www.amapro.cz [Měřící přístroje v elektronice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Měřící přístroje v elektronice

Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.


Obsah knihy I.
Obsah knihy II.
Předmluva ke knize
Úvod

Druhy elektronických měřících přístrojů
Základní vlastnosti měřících přístrojů
Měření aktivních elektrických veličin
Diskrétní součástky
Asynchronní dvojkový čítač
Zapojení pro čítání vzad
Desítkové čítače
Tabulka dvojkového kódu
Dekáda čítající vpřed
Programovatelné čítače
Přímý binární kód, Grayův kód
Čtyřbitový střádač
Ovládání logického členu
Stejnosměrné analogové voltmetry
Analogové milivoltmetry
Tranzistory řízené polem

Blokové schéma voltmetru
Stejnosměrné číslicové voltmetry
Kompenzační voltmetr s aproximací
Rozdílový zesilovač jako komparátor
Voltmetr s mezi převodem na časový interval
Činitel potlačení rušivého napětí
Převod napětí na kmitočet
Střídavé analogové voltmetry
Konstrukční řešení voltmetrů
Vzorkovací vysokofrekvenční voltmetr
Přepínání měřících rozsahů
Širokopásmový voltmetr
Nízkofrekvenční selektivní zesilovač
Střídavé číslicové voltmetry
Princip zapojení voltmetru
Logaritmické měniče s OZ
Blokové schéma měřiče fázorů

Stejnosměrné ampérmetry
Střídavé ampérmetry
Konstrukční provedení ampérmetru
Princip měření střídavého proudu
Blokové schéma osciloskopu
Napájení obrazovky
Zdroj vysokého napětí
Potlačení rušivého napětí
Vychylování paprsku obrazovky
Pasivní sonda osciloskopu
Časová základna, stínítko
Vertikální zesilovač, vnitřní spouštění
Nabíjení a vybíjení kondenzátoru
Integrační zapojení se zesilovačem
Blokové schéma časové základny

Vícekanálové osciloskopy
Řídící obvod časové základny
Vzorkovací osciloskopy
Zobrazení rychlých dějů
Zapojení kalibrátoru 1kHz
Měření časového intervalu
Zapisovací záznamové přístroje
Zapisovač s permanentním magnetem
Konstrukční řešení souřadnicového zapisovače
Magnetická pásková paměť
Magnetický záznam s kmitočtovou modulací
Kmitočtový demodulátor
Blokové schéma záznamového zařízení

Analogové měřiče času
Spínač a integrační člen
Chyba kvantového zpoždění
Kmitočtoměry a vlnoměry
Můstkové kmitočtoměry
Jednoduchý kmitočtoměr
Rezonanční kmitočtoměry
Rezonanční koaxiální vlnoměr
Záznějové kmitočtoměry
Blokové schéma číslicového kmitočtoměru
Měření poměru dvou kmitočtů
Dekadický násobič nízkého kmitočtu
Laděný osciloskop

Fázoměry
Blokové schéma fázoměru
Impulsový fázoměr
Kompenzační fázoměr
Odporový měnič fáze
Vysokofrekvenční fázoměr
Fázový rozdíl, fázový závěs

Wattmetry
Průchozí wattmetr
Wattmetry s kvadrátory
Měření výkonu wattmetrem
Wattmetr s modulační násobičkou
Wattmetr s Hallovým generátorem
Princip zapojení wattmetru
Pohlcovací wattmetry
Princip kalorimetrického wattmetru
Fotometrický wattmetr
Nepřímo žhavený termistor

Korelátory
Blokové schéma analogového korelátoru
Kolerátory se zpožďovacím posuvným registrem
Analogový komparátor
Analyzátory kmitočtového pásma
Analyzátory pásmových propustí
Blokové schéma analyzátoru
Heterodynní analyzátor
Mnoho kanálový spektrální analyzátor
Analyzátor s výstupem na obrazovku
Analýza výkonové spektrální hustoty

Měřiče rozdělení
Měření hustoty pravděpodobnosti
Bloková schémata postupů měření
Měřiče zkreslení, měření zkreslení
Modulometry, měření filtrů
Měřiče kmitočtového zdvihu
Měření intenzity vysokofrekvenčního pole
Měřící přijímač, měření antény
Vlastnosti měřené součástky
Měřiče odporu a vodivosti

Ohmetry
Můstkové měření odporu
Blokové schéma tolerančního můstku
Wheatstonovo zapojení, rozsah ohmmetru
Automatické vyvažování můstku
Měřiče kapacity a indukčnosti
Můstkové měření kapacity a indukčnosti
Princip zapojení
Přímo ukazující měřící zařízení
Princip měření kondenzátorů a cívek

Q metry, měření činitele nakmitání
Měření činitele jakosti
Měření rozlaďovací metodou
Blokové schéma Q metru
Měřiče impedance a admitance
Rezonanční měření admitance
Fázorový měřič impedance
Řízený dělič střídavého napětí
Zapojení vzorkovače
Měření impedance kapacitního charakteru
Vyzařování admitančního můstku

Vysokofrekvenční můstky
Příklad stínění můstku
Rovnovážný stav můstku
Měření kapacitní složky admitance
Vyvažování můstku při měření
Transformátorový můstek
Měnič fáze a fázový detektor
Měření admitance a impedance obvodem T
Měření impedance indukčního charakteru
Kruhový otočný diagram
Měření vlnovodného vedení, mikrovlny

Galvanometr, stěna vlnovodu
Vedení s rotující sondou
Řez koaxiálním vedením
Vysokofrekvenční měřiče
Blokové schéma Zg-diagramu
Blokové schéma zapisovače impedance
Snímače charakteristik polovodičových součástek
Zobrazení převodní charakteristiky osciloskopem
Zkoušeče statických parametrů
Zkoušení diskrétních součástek
Zkoušeče integrovaných obvodů

Měření parametrů hradla
Indikátor logických signálu TTL
Měření dynamických parametrů součástek
Měření h21e u tranzistorů
Měření parametrů tranzistoru MOS
Měření činitele odrazu
Proudový zesilovací činitel
Měření šumu tranzistorů
Měření frekvenčních charakteristik
Blokové schéma měřiče frekvenčních charakteristik
Měření přechodových odporů
Měření činitele šumu, reflektometry
Impulsové reflektometry
Měření nelineárního zkreslení
Měření intermodulace
Generátory měřicích signálů
Blokové schéma generátoru RC
Stabilizace amplitudy kmitů
Záznějové generátory
Princip zapojení funkčního generátoru
Generátory modulovaného napětí
Generátory velmi vysokých kmitočtů
Signální generátor
Zapojení oscilátoru
Kapacitní zeslabovač
Generátory přesného kmitočtu
Teplotní kompenzace krystalového oscilátoru
Schéma přímé syntézy kmitočtu
Druhy fázového závěsu
Souběh měřicích impulsů
Blokové schéma generátoru impulsů
Generování krátkého impulsu
Týl a náběžná hrana impulsu
Generátory šumu, šumové spektrum
Výbojkový šumový generátor
Generátor pseudonáhodného šumu
Literatura o měření
Literatura k měřící technice
Pojmy pro měření
Rejstřík pojmů k měření


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro