www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Dějepis pro osmou třídu základní školy

Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


A

absolutní moc [21]
absolutistický režim [25]
absolutismus [155]
Afrika [121]
agrární země [125]
agrese [251]
Akademie výtvarných umění [176]
Alexandr II. [126]
Alexandr Bach [157]
alegorie [251]
amerika [115]
Anglie [11]
Anglická vláda [19]
anglické doly [52]
Anexe [228]
Anglická buržoazní revoluce [244]
anexe [249]
antika [251]
aparát [142]
armáda [19][22][123][210]
architektura [47]
Arnold Emanuel [92]
archeologie [93]
Arnold [107]
atentát [251]
automobil [198][203]
Austrálie [209]
B

Bastila [6]
baroko [49][251]
barikáda [104][105]
bankéř [134]
Bach [155]
balada [156]
bakelit [199]
banka [205][251]
Balkán [228][229]
Bachův absolutismus [247]
básníci revoluce [63]
bezohlednost [42]
Beethoven [50]
Bedřich Engels [59]
bezohlednost kapitalismu [85]
Bernolák [95]
Berlín [100][132]
bezohledný diktátor [129]
Bebel [132]
bezplatné vyučování [138]
bezpráví [219]
Bělinskij [126]
bitva [40]
Bismarck [129]
bitva u Slavkova [244]
bída [57][85]
blahobyt [216]
bohatství [24][181]
bojové plány [34]
Bonaparte [36][99]
boční hradba [65]
bohatý obchodník [69]
Božek [79][245]
boj národa [93]
bohatství kultury [93]
bombardování [105]
bojovníci [106]
Borovský [156]
bojovat [208]
bojiště [222]
bolševik [224]
bolševici [226]
boj Slováků [247]
Bosna [249]
bojar [252]
bratrství [45]
bratranci Veverkovi [82]
brazilská monarchie [98]
Brownova vzpoura [122]
Bratislava [190][238]
bratři Wrightové [199]
březnová revoluce [101]
buržoazie [9][18][97][100][115][122][145][252]
Budoucnost [184]
Budapešť [189]
buditelé [259]
C

carské Rusko [210]
carská moc [216]
car [223]
carismus [252]
chudina [37]
chemie [115]
chleba [138]
Chaloupka [180]
církev [28][33]
císař [39][74]
Č

Český stát [71]
český národ [86]
česká inteligence [87]
červnové povstání [99]
černoši [124]
Černiševskij [126]
český politik [160]
česká buržoazie [230]
četníci [236]
československý stát [242]
ČSSR [235]
D

daň [252]
dálný východ [222]
demokratické ideály [63]
Delacroise [64]
demokrat [107]
demokratická strana [186]
demonstrace [234][253]
demonstrovat [237]
decimovat [252]
demokracie [253]
děkabristé [46]
dělnické hnutí [55][119][146][213]
dělník [69][105][265]
dělnická třída [86][132]
dějepisectví [89]
dělostřelectvo [105][211]
dělnická organizace [134]
dělníci [141]
dělnické domky [182]
Dělnické listy [185]
Dělnická strana [191]
dělníci a rolníci [194]
dělnictvo [236]
dělnický časopis [239]
děkabrista [252]
diktatura [37][139][253][264]
Dienzenhofer [49]
dobyvatel [27][131]
dostavníková pošta [77]
Dobrovský [87]
Dobner [89]
dobrovolnický sbor [109]
domorodec [118]
dobytek [121]
doba trvání [142]
dohoda [157]
doprava [198]
domorodci [209]
dobití Bastily [244]
dramatik [48]
drobní rolníci [154]
drama [175]
drobné ústupky [230]
dražba [253]
dřevo [17]
dřevěné uhlí [70]
důstojník [34]
důl [148]
důvěra [159]
E

egyptské umění [48]
elektrická energie [198]
Engels [58][112][127][213]
Erben [156]
Etiopie [118]
evropské státy [13]
Evropa [39]
exotika [63]
expedice [118]
existence [253]
F

farma [121]
farmář [122]
faktor [253]
feudalismus [5][253]
feudál [12][26][54]
feudální stát [29][75]
feudální šlechta [64]
feudální sídlo [65]
feudální útisk [100]
federace [253]
finanční kapitál [206]
finanční oligarchie [208]
fotografie [148]
Ford [199][205]
foto [231]
Fridrich II. [26]
Francie [28][131][135][212]
francouzská buržoazie [37]
francouzská revoluce [62]
František II. [128]
francouská válka [135]
francouzsky [185]
Frankel Leo [191]
fronta [254]
Fulnek [182]
G

Garibaldi [128]
Gapon [223]
garda [254]
generál [38]
generální rada [146]
generální stávka [224]
germanizace [254]
Girondisté [35]
Giusseppe Garibaldi [98]
gotický sloh [64]
grafické dílo [173]
H

Hayden [50]
hamry [70]
habsburská monarchie [94][151]
Havránek [166]
habsburská říše [234]
harmonir [254]
Hálek Vítězslav [163]
hedvábí [52][199]
herec [88]
Herold [166]
Hercegovina [249]
historická období [193]
hlavní zdroj [12]
hlavní město [137]
Hlahol [168]
hlasovací právo [191][236][241]
hlasování [263]
hnutí [265]
hospodářský rozmach [10]
hodnostář [33]
Horní Litvínov [68]
hora Říp [171]
horník [183]
hospodaření [262]
hrubé násilí [42]
hrdinský boj [106]
hranice státu [207]
hřbitov [141]
hutní průmysl [23]
hudební síň [50]
hudebníci [66]
Hviezdoslav [180]
Hynais [162]
Hybeš Josef [187]
hymnus [254]
I

idea [254]
ideolog [254]
ilustrace [172]
imperialismus [113][193][195][212][227][266]
impérium [117]
imperialistický výboj [160]
impresionismus [174]
internacionála [144][255][265]
inspirace [174]
instituce [179]
iniciátor [255]
interiér [255]
Itálie [45]
italské království [246]
J

James Watt [16]
jakobín [35]
Janko Král [95]
Jan Kollár [96]
Janko Kral [108]
japonská válečná loď [211]
jednota [124]
jednotné vedení [189]
jihoslovanský národ [228]
Josef II. [70][74]
K

kapitalismus [5][37][124][193][220]
kapitalismu [9]
kapitál [10][144][255]
kamenné uhlí [17]
Kanada [18]
kasárna [25]
katolická církev [31]
kapitalistická společnost [56]
Karel Marx [59][145]
kapitalistický trh [113]
Kavan [171]
Kafka Bohumil [176]
Kašpar Jan [204]
karikatura [206][216]
Kazaň [219]
kancléř [255]
káva [11]
Kde domov můj [92]
KDÚ [232]
klasicismus [47][256][264]
klášter [49]
Klofáč [232]
klerikál [256]
kníže [98][118]
kniha [138]
koření [11]
kolonie [12][114][117][208][210][256][266]
koks [17]
konstituční monarchie [21]
konstituce [33][257]
koalice [35][256]
Komunistická strana [61]
komunismus [61][256]
Kosárek [64]
komorní hudba [65]
kozáci [89]
kolonializace [120]
komuna [137][256]
Košice [191][238]
kolejnice [197]
Kopřivnice [198]
konec minulého století [201]
konjunktura [257]
konverzace [257]
král [26][100]
královský dvůr [29][135]
krutá válka [30]
krize [113]
krymská válka [125][246]
krví a železem [129]
krajina [166]
krajinomalba [168]
krajinář [171]
krejcar [181]
krvavá neděle [223]
Křižík František [200]
Kutuzov [40][41]
kulturní jazyk [86]
kultura [158]
kulturní život [161]
kvalifikace [257]
L

Lajos Kossuth [101]
Lachaise Pere [141]
laciná síla [207]
lehká kořist [27]
Leitner [84]
Lebeda [171]
Lenin [195][217][221]
letadlo [204]
leninismus [217]
letopočty [244][245][246][247]
Litva [8]
lidové vojsko [20]
Lipsko [42]
literární tvorba [48]
lidstvo [57]
lidská společnost [61]
lidská práce [85]
literární práce [95]
likvidace feudalismu [97]
liberální buržoazie [106]
Liebknecht [132]
lidové písně [172]
Lidový dům [226]
loďstvo [22]
lopatkové kolo [79]
lodní šroub [80]
lodě [197]
loď Fudži [211]
Ludvík XIV [29]
M

Mansko [8]
manufaktura [10]
Marie Antoinet [31]
mapa [39][44]
majetek [57]
Marx [58][112][121][213][221][264]
manifest [60][258]
Marie Terezie [73][245]
maďaři [90][108]
maloburžoazie [90]
maďarský odboj [110]
majitel továren [143]
majitel [151]
Machek [165]
malířství [170]
Matice slovenská [179]
Marxovo učení [215]
Martinček [242]
maršál [258]
materialismus [258]
matice [258]
Mánes [64]
mezinárodní obchod [21]
Metternich [45]
mezinárodní styk [143]
memorandum [178]
mezinárodní centrum [213]
menševici [258]
měšťané [32]
militarismus [25]
Mikoláš Aleš [172]
mírová smlouva [126]
mluvnická pravidla [87]
Mladá Boleslav [203]
monarchie [33][103][188][230][258]
Mozart [50]
mostní věž [104]
Morava [109]
Moskva [159][225]
moderní doba [168]
monopol [204][258]
modernizace strojů [205]
mocnost [209]
Musica [168]
myslitel [58]
Myslbek [164][175]
mzda [127][181]
mzda horníků [235]
N

Napoleon [36][245]
nadvláda [39][206]
napoleonské království [128]
nafta [199]
Národní garda [32]
Národní shromáždění [33]
národní dějiny [63]
národní obrození [86]
národní uvědomění [87]
národní buditelé [91]
národnostní útlak [93][195]
národnostní boj [101]
národní politika [109]
národní hnutí [110]
Národní divadlo [159][162]
národní cítění [179]
názory [215]
námořnictvo [223]
násilné připojení [228]
národnostní požadavek [230]
nezávislost [20][108]
nevolník [21][24][125]
nevolnictví [28][75][259]
nepřítel [34][40]
nevolnické povstání [73][245]
nekatolické náboženství [75]
nepokoje [85]
nejednotnost [143]
Neruda [164]
nespokojenost [223]
neutralita [259]
německé císařství [24]
Německá říše [130]
Německo [131][143][229]
německy [185]
Nizozemí [9]
nové uspořádání [56]
noviny [184]
nový domov [233]
Nová doba [239][241]
O

obyvatelstvo [11][116]
obohacování [17]
obchodní podniky [19]
občanské právo [32]
obsluha stroje [53][84]
obraz svobody [62]
obilí [80]
obrození [88][103][259]
obrozenec [91]
obrozenectví [93]
obklíčení Paříže [140]
obraceč sena [153]
občanské povolání [158]
obraz dívky [169]
obrazy [170]
objev [195]
oblouková lampa [200]
občanská svoboda [224]
občanská válka [246]
období [266]
ochrana státu [11]
odborné školy [23]
odborový svaz [119]
odbyt výrobků [119]
ohromný rozvoj [16]
ohlas [142]
ohromné zisky [202]
oligarchie [206]
opozice [135][259]
oportunismus [145][236]
opera [175]
orací pluh [82]
organizace [132]
organizovaný boj [147]
organizovanost [240]
Osmanská říše [27]
ostrov sv. Heleny [42]
osvobozenecké hnutí [46][94]
osvícený život [47]
osvobození Itálie [98]
osvobození [128]
Ostrava [148][183]
oslabení [157]
osobní svoboda [158]
oslavy [214]
osvěta [259]
osvícenství [259]
otrok [120]
otrokáři [123]
ozbrojený boj [99]
ozbrojené povstání [224]
P

parní lokomotiva [16]
panské zámky [32]
partyzáni [41]
parní stroj [51][198]
patent [74][260]
parní železnice [81]
Palacký František [92]
Palacký [103]
paroplavební společnost [134]
Paříž [136]
pasivní opozice [160]
parlament [160]
Pařížská komuna [190][246]
palivo [198]
parlamentní reformy [215]
papež [232]
parní vůz [245]
patriarchální [260]
Pensylvánie [18]
periotin [85]
Pecka [185][187]
pevnost [211]
Petrohrad [218][227]
pěší pluk [73]
pilná dělnice [84]
plantáž [121]
pluk [123]
Polsko [8][26]
Politický vývoj [9]
politická moc [20]
podnikání [21][113][124]
politika [26]
poddaní [28]
pokrokové myšlení [31]
povinnost [36]
potlačení povstání [38]
poprava [43]
policejní ministerstvo [43]
policie [45][187]
polské povstání [46]
politická síla [56]
pokrok [68]
podnikatel [69]
povstalci [73]
pohyb klikou [81]
poněmčení [87]
politická událost [91]
pouliční nepokoje [99]
porážka Maďarů [110]
potlačení revoluce [110]
politický život [147]
poddanství [154]
podzim [166]
postavení otroků [183]
pokrok vědy [197]
pouliční elektrická dráha [200]
pokroková inteligence [219]
počátek století [221]
povstání potlačeno [227]
portál [260]
proletariát [7][84][139][155][177]
průmysl [10][16][147][264]
pruské království [25]
protiútok [41]
průmyslová výroba [51]
průmyslové odvětví [76]
pracovní doba [84][182][214]
prostý lid [88]
prezident [99]
Prusko [100][130]
právo na práci [102]
Praha [103][176][231]
pražská univerzita [104]
president [122]
pronájem půdy [126]
pruská armáda [135]
prapor revoluce [139]
proti diktatuře [156]
pražská Akademie [173]
průměrná rychlost [203]
proletář [214]
první máj [214]
provokatér [223]
pražská konference [226][248]
první světová válka [229]
Prokop [237]
produkce [260]
přelom století [12][173]
příze [14]
přírodní podmínky [16]
přístup k moři [22]
přístav [24][40]
představitel revoluce [35]
převrat [37]
přádelna bavlny [53][245]
přistěhovalec [121]
přístavní město [127]
předměstí [140]
přírodní vědy [180]
předvoj [238]
Předlitavsko [241]
Purkyně [93]
puška [141]
publicita [260]
půda [28][120]
R

rakouský trůn [74]
rakouská monarchie [77]
Rakousko [103][157]
radnice [136]
Rakousko Uhersko [227]
rakouská vláda [234]
revoluce [18][30][43][240][246][261][264][265]
revoluční opatření [36]
reakční vláda [43]
revoluční hnutí [45][215][241]
revoluční program [60]
režisér [88]
revoluční projevy [94]
revoluce 1848 [95]
revoluční úder [96]
realismus [167]
revoluce v Rusku [249]
reakce [260]
reorganizace [260]
robota [7][68][82]
Robert Qwen [57]
romantismus [63]
rozklad feudalismu [66]
rozvoj manufaktur [69]
robotní povinnost [72]
rozchod kolejí [78]
rovnoprávnost [86][236]
rozvoj kapitalismu [96][111]
Rotarides [108]
rozmach Anglie [117]
rolník [154]
román [177]
rozdělení světa [208]
rolnická bouře [225]
Robotnické noviny [243]
ruční vynález [14]
ručně poháněný [14]
Rusko [23][44][208][266]
ruský car [46]
ruský jazyk [89]
ruská revoluce [240]
rytina [140]
rychlost [204]
Ř

řemeslná výroba [67]
řezbář [167]
řízení země [99]
říšský sněm [157][234]
římsa [261]
S

samet [52]
samospráva [102]
Sabina [107]
sardinské království [128]
samostatný stát [242]
sbírka Věnec [66]
sbírka [88]
Schubert [66]
sdružení dělníků [144]
Severní Amerika [19]
seskupení obyvatelstva [67]
secí stroj [80]
Senafe [118]
sentimentální [166]
shromáždění dělníků [55]
shromáždění socialistů [190]
Sicílie [98]
silniční doprava [198]
Simbirsk [218]
sjednocení země [98]
sjednocení Německa [100]
sjednocení Itálie [128][133]
Slezsko [71][245]
Slovan [89]
Slovensko [91][265]
Slovani [159]
Slavíček [171]
Slavíček Antonín [174]
slovenští vlastenci [177]
Sládkovič [180]
slovanský sjezd [247]
smrt [219]
sněm [90][261]
snižování mezd [182]
soukromí majetek [32]
soupeř [40]
sochy [47]
socialismus [57][61][127][261]
socialistické učení [133][189]
solidarita [142][240][261]
sociální požadavky [159][178]
Sokol [168]
soudruzi [188]
socialistická strana [215]
sovět [224][261]
spřádací stroj [14]
společenský život [25]
společenský řád [31][106]
spekulant [36][261]
společenské změny [83]
spisovný jazyk [90]
spojené státy americké [146]
spolek [158]
spolek Hlahol [161]
spisovatelé [177]
spolky ve Vídni [185]
spolek Vpřed [190]
společnost [264]
srážka ze mzdy [84]
Srbsko [249]
století [12]
stavba lodi [23]
strohost [47]
strojová výroba [54]
středisko obchodu [67]
střídavé hospodaření [68]
státní dozor [75]
Stavovské divadlo [88]
stoupenci [91]
student [105]
strojírenství [116]
statkář [126]
stoupenec [133][219]
stoupenci socialismu [186]
stávkové boje [189]
stroje [197]
střední východ [210]
stávka [214][240]
střelba [222]
stávkový boj [237]
Staroměstské náměstí [239]
stav [262]
strana [262]
suroviny [204]
svržení feudalismu [97]
světová mapa [114]
Svatopluk Čech [164]
svržení kapitalismu [220]
světová válka [238]
svárovská válka [247]
svět [266]
symfonická hudba [65]
symbol [262]
symfonie [262]
Š

Šafařík [96]
široká masa [151]
školní docházka [72]
Škodovy závody [150]
šlechta [7][12][26][30][54][97][264]
Španělsko [40][135]
Španiel [175]
špatné životní podmínky [233]
Štúrovci [94]
Štúr [108]
Štuesa [175]
T

tajný sjezd [186]
tábor lidu [144]
technické vynálezy [52]
textilní továrna [54]
textil [70][116]
teror [188][262]
telefonní aparát [201]
těžba uhlí [52]
tělovýchova [163]
těžaři [235]
tiskařský stroj [76]
tiskárny [134]
titulní list [184]
Tichý oceán [208]
titulní strana [220]
tlak páry [15]
továrny [16]
toleranční patent [75]
továrna [76]
továrník [183]
trojpolní hospodaření [82]
trojspolek [131]
trať [150]
trestání bitím [155]
Trojspolek [196]
Trojdohoda [196][212][248]
tragédie [262]
třetí stav [32]
třídní boj [58][183]
Turci [23]
Turecko [44][228]
turecká říše [125]
Tupý František [239]
Tupý [242]
tvrdě potlačeny [85]
U

udržení moci [115]
uhlí [51]
Uhry [90][101]
Uhersko [130][157]
uherský sněm [178]
uherská vláda [191]
uhelný revír [235]
Uljanovsk [218]
umělecký směr [47]
umělecké dílo [62]
umělecká tvorba [63]
umělecká beseda [163]
umělecký kritik [167]
uprchlý boháč [138]
Urx [148]
USA [20][56][124][146][246][265]
usilovné studium [64]
utrpení [42]
utlačování [85]
utopie [263]
Ú

úřední jazyk [72]
ústava [263]
útok [38]
útlak lidu [94]
útok vojska [225]
úvěrní banka [231]
území Slezska [26]
V

válka [30][259]
válka vyhlazovací [30]
válečné loďstvo [123]
válka rusko japonská [248]
velkovýroba [10][199]
velkostatkář [24][154]
venkovské obyvatelstvo [30]
velitel [36]
velkostatek [82]
Velkomoravská říše [90]
vedoucí činitel [145]
venkovská oblast [151]
venkov [154][173]
veřejný život [161]
velkoprůmysl [205]
velmoc [209][229][263]
vědecký socialismus [58]
vězení [83][225]
věda a technika [197][202]
vědecký komunismus [221]
Vignom [49]
vítězství [34]
Vídeň [157]
vlna [13]
vláda [159]
Vlast [172]
vládní policie [241]
vnitropolitické rozpory [228]
vodní kolo [15]
voják [19]
vojenská moc [22]
vojevůdce [23]
vojsko [41]
vojenská služba [69]
vodní doprava [81]
vojenská porážka [129]
Vorlíček [167]
volební reforma [234][236]
Vrchlický [164]
VŘSR [227]
všeobecné hlasování [137]
vůdce [238]
vykořisťování [18][97][181][202]
vysoké pece [77]
vyhlášení Pařížské komuny [136]
vykořisťovatel [143]
vynález [197]
vyvražďování [209]
vylidňování [233]
vystěhovalec [233]
výbojná válka [38]
výtvarné umění [48]
výroba železa [77]
výměra půdy [154]
výbojná politika [212][230]
vzpoura [123]
W

Waterloo [55][244]
Weber [66]
westfálsko [116]
Weidemeier [121]
Z

zahraniční trh [38]
zatýkání [99]
zahraniční obchod [117]
zahraniční politika [131]
zadní kolo [203]
zaostalé země [207]
založení strany [249]
zámořský obchod [13]
zákon [29]
zásobování [33]
základna [158]
Zápotocký [185][187]
základ společnosti [216]
zápas [264]
zemědělci [28]
zemědělství [147]
zkušební jízda [17]
zrada krále [34]
zrušení poddanství [83]
zrušení roboty [102]
Ž

žalář [107]
žací stroj [152]
žárovka [198]
žánr [263]
železo [17]
železnice [51][150]
železná ruda [70]
železniční doprava [78]
železniční stavba [149]
Ženíšek [164]
živelná bouře [55]
životní možnost [120]
živnobanka [208]
životní poměry [221]
1

1748 [16]
1776 [20]
1773 [27]
1792 [34]
1775 [73]
1812 [39]
1815 [79]
1848 [96][100][105][246]
1853 [107]
1856 [126]
1866 [127][129][130]
1882 [131][171]
1870 [136][197][218][219]
1871 [140]
1867 [149][179]
1850 [150][188]
1862 [161]
1863 [163]
1859 [167][247]
1878 [176]
1851 [182]
1874 [186][247]
1869 [190]
1880 [191]
1893 [196]
1889 [206]
1898 [209]
1883 [213]
1890 [214][238]
1897 [218][234]
1894 [232]
1914 [150][233]
1922 [175]
1912 [199][226]
1907 [212][225][237][242][248]
1905 [222][235][239]
1908 [228][249]
1904 [243]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro