www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Parník, vykořisťování, buržoazie

zkušební jízda, kamenné uhlí, koks, železo, obohacování, dřevo

Parník, vykořisťování, buržoazie


uhlí hořlavý sediment ze skupiny kaustobiolitů uhelné řady (humolitů) vzniklý v podstatě akumulací rostlinných zbytků (Viz obr. 23, 159, 160, 180) a jejich různě pokročilou přeměnou, tzv. prouhelněním (neboli karbonifikací). Proces prouhelnění mívá zprvu ráz biochemických přeměn, později, ve větších hloubkách, se začíná uplatňovat teplota; důležitý je též tlak a čas. Výsledkem prouhelňování je postupný růst obsahu uhlíku, dehydratace a ochuzení obsahu prchavých látek (za snížení obsahu vodíku a kyslíku). Existuje řada klasifikací uhlí opírajících se o chemické složení, stupeň odraznosti, vzhled uhlí, stav zachování rostlinného materiálu či užití uhlí. Z hlediska vývoje uhlí lze rozeznávat tato základní stadia:

1. rašelina obsahuje přibližně 55 % C;

2. hnědé uhlí (asi 70 až 75 % C) je hnědé až černohnědé barvy; obsahuje-li ještě rozpoznatelné zbytky dřevité substance, nazývá se xylit nebo xylitické uhlí. Hnědé uhlí bývá většinou matné a jeho vryp obvykle hnědý. Podle stupně prouhelnění lze rozlišit uhlí hemifázní (hemitypy), tj. nejméně prouhelněné, středně prouhelněné ortofázní (ortotypy) a konečně metafázní (metatypy), tj. nejvýše prouhelněné. Jiná, často užívaná klasifikace rozlišuje (v pořadí podle stoupajícího prouhelnění): a) hnědé uhlí měkké, b) hnědé uhlí tvrdé, a to matné nebo lesklé. Technologická klasifikace je Tab. 1. Příkladem hemifázního uhlí je lignit, u nás těžený např. na jižní Moravě, dříve i u Mydlovar u Českých Budějovic. Hnědé uhlí bývá všeobecně třetihorního, někdy druhohorního a výjimečně i prvohorního stáří. Naše nejdůležitější hnědouhelné pánve jsou v Českém masívu a jsou neogenního stáři: viz severočeská (obr. 199), sokolovská a chebská pánev (v. j. h. ). Na Slovensku jsou méně významné pánve miocenního stáří, a to viz handlovská, nováčka a modrokameňská;

3. černé uhlí (dříve kamenné uhlí) obsahuje 72 až 92 % C, je černé barvy, matné nebo lesklé, černého vrypu, jeví zvýšenou odraznost a obsahuje 42 až 10 % prchavé hořlaviny. (Prchavá hořlavina je technologický údaj vyjadřující, kolik hořlavých látek unikne z uhelného vzorku při jeho zahřívání za nepřístupu vzduchu při teplotě kolem 850 °C. Pevný zbytek po tomto záhřevu se nazývá koks a obsahuje neprchavou hořlavinu a popel - popelovin. ) Na obsahu prchavé hořlaviny je založena technologická klasifikace černého uhlíObsah prchavé hořlaviny se vztahuje na suchý vzorek po odečtení popelovin, tj. na čistou hořlavinu. (Tab. 1); z petrologického hlediska lze černé uhlí dělit na méně prouhelněné typy (ortotypy) a více prouhelněné typy (metatypy). Černé uhlí bývá karbonského a permského stáří a u nás se těží v kladensko-rakovnické pánvi, plzeňské pánvi, ve vnitrosudetské pánvi, v rosicko-oslavanské oblasti a zejména v ostravsko-karvinském revíru, který produkuje 88 % naší těžby. obr. 28, 151;4. antracit - nejvýše prouhelněné uhlí (nad 92 % C), vysoce lesklé, bez páskování, homogenní. Obsahuje méně než 8 % prchavé hořlaviny. Metaantracit je výše prouhelněný antracit na přechodu mezi antracitem a grafite. Kromě těchto uhlí, která patří k humolitům, existují i uhlí, která patří k sapropelitům (kaustobiolit). Je to především boghed - matný celistvý sapropelit, na jehož složení se významnou měrou podílejí zbytky řas, tj. alginit, a kenel - sapropelit podobného vzhledu, avšak tvořený liptinitem (především sporami). Uhelné sloje (obr. 152, 232) vznikaly v dlouhodobě klesajících pánvích, v podmínkách, kdy pokles byl tak pomalý, že mohl být kompenzován růstem rostlinstva nebo akumulací jeho zbytků. Ty se buď hromadily na místě růstu rostlinstva - pak se uhlí či sloje nazývaji autochtonní, popř. hypautochtonní, byl-li materiál přemísťován jen v rámci rašeliniště (znakem autochtonity je např. přítomnost viz kořenových půd v podloží slojí nebo pařezy v původnípoloze) nebo bylrostlinný materiál připlaven odjinud a uhlí (sloje) se nazývají alochtonní. Alochtonní sloje mívají nepravidelný vývoj (vykliňování, naduřování), bývají menšího rozsahu a obsahují mnohem více klastických příměsí a viz proplástků. Uhlonosná sedimentace často mívala výrazně cyklický ráz (cyklotém) a nastávala jak ve vnitrokontinentálních pánvích různého druhu (viz tzv. limnických pánvích), tak v přímořských rovinách, bažinách až deltách, kde se již projevovaly vlivy moře, a to jeho občasnými ingresem. Pánve tohoto druhu se nazývají paralické (limnické). Všechny naše uhlonosné pánve jsou pánvemi limnickými (obr. 28) s výjimkou ostravsko-karvinského revíru (obr. 151), jehož uloženiny mají paralicko-limnický vývoj.

Související stránky v této knize

Prusko rakouská válka
Železárny v minulém století


Související stránky v knihovně

Doba železná ve střední Evropě
Kultura východního středomoří
Raný feudalismus
8. století před naším letopočtem
Rok 1679 až rok 1699
Věcný rejstřík I až K
Věcný rejstřík W až Z
Vodní plyn, výroba benzínu
Methan, koks, teplo, dinas
Drcení a pálení
Obsah knihy
Kamenné uhlí, rafinace, germanium
Kovy a paliva
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Magnetické vlastnosti látek
Magneticky měkká ocel
Slučovací poměry v oxidech
Vlastnosti solí
Pokus se železným hřebíkem
Výhřevnost paliva
Struska a roztavené železo
Železné a neželezné kovy
Technické železo
Palivo pro vysokou pec
Surové železo
Indukční elektrická pec
Slitiny a odlitky z železa
Výroba plastů
Tkanina, dřevo
Tepelné zpracování
Struktura peritu
Klikový lis
Pravěcí sběrači a lovci
Indický chrám
Vrcholné období starověku
Teplotní roztažnost tělesa
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Význam a ochrana půdy
Perský záliv
Litva, Lotyšsko, Estonsko
Výroba stavebních hmot
Těžba uhlí
Hutnictví
Lesní školka
Železniční doprava
Dovoz a vývoz
Automobilové závody Tatra
Význam kovů, rudy a surovin
Výživa obyvatel, znečištění ovzduší
dřevěný nosník - dřevoVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro