www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Přehled silných a nepravidelných sloves

sloveso backen, sloveso befehlen, sloveso beginnen, sloveso bergen

Přehled silných a nepravidelných sloves
Související stránky v knihovně

Přímý a nepřímý pořádek slov
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Infinitiv Préteritum Participum II Česky
b
backen
(bäckt)
buk / backte gebacken -h péci
befehlen
(befiehlt)
befahl befohlen -h rozkázat, poručit
beginnen begann begonnen -h začít
beißen biss gebissen -h kousat, uštknout
bergen
(birgt)
barg geborgen -h skrýt, uchránit
bersten
(birst)
barst geborsten -s puknout
bewegen bewog bewogen -h způsobit, přimět
pozor! pravidelné sloveso bewegen: bewegte, bewegt = hýbat, pohnout
biegen bog gebogen -h ohnout
biegen bog gebogen -s bočit
bieten bot geboten -h nabízet, skýtat
binden band gebunden -h vázat
bitten bat gebeten -h prosit, žádat
blasen
(bläst)
blies geblasen -h foukat, troubit
bleiben blieb geblieben -s zůstat
bleichen blich geblichen -s blednout, bělet
braten
(brät)
briet gebraten -h smažit, péci
brechen
(bricht)
brach gebrochen -h lámat, zlomit; zvracet
brennen brannte gebrannt -h hořet, spálit, svítit
bringen brachte gebracht -h nosit, při/donést, přivézt, dovést
d
denken dachte gedacht -h myslet
dingen dang gedungen -h najmout, zjednat
dreschen drosch gedroschen -h mlátit
dringen drang gedrungen -s pronikat
dürfen
(darf)
durfte gedurft -h
(dürfen)
smět
e
empfehlen
(empfiehlt)
empfahl empfohlen -h doporučit
erlöschen
(erlischt)
erlosch erloschen -s zhasnout, vyprchat, zaniknout
erschallen erscholl erschollen -s zaznít
pozor! též pravidelné tvary: erschallte, erschallt
erschrecken
(erschrickt)
erschrak erschrocken -s vyděsit se
pozor! pravidelné sloveso: erschreckte, erschreckt = (vy)děsit
erwägen erwog erwogen -h zvažovat, promyslet
essen
(isst)
gegessen -h jíst
f
fahren
(fährt)
fuhr gefahren -s jet, jezdit
fahren
(fährt)
fuhr gefahren -h vézt, vozit
fallen
(fällt)
fiel gefallen -s padat, připadat, klesnout
fangen
(fängt)
fing gefangen -h chytat
fechten
(ficht)
focht gefochten -h šermovat, bojovat, zápasit
finden fand gefunden -h nacházet, najít, shledávat
flechten
(flicht)
flocht geflochten -h splétat
fliegen flog geflogen -s létat, letět
fliegen flog geflogen -h dopravit letecky
fliehen floh geflohen -s prchnout
fließen floss geflossen -s téci
fressen
(frisst)
fraß gefressen -h žrát
frieren fror gefroren -h mrznout
g
gären gor gegoren –h/s kvasit; vřít
gebären
(gebiert)
gebar geboren -h rodit, porodit
gießen goss gegossen -h lít
gleichen glich geglichen -h podobat se, rovnat se
gleiten glitt geglitten -s klouzat se
glimmen glomm geglommen -h doutnat
pozor! též pravidelné tvary: glimmte, geglimmt
graben
(gräbt)
grub gegraben -h kopat, hloubit
greifen griff gegriffen -h sahat, uchopit
h
haben
(hat)
hatte gehabt -h mít
halten
(hält)
hielt gehalten –h držet, zastavovat, považovat za
hängen hing gehangen -h(s) viset
pozor: pravidelné sloveso = věšet, pověsit
hauen hieb / haute gehauen -h uhodit, bít, tlouci
heben hob gehoben -h zdvíhat, zvýšit
heißen hieß geheißen -h jmenovat se, znamenat, vyzvat
helfen
(hilft)
half geholfen -h pomáhat, pomoci
k
kennen kannte gekannt -h znát
klimmen klomm geklommen -s šplhat
klingen klang geklungen -h znít
kneifen kniff gekniffen -h štípnout
kommen kam gekommen -s přijít, přijet, dostat se
können
(kann)
konnte gekonnt -h
(können)
moci, umět
kriechen kroch gekrochen -s plazit / plížit se
l
laden
(lädt)
lud geladen -h nakládat, nabíjet
lassen (lässt) ließ gelassen -h nechat
laufen (läuft) lief gelaufen -s běžet; jít pěšky
leiden litt gelitten -h trpět
leihen lieh geliehen -h půjčit, vypůjčit
lesen
(liest)
las gelesen -h číst (si), přečíst
liegen lag gelegen -h(s) ležet; vyskytovat se
lügen log gelogen -h lhát
m
mahlen mahlte gemahlen -h mlít
meiden mied gemieden -h stranit se, chránit se, vyhýbat se
melken molk / melkte gemolken -h dojit
messen
(misst)
maß gemessen -h měřit
mögen
(mag)
mochte gemocht -h
(mögen)
mít rád, snášet
müssen
(muss)
musste gemusst -h
(müssen)
muset
n
nehmen
(nimmt)
nahm genommen -h brát, vzít
nennen nannte genannt -h jmenovat, nazývat
p
pfeifen pfiff gepfiffen -h pískat, hvízdat
preisen pries gepriesen -h chválit, velebit
q
quellen
(quillt)
quoll gequollen -s prýštit, bobtnat
r
raten
(rät)
riet geraten -h radit; hádat
reiben rieb gerieben -h třít, (o)dřít
reißen riss gerissen -h trhat, rvát
reiten ritt geritten -s jet na koni
rennen rannte gerannt -s pádit, hnát se
riechen roch gerochen -h vonět, zapáchat, čichat, cítit
ringen rang gerungen -h zápasit, bojovat
rinnen rann geronnen -s řinout se, téci
rufen rief gerufen -h volat
s
salzen salzte gesalzen -h (o)solit
saufen
(säuft)
soff gesoffen -h nemírně pít, chlastat
saugen sog gesogen -h sát
pozor! rovněž pravidelné tvary: saugte, gesaugt
schaffen schuf geschaffen -h tvořit, stvořit
pozor! pravidelné schaffen, schaffte, geschafft = pracovat, stihnout, zvládnout, dopravit
scheiden schied geschieden -h dělit, (roz)loučit, rozvádět
scheinen schien geschienen -h svítit; zdát se
schelten
(schilt)
schalt gescholten -h lát, spílat
scheren schor geschoren -h stříhat
pozor! pravidelné sich scheren, scherte, geschert = klidit se,starat se
schieben schob geschoben -h sunout, tlačit
schießen schoss geschossen -h střílet
schinden schund geschunden -h dřít, trápit
schlafen
(schläft)
schlief geschlafen -h spát
schlagen
(schlägt)
schlug geschlagen -h bít, tlouci, udeřit
schleichen schlich geschlichen -s plížit / plazit se
schleifen schliff geschliffen -h brousit
schließen schloss geschlossen -h zavřít, zamknout
schlingen schlang geschlungen -h (o)vinout, točit, vázat
schmeißen schmiss geschmissen -h mrštit
schmelzen schmolz geschmolzen -s/h tát, tavit, rozpouštět
schneiden schnitt geschnitten -h řezat, krájet, stříhat
schreiben schrieb geschrieben -h psát, napsat
schreien schrie geschrie(e)n -h křičet
schreiten schritt geschritten -s kráčet
schweigen schwieg geschwiegen -h mlčet
schwellen
(schwillt)
schwoll geschwollen -s otékat
schwimmen schwamm geschwommen -s plavat
schwinden schwand geschwunden -s mizet
schwingen schwang geschwungen -h mávat, máchat, kývat se, kmitat
schwören schwor / schwur geschworen -h přísahat
sehen
(sieht)
sah gesehen -h vidět, uvidět
senden sandte gesandt -h posílat
pozor! pravidelné tvary senden, sendete, gesendet = vysílat rozhlasem, televizí
singen sang gesungen -h zpívat
sinken sank gesunken -s klesat; snižovat se; potopit se
sinnen sann gesonnen -h myslet, pomýšlet
sitzen saß gesessen -h(s) sedět
sollen
(soll)
sollte gesollt -h
(sollen)
mít (povinnost, záměr)
spalten spaltete gespalten / gespaltet –h štípat, rozštěpit
speien spie gespie(e)n -h chrlit, plivat
spinnen spann gesponnen -h příst, spřádat, soukat
sprechen
(spricht)
sprach gesprochen -h mluvit, hovořit
sprießen spross gesprossen -s rašit, klíčit, růst
springen sprang gesprungen -s skákat, skočit
stechen stach gestochen -h píchat, bodnout
stecken stak / steckte gesteckt -h vězet, být
pozor! pravidelné stecken, steckte, gesteckt = strčit,zarazit
stehen stand gestanden -h(s) stát; nacházet se, být; slušet
stehlen
(stiehlt)
stahl gestohlen -h (u)krást
steigen stieg gestiegen -s stoupat; vzrůstat
sterben
(stirbt)
starb gestorben –s zemřít
stieben stob gestoben -h prášit se, sršet, mžít
stinken stank gestunken -h zapáchat, smrdět
stoßen
(stößt)
stieß gestoßen -h uhodit, strčit, vrazit, narazit
streichen strich gestrichen -s toulat se, brázdit
streichen strich gestrichen -h hladit, natírat, škrtat
streiten stritt gestritten -h přít se, hádat se
t
tragen
(trägt)
trug getragen -h nést, nosit
treffen traf getroffen -h zasáhnout, trefit, zastihnout, vystihnout, potkat, setkat se
treiben trieb getrieben -h hnát, pohánět, vyhánět; počínat si, tropit; provozovat
treten
(tritt)
trat getreten –s stoupnout, vstoupit, nastoupit; šlápnout
treten
(tritt)
trat getreten -h (po)šlapat
triefen troff getroffen -h řinout se, stékat
pozor! též pravidelné tvary: triefte, getrieft
trinken trank getrunken -h pít
trügen trog getrogen -h šálit, klamat
tun tat getan -h (u)činit, konat, (u)dělat
v
verderben
(verdirbt)
verdarb verdorben -h zkazit, zničit
verderben
(verdirbt)
verdarb verdorben -s zkazit se
verdrießen verdross verdrossen -h mrzet
vergessen
(vergisst)
vergaß vergessen -h zapomenout
verlieren verlor verloren -h ztratit, poztrácet
verzeihen verzieh verziehen –h odpustit, prominout
w
wachsen
(wächst)
wuchs gewachsen -s růst
waschen
(wäscht)
wusch gewaschen -h prát, mýt
weben wob gewoben -h příst, spřádat
pozor! též pravidelné tvary: webte, gewebt
weichen wich gewichen -s ustoupit, povolit
weisen wies gewiesen -h ukázat, odkázat na
wenden wandte gewandt -h obrátit, (o)točit
pozor! též pravidelné tvary wendete, gewendet jsou někdy používány častěji, pro významy obracet, otáčet vždy
werben
(wirbt)
warb geworben -h sbírat, najímat, získávat
werden
(wird)
wurde geworden -s stávat se
werfen
(wirft)
warf geworfen -h házet, vrhat
wiegen wog gewogen -h vážit
pozor! pravidelné wiegen, wiegte, gewiegt = kolébat, houpat
winden wand gewunden -h vinout
wissen
(weiß)
wusste gewusst -h vědět
wollen
(will)
wollte gewollt -h
(wollen)
chtít
wringen wrang gewrungen -h ždímat
z
ziehen zog gezogen -h tahat, táhnout
ziehen zog gezogen -s (od)stěhovat se
zwingen zwang gezwungen -h (při)nutit


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro