www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Skloňování osobních zájmen

zájmeno ich, zájmeno du, zájmeno wir, ukazovací zájmena, skloňování zájmen, zájmena er sie es

Skloňování osobních zájmen
Související stránky v této knize

První čas budoucí, děj minulý
Slovesa, rod trpný
Shoda podmětu s přísudkem
Pořádek slov po spojkách


Související stránky v knihovně

Skloňování osobních zájmen
Přivlastňovací zájmeno, svůj
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk

Skloňování osobních zájmen

Jednotné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba – mužský rod 3. osoba – ženský rod 3. osoba – střední rod
1. pád ich du er sie es
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner
3. pád mir dir ihm ihr ihm
4. pád mich dich ihn sie es

Množné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba
1. pád wir ihr sie
2. pád unser euer ihrer
3. pád uns euch ihnen
4. pád uns euch sie

Skloňování zvratných zájmen

Jednotné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba – mužský rod 3. osoba – ženský rod 3. osoba – střední rod
3. pád mir dir sich sich sich
4. pád mich dich sich sich sich

Množné číslo

  1. osoba 2. osoba 3. osoba
3. pád uns euch sich
4. pád uns euch sich

Přivlastňovacím zájmenem se určí, komu co patří. Majitel může být mužského, ženského nebo středního rodu.

- česká zájmena svůj, svá, své se v němčině vyjadřují pomocí přivlastňovacích zájmen příslušné osoby (např. Sie erfüllt ihren Plan. = Plní svůj plán.)
- přídavná jména stojící po přivlastňovacím zájmenu se skloňují jako po členu neurčitém
- samostatné přivlastňovací zájmeno se skloňuje obdobně jako člen určitý

ich mein můj
du dein tvůj
er sein jeho
sie ihr její
es sein jeho
wir unser náš
ihr euer váš
sie ihr jejích
Sie Ihr váš

Skloňování přivlastňovacích zájmen

- přivlastňovací zájmena před předmětem věty se v jednotném čísle skloňují obdobně jako neurčitý člen a v množném čísle jako určitý člen

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád mein meine mein meine
2. pád meines meiner meines meiner
3. pád meinem meiner meinem meinen
4. pád meinen meine mein meine
Ist das der Junge, den du gestern gesehen hast? – Je to ten kluk, kterého jsi včera viděl?
Die Frau, die dort steht, ist meine Lehrerin. – Ta paní, která tam stojí, je moje učitelka.
Siehst die Frau dort, deren rechte Hand in Gips ist. – Vidíš tu paní, jejíž pravá ruka je v sádře?

Skloňování vztažných zájmen: der - die – das - die

der - který; die – která; das - které; die - kteří

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der Mann, der die Frau, die das Kind, das die Männer, die
2. pád der Mann,dessen die Frau, deren das Kind, dessen die Männer, deren
3. pád der Mann, dem die Frau, der das Kind, dem die Männer, denen
4. pád der Mann, den die Frau, die das Kind, das die Männer, die

Skloňování vztažných zájmen: dieser - welcher

dieser - tento; welcher - který, jaký

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der Mann, welcher die Frau, welche das Kind, welches die Männer, welche
2. pád der Mann, dessen die Frau, deren das Kind, dessen die Männer, deren
3. pád der Mann, welchem die Frau, welcher das Kind, welchem die Männer, welchen
4. pád der Mann, welchen die Frau, welche das Kind, welches die Männer, welche

Skloňování ukazovacích zájmen: der - die – das

der - ten; die - ta; das - to

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der die das die
2. pád dessen deren dessen deren / derer
3. pád dem der dem denen
4. pád den die das die

Skloňování ukazovacích zájmen: dieser - diese – dieses - jener - jene – jenes

dieser - tento; diese - tato; dieses - toto; jener - onen; jene - ona; jenes - ono
– skloňují se jako člen určitý

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád dieser diese dieses diese
2. pád dieses dieser dieses dieser
3. pád diesem dieser diesem diesen
4. pád diesen diese dieses diese

Skloňování ukazovacích zájmen: derjenige - diejenige – dasjenige - derselbe - dieselbe – dasselbe

derjenige - ten, který; diejenige - ta, která; dasjenige - to, které; derselbe - týž, tentýž; dieselbe - tatáž; dasselbe - totéž

  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád derjenige diejenige dasjenige diejenigen
2. pád desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
3. pád demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
4. pád denjenigen diejenige dasjenige diejenigen

Skloňování ukazovacích zájmen: solcher - solche – solches

solcher - takový; solche - taková; solches - takové
– skloňují se jako člen určitý, resp. jako přídavné jméno bez členu

 • all, alle – všechen, veškerý, všechna
 • allesamt – všichni vespolek
 • ander-(andere) - druhý, jiný
 • beide - oba
 • einer –nějaký
 • einige, etliche - někteří, několik
 • ein bisschen, ein wenig, ein paar – trochu
 • etwas, irgendetwas - něco
 • irgendein - nějaký, jakýkoliv
 • irgendweche - některé
 • irgendwas, irgendwer – něco, někdo
 • jeder, -e, -es, jeglicher – každý, kdejaký, kdokoli
 • jedermann – každý, kdekdo
 • jemand, irgendjemand – někdo, kdosi
 • kein - žádný
 • man – člověk
 • mancher, -e, -es – mnohý, některý
 • mehrere - více, několik
 • meinesgleichen – jako já, mně rovný
 • nichts - nic
 • niemand - nikdo
 • sämtlich - všichni
 • wenige - málokteří, málo
 • Skloňování neurčitých zájmen - jemand - niemand - jedermann - jemand anderer

  1. pád jemand niemand
  2. pád jemandes niemandes
  3. pád jemand(em) niemand(em)
  4. pád jemand(en) niemand(en)

  1. pád jederman jemand anderer
  2. pád jedermanns jemandes anderer
  3. pád jedermann jemand(em) anderer
  4. pád jedermann jemand(en) anderer/e/es  Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova   Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro