www.amapro.cz [Fyzika pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyzika pro šestou třídu

Pro upřesnění výkladu elektronických obvodů je určena tato základní kniha o fyzice. Vrací nás do školních lavic a podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky. Kniha je určená především pro začínající elektrotechniky.


A

Alessandro Volta [70]
amorfní látky [14]
Ampére [70]
Anders Celsius [70]
aretované váhy [36]
aretace [38]
aritmetický průběh [48]
argon [55]
asfalt [14]
atom uhlíku [19]
B

barvivo [12]
barva [39]
baňka [43]
baterie [50][53]
banánky [50]
barva plynu [66]
bádání [4]
bezpečné zacházení [68]
bimetalový pásek [45]
blesk [65][67]
bleskosvod [67]
Brownův pohyb [12]
butan [16]
buzola [28]
bubliny vzduchu [34]
bytová pojistka [56]
C

centimetr [31]
celsiové stupně [46]
Celsius [48]
chemický prvek [11]
chemik [19]
chlór [19]
cívka [57][58][60]
Č

čas [4]
částice [11][18]
části pod napětím [69]
Číňané [28]
číselná hodnota [29]
číselný údaj [32]
článek baterie [60]
D

deska stolu [27]
decimetr [32]
den [42]
destilovaná voda [64]
délka [29][32]
délkové měřidlo [30]
difůze [12]
dílek stupnice [30]
dílek [46][63]
dočasný magnet [25][26]
dosazení do vzorce [41]
dráha [42]
druhá větev [63]
dusík [11][55]
dvě tělesa [9]
dvojice látek [21]
E

elektronkový mikroskop [13]
elektrika [17]
elektrony [18]
elektrický náboj [18][21]
elektricky neutrální [18]
elektrování těles [20]
elektrická síla [21]
elektron [25][53]
elektronické váhy [39]
elektrický obvod [49][63]
elektřina [49]
elektrika ve fyzice [50]
elektrický článek [51]
elektrický proud [51][57][72]
elektrické napětí [52]
elektrická trouba [56]
elektromagnet [56][60]
elektrický uzel [62]
elektroda [64]
elektrický oblouk [65]
elektrické pole [72]
elektrický výboj [72]
F

ferit [22]
feromagnetické látky [22]
feromagnet [61]
fyzikální veličiny [29]
fyzikální úlohy [40]
G

galvanometr [59][60][63]
generátor [66]
gravitace [9][10][35]
gravitační účinky [10]
gravitační síla [21]
gram [37]
gravitační pole [72]
H

hliník [41]
hmotnost [35][36][37][39]
hmotnost tělesa [41]
hořlavá kapalina [16]
hořlavost [39]
hodina [42]
hrot [28]
hrom [67]
hromosvod [68]
hřeben [17][20]
hřebíky [60]
hustota [39][41]
hustota látky [40]
hvězdy [6]
I

indukce [26]
indukční čáry [27][58]
iont [20]
ionty [53]
Isaac Newton [70]
izolace [52]
izolanty [53]
izolovaný drát [57]
J

jazýček [36]
jádro atomu [18][20]
jednoduchý model [14]
jednotka [29]
jednotka hmotnosti [37]
jednotka času [42]
jednoduchý obvod [50]
jednotka napětí [52]
jižní pól [23]
jistič [56][68]
jiskrový výboj [65]
K

kapalná látka [6]
kapka [12]
kamenná sůl [14]
kapalné těleso [16][32]
kapalina [16][34][64]
kartáč [17]
kahan [45]
kádinka [15]
kilometr [30]
kilogram [37][40]
klid a pohyb [7]
kladný iont [19]
kladné částice [53]
kladný elektrický náboj [68]
kobalt [22]
kolem osy [22]
kolmá rovina [24]
kompas [28][28]
kovy [37][52]
kovová část [53]
kostra [57]
kotva [62]
komín [67]
kovová tyč [68]
kružnice [10]
krystal [13]
krystalky [13]
krychlový metr [32][40]
krychlička [39]
kroucení [45]
křída [14]
kuličky [14]
kuchyňská sůl [19][64]
kulový magnet [27]
kuchyňské váhy [38]
kvádr [41]
kyslík [11]
kyselina sírová [64]
L

laboratoř [46]
látky [11]
led [11]
ledové krystaly [13]
lednička [49]
litry [32]
litr [40]
líh [16]
M

magnetovec [22][28]
magnetka [22][28][57]
magnetická síla [23]
magnetické pole [23][27][57][72]
magneticky měkká ocel [25][58]
magneticky tvrdá ocel [25]
Mars [28]
materiál [40]
magnetický pól [58]
magnetizace [58][60]
magnet [59]
Mendělejev [19]
metr [29][30]
mezinárodní dohoda [42]
metronom [42]
měření [29]
měřící rozsah [34][47]
měřené těleso [38]
měď [41]
měření teploty [47]
měděný drát [55]
mikroskop [12]
milimetr [31]
mililitr [33]
misky vah [36]
miska [38]
minuta [42]
množství látky [38]
molekuly [11][15]
modrá skalice [13]
mosaz [37]
mraky [67]
N

namáhání vozík [7]
napětí svalů [8]
nafta [16]
natočení pólů [24]
navigace [28]
naměřené hodnoty [32]
nádoba [15]
násobky délky [30]
newton [10]
nepravidelný pohyb [12]
neuspořádaný pohyb [12]
neutrony [18]
neutron [19]
netečné pásmo [23]
nesouhlasné póly [26]
nerovnost [34]
netečný plyn [55]
nebezpečí požáru [56]
nečistoty [61]
nikl [22]
nosný stožár [68]
nulová čárka [59]
O

objem [4][32][33][39]
objevy [5]
obal atomu [18]
objem tělesa [33]
objímka žárovky [51]
ocelové závaží [10]
ocelový plech [22]
ocel [25][61]
ochlazování [43]
odpuzování [20]
odpudivé síly [21]
odchylka měření [31][34]
odměrný válec [33]
odměrka [34]
odaretování [36]
Oersted [70]
ohyb [45]
ohřívač vody [54]
ohrozit zdraví [64]
okolí cívky [58]
okolí cívka [59]
olovnice [10]
ošetření zraněného [69]
otázky [4]
otáčivá magnetka [24]
otáčení Země [28]
oteplování [43]
otevřený obvod [59]
oxidy [11]
P

parafín [14]
Paříž [37]
pevná látka [6]
periodická soustava prvků [19]
petrolej [43]
piliny [26]
píst [8]
plynný látka [6]
plyny [16][66]
plamen [16][45]
platná číslice [29]
plech [32]
plotýnky vařiče [54]
pozorování [4]
poznatky [5]
pole Země [10]
pokus [12][36][44][51]
počet protonů [19]
podélná osa [24]
porovnávání [29]
požadovaná hmotnost [38]
potrubí [44]
pokles teploty [47]
pojistka [55]
pohyb iontů [66]
povrch Země [67]
požár [67]
póly magnetu [23]
pružina [8][14][35][62]
propan [16]
protony [18]
proton [20]
prototyp [30][37]
pravítko [31]
prodloužení [35]
průběžný graf [48]
pračka [49]
průchod proudu [49]
proud [58]
Prokop Diviš [67][70]
pravidla bezpečnosti [69]
přesýpání [15]
přitažlivost [21]
příměsi [61]
přerušení proudu [62]
působení těles [8]
působení dvou sil [14]
působení pole [26]
působení Země [35]
R

rovnoramenné váhy [35]
rozpustnost [39]
roztažnost [43]
rozvětvený obvod [62]
roztok [64]
rtuť [47]
ručička [59]
různé kovy [45]
S

severní pól [23]
seskupení [26]
silové působení [24]
siločáry [26]
silný hluk [67]
síla [8][9]
sklo [14]
skutečná délka [31]
Slunce [6]
sloučení [11]
slučování látek [20]
směrová růžice [28]
sníh [11]
sodík [19]
spotřebiče [49]
spojovací vodiče [50]
spínač [50][53][62]
studená voda [12]
stlačitelnost [16]
stavba atomu [17]
stavební částice [19]
stupeň [28]
stupnice [31][33][42][46]
stěna válce [34]
stejnorodé těleso [41]
stopky [42]
stavba látek [52]
stavba kovů [53]
svěrák [8]
svíčka [16]
svorky [54]
světelné spotřebiče [55]
svítidlo [56]
Š

šikmá poloha [15]
šrouby [36]
T

tabulky [5]
tající kov [55]
tavná pojistka [55]
teplota [4][11][43]
tekoucí kapalina [15]
tenký papír [21]
teplo [43]
teplovod [44]
teploměr [46][47]
teplota vody [47]
termograf [48]
televize [49]
tepelný spotřebič [54]
tepelný izolant [54]
těleso [6]
tělesa se přitahují [9]
tlačítko [62]
topná spirála [54]
trvalý magnet [25][61]
trubice [43][46][66]
tvar tyče [22]
tyčový magnet [23][58]
týdenní průběh [48]
U

učivo [5]
uhlík [11]
uhlíkové tyče [65]
ukazatel [36]
uložení nosníků [44]
umělý magnet [22]
umělé dýchání [69]
ustálení v poloze [24]
ustálený směr [57]
usmrcení [64]
uzavřený obvod [51]
Ú

účinky proudu [52]
úhel [28]
úraz elektrickým proudem [68]
V

vahadlo [36]
vadná vložka [69]
válec [8][34][44]
váleček [40]
vesmír [6]
Venuše [28]
velikost výchylky [60]
velikost proudu [63]
vlasy [17][20]
vlažná voda [46]
vlhké části [69]
vodorovná podlaha [7]
vosk [14]
voda [15]
volný povrch [15]
vodorovná rovina [15]
vodík [16]
vodorovná poloha [36]
volt [52]
vodivost [52][53]
volné elektrony [53]
vodič [53][55][57]
vodič se zahřívá [54]
volný elektron [57]
vyučování [5]
vyměřování pozemků [30]
výzkum [5]
výboj [66][67]
vzájemné působení [7]
vzduch [8][48][65]
vzorky látky [13]
vzájemně přitahují [15]
vzájemně odpuzují [17]
vzorec hustoty [40]
Z

zavěšené těleso [34]
zahřívání [43][45]
zahřívání tělesa [54]
základní fyzikální veličiny [4]
závaží [9][35][37][38]
záporný náboj [18]
záporný iont [19]
zásuvka [56]
závit [57]
záporný pól [63]
závada zařízení [68]
zdánlivý pohyb [42]
zdroj napětí [52][61]
Země [9][12][21][23][27]
zemský povrch [27]
zeměpisný pól [27]
zkoušečka [52]
zkrat [55]
změna objemu [43]
změna tvaru [45]
změna teploty [48]
značka [29]
zvonek [62]
Ž

žádný zbytek [34]
žárovka [50][55][63]
železo [22][61]
žehlička [49]
železná ruda [61]
železný šrot [61]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro