www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Slovesa sitzen, sollen, stehen, trinken

tvar sah, tvar war, tvar sang, tvar sann, tvar spie, tvar trug, tvar trank, tvar tat

Slovesa sitzen, sollen, stehen, trinken


Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Infinitiv Préteritum Participum II Česky
b
backen
(bäckt)
buk / backte gebacken -h péci
befehlen
(befiehlt)
befahl befohlen -h rozkázat, poručit
beginnen begann begonnen -h začít
beißen biss gebissen -h kousat, uštknout
bergen
(birgt)
barg geborgen -h skrýt, uchránit
bersten
(birst)
barst geborsten -s puknout
bewegen bewog bewogen -h způsobit, přimět
pozor! pravidelné sloveso bewegen: bewegte, bewegt = hýbat, pohnout
biegen bog gebogen -h ohnout
biegen bog gebogen -s bočit
bieten bot geboten -h nabízet, skýtat
binden band gebunden -h vázat
bitten bat gebeten -h prosit, žádat
blasen
(bläst)
blies geblasen -h foukat, troubit
bleiben blieb geblieben -s zůstat
bleichen blich geblichen -s blednout, bělet
braten
(brät)
briet gebraten -h smažit, péci
brechen
(bricht)
brach gebrochen -h lámat, zlomit; zvracet
brennen brannte gebrannt -h hořet, spálit, svítit
bringen brachte gebracht -h nosit, při/donést, přivézt, dovést
d
denken dachte gedacht -h myslet
dingen dang gedungen -h najmout, zjednat
dreschen drosch gedroschen -h mlátit
dringen drang gedrungen -s pronikat
dürfen
(darf)
durfte gedurft -h
(dürfen)
smět
e
empfehlen
(empfiehlt)
empfahl empfohlen -h doporučit
erlöschen
(erlischt)
erlosch erloschen -s zhasnout, vyprchat, zaniknout
erschallen erscholl erschollen -s zaznít
pozor! též pravidelné tvary: erschallte, erschallt
erschrecken
(erschrickt)
erschrak erschrocken -s vyděsit se
pozor! pravidelné sloveso: erschreckte, erschreckt = (vy)děsit
erwägen erwog erwogen -h zvažovat, promyslet
essen
(isst)
gegessen -h jíst
f
fahren
(fährt)
fuhr gefahren -s jet, jezdit
fahren
(fährt)
fuhr gefahren -h vézt, vozit
fallen
(fällt)
fiel gefallen -s padat, připadat, klesnout
fangen
(fängt)
fing gefangen -h chytat
fechten
(ficht)
focht gefochten -h šermovat, bojovat, zápasit
finden fand gefunden -h nacházet, najít, shledávat
flechten
(flicht)
flocht geflochten -h splétat
fliegen flog geflogen -s létat, letět
fliegen flog geflogen -h dopravit letecky
fliehen floh geflohen -s prchnout
fließen floss geflossen -s téci
fressen
(frisst)
fraß gefressen -h žrát
frieren fror gefroren -h mrznout
g
gären gor gegoren –h/s kvasit; vřít
gebären
(gebiert)
gebar geboren -h rodit, porodit
gießen goss gegossen -h lít
gleichen glich geglichen -h podobat se, rovnat se
gleiten glitt geglitten -s klouzat se
glimmen glomm geglommen -h doutnat
pozor! též pravidelné tvary: glimmte, geglimmt
graben
(gräbt)
grub gegraben -h kopat, hloubit
greifen griff gegriffen -h sahat, uchopit
h
haben
(hat)
hatte gehabt -h mít
halten
(hält)
hielt gehalten –h držet, zastavovat, považovat za
hängen hing gehangen -h(s) viset
pozor: pravidelné sloveso = věšet, pověsit
hauen hieb / haute gehauen -h uhodit, bít, tlouci
heben hob gehoben -h zdvíhat, zvýšit
heißen hieß geheißen -h jmenovat se, znamenat, vyzvat
helfen
(hilft)
half geholfen -h pomáhat, pomoci
k
kennen kannte gekannt -h znát
klimmen klomm geklommen -s šplhat
klingen klang geklungen -h znít
kneifen kniff gekniffen -h štípnout
kommen kam gekommen -s přijít, přijet, dostat se
können
(kann)
konnte gekonnt -h
(können)
moci, umět
kriechen kroch gekrochen -s plazit / plížit se
l
laden
(lädt)
lud geladen -h nakládat, nabíjet
lassen (lässt) ließ gelassen -h nechat
laufen (läuft) lief gelaufen -s běžet; jít pěšky
leiden litt gelitten -h trpět
leihen lieh geliehen -h půjčit, vypůjčit
lesen
(liest)
las gelesen -h číst (si), přečíst
liegen lag gelegen -h(s) ležet; vyskytovat se
lügen log gelogen -h lhát
m
mahlen mahlte gemahlen -h mlít
meiden mied gemieden -h stranit se, chránit se, vyhýbat se
melken molk / melkte gemolken -h dojit
messen
(misst)
maß gemessen -h měřit
mögen
(mag)
mochte gemocht -h
(mögen)
mít rád, snášet
müssen
(muss)
musste gemusst -h
(müssen)
muset
n
nehmen
(nimmt)
nahm genommen -h brát, vzít
nennen nannte genannt -h jmenovat, nazývat
p
pfeifen pfiff gepfiffen -h pískat, hvízdat
preisen pries gepriesen -h chválit, velebit
q
quellen
(quillt)
quoll gequollen -s prýštit, bobtnat
r
raten
(rät)
riet geraten -h radit; hádat
reiben rieb gerieben -h třít, (o)dřít
reißen riss gerissen -h trhat, rvát
reiten ritt geritten -s jet na koni
rennen rannte gerannt -s pádit, hnát se
riechen roch gerochen -h vonět, zapáchat, čichat, cítit
ringen rang gerungen -h zápasit, bojovat
rinnen rann geronnen -s řinout se, téci
rufen rief gerufen -h volat
s
salzen salzte gesalzen -h (o)solit
saufen
(säuft)
soff gesoffen -h nemírně pít, chlastat
saugen sog gesogen -h sát
pozor! rovněž pravidelné tvary: saugte, gesaugt
schaffen schuf geschaffen -h tvořit, stvořit
pozor! pravidelné schaffen, schaffte, geschafft = pracovat, stihnout, zvládnout, dopravit
scheiden schied geschieden -h dělit, (roz)loučit, rozvádět
scheinen schien geschienen -h svítit; zdát se
schelten
(schilt)
schalt gescholten -h lát, spílat
scheren schor geschoren -h stříhat
pozor! pravidelné sich scheren, scherte, geschert = klidit se,starat se
schieben schob geschoben -h sunout, tlačit
schießen schoss geschossen -h střílet
schinden schund geschunden -h dřít, trápit
schlafen
(schläft)
schlief geschlafen -h spát
schlagen
(schlägt)
schlug geschlagen -h bít, tlouci, udeřit
schleichen schlich geschlichen -s plížit / plazit se
schleifen schliff geschliffen -h brousit
schließen schloss geschlossen -h zavřít, zamknout
schlingen schlang geschlungen -h (o)vinout, točit, vázat
schmeißen schmiss geschmissen -h mrštit
schmelzen schmolz geschmolzen -s/h tát, tavit, rozpouštět
schneiden schnitt geschnitten -h řezat, krájet, stříhat
schreiben schrieb geschrieben -h psát, napsat
schreien schrie geschrie(e)n -h křičet
schreiten schritt geschritten -s kráčet
schweigen schwieg geschwiegen -h mlčet
schwellen
(schwillt)
schwoll geschwollen -s otékat
schwimmen schwamm geschwommen -s plavat
schwinden schwand geschwunden -s mizet
schwingen schwang geschwungen -h mávat, máchat, kývat se, kmitat
schwören schwor / schwur geschworen -h přísahat
sehen
(sieht)
sah gesehen -h vidět, uvidět
senden sandte gesandt -h posílat
pozor! pravidelné tvary senden, sendete, gesendet = vysílat rozhlasem, televizí
singen sang gesungen -h zpívat
sinken sank gesunken -s klesat; snižovat se; potopit se
sinnen sann gesonnen -h myslet, pomýšlet
sitzen saß gesessen -h(s) sedět
sollen
(soll)
sollte gesollt -h
(sollen)
mít (povinnost, záměr)
spalten spaltete gespalten / gespaltet –h štípat, rozštěpit
speien spie gespie(e)n -h chrlit, plivat
spinnen spann gesponnen -h příst, spřádat, soukat
sprechen
(spricht)
sprach gesprochen -h mluvit, hovořit
sprießen spross gesprossen -s rašit, klíčit, růst
springen sprang gesprungen -s skákat, skočit
stechen stach gestochen -h píchat, bodnout
stecken stak / steckte gesteckt -h vězet, být
pozor! pravidelné stecken, steckte, gesteckt = strčit,zarazit
stehen stand gestanden -h(s) stát; nacházet se, být; slušet
stehlen
(stiehlt)
stahl gestohlen -h (u)krást
steigen stieg gestiegen -s stoupat; vzrůstat
sterben
(stirbt)
starb gestorben –s zemřít
stieben stob gestoben -h prášit se, sršet, mžít
stinken stank gestunken -h zapáchat, smrdět
stoßen
(stößt)
stieß gestoßen -h uhodit, strčit, vrazit, narazit
streichen strich gestrichen -s toulat se, brázdit
streichen strich gestrichen -h hladit, natírat, škrtat
streiten stritt gestritten -h přít se, hádat se
t
tragen
(trägt)
trug getragen -h nést, nosit
treffen traf getroffen -h zasáhnout, trefit, zastihnout, vystihnout, potkat, setkat se
treiben trieb getrieben -h hnát, pohánět, vyhánět; počínat si, tropit; provozovat
treten
(tritt)
trat getreten –s stoupnout, vstoupit, nastoupit; šlápnout
treten
(tritt)
trat getreten -h (po)šlapat
triefen troff getroffen -h řinout se, stékat
pozor! též pravidelné tvary: triefte, getrieft
trinken trank getrunken -h pít
trügen trog getrogen -h šálit, klamat
tun tat getan -h (u)činit, konat, (u)dělat
v
verderben
(verdirbt)
verdarb verdorben -h zkazit, zničit
verderben
(verdirbt)
verdarb verdorben -s zkazit se
verdrießen verdross verdrossen -h mrzet
vergessen
(vergisst)
vergaß vergessen -h zapomenout
verlieren verlor verloren -h ztratit, poztrácet
verzeihen verzieh verziehen –h odpustit, prominout
w
wachsen
(wächst)
wuchs gewachsen -s růst
waschen
(wäscht)
wusch gewaschen -h prát, mýt
weben wob gewoben -h příst, spřádat
pozor! též pravidelné tvary: webte, gewebt
weichen wich gewichen -s ustoupit, povolit
weisen wies gewiesen -h ukázat, odkázat na
wenden wandte gewandt -h obrátit, (o)točit
pozor! též pravidelné tvary wendete, gewendet jsou někdy používány častěji, pro významy obracet, otáčet vždy
werben
(wirbt)
warb geworben -h sbírat, najímat, získávat
werden
(wird)
wurde geworden -s stávat se
werfen
(wirft)
warf geworfen -h házet, vrhat
wiegen wog gewogen -h vážit
pozor! pravidelné wiegen, wiegte, gewiegt = kolébat, houpat
winden wand gewunden -h vinout
wissen
(weiß)
wusste gewusst -h vědět
wollen
(will)
wollte gewollt -h
(wollen)
chtít
wringen wrang gewrungen -h ždímat
z
ziehen zog gezogen -h tahat, táhnout
ziehen zog gezogen -s (od)stěhovat se
zwingen zwang gezwungen -h (při)nutit


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro