na měď
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Valdštejnský palác
Malířství, Jan Kupecký
Doba temna
Kapitalistická společnost
Král Ludvík XVI.
Naše národní obrození
čela
Doba pohusitská, 15. století
Sjednocení Francie
Osídlení neobydlených oblastí
Koncil, reforma církve
Německá selská válka
června
Začátky kapitalistické výroby v Anglii

Přemysl Otakar I.
Prokop Holý, Jiskrovci
Jednota bratrská
Úpadek královské moci za Jagellonců
Loupeživé nájezdy
Poprava účastníků stavovského povstání
částečně
Závěr pozdního feudalismu
Základní společenské třídy
Král Václav II., rok 1300
Kapitalistická společnost
Vývoj francouzské revoluce
češi
Oliver Cromwell
Doba pohusitská, 15. století
Václav Hollar
Nevolnické povstání roku 1680
činnost
Prvobytně pospolná společnost
Městská chudina
První vysoké školy
Německá selská válka
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Mapa Habsburské monarchie
Bočkajovo povstání
Prvky barokní architektury
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
Pád jakobínů roku 1794
českého
Střediska evropského obchodu
Vláda Lucemburků
Koncil, reforma církve
Doba pohusitská, 15. století
Loupeživé nájezdy
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Pozdní gotika
Renesanční stavby
Španělská nadvláda
Albrecht z Valdštejna
Pád jakobínů roku 1794
Francie versus Anglie
červenci
Sjednocení Francie
Renesance, renesanční oděv
Pád jakobínů roku 1794
Otázky z klasicismu
Naše národní obrození
člověka
Středověký horník
Zámořské objevy a plavby
Kalvínovo učení
Wattův parní stroj
Parní lokomotiva, paroloď
Reformy Petra Velikého
Báňská a hutní výroba
česky
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Gotická kultura
Mistr Jan Hus
Význam husitství pro zemi
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Renesanční stavby
Francie versus Anglie
Evropa po vídeňském kongresu
čech
Slovensko v uherském státě
Sochařství a malířství
Václav Hollar
Mapa v období napoleonských válek
Evropská kultura
července
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Král Vladislav II.
Petr Csaszár, povstání
Úpadek královské moci
Pád jakobínů roku 1794
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
českou
Mravní úpadek církve
Rozdělení uherského státu
Korunovace uherských králů
Renesanční stavby
Mapa v období napoleonských válek
Panské zámky a bohaté fary
času
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Zámořské objevy a plavby
Petr Csaszár, povstání
Lidové umění, úpadek vzdělání

Kapitalistická společnost
časopis
Habánská keramika, luteránská církev
Václav Hollar
Bočkajovo povstání
Mapa proti feudálních bojů 1680
československé
Jakobínská revoluční diktatura
Panské zámky a bohaté fary
dobu
Moskevské knížectví
Mravní úpadek církve
Mapa starého kontinentu
Stoletá válka
Václav III.
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Úpadek královské moci za Jagellonců
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Petr Csaszár, povstání
dvou
Český a uherský stát
Oliver Cromwell
Vzbouření sedláků v roce 1525
Valdštejnský palác
Konstituční monarchie
Průmyslová revoluce v Anglii
době
Český a uherský stát
Gotický oděv
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Časové údaje od 12. do 15 století
Doba pohusitská, 15. století
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Filakovo panství
Kralická bible
Barokní kultura
Časová tabulka světových dějin
Základní společenské třídy
Pokroky v zemědělství
Stav rytířský, kněží a mniši
Bitva na Moravském poli roku 1278
Vymření Arpádovců roku 1301
Latina, čeština a písemnictví
Sochařství a malířství
Upálení Jana Husa 1415
Význam husitství pro zemi
Zámořské objevy a plavby
Kalvínovo učení
Král Vladislav II.
Turecký sultán Sulejman
Mapa protifeudálních bojů
Bratislava
Osmanská říše
Německé reformační hnutí
Pozdní gotika
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Závěr pozdního feudalismu
Anglická buržoazní revoluce
Průmyslová revoluce v Anglii
Ústava roku 1787
Osvícenectví
Johhan Wolfgang Goethe
Evropská kultura
Strojová výroba, parní stroj
Vznik české buržoazie
doby
Český a uherský stát
Slovensko v uherském státě
Ludvík I.
Polské země v období feudalismu
Královská města, městská rada
První vysoké školy
Význam husitství pro zemi
Objevení Ameriky 1492
Mapa protifeudálních bojů
Filakovo panství
Jan Amos Komenský
Otázky k feudalismu

Průmyslová revoluce v Anglii
Ústava roku 1787
Pád jakobínů roku 1794
Generál Napoleon Bonaparte
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Strojová výroba, parní stroj
dodnes
Vznik středověkých měst
Doba pohusitská, 15. století
Barokní kultura
Bitva na Moravském poli roku 1278
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Církevní hodnostář
Zámořské objevy a plavby
Manufaktury, levná pracovní síla
Erb českého království
Německé reformační hnutí
Doba temna
Úpadek královské moci
Boj za nezávislost, vznik USA
Generál Napoleon Bonaparte
duchovní
Gotický oděv
Časové údaje od 12. do 15 století
Oliver Cromwell
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Školské reformy, germanizace
dědictví
Gotický oděv
Německé reformační hnutí
Generál Napoleon Bonaparte
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Význam průmyslové revoluce
dynastie
Český stát za Karla IV.
Střediska evropského obchodu
Zámořské objevy a plavby
Korunovace uherských králů
daně
Kláštery, hrady a katedrály
Obchodní cesty v Evropě
Bitva na Moravském poli roku 1278
Vymření Arpádovců roku 1301
Majestát, královská listina
Domácí výroba plátna
dějin
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Přemysl Otakar II.
Krize feudální společnosti
Životní podmínky horníků
Wattův parní stroj
Územní vývoj USA
Mapa v období napoleonských válek
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
dali
Husitská tradice
Doba pohusitská, 15. století
Prokop Holý, Jiskrovci
Lidové umění, úpadek vzdělání
dějinách
Prokop Holý, Jiskrovci
Český stát za Karla IV.
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Vojenská diktatura
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Strojová výroba, parní stroj
duševní
Prokop Holý, Jiskrovci
Městská chudina
Vláda Lucemburků
Báňská a hutní výroba
druhé
Doba pohusitská, 15. století
Objevení Ameriky 1492
Královská města, městská rada
Přemysl Otakar I.
Ludvík I.
Kázání mistra Jana Husa
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Rozdělení uherského státu
Majestát, královská listina
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Prohloubení krize feudalismu
Albrecht z Valdštejna
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Násilná rekatolizace
Pavel Stránský
Petr Csaszár, povstání
Valdštejnský palác
Malířství, Jan Kupecký
Doba temna
Průmyslová revoluce v Anglii
Wattův parní stroj
Vláda Petra Velikého
Boj za nezávislost, vznik USA
Francie versus Anglie
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Domácí výroba plátna
Hornouherská selská konfederace
dcerou
Letopočty českého a slovenského státu
Střediska evropského obchodu
Cechy, pečeť, tovaryš
Slovensko v uherském státě
Habánská keramika, luteránská církev
Evropská kultura
díla
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Krize feudální společnosti
Mapa protifeudálních bojů
Kralická bible
Mapa před 30. letou válkou
Albrecht z Valdštejna
Prvky barokní architektury
Wattův parní stroj
Rozvoj manufaktur a obchodu
docházelo
Bočkajovo povstání

Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Prokop Holý, Jiskrovci
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Evropská kultura
dělníků

Mapa starého kontinentu
Období posledních Přemyslovců
Hospodaření šlechty
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Bočkajovo povstání
Valdštejnský palác
Rozmach Pruska, dělení Polska
Ústava roku 1787
Otázky z klasicismu
dělníci

Třeboň, rybnikaření
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Ústava roku 1787
druhu

Raný feudalismus
Feudální společnost
Cechy, pečeť, tovaryš
Báňská a hutní výroba
dochází
Feudální řád
Osídlení neobydlených oblastí
Útrapy slovenského lidu
Malířství, Jan Kupecký
dětí
Mapa křižáckých výprav
Sochařství a malířství
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Petr Pázmánye
Evropská kultura
dcera
Polské země v období feudalismu
Slovensko v uherském státě
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Rozmach Pruska, dělení Polska
Evropská kultura
dělnické
Obyvatelé středověkých měst
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Upálení Jiřího Dóži 1514
Boje poddaných v 17. století
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvícenectví
Otázky z klasicismu
dílo
Městská chudina
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Německé reformační hnutí
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Reformy Petra Velikého
Ludwig van Beethoven
dělnickou
Městská chudina
Mapa protifeudálních bojů
Upálení Jiřího Dóži 1514
Defenestrace roku 1618
Rozvoj manufaktur a obchodu
druh
Městská chudina
Úpadek královské moci

Vláda Petra Velikého
Osvobození na Balkáně
dělnického
Přemysl Otakar I.
Krize feudální společnosti
Mapa protifeudálních bojů
Bočkajovo povstání
Reformy a opatření Marie Terezie
demokratické
Přemysl Otakar I.
Zámořské objevy a plavby
Útrapy slovenského lidu
Boje poddaných v 17. století
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
dějiny
Přemysl Otakar II.
Mravní úpadek církve
Mistr Jan Hus
Kazatel Jan Želivský
Kralická bible
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Wattův parní stroj
druhou
Český stát za Karla IV.
Církevní hodnostář
Pavel Stránský
Ozbrojené jednotky národní gardy
Francie versus Anglie
doprava
Kláštery, hrady a katedrály
Sochařství a malířství
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Lidové umění, úpadek vzdělání
důvodů
Sochařství a malířství
Letopočty českého a slovenského státu
Nové zeměpisné poznatky
Loďstvo, námořní flotila
Nevolnické povstání roku 1680
Naše národní obrození
Císařovna Marie Terezie
dráhu
Sochařství a malířství
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Rozdělení uherského státu
Úpadek královské moci
dráhy
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Petr Pázmánye
Petr Csaszár, povstání
důsledku
Časové údaje od 12. do 15 století
Bitva u Domažlic roku 1431
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Martin Luther, luteráni
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
děti
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku

Ústava roku 1787
Evropská kultura
divadlo
Církevní hodnostář
Loupeživé nájezdy
Útrapy slovenského lidu
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Kralická bible
Renesanční stavby
Vesfálský mír roku 1648
divadla
Církevní hodnostář
Význam husitství pro zemi
Loupeživé nájezdy
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Kralická bible
Španělská nadvláda
Albrecht z Valdštejna
Úpadek královské moci

demokracie
Letopočty českého a slovenského státu
Bočkajovo povstání
František Rákoczi II.
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvícenectví
Mapa v období napoleonských válek
Toleranční patent, 1781
dělnická
Třeboň, rybnikaření
Dóžovo rolnické povstání
Upálení Jiřího Dóži 1514
Bočkajovo povstání
Ústava roku 1787
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
dělnických
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Bočkajovo povstání
František Rákoczi II.
Prvky barokní architektury
Parní lokomotiva, paroloď
Rozvoj manufaktur a obchodu
dubnu
Bočkajovo povstání
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury

Rozvoj manufaktur a obchodu
evropě
Gotický oděv
Jan Amos Komenský
Mapa proti feudálních bojů 1680
Obsah knihy IV.
Vyspělá arabská kultura
Český stát za Karla IV.
Ludvík I.
Sochařství a malířství
Odpor proti církvi
Kalich, vozová hradba
Matyáš Korvín
Vesfálský mír roku 1648
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury
Malířství, Jan Kupecký
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvobození na Balkáně
Boj za nezávislost, vznik USA
Naše národní obrození
Strojová výroba, parní stroj
evropské
Gotický oděv
Bočkajovo povstání

Malířství, Jan Kupecký
Friedrich II.
Francouzská buržoazní revoluce
ekonomické
Obyvatelé středověkých měst
Valašská kolonizace
Letopočty českého a slovenského státu
Životní podmínky horníků
Osvobození na Balkáně
existence
Sochařství a malířství
Manufaktury, levná pracovní síla
Dóžovo rolnické povstání
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Wattův parní stroj
existenci
Jan Amos Komenský
Barokní kultura
Uherský král, Jan Zápolský
Útrapy slovenského lidu
Lidové umění, úpadek vzdělání
Mapa v období napoleonských válek
Koňská železnice, lodní šroub
evropy
Oliver Cromwell
Výbojné turecké kočovné kmeny
Časová tabulka světových dějin
Rozmach Pruska, dělení Polska
Generál Napoleon Bonaparte
Školské reformy, germanizace
Strojová výroba, parní stroj
energie
Cechy, pečeť, tovaryš
Kláštery, hrady a katedrály
Doba temna
ekonomiky
Valašská kolonizace
Osvobození na Balkáně
Boj za nezávislost, vznik USA
ekonomických
Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Nové zeměpisné poznatky
Životní podmínky horníků
Naše národní obrození
engels
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Mapa protifeudálních bojů
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Wattův parní stroj
Školské reformy, germanizace
formě
Slovensko v uherském státě
Ludvík I.
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Vývěsní štít manufaktur
Hornouherská selská konfederace
forma
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Feudální společnost
Opěrný gotický systém

Dobití Bastily roku 1789
Význam průmyslové revoluce
formálně
Rudolf II. roku 1576 až 1611

Doba pohusitská, 15. století
Osvícenectví
francouzské
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Sjednocení Francie
Mapa Evropy ve 14. století
Ivan III., Bulharský stát
Místa bitev Husitů
Upálení Jiřího Dóži 1514
Kralická bible
Valdštejnský palác
Strojová výroba, parní stroj
francii
Násilná rekatolizace
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Bitva na Moravském poli roku 1278
Martin Luther, luteráni
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Turecký sultán Sulejman
Mapa protifeudálních bojů
Upálení Jiřího Dóži 1514
Kralická bible
Lidové umění, úpadek vzdělání
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Strojová výroba, parní stroj
feudální
Jan Amos Komenský
Mapa proti feudálních bojů 1680
Český a uherský stát
Král Václav II., rok 1300
Kalich, vozová hradba
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Průmyslová revoluce v Anglii
Školské reformy, germanizace
feudalismu
Obsah knihy III.
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Valdštejnský palác
Osvobození na Balkáně
Školské reformy, germanizace
francie
Obsah knihy IV.
Trojpolní hospodaření
Panská a církevní půda
Bitva na Moravském poli roku 1278
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Místa bitev Husitů
Letopočty českého a slovenského státu
Kázání mistra Jana Husa
Renesance, renesanční oděv
Martin Luther, luteráni
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Petr Csaszár, povstání
Prvky barokní architektury
Malířství, Jan Kupecký
Technické vynálezy
Rozvoj manufaktur a obchodu
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Naše národní obrození
Textilní manufaktury
Strojová výroba, parní stroj
francouzská
Sjednocení Francie
Osídlení neobydlených oblastí
Bitva na Moravském poli roku 1278
Václav III.
Slovensko v uherském státě
Místa bitev Husitů
Německé reformační hnutí
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Reformy a opatření Marie Terezie
České národní obrození
frakce
Mapa Evropy ve 14. století
Ivan III., Bulharský stát
Osvícenectví
Král Ludvík XVI.
francouzský
Rychtáři a bezzemci
Král Vladislav II.
Kralická bible
Osvobození na Balkáně
filozofii
Dělba práce, řemeslo
Městská chudina
Sochařství a malířství
Mistr Jan Hus
Životní podmínky horníků
Turecké výboje na Slovensku
filozofie
Městská chudina
Mistr Jan Hus
Životní podmínky horníků
Habánská keramika, luteránská církev
francouzského
Český stát za Karla IV.
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Německé reformační hnutí
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
finanční
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Sochařství a malířství
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Václav Hollar
františek
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Kazatel Jan Želivský
Prokop Holý, Jiskrovci
Korunovace uherských králů
Erb českého království
Útrapy slovenského lidu
Prohloubení krize feudalismu
Úpadek královské moci
Evropa po napoleonských válkách
fakultě
Husitské revoluční hnutí
Beztřídní společnost v Táboře
Habánská keramika, luteránská církev
Pád jakobínů roku 1794
funkci
Husitské revoluční hnutí
Osmanská říše
Pád jakobínů roku 1794
francií
Renesance, renesanční oděv
Úpadek královské moci za Jagellonců
Malířství, Jan Kupecký
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Textilní manufaktury
firma
Bratislava
Úpadek královské moci
galii
Ferdinand I. roku 1526-1564
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
gymnázium
Dělba práce, řemeslo
Mistr Jan Hus
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Porážka uherského vojska
Turecké výboje na Slovensku
Habánská keramika, luteránská církev
Důsledky bělohorské porážky
generace
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Španělská nadvláda
Mapa před 30. letou válkou
Bočkajovo povstání
homo
Náčelník a vojenská družina
Větrné kolo, vodní kolo
hovoří
Gotický oděv
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Odpor proti církvi
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Renesanční stavby
hudební
Gotický oděv
Mapa starého kontinentu
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
hudbu
Gotický oděv
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Feudální útlak
Reformy a opatření Marie Terezie
České národní obrození
hospodářský
Obyvatelé středověkých měst
Erb českého království
Úpadek královské moci
Otázky z klasicismu
Hydraulický stroj pana Hella
hodnoty
Prokop Holý, Jiskrovci
Bitva na Moravském poli roku 1278
Životní podmínky horníků
Toleranční patent, 1781
Význam průmyslové revoluce
hospodářství
Nové zeměpisné poznatky
Defenestrace roku 1618
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Humanismus
Lidové umění, úpadek vzdělání
Osvobození na Balkáně
Francouzská buržoazní revoluce
Generál Napoleon Bonaparte
Vznik české buržoazie
hranice
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Trojpolní hospodaření
Ludvík I.
Kryštof Kolumbus
Třeboň, rybnikaření
Pavel Stránský
Osvobození na Balkáně
Panské zámky a bohaté fary
hlediska
Defenestrace roku 1618
Raný feudalismus
Mapa protifeudálních bojů
Ozbrojené jednotky národní gardy
Naše národní obrození
hospodářská
Násilná rekatolizace
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Územní vývoj USA
hnědé
Raný feudalismus
historické
Polské země v období feudalismu
Rychtáři a bezzemci
Sochařství a malířství
Církevní hodnostář
Dóžovo rolnické povstání
Rozmach Pruska, dělení Polska
Význam průmyslové revoluce
hnutí
Stav rytířský, kněží a mniši
Přemysl Otakar I.
Václav III.
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Krize feudální společnosti
Hospodaření šlechty
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Bočkajovo povstání
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Boje poddaných v 17. století
Vláda Petra Velikého
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Pád jakobínů roku 1794
Generál Napoleon Bonaparte
Reformy a opatření Marie Terezie
Hornouherská selská konfederace
hranici
Uherský stát koncem 13. století
Turecký sultán Sulejman
Evropa po vídeňském kongresu
historických
Koncil, reforma církve
Letopočty českého a slovenského státu
Václav Hollar
Rozmach Pruska, dělení Polska
Generál Napoleon Bonaparte
habsburské
Korunovace uherských králů
Osmanská říše
Poprava účastníků stavovského povstání
Násilná rekatolizace
Generál Napoleon Bonaparte
hynais
Německé reformační hnutí
henry
Kapitalistická společnost
Význam průmyslové revoluce
ideologie
Jan Amos Komenský
Krize feudální společnosti
Životní podmínky horníků
Wattův parní stroj
Boj za nezávislost, vznik USA
itálii
Střediska evropského obchodu
Upálení Jana Husa 1415
Německá selská válka
Kalvínovo učení
itálie
Slovensko v uherském státě
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Martin Luther, luteráni
Valdštejnský palác
Malířství, Jan Kupecký
Evropská kultura
Textilní manufaktury
impérium
Objevení Ameriky 1492
Vojenská diktatura
internacionály
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Wattův parní stroj
Vláda Petra Velikého
internacionála
Dóžovo rolnické povstání
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Reformy a opatření Marie Terezie
jižní
Náčelník a vojenská družina
Opěrný gotický systém
Násilná rekatolizace
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Barokní kultura
Raný feudalismus
Uherský stát koncem 13. století
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
jmenoval
Český stát za Karla IV.
Latina, čeština a písemnictví
Doba pohusitská, 15. století
Lidové umění, úpadek vzdělání
Evropská kultura
jménem
Český stát za Karla IV.
Koncil, reforma církve
Mikuláš Koperník
Rozdělení uherského státu
Filakovo panství
Feudální útlak
Otázky z klasicismu
james
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Sochařství a malířství
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Kapitalistická společnost
jmenován
Sjednocení Francie
Pokroky v zemědělství
Husitské revoluční hnutí
Německá selská válka
Vesfálský mír roku 1648
japonsko
Polské země v období feudalismu
Letopočty českého a slovenského státu
Konstituční monarchie
Průmyslová revoluce v Anglii
Územní vývoj USA
Textilní manufaktury
Školské reformy, germanizace
jaře
Osídlení neobydlených oblastí
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Německá selská válka
Naše národní obrození
jihu
Pokroky v zemědělství
Uherský stát koncem 13. století
Loďstvo, námořní flotila
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Konstituční monarchie
jméno
Rytíř ve zbroji
Gotická kultura
Kazatel Jan Želivský
Kryštof Kolumbus
Bratislava
Báňská a hutní výroba
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
josef
Vláda Lucemburků
Gotická kultura
Sochařství a malířství
Mistr Jan Hus
Filakovo panství
Pozdní gotika
Albrecht z Valdštejna
Bočkajovo povstání
Kapitalistická společnost
Mapa v období napoleonských válek
Evropská kultura
Toleranční patent, 1781
josefa
Slovensko v uherském státě
Hospodářský a politický vzestup gotiky
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Španělská nadvláda
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Evropská kultura
Reformy a opatření Marie Terezie
jazyka
Gotická kultura
Mravní úpadek církve
Význam husitství pro zemi
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Francie versus Anglie
john
Manufaktury, levná pracovní síla
Ferdinand I. roku 1526-1564
Lidové umění, úpadek vzdělání
Koňská železnice, lodní šroub
konec
Náčelník a vojenská družina
Sochařství a malířství
Časový přehled historických období
Městská chudina
Zámořské objevy a plavby
Důsledky bělohorské porážky
Boj za nezávislost, vznik USA
kultury
Moskevské knížectví
Český a uherský stát
Sochařství a malířství
Bočkajovo povstání
Letopočty českého a slovenského státu
Útrapy slovenského lidu
karel
Český a uherský stát
Slovensko v uherském státě
Krize feudální společnosti
Mapa protifeudálních bojů
Životní podmínky horníků
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Turecké výboje na Slovensku
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
kola
Vznik středověkých měst
Základní společenské třídy
Kláštery, hrady a katedrály
Doba temna
kultura
Gotický oděv
Sochařství a malířství
Filakovo panství
Jan Amos Komenský
Vznik české buržoazie
května
Gotický oděv
Cechy, pečeť, tovaryš
Koncil, reforma církve
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Turecký sultán Sulejman
Loupeživé nájezdy
Renesanční kultura
Pád jakobínů roku 1794
Ludwig van Beethoven
kulturní
Obyvatelé středověkých měst
Doba pohusitská, 15. století
Úpadek královské moci za Jagellonců
Renesanční stavby
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Osvobození na Balkáně
Otázky z klasicismu
konci
Vláda Lucemburků
Mapa starého kontinentu
Český a uherský stát
Mistr Jan Hus
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Malířství, Jan Kupecký
Francouzská buržoazní revoluce
krále
Husitská tradice
Doba pohusitská, 15. století
Jednota bratrská
Pozdní feudalismus
Nové zeměpisné poznatky
Ferdinand I. roku 1526-1564
Barokní kultura
Střediska evropského obchodu
Zámořské objevy a plavby
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
konce
Husitská tradice
Středověký důl na měď
Osvobození na Balkáně
Boj za nezávislost, vznik USA
Francouzská buržoazní revoluce
koně
Husitská tradice
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Feudální útlak
králové
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Nové zeměpisné poznatky
Matyáš Korvín
Úpadek královské moci za Jagellonců
král
Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Nové zeměpisné poznatky
Násilná rekatolizace
Střediska evropského obchodu
Obchodní cesty v Evropě
Mapa křižáckých výprav
Slovensko v uherském státě
Gotická kultura
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Evropská kultura
Strojová výroba, parní stroj
králem
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Mapa proti feudálních bojů 1680
Latina, čeština a písemnictví
Úpadek královské moci za Jagellonců
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
krize
Kralická bible
Defenestrace roku 1618
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Barokní kultura
Územní vývoj USA
království
Násilná rekatolizace
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Střediska evropského obchodu
Polské země v období feudalismu
Doba pohusitská, 15. století
Německá selská válka
Poprava účastníků stavovského povstání
koncem
Jan Amos Komenský
Koncil, reforma církve
Význam husitství pro zemi
Kralická bible
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Vláda Petra Velikého
Rozvoj manufaktur a obchodu
Pád jakobínů roku 1794
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
křesťanství
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Oliver Cromwell
Zámořské objevy a plavby
Manufaktury, levná pracovní síla
Vznik české buržoazie
katolické
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Obsah knihy IV.
Král Vladislav II.
Mapa v období napoleonských válek
konflikt
Obsah knihy IV.
Krize feudální společnosti
Loďstvo, námořní flotila
Renesance, renesanční oděv
Malířství, Jan Kupecký
konstrukci
Mapa starého kontinentu
Opěrný gotický systém
Sochařství a malířství
Doba temna
Kapitalistická společnost
konfliktu
Náčelník a vojenská družina
Ivan III., Bulharský stát
Německá selská válka
Král Vladislav II.
Valdštejnský palác
Malířství, Jan Kupecký
Územní vývoj USA
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
kolonie
Feudální řád
Manufaktury, levná pracovní síla
Malířství, Jan Kupecký
konstituční
Feudální společnost
Územní vývoj USA
Dobití Bastily roku 1789
klasicismus
Rychtáři a bezzemci
Strojová výroba, parní stroj
kapitalismu
Městská chudina
Václav III.
Humanismus
Kalvínovo učení
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Valdštejnský palác
Osvobození na Balkáně
Školské reformy, germanizace
kapitalismus
Městská chudina
Valašská kolonizace
Pozdní feudalismus
Humanismus
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Barokní kultura
Osvobození na Balkáně
komunistické
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Krize feudální společnosti
Vzbouření sedláků v roce 1525
Upálení Jiřího Dóži 1514
Valdštejnský palác
Vláda Petra Velikého
Rozvoj manufaktur a obchodu
Boj za nezávislost, vznik USA
komunistický
Přemysl Otakar I.
Krize feudální společnosti
Zámořské objevy a plavby
Životní podmínky horníků
Boj za nezávislost, vznik USA
karla
Slovensko v uherském státě
Vzbouření sedláků v roce 1525
Dóžovo rolnické povstání
Životní podmínky horníků
Bratislava
Albrecht z Valdštejna
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Školské reformy, germanizace
krejcarů
Vymření Arpádovců roku 1301
Násilná rekatolizace
koalice
Loďstvo, námořní flotila
Martin Luther, luteráni
Technické vynálezy
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
kapitalistickém
Humanismus
Osvobození na Balkáně
kritický
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Petr Pázmánye
Kralická bible
komuny
Mapa protifeudálních bojů
Arcikníže Ferdinand Habsburský
kraje
Majestát, královská listina
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Pavel Stránský
Evropa po vídeňském kongresu
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
kurie
Johhan Wolfgang Goethe
lidské
Obsah knihy IV.
Městská chudina
Životní podmínky horníků
Kralická bible
Feudální útlak
Reformy Petra Velikého
Generál Kutuzov, bitva národů
lidí
Románská kultura
Polské země v období feudalismu
Cechy, pečeť, tovaryš
Prokop Holý, Jiskrovci
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Bratislava
Německé reformační hnutí
Valdštejnský palác
Wattův parní stroj
Evropská kultura
literatury
Gotický oděv
Význam husitství pro zemi
Kralická bible
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
listopadu
Gotický oděv
Stav rytířský, kněží a mniši
Obyvatelé středověkých měst
Cechy, pečeť, tovaryš
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Slovensko v uherském státě
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Hospodaření šlechty
Loupeživé nájezdy
Renesanční kultura
Wattův parní stroj
Král Ludvík XVI.
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
lidé
Vymření Arpádovců roku 1301
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Václav III.
Český stát za Karla IV.
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Kolonie, střelné zbraně
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Renesanční stavby
Defenestrace roku 1618
Václav Hollar
Wattův parní stroj
Ústava roku 1787
lidu
Středověký důl na měď
Mapa Evropy ve 14. století
Prokop Holý, Jiskrovci
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Loupeživé nájezdy
Pozdní gotika
latinského
Závěr pozdního feudalismu

Kalich, vozová hradba
Boj za nezávislost, vznik USA
Význam průmyslové revoluce
léta
Základní společenské třídy
Český a uherský stát
Cechy, pečeť, tovaryš
Lidové umění, úpadek vzdělání
Kapitalistická společnost
ledna
Mapa starého kontinentu
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Bitva na Vítkově 1420
Vzbouření sedláků v roce 1525
Akademia Istropolitana
Mapa proti feudálních bojů 1680
Závěr pozdního feudalismu
Rozvoj manufaktur a obchodu
Ústava roku 1787
Ludwig van Beethoven
lodí
Mapa starého kontinentu
Sochařství a malířství
Středověká církev
Bratislava
Doba temna
George Washington
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
lidských
Bitva na Moravském poli roku 1278
Odpor proti církvi
Letopočty českého a slovenského státu
Wattův parní stroj
literatuře
Český stát za Karla IV.
Habánská keramika, luteránská církev
Kralická bible
literaturu
Mravní úpadek církve
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
lednu
Upálení Jana Husa 1415
Manufaktury, levná pracovní síla
Filakovo panství
Bočkajovo povstání
Ústava roku 1787
Osvícenectví
lenin
Kolonie, střelné zbraně
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Francouzská buržoazní revoluce
množství
Gotický oděv
Kláštery, hrady a katedrály
Vesfálský mír roku 1648
Barokní kultura
Hornouherská selská konfederace
města
Obyvatelé středověkých měst
Cechy, pečeť, tovaryš
Husitská tradice
Prokop Holý, Jiskrovci
Jednota bratrská
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Středověký důl na měď
Bočkajovo povstání
Oliver Cromwell
Rytíř ve zbroji
Husitské revoluční hnutí
Církevní hodnostář
Útrapy slovenského lidu
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Jan Amos Komenský
Petr Csaszár, povstání
Konstituční monarchie
moci
Vláda Lucemburků
Doba pohusitská, 15. století
Středověký důl na měď
Jan Amos Komenský
Feudální společnost
Bitva na Moravském poli roku 1278
Český stát za Karla IV.
Bitva u Domažlic roku 1431
Zámořské objevy a plavby
Loďstvo, námořní flotila
Král Vladislav II.
Prvky barokní architektury
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufaktur a obchodu
Boj za nezávislost, vznik USA
Ústava roku 1787
Vývoj francouzské revoluce
Mapa v období napoleonských válek
mezopotámie
Opěrný gotický systém
Latina, čeština a písemnictví
Úpadek královské moci za Jagellonců
město
Kláštery, hrady a katedrály
Bitva u Domažlic roku 1431
Husitská tradice
Středověký důl na měď
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Manufaktury, levná pracovní síla
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Rozmach Pruska, dělení Polska
Evropa po vídeňském kongresu
městech
Sochařství a malířství
Český stát za Karla IV.
Renesanční stavby
Územní vývoj USA
místa
Husitská tradice
Násilná rekatolizace
Bočkajovo povstání
Ludvík I.
Turecké výboje na Slovensku
Albrecht z Valdštejna
Mapa v období napoleonských válek
místě
Husitská tradice
Raný feudalismus
Vyvrcholení vývoje středověkých Čech
Pozdní feudalismus
Renesanční kultura
Bočkajovo povstání
Francouzská buržoazní revoluce
Generál Kutuzov, bitva národů
Školské reformy, germanizace
mládí
Prokop Holý, Jiskrovci
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Kolonie, střelné zbraně
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
majetku
Jednota bratrská
Václav III.
První vysoké školy
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Johhan Wolfgang Goethe
měst
Krize feudální společnosti
Náčelník a vojenská družina
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Kryštof Kolumbus
Německá selská válka
Valdštejnský palác
Friedrich II.
Johhan Wolfgang Goethe
moři
Objevení Ameriky 1492
Místa bitev Husitů
Renesance, renesanční oděv
Ústava roku 1787
makedonie
Nové zeměpisné poznatky
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
místo
Barokní kultura
Polské země v období feudalismu
Vláda Lucemburků
Vymření Arpádovců roku 1301
Matyáš Korvín
Prohloubení krize feudalismu
Anglická buržoazní revoluce
Oliver Cromwell
Wattův parní stroj
Koňská železnice, lodní šroub
moravy
Barokní kultura
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Václav Hollar
moravě
Oliver Cromwell
Raný feudalismus
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Pozdní gotika
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
manufaktury

Bitva na Moravském poli roku 1278
mnohem
Základní společenské třídy
Raný feudalismus
Loďstvo, námořní flotila
Král Vladislav II.
Doba temna
Průmyslová revoluce v Anglii
monarchie
Feudální společnost
Polské země v období feudalismu
Bitva na Moravském poli roku 1278
Sochařství a malířství
Jan Žižka z Trocnova
Místa bitev Husitů
Bitva u Domažlic roku 1431
Korunovace uherských králů
Osmanská říše
Poprava účastníků stavovského povstání
Územní vývoj USA
Dobití Bastily roku 1789
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
moderní
Feudální společnost
Jan Žižka z Trocnova
Renesance, renesanční oděv
Mapa před 30. letou válkou
Petr Csaszár, povstání
Průmyslová revoluce v Anglii
Wattův parní stroj
Evropská kultura
Toleranční patent, 1781
Význam průmyslové revoluce
monarchii
Feudální společnost
Slovensko v uherském státě
Násilná rekatolizace
Dobití Bastily roku 1789
Evropská kultura
marie
Mapa křižáckých výprav
Stoletá válka
Slovensko v uherském státě
Koncil, reforma církve
Lidové umění, úpadek vzdělání
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
městě
Ivan III., Bulharský stát
Upálení Jana Husa 1415
Prokop Holý, Jiskrovci
Rozdělení uherského státu
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Boje poddaných v 17. století
Úpadek královské moci
Ústava roku 1787
malířství
Rychtáři a bezzemci
Český stát za Karla IV.
Petr Pázmánye
Kralická bible
Renesanční stavby
mladý
Cechy, pečeť, tovaryš
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Kapitalistická společnost
mezinárodní
Městská chudina
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Generál Napoleon Bonaparte
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Reformy a opatření Marie Terezie
marx
Městská chudina
Krize feudální společnosti
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Hospodaření šlechty
Mapa protifeudálních bojů
Životní podmínky horníků
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Defenestrace roku 1618
Školské reformy, germanizace
manifest
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Krize feudální společnosti
Životní podmínky horníků
marxe
Přemysl Otakar I.
Třeboň, rybnikaření
Dóžovo rolnické povstání
Životní podmínky horníků
Školské reformy, germanizace
Význam průmyslové revoluce
mánes
Vláda Lucemburků
Filakovo panství
Pozdní gotika
Albrecht z Valdštejna
malíř
Vláda Lucemburků
Německé reformační hnutí
Prohloubení krize feudalismu
Španělská nadvláda
marxistické
Ludvík I.
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvícenectví
most
Husitské revoluční hnutí
Porážka uherského vojska
Německé reformační hnutí
Albrecht z Valdštejna
mikuláš
Porážka uherského vojska
Vojenská diktatura
Územní vývoj USA
Ludwig van Beethoven
myšlenky
Kalvínovo učení
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Kapitalistická společnost
Wattův parní stroj
ministr
Král Vladislav II.
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Majestát, královská listina
Osmanská říše
Domácí výroba plátna
milionů
Majestát, královská listina
Osvícenectví
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
Domácí výroba plátna
masaryk
Vesfálský mír roku 1648
Mapa v období napoleonských válek
muži
Význam průmyslové revoluce
národů
Úvod do učiva 6. ročníku
Vláda Lucemburků
Sochařství a malířství
Jan Amos Komenský
Gotická kultura
Prokop Holý, Jiskrovci
Útrapy slovenského lidu
Wattův parní stroj
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Naše národní obrození
naší
Český a uherský stát
Gotický oděv
Raný feudalismus
Význam husitství pro zemi
Pozdní gotika
nejznámější
Český a uherský stát
Krize feudální společnosti
Kázání mistra Jana Husa
Albrecht z Valdštejna
Rozmach Pruska, dělení Polska
národní
Gotický oděv
Úpadek královské moci za Jagellonců
Sjednocení Francie
Bitva na Moravském poli roku 1278
Mravní úpadek církve
Církevní hodnostář
Jan Žižka z Trocnova
Jednota bratrská
Rozdělení uherského státu
Osmanská říše
Loupeživé nájezdy
Útrapy slovenského lidu
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční stavby
Mapa proti feudálních bojů 1680
Pád jakobínů roku 1794
Mapa v období napoleonských válek
Naše národní obrození
Panské zámky a bohaté fary
název
Gotický oděv
Bitva na Vítkově 1420
Sjednocení Francie
Mapa Evropy ve 14. století
Matyáš Korvín
Uherský král, Jan Zápolský
Kralická bible
Poprava účastníků stavovského povstání
Valdštejnský palác
Oliver Cromwell
Vojenská diktatura
Osvícenectví
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
náboženství
Přemysl Otakar II.
Sochařství a malířství
Časové údaje od 12. do 15 století
Městská chudina
Wattův parní stroj
Báňská a hutní výroba
Koňská železnice, lodní šroub
navíc
Vláda Lucemburků
Obchodní cesty v Evropě
Kolonie, střelné zbraně
Král Vladislav II.
Mapa protifeudálních bojů
Petr Csaszár, povstání
Reformy Petra Velikého
národa
Vláda Lucemburků
Městská chudina
Jan Žižka z Trocnova
Jednota bratrská
Loupeživé nájezdy
Útrapy slovenského lidu
Renesanční stavby
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
následující
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Jan Žižka z Trocnova
Zámořské objevy a plavby
Václav Hollar
nejstarší
Slovensko v uherském státě
Barokní kultura
Závěr pozdního feudalismu
Mapa starého kontinentu
Polské země v období feudalismu
Mistr Jan Hus
Matyáš Korvín
Evropská kultura
nazývají
Latina, čeština a písemnictví
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Raný feudalismus
Anglická buržoazní revoluce
nejvýznamnější
Kláštery, hrady a katedrály
Beztřídní společnost v Táboře
Husitská tradice
Matyáš Korvín
Kralická bible
Václav Hollar
nádoby
Sochařství a malířství
Královská města, městská rada
narodil
Časové údaje od 12. do 15 století
Bitva u Domažlic roku 1431
Jednota bratrská
Mapa starého kontinentu
Ivan III., Bulharský stát
Sochařství a malířství
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Beztřídní společnost v Táboře
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Místa bitev Husitů
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Životní podmínky horníků
Turecké výboje na Slovensku
Německé reformační hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye
Renesanční kultura
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Prvky barokní architektury
Úpadek královské moci

Kapitalistická společnost
Rozvoj manufaktur a obchodu
nazývá
Časové údaje od 12. do 15 století
Raný feudalismus
Loďstvo, námořní flotila
Robota na panských polích
nového
Časové údaje od 12. do 15 století
Městská chudina
Doba pohusitská, 15. století
Barokní kultura
nakonec
Husitská tradice
Nové zeměpisné poznatky
Rytíř ve zbroji
Sochařství a malířství
Doba pohusitská, 15. století
Král Vladislav II.
Korunovace uherských králů
Erb českého království
Důsledky bělohorské porážky
Václav Hollar
Naše národní obrození
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
námořní
Krize feudální společnosti
Objevení Ameriky 1492
Renesance, renesanční oděv
Naše národní obrození
německé
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Přemysl Otakar I.
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Útrapy slovenského lidu
Pád jakobínů roku 1794
Francie versus Anglie
nachází
Kralická bible
Renta a robota
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Pavel Stránský
Oliver Cromwell
Friedrich II.
Báňská a hutní výroba
Význam průmyslové revoluce
nástupu
Kralická bible
Oliver Cromwell
Základní společenské třídy
Mravní úpadek církve
Ozbrojené jednotky národní gardy
nejstarších
Základní společenské třídy
Polské země v období feudalismu
Matyáš Korvín
Zámořské objevy a plavby
nová
Feudální řád
Stav rytířský, kněží a mniši
Pavel Stránský
Malířství, Jan Kupecký
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Evropa po napoleonských válkách
německa
Střediska evropského obchodu
Bitva u Domažlic roku 1431
Doba pohusitská, 15. století
Martin Luther, luteráni
Vzbouření sedláků v roce 1525
Král Vladislav II.
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Ozbrojené jednotky národní gardy
Otázky z klasicismu
Textilní manufaktury
německu
Střediska evropského obchodu
Rytíř ve zbroji
Bitva u Domažlic roku 1431
Kázání mistra Jana Husa
Kryštof Kolumbus
Martin Luther, luteráni
Kalvínovo učení
Lidové umění, úpadek vzdělání
nevolnictví
Vyspělá arabská kultura
Ludvík I.
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Jan Amos Komenský
Francouzská buržoazní revoluce
Evropská kultura
Naše národní obrození
napoleon
Osídlení neobydlených oblastí
Panská a církevní půda
Místa bitev Husitů
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Strojová výroba, parní stroj
narození
Pokroky v zemědělství
Turecké výboje na Slovensku
Třicetiletá válka 1618 - 1648
nastoupil
Pokroky v zemědělství
Místa bitev Husitů
Albrecht z Valdštejna
Důsledky bělohorské porážky

Kapitalistická společnost
německého
Dělba práce, řemeslo
Bitva u Domažlic roku 1431
Doba pohusitská, 15. století
Německá selská válka
Král Vladislav II.
německý
Gotický oděv
Období posledních Přemyslovců
Opěrný gotický systém
Krize feudální společnosti
Vzbouření sedláků v roce 1525
Václav Hollar
Wattův parní stroj
noviny
Období posledních Přemyslovců
Jednota bratrská
Václav Hollar
Otázky z klasicismu
německy
Gotická kultura
Mistr Jan Hus
Kryštof Kolumbus
Poprava účastníků stavovského povstání
Pavel Stránský
Francie versus Anglie
Evropa po vídeňském kongresu
národního
Církevní hodnostář
Význam husitství pro zemi
Jan Žižka z Trocnova
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Jednota bratrská
Loupeživé nájezdy
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Španělská nadvláda
Albrecht z Valdštejna
Úpadek královské moci
Pád jakobínů roku 1794
národních
Jan Žižka z Trocnova
Mapa proti feudálních bojů 1680
Pád jakobínů roku 1794
Generál Napoleon Bonaparte
národy
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Malířství, Jan Kupecký
Průmyslová revoluce v Anglii
Generál Napoleon Bonaparte
Naše národní obrození
německo
Bitva u Domažlic roku 1431
Letopočty českého a slovenského státu
Německá selská válka
Martin Luther, luteráni
Malířství, Jan Kupecký
Mapa v období napoleonských válek
němci
Doba pohusitská, 15. století
nejvyšší
Objevení Ameriky 1492
Vesfálský mír roku 1648
Francie versus Anglie
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
nejdříve
Kolonie, střelné zbraně
Pozdní gotika
Albrecht z Valdštejna
Jan Amos Komenský
Lidové umění, úpadek vzdělání
novin
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Václav Hollar
Otázky z klasicismu
napětí
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Naše národní obrození
Význam průmyslové revoluce
období
Moskevské knížectví
Slovensko v uherském státě
Pozdní feudalismus
Objevení Ameriky 1492
Bitva na Moravském poli roku 1278
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Význam husitství pro zemi
Německá selská válka
Kalvínovo učení
Majestát, královská listina
Loupeživé nájezdy
Španělská nadvláda
Václav Hollar
Barokní kultura
Průmyslová revoluce v Anglii
Boj za nezávislost, vznik USA
Mapa v období napoleonských válek
Domácí výroba plátna
Strojová výroba, parní stroj
Význam průmyslové revoluce
Vznik české buržoazie
otrokářské
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
obchod
Obyvatelé středověkých měst
Prokop Holý, Jiskrovci
Středověký důl na měď
Vymření Arpádovců roku 1301
Majestát, královská listina
Domácí výroba plátna
obchodu
Obyvatelé středověkých měst
Cechy, pečeť, tovaryš
Osvobození na Balkáně
Hydraulický stroj pana Hella
otroků
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
otrokářství
Městská chudina
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Obléhání Komárna Turky roku 1594
objevují
Slovensko v uherském státě
Bitva na Vítkově 1420
Výbojné turecké kočovné kmeny
Stav rytířský, kněží a mniši
Lidové umění, úpadek vzdělání
Francouzská buržoazní revoluce
oblasti
Latina, čeština a písemnictví
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Nové zeměpisné poznatky
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Barokní kultura
Raný feudalismus
Životní podmínky horníků
Wattův parní stroj
Otázky z klasicismu
označují
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Odpor proti církvi
Kalich, vozová hradba
Boj za nezávislost, vznik USA
Otázky z klasicismu
oženil
Časové údaje od 12. do 15 století
Letopočty českého a slovenského státu
Mapa křižáckých výprav
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye
odešel
Časové údaje od 12. do 15 století
Mapa starého kontinentu
Dělba práce, řemeslo
Kazatel Jan Želivský
Beztřídní společnost v Táboře
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Důsledky bělohorské porážky
Kapitalistická společnost
ochranu
Mravní úpadek církve
Vyspělá arabská kultura
Renesance, renesanční oděv
Mapa v období napoleonských válek
Generál Kutuzov, bitva národů
otroctví
Doba pohusitská, 15. století
Vyspělá arabská kultura
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Loďstvo, námořní flotila

označení
Doba pohusitská, 15. století
Obchodní cesty v Evropě
Středověký horník
Městská chudina
Ludvík I.
Letopočty českého a slovenského státu
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Kalvínovo učení
George Washington
Císař a král Josef II.
otec
Jednota bratrská
Pokroky v zemědělství
Cechy, pečeť, tovaryš
Vláda Lucemburků
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Václav Hollar
Kapitalistická společnost
Význam průmyslové revoluce
Hornouherská selská konfederace
obyvatelstva
Jednota bratrská
Ludvík I.
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Doba pohusitská, 15. století
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Územní vývoj USA
Vývoj francouzské revoluce
Vznik české buržoazie
osvobození
Krize feudální společnosti
Mapa protifeudálních bojů
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Naše národní obrození
občanské
Ferdinand I. roku 1526-1564
Mapa protifeudálních bojů
Útrapy slovenského lidu
Územní vývoj USA
Král Ludvík XVI.
organizace
Jan Amos Komenský
Stav rytířský, kněží a mniši
Matyáš Korvín
Valašská kolonizace
Bočkajovo povstání
Osvobození na Balkáně
oblast
Obsah knihy III.
Kláštery, hrady a katedrály
Mapa protifeudálních bojů
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Pavel Stránský
Malířství, Jan Kupecký
Naše národní obrození
obchodníka
Úvod do učiva 6. ročníku
Mapa starého kontinentu
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Osvobození na Balkáně
obvykle
Prvobytně pospolná společnost
Raný feudalismus
Korunovační klenoty českého království
Hnutí bratříků
Německé reformační hnutí
Feudální útlak
Wattův parní stroj
Osvobození na Balkáně
Dobití Bastily roku 1789
Hornouherská selská konfederace
Boj poddaného lidu
obsahuje
Prvobytně pospolná společnost
Raný feudalismus
Kralická bible
otce
Mapa starého kontinentu
Střediska evropského obchodu
Dělba práce, řemeslo
Slovensko v uherském státě
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Úpadek královské moci
Kapitalistická společnost
Územní vývoj USA
Evropská kultura
Význam průmyslové revoluce
osobní
Stoletá válka
Vláda Lucemburků
Ludvík I.
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Václav Hollar
Reformy Petra Velikého
Evropská kultura
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
owen
Cechy, pečeť, tovaryš
Kalvínovo učení
osobně
Vláda Lucemburků
Církevní hodnostář
Německá selská válka
Německé reformační hnutí
Boj poddaného lidu
obyvatel
Latina, čeština a písemnictví
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Anglická buržoazní revoluce
Vojenská diktatura
Friedrich II.
Osvícenectví
Evropa po vídeňském kongresu
obrození
Mravní úpadek církve
Jan Žižka z Trocnova
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Rozdělení uherského státu
Renesanční stavby
objevil
Kalich, vozová hradba
Malířství, Jan Kupecký
Lidové umění, úpadek vzdělání
Vláda Petra Velikého
otázka
Doba pohusitská, 15. století
Loďstvo, námořní flotila
Boje poddaných v 17. století
oponu
Německé reformační hnutí
ostrava
Pavel Stránský
oligarchie

oceán
Oliver Cromwell
osoby
Reformy Petra Velikého
Napoleonské výbojné války
Generál Kutuzov, bitva národů
Císařovna Marie Terezie
proces
Obsah knihy IV.
Raný feudalismus
Výbojné turecké kočovné kmeny
Městská chudina
Nové zeměpisné poznatky
Barokní kultura
Malířství, Jan Kupecký
Wattův parní stroj
Osvobození na Balkáně
Boj za nezávislost, vznik USA
Naše národní obrození
poznání
Úvod do učiva 6. ročníku
Moskevské knížectví
Městská chudina
Kralická bible
Báňská a hutní výroba
prostředků
Románská kultura
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy

Městská chudina
Třeboň, rybnikaření
Václav Hollar
George Washington
Toleranční patent, 1781
především
Moskevské knížectví
Doba pohusitská, 15. století
Bočkajovo povstání
Obsah knihy IV.

Prvobytně pospolná společnost
Raný feudalismus
Přemysl Otakar II.
Český stát za Karla IV.
Církevní hodnostář
Kalich, vozová hradba
Prokop Holý, Jiskrovci
Matyáš Korvín
Zámořské objevy a plavby
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Martin Luther, luteráni
Mapa protifeudálních bojů
Životní podmínky horníků
Bratislava
Německé reformační hnutí
Václav Hollar
Úpadek královské moci
Wattův parní stroj
Reformy Petra Velikého
Územní vývoj USA
Pád jakobínů roku 1794
Ludwig van Beethoven
Naše národní obrození
Toleranční patent, 1781
podobě
Český a uherský stát
Filakovo panství
Jan Amos Komenský
Oliver Cromwell
Úpadek královské moci za Jagellonců
Úpadek královské moci
Vojenská diktatura
Pád jakobínů roku 1794
pravděpodobně
Vznik středověkých měst
Český stát za Karla IV.
Kralická bible
Barokní kultura
Gotický oděv
Husitské revoluční hnutí
Jan Amos Komenský
Rozmach Pruska, dělení Polska
používá
Vznik středověkých měst
Prvobytně pospolná společnost
Wattův parní stroj
George Washington
Vývěsní štít manufaktur
Císař a král Josef II.
Strojová výroba, parní stroj
př.n.l
Gotický oděv
Obyvatelé středověkých měst
Časové údaje od 12. do 15 století
Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Pozdní feudalismus
Objevení Ameriky 1492
Nové zeměpisné poznatky
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Úpadek královské moci za Jagellonců
Středověký důl na měď
převážně
Gotický oděv
Střediska evropského obchodu
Uherský stát koncem 13. století
Latina, čeština a písemnictví
Friedrich II.
Vývěsní štít manufaktur
Císař a král Josef II.
přírody
Gotický oděv
Český stát za Karla IV.
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Ludwig van Beethoven
Báňská a hutní výroba
přelomu
Obyvatelé středověkých měst
Střediska evropského obchodu
Latina, čeština a písemnictví
Albrecht z Valdštejna
Bočkajovo povstání
Závěr pozdního feudalismu
Francouzská buržoazní revoluce
práce
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy

Vyspělá arabská kultura
Královská města, městská rada
Středověký horník
Městská chudina
Sochařství a malířství
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Valašská kolonizace
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Humanismus
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Kalvínovo učení
Třeboň, rybnikaření
Životní podmínky horníků
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Renesanční kultura
Vesfálský mír roku 1648
Petr Csaszár, povstání
Prvky barokní architektury
Doba temna
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvobození na Balkáně
postupně
Obyvatelé středověkých měst
Středověký důl na měď
Jan Amos Komenský
Český stát za Karla IV.
Koncil, reforma církve
Kalich, vozová hradba
Renesance, renesanční oděv
Mapa protifeudálních bojů
Životní podmínky horníků
Petr Pázmánye
Kapitalistická společnost
Osvobození na Balkáně
Francouzská buržoazní revoluce
práci
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Vyspělá arabská kultura
Královská města, městská rada
Český stát za Karla IV.
Kazatel Jan Želivský
Beztřídní společnost v Táboře
Humanismus
Erb českého království
Barokní kultura
Doba temna
Parní lokomotiva, paroloď
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvobození na Balkáně
Napoleonské výbojné války
povstání
Obyvatelé středověkých měst
Doba pohusitská, 15. století
Krize feudální společnosti
Mapa Evropy ve 14. století
Stav rytířský, kněží a mniši
Období posledních Přemyslovců
Český stát za Karla IV.
Časové údaje od 12. do 15 století
Upálení Jana Husa 1415
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Prokop Holý, Jiskrovci
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Jednota bratrská
Manufaktury, levná pracovní síla
Kalvínovo učení
Turecký sultán Sulejman
Hospodaření šlechty
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Osmanská říše
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
pochází
Cechy, pečeť, tovaryš
Vymření Arpádovců roku 1301
Bitva na Vítkově 1420

Český stát za Karla IV.
Jan Amos Komenský
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
poslední
Přemysl Otakar II.
Slovensko v uherském státě
Ludvík I.
Sochařství a malířství
Doba pohusitská, 15. století
Mapa proti feudálních bojů 1680
Český a uherský stát
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Mapa před 30. letou válkou
Malířství, Jan Kupecký
Rozvoj manufaktur a obchodu
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
podařilo
Vláda Lucemburků
Německá selská válka
Korunovace uherských králů
Mapa před 30. letou válkou
Kapitalistická společnost
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
poprvé
Český stát za Karla IV.
Výbojné turecké kočovné kmeny
Královská města, městská rada
Středověký horník
Obyvatelé středověkých měst
Přemysl Otakar I.
Sochařství a malířství
Kalich, vozová hradba
Mikuláš Koperník
Kalvínovo učení
Středověký důl na měď
Loupeživé nájezdy
Filakovo panství
Petr Csaszár, povstání
Barokní kultura
Závěr pozdního feudalismu
peršané
Kláštery, hrady a katedrály
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Krize feudální společnosti
přičemž
Sochařství a malířství
Odpor proti církvi
Španělská nadvláda
Mapa proti feudálních bojů 1680
Dobití Bastily roku 1789
přišel
Sochařství a malířství
Doba pohusitská, 15. století
Český stát za Karla IV.
Zámořské objevy a plavby
Středověký důl na měď
Úpadek královské moci
Ústava roku 1787
Školské reformy, germanizace
průběhu
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Sjednocení Francie
Polské země v období feudalismu
Gotický oděv
Přemysl Otakar II.
Prokop Holý, Jiskrovci
Německé reformační hnutí
Renesanční stavby
Císař a král Josef II.
postaven
Kazatel Jan Želivský
Koncil, reforma církve
Manufaktury, levná pracovní síla
Lidové umění, úpadek vzdělání
pobřeží
Bitva na Vítkově 1420
Bitva u Domažlic roku 1431
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Malířství, Jan Kupecký
Oliver Cromwell
považován
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Jan Amos Komenský
Pokroky v zemědělství
Mapa před 30. letou válkou
půdy
Doba pohusitská, 15. století
Feudální řád
Obchodní cesty v Evropě
Vyspělá arabská kultura
Král Václav II., rok 1300
Korunovační klenoty českého království
Ludvík I.
Obléhání Komárna Turky roku 1594
půda
Doba pohusitská, 15. století
Obsah knihy III.
Obchodní cesty v Evropě
Korunovační klenoty českého království
Obléhání Komárna Turky roku 1594
půdu
Doba pohusitská, 15. století
Obchodní cesty v Evropě
Korunovační klenoty českého království
Mapa Habsburské monarchie
Erb českého království
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Václav Hollar
Valdštejnský palác
Evropská kultura
pojem
Doba pohusitská, 15. století
Český stát za Karla IV.
Letopočty českého a slovenského státu
Naše národní obrození
Školské reformy, germanizace
Význam průmyslové revoluce
panovník
Doba pohusitská, 15. století
Časová tabulka světových dějin
Obsah knihy III.
Kalich, vozová hradba
Útrapy slovenského lidu
Dobití Bastily roku 1789
Naše národní obrození
Koňská železnice, lodní šroub
politik
Jednota bratrská
Ferdinand I. roku 1526-1564
Husitská tradice
Vzbouření sedláků v roce 1525
Turecké výboje na Slovensku
Nevolnické povstání roku 1680
Vláda Petra Velikého
polovině
Krize feudální společnosti
Barokní kultura
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Zámořské objevy a plavby
Kralická bible
Násilná rekatolizace
Jan Amos Komenský
pozice
Středověký důl na měď
Cechy, pečeť, tovaryš
Třeboň, rybnikaření
Význam průmyslové revoluce
politické
Středověký důl na měď
Obyvatelé středověkých měst
Třeboň, rybnikaření
Životní podmínky horníků
Malířství, Jan Kupecký
Osvobození na Balkáně
Pád jakobínů roku 1794
počátku
Kralická bible
Přemysl Otakar II.
Prokop Holý, Jiskrovci
Pozdní feudalismus
Vzbouření sedláků v roce 1525
Filakovo panství
Textilní manufaktury
platil
Bočkajovo povstání
Vymření Arpádovců roku 1301
Násilná rekatolizace
Král Ludvík XVI.
přijal
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Cechy, pečeť, tovaryš
Korunovace uherských králů
Vojenská diktatura
podporu
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Mapa v období napoleonských válek
Školské reformy, germanizace
Báňská a hutní výroba
Koňská železnice, lodní šroub
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
politiku
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Feudální řád
Slovensko v uherském státě
Letopočty českého a slovenského státu
Osmanská říše
Otázky z klasicismu
Evropská kultura
postavil
Časová tabulka světových dějin
Královská města, městská rada
Německá selská válka
Doba temna
Úpadek královské moci
Otázky k feudalismu
působení
Oliver Cromwell
Osmanská říše
Bočkajovo povstání
Koňská železnice, lodní šroub
pomoc
Obsah knihy III.
Upálení Jana Husa 1415
Kalich, vozová hradba
Prokop Holý, Jiskrovci
Martin Luther, luteráni
Otázky z klasicismu
politickou
Obsah knihy IV.
Mapa protifeudálních bojů
Loupeživé nájezdy
Malířství, Jan Kupecký
Pád jakobínů roku 1794
pracovat

Vymření Arpádovců roku 1301
Opěrný gotický systém
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Prvky barokní architektury
Úpadek královské moci

Rozvoj manufaktur a obchodu
podmínek

Feudální řád
Městská chudina
Mapa proti feudálních bojů 1680
Hydraulický stroj pana Hella
pracoval
Mapa starého kontinentu
Husitské revoluční hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye
Albrecht z Valdštejna
Důsledky bělohorské porážky
Bočkajovo povstání
Feudální útlak

Pád jakobínů roku 1794
parního
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Doba temna
parní
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Sochařství a malířství
Bratislava
Petr Csaszár, povstání
Doba temna
Časová tabulka světových dějin
Otázky k feudalismu
Kapitalistická společnost
pohyb
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Hornouherská selská konfederace
průmyslové
Mapa starého kontinentu
Mapa Evropy ve 14. století
Jakobínská revoluční diktatura
Evropská kultura
Naše národní obrození
Císař a král Josef II.
prouhelněné
Raný feudalismus
přístup
Feudální řád
Beztřídní společnost v Táboře
Mapa v období napoleonských válek
Význam průmyslové revoluce
panovníka
Feudální společnost
Dobití Bastily roku 1789
Evropská kultura
prospěch
Feudální společnost
Erb českého království
Vláda Petra Velikého
Osvobození na Balkáně
Pád jakobínů roku 1794
působil
Střediska evropského obchodu
Kazatel Jan Želivský
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Král Vladislav II.
Německé reformační hnutí
Důsledky bělohorské porážky
Jan Amos Komenský
Rozvoj manufaktur a obchodu
prvním
Výbojné turecké kočovné kmeny
Filakovo panství
Bočkajovo povstání
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Rozvoj manufaktur a obchodu
Francouzská buržoazní revoluce
Pád jakobínů roku 1794
Generál Kutuzov, bitva národů
právo
Vyspělá arabská kultura
Slovensko v uherském státě
Jednota bratrská
Boje poddaných v 17. století
Nevolnické povstání roku 1680
Johhan Wolfgang Goethe
Evropská kultura
představitelů
Mapa Evropy ve 14. století
Vláda Lucemburků
Gotická kultura
Kalvínovo učení
Životní podmínky horníků
paříži
Ivan III., Bulharský stát
Úpadek královské moci za Jagellonců
Renta a robota
Německé reformační hnutí
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Úpadek královské moci
Otázky k feudalismu
podporoval
Ivan III., Bulharský stát
Mikuláš Koperník
Úpadek královské moci za Jagellonců
Evropská kultura
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
prosinci
Pokroky v zemědělství
Slovensko v uherském státě
Hospodaření šlechty
Evropská kultura
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
petrohradě
Stav rytířský, kněží a mniši
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Ústava roku 1787
politických
Stav rytířský, kněží a mniši
Mílové právo
Jan Žižka z Trocnova
Letopočty českého a slovenského státu
Nové zeměpisné poznatky
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Filakovo panství
Naše národní obrození
Císařovna Marie Terezie
praha
Dělba práce, řemeslo
Vláda Lucemburků
Sochařství a malířství
Habánská keramika, luteránská církev
Akademia Istropolitana
prosince
Dělba práce, řemeslo
Gotický oděv
Vláda Lucemburků
Beztřídní společnost v Táboře
Manufaktury, levná pracovní síla
Prvky barokní architektury
Závěr pozdního feudalismu
Rozvoj manufaktur a obchodu
pražské
Dělba práce, řemeslo
Vláda Lucemburků
Sochařství a malířství
Církevní hodnostář
Beztřídní společnost v Táboře
Německé reformační hnutí
Prohloubení krize feudalismu
Pavel Stránský
Úpadek královské moci
prostředky
Gotický oděv
Kláštery, hrady a katedrály
Valašská kolonizace
Humanismus
Václav Hollar

Osvobození na Balkáně
Boj za nezávislost, vznik USA
Císař a král Josef II.
pára
Královská města, městská rada
Doba temna
Časová tabulka světových dějin
páry
Královská města, městská rada
Doba temna
Otázky k feudalismu
Kapitalistická společnost
pístem
Královská města, městská rada
Doba temna
píst
Královská města, městská rada
průmysl
Mílové právo
Majestát, královská listina
Lidové umění, úpadek vzdělání
Domácí výroba plátna
přechod
Městská chudina
Období posledních Přemyslovců
Osmanská říše
Barokní kultura
Časová tabulka světových dějin
politický
Období posledních Přemyslovců
Krize feudální společnosti
Kázání mistra Jana Husa
Wattův parní stroj
Vláda Petra Velikého
Boj za nezávislost, vznik USA
Evropská kultura
Školské reformy, germanizace
postavení
Období posledních Přemyslovců
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Gotická kultura
Martin Luther, luteráni
Defenestrace roku 1618
Císař a král Josef II.
překladu
Přemysl Otakar I.
Prvky barokní architektury
Oliver Cromwell
Rozvoj manufaktur a obchodu
Francie versus Anglie
projektu
Přemysl Otakar II.
poměry
Bitva na Moravském poli roku 1278
Jan Amos Komenský
Wattův parní stroj
Pád jakobínů roku 1794
Otázky z klasicismu
Naše národní obrození
práv
Bitva na Moravském poli roku 1278
Odpor proti církvi
Jan Žižka z Trocnova
Letopočty českého a slovenského státu
Mapa v období napoleonských válek
Panské zámky a bohaté fary
pruský
Slovensko v uherském státě
Úpadek královské moci za Jagellonců
Středověký důl na měď
Evropská kultura
pobytu
Ludvík I.
Německé reformační hnutí
Pozdní gotika
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
panství
Ludvík I.
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Jan Amos Komenský
Malířství, Jan Kupecký
průmyslová
Latina, čeština a písemnictví
Prvky barokní architektury
Lidové umění, úpadek vzdělání
Časová tabulka světových dějin
Konstituční monarchie
Rozvoj manufaktur a obchodu
prahy
Sochařství a malířství
Mistr Jan Hus
Církevní hodnostář
Kazatel Jan Želivský
Prokop Holý, Jiskrovci
Rozdělení uherského státu
Prohloubení krize feudalismu
Bočkajovo povstání
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
praze
Sochařství a malířství
Husitské revoluční hnutí
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Beztřídní společnost v Táboře
Jan Žižka z Trocnova
Prokop Holý, Jiskrovci
Matyáš Korvín
Doba pohusitská, 15. století
Turecké výboje na Slovensku
Loupeživé nájezdy
Německé reformační hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye
Renesanční stavby
Mapa před 30. letou válkou
Vesfálský mír roku 1648
Bočkajovo povstání
Úpadek královské moci

Pád jakobínů roku 1794
pomník
Hospodářský a politický vzestup gotiky
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
politiky
Husitské revoluční hnutí
Letopočty českého a slovenského státu
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Útrapy slovenského lidu
Mapa proti feudálních bojů 1680
Průmyslová revoluce v Anglii
Osvobození na Balkáně
Pád jakobínů roku 1794
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
politická
Odpor proti církvi
Úpadek královské moci za Jagellonců
Boj za nezávislost, vznik USA
Dobití Bastily roku 1789
prahu
Církevní hodnostář
Rozdělení uherského státu
Německé reformační hnutí
Vesfálský mír roku 1648
Malířství, Jan Kupecký
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
politického
Význam husitství pro zemi
Krize feudální společnosti
Osmanská říše
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Evropa po napoleonských válkách
pokus
Význam husitství pro zemi
Hospodaření šlechty
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Územní vývoj USA
palacký
Kazatel Jan Želivský
Prokop Holý, Jiskrovci
Útrapy slovenského lidu
Mapa v období napoleonských válek
pruské
Beztřídní společnost v Táboře
Bitva u Domažlic roku 1431
Německá selská válka
Středověký důl na měď
profesorem
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Petr Pázmánye
Renesanční kultura
Vesfálský mír roku 1648
předsedou
Bitva u Domažlic roku 1431
Jednota bratrská
Osmanská říše
Filakovo panství
Bočkajovo povstání
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Pád jakobínů roku 1794
prostřednictvím
Bitva u Domažlic roku 1431
Valašská kolonizace
Mapa Habsburské monarchie
Kralická bible
Evropská kultura
prusko
Krize feudální společnosti
Renesance, renesanční oděv
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
pojetí
Krize feudální společnosti
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Německé reformační hnutí
Kralická bible
Mapa v období napoleonských válek
přírodní
Letopočty českého a slovenského státu
Konstituční monarchie
Wattův parní stroj
Báňská a hutní výroba
postoj
Renesance, renesanční oděv
Kralická bible
Valdštejnský palác
Mapa v období napoleonských válek
Hydraulický stroj pana Hella
proletariátu
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Kalvínovo učení
Boje poddaných v 17. století
Parní lokomotiva, paroloď
Vláda Petra Velikého
prusku
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
pruskem
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
pařížské
Hospodaření šlechty
Mapa protifeudálních bojů
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Valdštejnský palác
proletariát
Třeboň, rybnikaření
Defenestrace roku 1618
Parní lokomotiva, paroloď
prací
Loupeživé nájezdy
Habánská keramika, luteránská církev
Mapa před 30. letou válkou
Vesfálský mír roku 1648
Mapa proti feudálních bojů 1680
Prvky barokní architektury
Lidové umění, úpadek vzdělání
Úpadek královské moci
Kapitalistická společnost
Rozvoj manufaktur a obchodu
petrohradu
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Rozmach Pruska, dělení Polska
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
předchozí
Úpadek královské moci
Textilní manufaktury
Školské reformy, germanizace
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
patriarchát
Význam průmyslové revoluce
různých
Úvod do učiva 6. ročníku
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Obsah knihy III.
Sjednocení Francie
Městská chudina
Opěrný gotický systém
Sochařství a malířství
Kazatel Jan Želivský
Kryštof Kolumbus
Dóžovo rolnické povstání
Bočkajovo povstání
Barokní kultura
Wattův parní stroj
Jakobínská revoluční diktatura
Generál Napoleon Bonaparte
Hornouherská selská konfederace
rozšíření
Náčelník a vojenská družina
Středověký důl na měď
Letopočty českého a slovenského státu
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Doba temna
Král Ludvík XVI.
rozvoj
Obyvatelé středověkých měst
Český stát za Karla IV.
Mapa protifeudálních bojů
Prvky barokní architektury
Lidové umění, úpadek vzdělání
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
Generál Kutuzov, bitva národů
Evropská kultura
rozvoje
Obyvatelé středověkých měst
Jan Žižka z Trocnova
Kalvínovo učení
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Boje poddaných v 17. století
revoluční
Obyvatelé středověkých měst
Náčelník a vojenská družina
Mapa Evropy ve 14. století
Místa bitev Husitů
Zámořské objevy a plavby
Dóžovo rolnické povstání
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Mapa v období napoleonských válek
rolníci
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Bitva na Moravském poli roku 1278
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Valdštejnský palác
Ústava roku 1787
rovněž
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Dělba práce, řemeslo
Královská města, městská rada
Vláda Lucemburků
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Habánská keramika, luteránská církev
Pavel Stránský
rakouské
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Slovensko v uherském státě
Časové údaje od 12. do 15 století
Upálení Jana Husa 1415
Jan Žižka z Trocnova
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Německá selská válka
Korunovace uherských králů
Nevolnické povstání roku 1680
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
rolníků
Násilná rekatolizace
Jan Amos Komenský
Vyspělá arabská kultura
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Hospodaření šlechty
Valdštejnský palác
rozhodující
Násilná rekatolizace
Feudální řád
Mapa Evropy ve 14. století
Úpadek královské moci za Jagellonců
Hospodaření šlechty
Majestát, královská listina
Malířství, Jan Kupecký
Územní vývoj USA
Domácí výroba plátna
Císař a král Josef II.
rodu
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Kazatel Jan Želivský
Zámořské objevy a plavby
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Generál Napoleon Bonaparte
revoluce
Obsah knihy IV.
Mapa starého kontinentu
Sjednocení Francie
Ivan III., Bulharský stát
Městská chudina
Bitva na Moravském poli roku 1278
Václav III.
Český stát za Karla IV.
Upálení Jana Husa 1415
Místa bitev Husitů
Husitská tradice
Kolonie, střelné zbraně
Valdštejnský palác
Časová tabulka světových dějin
Vláda Petra Velikého
Územní vývoj USA
Král Ludvík XVI.
Císař a král Josef II.
rodině
Mapa starého kontinentu
Sochařství a malířství
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Životní podmínky horníků
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye
Albrecht z Valdštejna
Úpadek královské moci
růstu
Raný feudalismus
Bitva u Domažlic roku 1431
Letopočty českého a slovenského státu
Loďstvo, námořní flotila
Lidové umění, úpadek vzdělání
rámci
Raný feudalismus
Přemysl Otakar II.
Jan Žižka z Trocnova
Bitva u Domažlic roku 1431
Jan Amos Komenský
Klasicismus jako nový směr
Panské zámky a bohaté fary
rozsahu
Raný feudalismus
Stav rytířský, kněží a mniši
Mapa před 30. letou válkou
Barokní kultura
Toleranční patent, 1781
revolučním
Feudální řád
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
roli
Feudální společnost
Význam husitství pro zemi
Úpadek královské moci za Jagellonců
Dóžovo rolnické povstání
Lidové umění, úpadek vzdělání
Mapa v období napoleonských válek
ruskem

Renesance, renesanční oděv
Malířství, Jan Kupecký
Pád jakobínů roku 1794
Textilní manufaktury
rusko

Letopočty českého a slovenského státu
Renesance, renesanční oděv
Malířství, Jan Kupecký
Technické vynálezy
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Naše národní obrození
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Vznik české buržoazie
revolucí
Sjednocení Francie
Český stát za Karla IV.
Kalvínovo učení
Valdštejnský palác
Mapa v období napoleonských válek
revoluci
Mapa Evropy ve 14. století
Ivan III., Bulharský stát
Osídlení neobydlených oblastí
Městská chudina
Kolonie, střelné zbraně
Hospodaření šlechty
Osmanská říše
Valdštejnský palác
Vojenská diktatura
Rozvoj manufaktur a obchodu
Územní vývoj USA
Osvícenectví
Strojová výroba, parní stroj
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
režimu
Český a uherský stát
Zámořské objevy a plavby
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Boj poddaného lidu
romantismu
Gotický oděv
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Pozdní gotika
republiky
Přemysl Otakar II.
Albrecht z Valdštejna
Pavel Stránský
Bočkajovo povstání
Jakobínská revoluční diktatura
Mapa v období napoleonských válek
Panské zámky a bohaté fary
roboty
Vymření Arpádovců roku 1301
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
rukou
Opěrný gotický systém
Sochařství a malířství
Barokní kultura
Malířství, Jan Kupecký
Vojenská diktatura
Průmyslová revoluce v Anglii
rakouskem
Význam husitství pro zemi
Doba pohusitská, 15. století
Úpadek královské moci za Jagellonců
Evropa po vídeňském kongresu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
ruské
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Renesance, renesanční oděv
Kralická bible
Vojenská diktatura
Friedrich II.
Územní vývoj USA
Pád jakobínů roku 1794
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Vznik české buržoazie
rakousko
Doba pohusitská, 15. století
Renesance, renesanční oděv
Německá selská válka
Korunovace uherských králů
Osmanská říše
Útrapy slovenského lidu
Nevolnické povstání roku 1680
Malířství, Jan Kupecký
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Naše národní obrození
revolučního
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Mapa protifeudálních bojů
Boje poddaných v 17. století
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Pád jakobínů roku 1794
režim
Zámořské objevy a plavby
Boj za nezávislost, vznik USA
Boj poddaného lidu
rusku
Kolonie, střelné zbraně
Kralická bible
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Friedrich II.
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Král Ludvík XVI.
Ozbrojené jednotky národní gardy
Naše národní obrození
ruská
Renesance, renesanční oděv
Vojenská diktatura
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Král Ludvík XVI.
Vznik české buržoazie
rakouských
Německá selská válka
Středověký důl na měď
Útrapy slovenského lidu
Francie versus Anglie
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
rakousko-uherska
Martin Luther, luteráni
Bratislava
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
ruska
Martin Luther, luteráni
Prvky barokní architektury
Technické vynálezy
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvícenectví
Pád jakobínů roku 1794
Textilní manufaktury
rodiny
Turecké výboje na Slovensku
Petr Pázmánye
Třicetiletá válka 1618 - 1648

Význam průmyslové revoluce
rady
Útrapy slovenského lidu
František Rákoczi II.
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Pád jakobínů roku 1794
Panské zámky a bohaté fary
realismus
Kralická bible
Albrecht z Valdštejna
realismu
Kralická bible
rakousko-uhersko
Poprava účastníků stavovského povstání
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
rusové
Malířství, Jan Kupecký
Vojenská diktatura
Friedrich II.
Mapa v období napoleonských válek
Naše národní obrození
Vznik české buržoazie
řada
Gotický oděv
Raný feudalismus
Polské země v období feudalismu
První vysoké školy
Krize feudální společnosti
Loďstvo, námořní flotila
Václav Hollar
Malířství, Jan Kupecký
Průmyslová revoluce v Anglii
Územní vývoj USA
řadu
Gotický oděv
Polské země v období feudalismu
Gotická kultura
Středověký důl na měď
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
řecku
Obyvatelé středověkých měst
Bitva na Vítkově 1420
Pozdní feudalismus
Objevení Ameriky 1492
Nové zeměpisné poznatky
říši
Obyvatelé středověkých měst
Latina, čeština a písemnictví
Nové zeměpisné poznatky
Úpadek královské moci za Jagellonců
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Jan Amos Komenský
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Závěr pozdního feudalismu

Slovensko v uherském státě
Kalich, vozová hradba
Doba pohusitská, 15. století
Majestát, královská listina
Útrapy slovenského lidu
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
řeckého
Cechy, pečeť, tovaryš
Vymření Arpádovců roku 1301
Závěr pozdního feudalismu
Toleranční patent, 1781
Význam průmyslové revoluce
řemeslníci
Korunovační klenoty českého království
Doba pohusitská, 15. století
Loupeživé nájezdy
Základní společenské třídy
Rudolf II. roku 1576 až 1611
řekové
Slovensko v uherském státě
Latina, čeština a písemnictví
Husitská tradice
Krize feudální společnosti
říše
Sochařství a malířství
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Středověký důl na měď
Ferdinand I. roku 1526-1564
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Defenestrace roku 1618
Násilná rekatolizace
Jan Amos Komenský
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Barokní kultura
Časová tabulka světových dějin
Výbojné turecké kočovné kmeny
Gotická kultura
Zámořské objevy a plavby
Osmanská říše
Vojenská diktatura
Wattův parní stroj
Generál Napoleon Bonaparte
Evropská kultura
řeckých
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Krize feudální společnosti
Nové zeměpisné poznatky

řeky
Nové zeměpisné poznatky
Uherský stát koncem 13. století
Jednota bratrská
Kryštof Kolumbus
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Rozmach Pruska, dělení Polska
Friedrich II.
římské
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Kralická bible
Defenestrace roku 1618
Jan Amos Komenský
Gotická kultura
Doba pohusitská, 15. století
Strojová výroba, parní stroj
řadě
Pokroky v zemědělství
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Životní podmínky horníků
Boj za nezávislost, vznik USA
Pád jakobínů roku 1794
Reformy a opatření Marie Terezie
Význam průmyslové revoluce
řádu
Městská chudina
Odpor proti církvi
Koncil, reforma církve
Beztřídní společnost v Táboře
Renesanční kultura
Barokní kultura
října
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Bitva na Vítkově 1420
Mikuláš Koperník
Poprava účastníků stavovského povstání
Král Ludvík XVI.
Pád jakobínů roku 1794
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
říká
Majestát, královská listina
Osmanská říše
Malířství, Jan Kupecký
Domácí výroba plátna
Význam průmyslové revoluce
říšské
Majestát, královská listina
Útrapy slovenského lidu
Poprava účastníků stavovského povstání
Pád jakobínů roku 1794
Domácí výroba plátna
společenské
Románská kultura
Obyvatelé středověkých měst
Feudální řád
Kralická bible
Defenestrace roku 1618
Wattův parní stroj
Reformy Petra Velikého
Boj za nezávislost, vznik USA
Císař a král Josef II.
společenských
Románská kultura
Parní lokomotiva, paroloď
Územní vývoj USA
Báňská a hutní výroba
Význam průmyslové revoluce
stále
Český a uherský stát
Gotický oděv
Vláda Lucemburků
Mapa starého kontinentu
Stav rytířský, kněží a mniši
Časové údaje od 12. do 15 století
Bitva u Domažlic roku 1431
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Valašská kolonizace
Mapa protifeudálních bojů
Osmanská říše
Renesanční stavby
Petr Csaszár, povstání
Wattův parní stroj
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Ludwig van Beethoven
Otázky z klasicismu
starší
Český a uherský stát
Filakovo panství
Defenestrace roku 1618
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Evropská kultura
směrem
Český a uherský stát
Časový přehled historických období
Václav III.
Uherský stát koncem 13. století
Středověká církev
Kolonie, střelné zbraně
Kralická bible
Boj za nezávislost, vznik USA
Strojová výroba, parní stroj
stroj
Vznik středověkých měst
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Opěrný gotický systém
Sochařství a malířství
Ferdinand I. roku 1526-1564
Doba temna
Závěr pozdního feudalismu
Časová tabulka světových dějin
Otázky k feudalismu
Kapitalistická společnost
svých
Gotický oděv
Násilná rekatolizace
Český a uherský stát
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Kalich, vozová hradba
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Německá selská válka
Středověký důl na měď
Pozdní gotika
Albrecht z Valdštejna
Jan Amos Komenský
Otázky k feudalismu
Kapitalistická společnost
Ludwig van Beethoven
Naše národní obrození
skupiny
Gotický oděv
Raný feudalismus
Polské země v období feudalismu
Valdštejnský palác
Osvobození na Balkáně
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
Klasicismus jako nový směr
státy
Obyvatelé středověkých měst
Opěrný gotický systém
Krize feudální společnosti
Objevení Ameriky 1492
Loďstvo, námořní flotila
Německá selská válka
Martin Luther, luteráni
Úpadek královské moci za Jagellonců

Anglická buržoazní revoluce
Konstituční monarchie
Mapa v období napoleonských válek
Vznik české buržoazie
stát
Obyvatelé středověkých měst
Sochařství a malířství
Mapa proti feudálních bojů 1680
Polské země v období feudalismu
Valašská kolonizace
Letopočty českého a slovenského státu
Kázání mistra Jana Husa
Humanismus
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Korunovace uherských králů
Majestát, královská listina
Turecké výboje na Slovensku
Osmanská říše
Kapitalistická společnost
Konstituční monarchie
Průmyslová revoluce v Anglii
Osvobození na Balkáně
Ústava roku 1787
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Vznik české buržoazie
státech
Městská chudina
Pozdní feudalismus
Král Vladislav II.
Násilná rekatolizace
Generál Napoleon Bonaparte
slova
Přemysl Otakar II.
Stav rytířský, kněží a mniši
Český stát za Karla IV.
Objevení Ameriky 1492
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Osmanská říše

George Washington
Reformy a opatření Marie Terezie
Boj poddaného lidu
sílu
Vláda Lucemburků
Násilná rekatolizace
Trojpolní hospodaření
Středověká církev
Třeboň, rybnikaření
Otázky k feudalismu
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
soukromým
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Humanismus
Úpadek královské moci
Osvobození na Balkáně
státu
Korunovační klenoty českého království
Opěrný gotický systém
Doba pohusitská, 15. století
Středověký důl na měď
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Loupeživé nájezdy
Feudální společnost
Sjednocení Francie
Král Václav II., rok 1300
Časové údaje od 12. do 15 století
Odpor proti církvi
Význam husitství pro zemi
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Prokop Holý, Jiskrovci
Valašská kolonizace
Letopočty českého a slovenského státu
Nové zeměpisné poznatky
Humanismus
Majestát, královská listina
Útrapy slovenského lidu
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvobození na Balkáně
George Washington
Dobití Bastily roku 1789
Pád jakobínů roku 1794
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Boj poddaného lidu
součástí
Vymření Arpádovců roku 1301
Sjednocení Francie
Církevní hodnostář
Kryštof Kolumbus
Petr Pázmánye
Doba temna
Osvícenectví
Panské zámky a bohaté fary
společně
Ludvík I.

Krize feudální společnosti
Německá selská válka
Osmanská říše
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Osvobození na Balkáně
Boj za nezávislost, vznik USA
států
Latina, čeština a písemnictví
Prokop Holý, Jiskrovci
Feudální řád
Cechy, pečeť, tovaryš
Bitva u Domažlic roku 1431
Valašská kolonizace
Krize feudální společnosti
Kázání mistra Jana Husa
Loďstvo, námořní flotila
Feudální útlak
Konstituční monarchie
Boj za nezávislost, vznik USA
Ozbrojené jednotky národní gardy
schopnost
Sochařství a malířství
Barokní kultura
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Středověký důl na měď
Mapa v období napoleonských válek
skončila
Sochařství a malířství
Objevení Ameriky 1492
Panská a církevní půda
Král Vladislav II.
Turecký sultán Sulejman

Územní vývoj USA
stav
Časové údaje od 12. do 15 století
Úvod do učiva 6. ročníku
Raný feudalismus
Vyspělá arabská kultura
Bitva na Moravském poli roku 1278
Latina, čeština a písemnictví
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Vojenská diktatura
Wattův parní stroj
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Význam průmyslové revoluce
sloužila
Mravní úpadek církve
Opěrný gotický systém
Loupeživé nájezdy
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
severu
Mravní úpadek církve
Pozdní feudalismus
Loďstvo, námořní flotila
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Malířství, Jan Kupecký
straně
Kazatel Jan Želivský
Ivan III., Bulharský stát
Dělba práce, řemeslo
Královská města, městská rada
Hospodářský a politický vzestup gotiky
Doba pohusitská, 15. století
Renesance, renesanční oděv
Martin Luther, luteráni
Rozdělení uherského státu
Majestát, královská listina
Petr Csaszár, povstání
Valdštejnský palác
Doba temna
Francie versus Anglie
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Domácí výroba plátna
strany
Husitská tradice
Královská města, městská rada
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Vzbouření sedláků v roce 1525
Třeboň, rybnikaření
Upálení Jiřího Dóži 1514
Rozdělení uherského státu
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Majestát, královská listina
Jan Amos Komenský
Boje poddaných v 17. století
Mapa proti feudálních bojů 1680
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Pád jakobínů roku 1794
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
samozřejmě
Prokop Holý, Jiskrovci
Obsah knihy III.
Význam husitství pro zemi
Valašská kolonizace
Král Vladislav II.
Německé reformační hnutí
Školské reformy, germanizace
Strojová výroba, parní stroj
Hornouherská selská konfederace
shromáždění
Prokop Holý, Jiskrovci
Středověký důl na měď
Bitva na Moravském poli roku 1278
Jednota bratrská
Pád jakobínů roku 1794
síla
Doba pohusitská, 15. století
Úvod do učiva 6. ročníku
Středověká církev
Mravní úpadek církve

Textilní manufaktury
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
svoboda
Doba pohusitská, 15. století
Přemysl Otakar I.
Odpor proti církvi
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Wattův parní stroj
smrti
Doba pohusitská, 15. století
Nové zeměpisné poznatky
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Barokní kultura

Střediska evropského obchodu
Stav rytířský, kněží a mniši
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Slovensko v uherském státě
Husitské revoluční hnutí
Jednota bratrská
Manufaktury, levná pracovní síla
Mikuláš Koperník
Vzbouření sedláků v roce 1525
Mapa protifeudálních bojů
Majestát, královská listina
Petr Pázmánye
Vesfálský mír roku 1648
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Domácí výroba plátna
sociální
Doba pohusitská, 15. století
Úvod do učiva 6. ročníku
Středověký horník
Cechy, pečeť, tovaryš
Městská chudina
Období posledních Přemyslovců
Kalvínovo učení
Mapa protifeudálních bojů
Bočkajovo povstání
František Rákoczi II.
Boje poddaných v 17. století
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Pád jakobínů roku 1794
Napoleonské výbojné války
Reformy a opatření Marie Terezie
Význam průmyslové revoluce
spolku
Krize feudální společnosti
Objevení Ameriky 1492
Doba pohusitská, 15. století
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Německá selská válka
Osmanská říše
Bočkajovo povstání
František Rákoczi II.
státní
Nové zeměpisné poznatky
Jan Amos Komenský
Barokní kultura
Český a uherský stát
Stav rytířský, kněží a mniši
Bitva na Moravském poli roku 1278
Zámořské objevy a plavby
Vzbouření sedláků v roce 1525
Rozdělení uherského státu
Poprava účastníků stavovského povstání
Valdštejnský palác
Vojenská diktatura
Osvobození na Balkáně
Vývoj francouzské revoluce
Evropská kultura
Panské zámky a bohaté fary
stranu
Nové zeměpisné poznatky
Barokní kultura
Obsah knihy IV.
Český stát za Karla IV.
Martin Luther, luteráni
Mapa protifeudálních bojů
Boje poddaných v 17. století
Rozvoj manufaktur a obchodu
severní
Středověký důl na měď
Náčelník a vojenská družina
Bitva na Moravském poli roku 1278
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Upálení Jana Husa 1415
Německá selská válka
Rozdělení uherského státu
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
směr
Středověký důl na měď
Kolonie, střelné zbraně
Kralická bible
Vláda Petra Velikého
Strojová výroba, parní stroj
systému
Defenestrace roku 1618
Městská chudina
Valašská kolonizace
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Kalvínovo učení
Územní vývoj USA
Význam průmyslové revoluce
státě
Násilná rekatolizace
Objevení Ameriky 1492
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Majestát, královská listina
Kapitalistická společnost
Domácí výroba plátna
síly
Násilná rekatolizace
Sochařství a malířství
Bitva u Domažlic roku 1431
Letopočty českého a slovenského státu
Útrapy slovenského lidu

Wattův parní stroj
Naše národní obrození
Císař a král Josef II.
Báňská a hutní výroba
svazu
Barokní kultura
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Boj za nezávislost, vznik USA
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Vznik české buržoazie
stol
Oliver Cromwell
Výbojné turecké kočovné kmeny
Bitva u Domažlic roku 1431
Petr Csaszár, povstání
Malířství, Jan Kupecký
Francouzská buržoazní revoluce
Naše národní obrození
stroje
Časový přehled historických období
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Český stát za Karla IV.
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Rozdělení uherského státu
Bratislava
Barokní kultura
Doba temna
Kapitalistická společnost
strojů
Základní společenské třídy
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Lidové umění, úpadek vzdělání
Úpadek královské moci
Časová tabulka světových dějin
Kapitalistická společnost
srpna
Mapa starého kontinentu
Německá selská válka
Vzbouření sedláků v roce 1525
Wattův parní stroj
Rozvoj manufaktur a obchodu
Otázky z klasicismu
slovensku
Raný feudalismus
Kazatel Jan Želivský
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Kralická bible
Pozdní gotika
strana
Střediska evropského obchodu
Přemysl Otakar II.
Kolonie, střelné zbraně
Upálení Jiřího Dóži 1514
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Bočkajovo povstání
Valdštejnský palác
středověku
Obchodní cesty v Evropě
Král Václav II., rok 1300
Český stát za Karla IV.
Osvobození na Balkáně
Císař a král Josef II.
slunce
Mapa křižáckých výprav
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Toleranční patent, 1781
Strojová výroba, parní stroj
stejně
Polské země v období feudalismu
Osídlení neobydlených oblastí
Časové údaje od 12. do 15 století
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Albrecht z Valdštejna
Doba temna
Územní vývoj USA
Strojová výroba, parní stroj
skoro
Polské země v období feudalismu
Loupeživé nájezdy
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
Naše národní obrození
studoval
Ivan III., Bulharský stát
Dělba práce, řemeslo
Období posledních Přemyslovců
Sochařství a malířství
Husitské revoluční hnutí
Mistr Jan Hus
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Jednota bratrská
Životní podmínky horníků
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Prohloubení krize feudalismu
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Důsledky bělohorské porážky
Pád jakobínů roku 1794
situace
Stav rytířský, kněží a mniši
Bitva na Moravském poli roku 1278
Český stát za Karla IV.
Úpadek královské moci za Jagellonců
Malířství, Jan Kupecký
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
seznámil
Dělba práce, řemeslo
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Petr Pázmánye
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
symfonie
Gotický oděv
Hornouherská selská konfederace
stran
Mílové právo
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Boj za nezávislost, vznik USA
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
stoupenci
Středověký horník
Jan Žižka z Trocnova
Prokop Holý, Jiskrovci
Kalvínovo učení
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Osvícenectví
Školské reformy, germanizace
socialismu
Středověký horník
Městská chudina
Krize feudální společnosti
Kalvínovo učení
Životní podmínky horníků
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Valdštejnský palác
Wattův parní stroj
Školské reformy, germanizace
spravedlnosti
Středověký horník
Kalvínovo učení
Osmanská říše
Francie versus Anglie
svobody
Středověký horník
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Kalvínovo učení
Osmanská říše
Útrapy slovenského lidu
Toleranční patent, 1781
socialismus
Městská chudina
Přemysl Otakar II.
Kalvínovo učení
Dóžovo rolnické povstání
Vláda Petra Velikého
skutečnosti
Český stát za Karla IV.
Kralická bible
Reformy Petra Velikého
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
slezska
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Evropská kultura
srpnu
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Rozdělení uherského státu
Osvícenectví
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
studium
Mistr Jan Hus
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Životní podmínky horníků
Turecké výboje na Slovensku
Habánská keramika, luteránská církev
Prvky barokní architektury
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
studia
Koncil, reforma církve
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Habánská keramika, luteránská církev
Úpadek královské moci
sjezdu
Beztřídní společnost v Táboře
Jan Žižka z Trocnova
Bočkajovo povstání
František Rákoczi II.
Boje poddaných v 17. století
Valdštejnský palác
Osvícenectví
skupina
Jan Žižka z Trocnova
Prvky barokní architektury

Rozvoj manufaktur a obchodu
George Washington
smyslu
Jan Žižka z Trocnova
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Mapa protifeudálních bojů
Defenestrace roku 1618
Nevolnické povstání roku 1680
Mapa v období napoleonských válek
Hydraulický stroj pana Hella
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
slovenského
Jan Žižka z Trocnova
Jednota bratrská
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Evropa po napoleonských válkách
slovanské
Jan Žižka z Trocnova
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Akademia Istropolitana
Pád jakobínů roku 1794
slovenský
Bitva na Vítkově 1420
Jednota bratrská
Kázání mistra Jana Husa
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Ludwig van Beethoven
snažil
Bitva u Domažlic roku 1431
Erb českého království
Albrecht z Valdštejna
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
slovenské
Jednota bratrská
Kralická bible
Mapa proti feudálních bojů 1680
Generál Napoleon Bonaparte
Panské zámky a bohaté fary
soukromého
Krize feudální společnosti
Filakovo panství
Habánská keramika, luteránská církev
Osvobození na Balkáně
Generál Kutuzov, bitva národů
socialistických
Krize feudální společnosti
Životní podmínky horníků
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
sovětského
Zámořské objevy a plavby
Rozvoj manufaktur a obchodu
Boj za nezávislost, vznik USA
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Vznik české buržoazie
surovin
Martin Luther, luteráni
Barokní kultura
Konstituční monarchie
Vznik české buržoazie
sociálně
Vzbouření sedláků v roce 1525
Bočkajovo povstání
Boje poddaných v 17. století
Rozvoj manufaktur a obchodu
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
silnice
Majestát, královská listina
Renesanční kultura
Malířství, Jan Kupecký
Lidové umění, úpadek vzdělání
Domácí výroba plátna
srbsko
Malířství, Jan Kupecký
Otázky z klasicismu
Naše národní obrození
soviets
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
sovět
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
škole
Mapa starého kontinentu
Ivan III., Bulharský stát
Vláda Lucemburků
Místa bitev Husitů
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Petr Pázmánye
Vesfálský mír roku 1648
šlechta
Český a uherský stát
Dělba práce, řemeslo
Král Václav II., rok 1300
Bitva na Moravském poli roku 1278
Český stát za Karla IV.
Kalich, vozová hradba
Koňská železnice, lodní šroub
školy
Český stát za Karla IV.
Koncil, reforma církve
Feudální útlak
Otázky z klasicismu
trůn
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Násilná rekatolizace
Bitva na Moravském poli roku 1278
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
třídy
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Pokroky v zemědělství
Období posledních Přemyslovců
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Územní vývoj USA
Císař a král Josef II.
teorii
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Beztřídní společnost v Táboře
Třeboň, rybnikaření
Lidové umění, úpadek vzdělání
Vláda Petra Velikého
Význam průmyslové revoluce
třída
Úvod do učiva 6. ročníku
Třeboň, rybnikaření
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Defenestrace roku 1618
termín
Úvod do učiva 6. ročníku
Středověký horník
Ludvík I.
Kalvínovo učení
Mapa Habsburské monarchie
Defenestrace roku 1618

Vláda Petra Velikého
Osvobození na Balkáně
Císař a král Josef II.
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
tomuto

Majestát, královská listina
Otázky z klasicismu
Domácí výroba plátna
Školské reformy, germanizace
tlak
Raný feudalismus
Stav rytířský, kněží a mniši
Královská města, městská rada
Opěrný gotický systém
Malířství, Jan Kupecký
Doba temna
tvořil
Cechy, pečeť, tovaryš
Německé reformační hnutí
Španělská nadvláda
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
těžké
Vláda Lucemburků
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Pád jakobínů roku 1794
Evropská kultura
terezie
Slovensko v uherském státě
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
tisíc
Latina, čeština a písemnictví
Prokop Holý, Jiskrovci
Matyáš Korvín
Pavel Stránský
Rozmach Pruska, dělení Polska
Ústava roku 1787
tehdejší
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Mapa protifeudálních bojů
Renesanční kultura
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Otázky z klasicismu
trhu
Církevní hodnostář
Bitva u Domažlic roku 1431
Prokop Holý, Jiskrovci
Valašská kolonizace
Humanismus
Osvobození na Balkáně
trestu
Jednota bratrská
Bočkajovo povstání
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
trojspolku
Martin Luther, luteráni
Malířství, Jan Kupecký
Technické vynálezy
Textilní manufaktury
teorie
Mapa protifeudálních bojů
Životní podmínky horníků
Lidové umění, úpadek vzdělání
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
trvala
Dóžovo rolnické povstání
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Německé reformační hnutí
Ústava roku 1787
Naše národní obrození
takto
František Rákoczi II.
Barokní kultura
Doba temna
Wattův parní stroj
Vláda Petra Velikého
Územní vývoj USA
Johhan Wolfgang Goethe
Otázky z klasicismu
technika
Lidové umění, úpadek vzdělání
Kapitalistická společnost
Toleranční patent, 1781
trojdohoda
Technické vynálezy
Textilní manufaktury
turecko
Otázky z klasicismu
Naše národní obrození
umění
Sochařství a malířství
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Kralická bible
Bočkajovo povstání
Vznik středověkých měst
Český stát za Karla IV.
Mapa Habsburské monarchie
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Španělská nadvláda
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
učení
Časové údaje od 12. do 15 století
Mapa starého kontinentu
Středověký horník
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Kalvínovo učení
Životní podmínky horníků
uzavřel
Ferdinand I. roku 1526-1564
Střediska evropského obchodu
Královská města, městská rada
Německá selská válka
události
Defenestrace roku 1618
Městská chudina
Václav III.
Sochařství a malířství
Filakovo panství
uhlí
Raný feudalismus
Mílové právo
uvnitř
Náčelník a vojenská družina
Královská města, městská rada
Jan Žižka z Trocnova
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Naše národní obrození
utopického
Středověký horník
Kalvínovo učení
unie
Loďstvo, námořní flotila
Korunovace uherských králů
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Boj za nezávislost, vznik USA
uzavření
Renesance, renesanční oděv
Úpadek královské moci za Jagellonců
Malířství, Jan Kupecký
Otázky z klasicismu
území
Gotický oděv
Opěrný gotický systém
Kláštery, hrady a katedrály
Barokní kultura
Obsah knihy III.
Feudální řád
Trojpolní hospodaření
Kryštof Kolumbus
Zámořské objevy a plavby
Nové zeměpisné poznatky
Renesance, renesanční oděv
Německá selská válka
Úpadek královské moci za Jagellonců
Pavel Stránský
Anglická buržoazní revoluce
Konstituční monarchie
Francouzská buržoazní revoluce
Vývoj francouzské revoluce
Jakobínská revoluční diktatura
Generál Napoleon Bonaparte
Johhan Wolfgang Goethe
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Naše národní obrození
Vývěsní štít manufaktur
úrovni
Prokop Holý, Jiskrovci
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Dóžovo rolnické povstání
útvar
Nové zeměpisné poznatky
Jan Amos Komenský
Barokní kultura
Zámořské objevy a plavby
Poprava účastníků stavovského povstání
Vojenská diktatura
února

Gotická kultura
Sochařství a malířství
Husitské revoluční hnutí
Erb českého království
Boj za nezávislost, vznik USA
únoru
Pokroky v zemědělství
Přemysl Otakar I.
Útrapy slovenského lidu
Poprava účastníků stavovského povstání
Bočkajovo povstání
úplně
Cechy, pečeť, tovaryš
Dóžovo rolnické povstání
Barokní kultura
Valdštejnský palác
Vývoj francouzské revoluce
Boj poddaného lidu
úsilí
Městská chudina
Kralická bible
Kapitalistická společnost
Rozmach Pruska, dělení Polska
Mapa v období napoleonských válek
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
ústavní
Mapa v období napoleonských válek
Panské zámky a bohaté fary
věda
Obsah knihy IV.
Městská chudina
Mapa Habsburské monarchie
Lidové umění, úpadek vzdělání
Wattův parní stroj
Báňská a hutní výroba
Koňská železnice, lodní šroub
vývoje
Obsah knihy IV.
Románská kultura
Raný feudalismus
Městská chudina
Mapa protifeudálních bojů
Životní podmínky horníků
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Kralická bible
Koňská železnice, lodní šroub
vývoji
Úvod do učiva 6. ročníku
Královská města, městská rada
Životní podmínky horníků
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Wattův parní stroj
Ozbrojené jednotky národní gardy
Mapa v období napoleonských válek
Naše národní obrození
Báňská a hutní výroba
výrobních
Románská kultura
Obyvatelé středověkých měst
Městská chudina
Třeboň, rybnikaření
Obléhání Komárna Turky roku 1594
vlastnictví
Románská kultura
Král Václav II., rok 1300
Středověký horník
Valašská kolonizace
Krize feudální společnosti
Kalvínovo učení
Třeboň, rybnikaření
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Malířství, Jan Kupecký
Osvobození na Balkáně
vztahů
Románská kultura
Městská chudina
Mapa protifeudálních bojů
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Wattův parní stroj
Evropská kultura
Význam průmyslové revoluce
vedl
Český a uherský stát
Obyvatelé středověkých měst
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Krize feudální společnosti
Ferdinand I. roku 1526-1564
Časová tabulka světových dějin
Slovensko v uherském státě
Vymření Arpádovců roku 1301
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Manufaktury, levná pracovní síla
Upálení Jiřího Dóži 1514
Bočkajovo povstání
Rozvoj manufaktur a obchodu
Evropská kultura
Školské reformy, germanizace
veřejnosti
Český a uherský stát
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Humanismus
Úpadek královské moci za Jagellonců
Osvobození na Balkáně
vidět
Český a uherský stát
Ludvík I.
Mílové právo
Mapa před 30. letou válkou
Otázky z klasicismu
vznikly
Obyvatelé středověkých měst

Opěrný gotický systém
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Lidové umění, úpadek vzdělání
Úpadek královské moci
výroby
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Mapa Habsburské monarchie
Barokní kultura
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Časová tabulka světových dějin
Evropská kultura
Naše národní obrození
vzniku
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy

Letopočty českého a slovenského státu
Úpadek královské moci za Jagellonců
Mapa protifeudálních bojů
Uherský král, Jan Zápolský
Bratislava
Malířství, Jan Kupecký
Ozbrojené jednotky národní gardy
Textilní manufaktury
výrobě
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Prvobytně pospolná společnost
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Časová tabulka světových dějin
vztahy
Obyvatelé středověkých měst
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Jan Amos Komenský
Mílové právo
Václav III.
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Humanismus
Kralická bible
Valdštejnský palác
Osvobození na Balkáně
Význam průmyslové revoluce
vládě
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Upálení Jana Husa 1415
Valdštejnský palác
Rozvoj manufaktur a obchodu
výjimkou
Vláda Lucemburků
Prokop Holý, Jiskrovci
Závěr pozdního feudalismu
Raný feudalismus
Valdštejnský palác
vládl
Český stát za Karla IV.

Gotická kultura
Naše národní obrození
Strojová výroba, parní stroj
vznik
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Vznik středověkých měst
Václav III.
Význam husitství pro zemi
Filakovo panství
Textilní manufaktury
významný
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Gotický oděv
Životní podmínky horníků
Německé reformační hnutí
Třicetiletá válka 1618 - 1648
výrobní
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Valašská kolonizace
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Barokní kultura
Boj za nezávislost, vznik USA
Císař a král Josef II.
vedlo
Korunovační klenoty českého království
Loupeživé nájezdy
Průmyslová revoluce v Anglii
Evropská kultura
Naše národní obrození
věcí
Ludvík I.
Časové údaje od 12. do 15 století
Městská chudina
Německá selská válka
Ludwig van Beethoven
vynálezce
Opěrný gotický systém
Mapa starého kontinentu
Sochařství a malířství
Erb českého království
Feudální útlak
Otázky k feudalismu
všichni
Sochařství a malířství
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Dóžovo rolnické povstání
Boj za nezávislost, vznik USA
Francie versus Anglie
vnitřní
Časové údaje od 12. do 15 století
Bitva u Domažlic roku 1431
Územní vývoj USA
Naše národní obrození
vede
Mravní úpadek církve
Renta a robota
Barokní kultura
Malířství, Jan Kupecký
vlivu
Mravní úpadek církve
Nové zeměpisné poznatky
Středověký důl na měď
Bitva u Domažlic roku 1431
Letopočty českého a slovenského státu
Martin Luther, luteráni
Životní podmínky horníků

vládce
Bitva na Vítkově 1420
Husitská tradice
Doba pohusitská, 15. století
Obsah knihy III.
vojenské
Husitská tradice
Prokop Holý, Jiskrovci
Násilná rekatolizace
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Náčelník a vojenská družina
Ivan III., Bulharský stát
Český a uherský stát
Král Václav II., rok 1300
Místa bitev Husitů
Malířství, Jan Kupecký

Ústava roku 1787
Pád jakobínů roku 1794
Boj poddaného lidu
války
Husitská tradice
Prokop Holý, Jiskrovci
Objevení Ameriky 1492
Defenestrace roku 1618
Obsah knihy IV.
Náčelník a vojenská družina
Mapa Evropy ve 14. století
Pokroky v zemědělství
Václav III.
Český stát za Karla IV.
Latina, čeština a písemnictví
Kázání mistra Jana Husa
Pozdní feudalismus
Zámořské objevy a plavby
Loďstvo, námořní flotila
Martin Luther, luteráni
Vzbouření sedláků v roce 1525
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Mapa protifeudálních bojů
Malířství, Jan Kupecký
Technické vynálezy
Francouzská buržoazní revoluce
Král Ludvík XVI.
Vývoj francouzské revoluce
Pád jakobínů roku 1794
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
Evropská kultura
Naše národní obrození
Textilní manufaktury
vojsko
Husitská tradice
Prokop Holý, Jiskrovci
Krize feudální společnosti
Barokní kultura
Panská a církevní půda
Otázky z klasicismu
vojáky
Prokop Holý, Jiskrovci
Panská a církevní půda
Stav rytířský, kněží a mniši
Ústava roku 1787
vítězství
Prokop Holý, Jiskrovci
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Panská a církevní půda
Úpadek královské moci za Jagellonců
Malířství, Jan Kupecký
Vojenská diktatura
Průmyslová revoluce v Anglii
Textilní manufaktury
význam
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Mravní úpadek církve
Beztřídní společnost v Táboře
Mapa protifeudálních bojů
Barokní kultura
Koňská železnice, lodní šroub
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
velice
Prokop Holý, Jiskrovci
Doba pohusitská, 15. století
Feudální útlak
Francie versus Anglie
vláda
Doba pohusitská, 15. století
Nové zeměpisné poznatky
Jan Amos Komenský
Sjednocení Francie
Stav rytířský, kněží a mniši
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Valdštejnský palác
Otázky z klasicismu
Evropská kultura
Význam průmyslové revoluce
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
vlády
Doba pohusitská, 15. století
Nové zeměpisné poznatky
Defenestrace roku 1618
Feudální společnost

Střediska evropského obchodu
Polské země v období feudalismu
Obyvatelé středověkých měst
Bitva na Moravském poli roku 1278
Slovensko v uherském státě
Kalich, vozová hradba
Místa bitev Husitů
Zámořské objevy a plavby
Loďstvo, námořní flotila
Německá selská válka
Hospodaření šlechty
Nevolnické povstání roku 1680
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury

Vojenská diktatura
Rozvoj manufaktur a obchodu
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Dobití Bastily roku 1789
Otázky z klasicismu
Evropská kultura
Strojová výroba, parní stroj
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
včetně
Doba pohusitská, 15. století
Jan Amos Komenský
Friedrich II.
Francouzská buržoazní revoluce
Naše národní obrození
vedením
Krize feudální společnosti
Barokní kultura
Mílové právo
Zámořské objevy a plavby
Manufaktury, levná pracovní síla
Rudolf II. roku 1576 až 1611
George Washington
vojska
Krize feudální společnosti
Objevení Ameriky 1492
Panská a církevní půda
Slovensko v uherském státě
Upálení Jana Husa 1415
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
válka
Objevení Ameriky 1492
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Obsah knihy IV.
Loďstvo, námořní flotila
Renesance, renesanční oděv
Král Vladislav II.
Turecký sultán Sulejman
Mapa protifeudálních bojů
Jan Amos Komenský
Petr Csaszár, povstání
Malířství, Jan Kupecký
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
Ozbrojené jednotky národní gardy
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Naše národní obrození
válce
Objevení Ameriky 1492
Ferdinand I. roku 1526-1564
Německá selská válka
Středověký důl na měď
Mapa protifeudálních bojů
Majestát, královská listina
Albrecht z Valdštejna
Malířství, Jan Kupecký
Doba temna
Vojenská diktatura
Průmyslová revoluce v Anglii
Vláda Petra Velikého
Boj za nezávislost, vznik USA
Mapa v období napoleonských válek
Domácí výroba plátna
Textilní manufaktury
vytvořil
Nové zeměpisné poznatky
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Význam husitství pro zemi
Kryštof Kolumbus
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Vesfálský mír roku 1648
Jan Amos Komenský
vládu
Nové zeměpisné poznatky
Časová tabulka světových dějin
Střediska evropského obchodu
Loďstvo, námořní flotila
Úpadek královské moci za Jagellonců
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Valdštejnský palác
Územní vývoj USA
Generál Napoleon Bonaparte
Evropská kultura
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
většinu
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Osvobození na Balkáně
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
vedle
Kralická bible
Latina, čeština a písemnictví
Bočkajovo povstání
Malířství, Jan Kupecký
vznikl
Jan Amos Komenský
Přemysl Otakar I.
Český stát za Karla IV.
Kralická bible
Poprava účastníků stavovského povstání
Bočkajovo povstání
Úpadek královské moci
východní
Jan Amos Komenský
Uherský stát koncem 13. století
Letopočty českého a slovenského státu
Král Vladislav II.
Anglická buržoazní revoluce
Naše národní obrození
vlivem
Závěr pozdního feudalismu
Časový přehled historických období
Základní společenské třídy
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Kázání mistra Jana Husa
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Boje poddaných v 17. století
vliv
Oliver Cromwell
Feudální společnost
Mapa Evropy ve 14. století
Vláda Lucemburků
Krize feudální společnosti
Kázání mistra Jana Husa
Král Vladislav II.
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Malířství, Jan Kupecký
Hydraulický stroj pana Hella
válku
Obsah knihy IV.
Martin Luther, luteráni
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Mapa protifeudálních bojů
Útrapy slovenského lidu
Ústava roku 1787
Ozbrojené jednotky národní gardy
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Naše národní obrození
výrazně
Obsah knihy IV.
Raný feudalismus
Český stát za Karla IV.
Turecký sultán Sulejman
Osmanská říše
Doba temna
Ludwig van Beethoven
vzdělání
Úvod do učiva 6. ročníku
Cechy, pečeť, tovaryš
Sochařství a malířství
Místa bitev Husitů
Bočkajovo povstání
výraz

Městská chudina
Wattův parní stroj
George Washington
voda
Základní společenské třídy
Královská města, městská rada
Vyvrcholení vývoje středověkých Čech
Doba temna
vědeckých
Základní společenské třídy
Mapa starého kontinentu
Lidové umění, úpadek vzdělání
Koňská železnice, lodní šroub
vrátil
Mapa starého kontinentu
Panská a církevní půda
Sochařství a malířství
Majestát, královská listina
Důsledky bělohorské porážky
Prvky barokní architektury

Kapitalistická společnost
Rozvoj manufaktur a obchodu
Domácí výroba plátna
výsledkem
Raný feudalismus
Královská města, městská rada
Středověká církev
Doba temna
Mapa v období napoleonských válek
významnou
Raný feudalismus
Král Václav II., rok 1300
Renesanční stavby
Lidové umění, úpadek vzdělání
Mapa v období napoleonských válek
vývoj
Raný feudalismus
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Mapa před 30. letou válkou
Naše národní obrození
Hydraulický stroj pana Hella
Báňská a hutní výroba
vypuknutí
Náčelník a vojenská družina
Německá selská válka
Martin Luther, luteráni
Turecký sultán Sulejman
Pád jakobínů roku 1794
Mapa v období napoleonských válek
vzniklo
Feudální řád
Královská města, městská rada
Opěrný gotický systém
Útrapy slovenského lidu
velmoci

Letopočty českého a slovenského státu
Martin Luther, luteráni
Malířství, Jan Kupecký
Naše národní obrození
věnoval
Mapa křižáckých výprav
Kazatel Jan Želivský
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Životní podmínky horníků
Osmanská říše
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Kapitalistická společnost
Ludwig van Beethoven
vůdce
Polské země v období feudalismu
Manufaktury, levná pracovní síla
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Francouzská buržoazní revoluce
Král Ludvík XVI.
vydal
Stav rytířský, kněží a mniši
Mapa protifeudálních bojů
Útrapy slovenského lidu
Kralická bible
Pád jakobínů roku 1794
vídně
Dělba práce, řemeslo
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
vody
Královská města, městská rada
Středověká církev
Robota na panských polích
Doba temna
Vznik české buržoazie
významným
Královská města, městská rada
Sochařství a malířství
Pavel Stránský
Konstituční monarchie
Toleranční patent, 1781
věku
Cechy, pečeť, tovaryš
Petr Pázmánye
Pozdní gotika
Úpadek královské moci
vedení
Cechy, pečeť, tovaryš
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Kolonie, střelné zbraně
Dóžovo rolnické povstání
Boj poddaného lidu
vyšších
Cechy, pečeť, tovaryš
Korunovační klenoty českého království
Francie versus Anglie
vůbec
Městská chudina
Mravní úpadek církve
Ústava roku 1787
Francie versus Anglie
Školské reformy, germanizace
Báňská a hutní výroba
vztah
Městská chudina
Ludvík I.
Násilná rekatolizace
Prvky barokní architektury
Wattův parní stroj
Rozvoj manufaktur a obchodu
Význam průmyslové revoluce
vychází
Přemysl Otakar I.
Útrapy slovenského lidu
Pozdní gotika
Oliver Cromwell
Wattův parní stroj
Vznik české buržoazie
vydávání
Přemysl Otakar II.
Význam husitství pro zemi
Václav Hollar
vězení
Bitva na Moravském poli roku 1278
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Mapa v období napoleonských válek
válkou
Slovensko v uherském státě
Loďstvo, námořní flotila
Král Vladislav II.
Nevolnické povstání roku 1680
Mapa v období napoleonských válek
Evropská kultura
václava
Vymření Arpádovců roku 1301
Koncil, reforma církve
Prokop Holý, Jiskrovci
Filakovo panství
Petr Pázmánye
Albrecht z Valdštejna

vůli
Ludvík I.
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Kralická bible
Kapitalistická společnost
Báňská a hutní výroba
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
vystudoval
Husitské revoluční hnutí
Mistr Jan Hus
Koncil, reforma církve
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Turecké výboje na Slovensku
Habánská keramika, luteránská církev
Úpadek královské moci
vídni
Koncil, reforma církve
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Osmanská říše
Německé reformační hnutí
Prohloubení krize feudalismu
Úpadek královské moci
Pád jakobínů roku 1794
vládne
Valašská kolonizace
Dobití Bastily roku 1789
Strojová výroba, parní stroj
Význam průmyslové revoluce
vůči
Kázání mistra Jana Husa
Valdštejnský palác
Reformy Petra Velikého
Textilní manufaktury
veřejně
Humanismus
Osmanská říše
Otázky k feudalismu
Reformy Petra Velikého
Osvobození na Balkáně
výrobu
Mapa Habsburské monarchie
Uherský král, Jan Zápolský
Bratislava
Doba temna
válečných
Jan Amos Komenský
Malířství, Jan Kupecký
George Washington
Otázky z klasicismu
vyhnanství
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
vynalezl
Lidové umění, úpadek vzdělání
Feudální útlak
watt
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Sochařství a malířství
Doba temna
základní
Úvod do učiva 6. ročníku
Náčelník a vojenská družina
Jan Amos Komenský
Raný feudalismus
Odpor proti církvi
Význam husitství pro zemi
Životní podmínky horníků
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Loupeživé nájezdy
Generál Kutuzov, bitva národů
Význam průmyslové revoluce
založené
Úvod do učiva 6. ročníku
Středověký horník
Krize feudální společnosti
Kalvínovo učení
Bočkajovo povstání
Význam průmyslové revoluce
zejména
Románská kultura
Krize feudální společnosti
Středověký důl na měď
Raný feudalismus
Dělba práce, řemeslo
Ludvík I.
Odpor proti církvi
Martin Luther, luteráni
Životní podmínky horníků
Erb českého království
Majestát, královská listina
Osmanská říše
Kralická bible
Boje poddaných v 17. století
Barokní kultura
Územní vývoj USA
Jakobínská revoluční diktatura
Mapa v období napoleonských válek
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Domácí výroba plátna
Textilní manufaktury
západní
Gotický oděv
Vymření Arpádovců roku 1301
Letopočty českého a slovenského státu
Středověký důl na měď
Jan Amos Komenský
Mapa proti feudálních bojů 1680
Kryštof Kolumbus
Valdštejnský palác
Malířství, Jan Kupecký
Konstituční monarchie
Naše národní obrození
země
Gotický oděv
Přemysl Otakar II.
Bitva na Vítkově 1420
Obsah knihy III.
Úvod do učiva 6. ročníku
Mapa Evropy ve 14. století
Cechy, pečeť, tovaryš
Slovensko v uherském státě
První vysoké školy
Latina, čeština a písemnictví
Zámořské objevy a plavby
Korunovace uherských králů
Poprava účastníků stavovského povstání
Úpadek královské moci
Oliver Cromwell
Průmyslová revoluce v Anglii
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
Evropa po vídeňském kongresu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Naše národní obrození
zemědělství
Obyvatelé středověkých měst
Sochařství a malířství
Středověký důl na měď
Mapa Habsburské monarchie
Územní vývoj USA
Francouzská buržoazní revoluce
zboží
Obyvatelé středověkých měst

Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Humanismus
Wattův parní stroj
Osvobození na Balkáně
založenou
Obyvatelé středověkých měst
Dóžovo rolnické povstání
Školské reformy, germanizace
Význam průmyslové revoluce
zemřel
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Bitva u Domažlic roku 1431
Mapa starého kontinentu
Husitské revoluční hnutí
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Jednota bratrská
Životní podmínky horníků
Erb českého království
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Vesfálský mír roku 1648
Úpadek královské moci
Otázky k feudalismu
Pád jakobínů roku 1794
Evropská kultura
znamená
Opěrný gotický systém
Latina, čeština a písemnictví
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Časové údaje od 12. do 15 století
Úvod do učiva 6. ročníku
Městská chudina
Bitva na Moravském poli roku 1278
Doba pohusitská, 15. století
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Mapa před 30. letou válkou
Oliver Cromwell
Osvobození na Balkáně
Klasicismus jako nový směr
Význam průmyslové revoluce
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
zřízení
Sochařství a malířství
Středověký důl na měď
Bitva na Moravském poli roku 1278
Turecký sultán Sulejman
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
způsob
Časové údaje od 12. do 15 století
Královská města, městská rada
Český stát za Karla IV.
Korunovační klenoty českého království
zemi
Časové údaje od 12. do 15 století
Mravní úpadek církve
Zámořské objevy a plavby
Humanismus
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Barokní kultura
Wattův parní stroj
Osvobození na Balkáně
Král Ludvík XVI.
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Toleranční patent, 1781
zdrojů
Bitva u Domažlic roku 1431
Martin Luther, luteráni
Doba temna
Feudální útlak
Osvobození na Balkáně
zatímco
Doba pohusitská, 15. století
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Úpadek královské moci za Jagellonců
Třeboň, rybnikaření
Osmanská říše
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Otázky k feudalismu

Ústava roku 1787
Dobití Bastily roku 1789
Význam průmyslové revoluce
zpočátku
Doba pohusitská, 15. století
Středověký důl na měď
Význam husitství pro zemi
Mikuláš Koperník
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Defenestrace roku 1618
zákony
Doba pohusitská, 15. století
Násilná rekatolizace
Městská chudina
Boj za nezávislost, vznik USA
Báňská a hutní výroba
Panské zámky a bohaté fary
způsobem
Doba pohusitská, 15. století
Mapa starého kontinentu
Feudální řád
Obchodní cesty v Evropě
Královská města, městská rada
Hospodaření šlechty
známý
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Barokní kultura
Obsah knihy IV.

Kláštery, hrady a katedrály
Manufaktury, levná pracovní síla
Filakovo panství
Oliver Cromwell
Hornouherská selská konfederace
zároveň
Středověký důl na měď
Koncil, reforma církve
Kalich, vozová hradba
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Německá selská válka
Násilná rekatolizace
Valdštejnský palác
Doba temna
Friedrich II.
Pád jakobínů roku 1794
Johhan Wolfgang Goethe
Vznik české buržoazie
známé
Bočkajovo povstání
Dóžovo rolnické povstání
Německé reformační hnutí
Reformy Petra Velikého
Mapa v období napoleonských válek
zemích
Závěr pozdního feudalismu
Obsah knihy IV.
Sjednocení Francie
Polské země v období feudalismu
Gotická kultura
Latina, čeština a písemnictví
Bitva u Domažlic roku 1431
Doba pohusitská, 15. století
Erb českého království
Násilná rekatolizace
Barokní kultura
Úpadek královské moci
Boj za nezávislost, vznik USA
základních
Obsah knihy III.
Odpor proti církvi
Humanismus
Mapa protifeudálních bojů
Osvobození na Balkáně
Vývěsní štít manufaktur
Panské zámky a bohaté fary
zemí
Obsah knihy IV.
Polské země v období feudalismu
Slovensko v uherském státě
Václav Hollar
Anglická buržoazní revoluce
Mapa v období napoleonských válek
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Reformy a opatření Marie Terezie
zájmy
Obsah knihy IV.
Mapa Evropy ve 14. století
Martin Luther, luteráni
Útrapy slovenského lidu
Naše národní obrození
založení

Sjednocení Francie
Cechy, pečeť, tovaryš
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
zájem
Mapa starého kontinentu
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Renesanční stavby
Bočkajovo povstání
zařízení
Mapa starého kontinentu
Královská města, městská rada
Bratislava
Úpadek královské moci
zbytek
Raný feudalismus
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Kapitalistická společnost
Ozbrojené jednotky národní gardy
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
založena
Raný feudalismus
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Středověký důl na měď
Bočkajovo povstání
Rozmach Pruska, dělení Polska
Jakobínská revoluční diktatura
září
Panská a církevní půda
Dělba práce, řemeslo
Sochařství a malířství
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Husitská tradice
Renesance, renesanční oděv
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Bočkajovo povstání
Pád jakobínů roku 1794
zásadní
Královská města, městská rada
Doba pohusitská, 15. století
Majestát, královská listina
Domácí výroba plátna
Význam průmyslové revoluce
základě
Městská chudina
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Útrapy slovenského lidu
Poprava účastníků stavovského povstání
Průmyslová revoluce v Anglii
Pád jakobínů roku 1794
zahraničí
Přemysl Otakar II.
Nové zeměpisné poznatky
Král Vladislav II.
Erb českého království
Prvky barokní architektury
Rozvoj manufaktur a obchodu
Jakobínská revoluční diktatura
zlatých
Vymření Arpádovců roku 1301
Majestát, královská listina
Úpadek královské moci
Domácí výroba plátna
zákon
První vysoké školy
Boj za nezávislost, vznik USA
Naše národní obrození
Panské zámky a bohaté fary
zrušení
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Loďstvo, námořní flotila
Osmanská říše
Osvobození na Balkáně
Francouzská buržoazní revoluce
Evropská kultura
založil
Bratislava
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Lidové umění, úpadek vzdělání
Úpadek královské moci
Rozvoj manufaktur a obchodu
zdroje
Barokní kultura
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Konstituční monarchie
život
Obyvatelé středověkých měst
Václav III.
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Beztřídní společnost v Táboře
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Turecký sultán Sulejman
Německé reformační hnutí
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Bočkajovo povstání
Wattův parní stroj
Generál Napoleon Bonaparte
Otázky z klasicismu
Císařovna Marie Terezie
Toleranční patent, 1781
Báňská a hutní výroba
života
Časové údaje od 12. do 15 století
Nové zeměpisné poznatky
Gotický oděv
Přemysl Otakar I.
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Husitské revoluční hnutí
Mistr Jan Hus
Kazatel Jan Želivský
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Majestát, královská listina
Útrapy slovenského lidu
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Petr Pázmánye
Kralická bible
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Důsledky bělohorské porážky
Kapitalistická společnost
Rozvoj manufaktur a obchodu
Generál Kutuzov, bitva národů
Domácí výroba plátna
životě
Bitva u Domažlic roku 1431
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Jan Amos Komenský
Mapa proti feudálních bojů 1680
Báňská a hutní výroba
ženy
Ivan III., Bulharský stát
Pokroky v zemědělství
Útrapy slovenského lidu
Ústava roku 1787
Johhan Wolfgang Goethe
Význam průmyslové revoluce
životní
Městská chudina
Časové údaje od 12. do 15 století
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Evropská kultura
žije
Český stát za Karla IV.
Pavel Stránský
Anglická buržoazní revoluce
Friedrich II.
Vývoj francouzské revoluce
Evropa po vídeňském kongresu
železniční
Kláštery, hrady a katedrály
Sochařství a malířství
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Rozdělení uherského státu
Úpadek královské moci
železnice
Sochařství a malířství
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Bratislava
Majestát, královská listina
Malířství, Jan Kupecký
Úpadek královské moci
Domácí výroba plátna

Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro