www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Slovní druhy, časování slovesa

podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, citoslovce

Slovní druhy, časování slovesa
Související stránky v této knize

Infinitiv slovesa
Řídicí věta, charakter slovesa
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno
Člen určitý, číslovky řadové
Gramatický tvar, odvozená slovesa
Množství, míra, váha, koncovka číslovky
Přízvuk před příponou
Příslovce, skloňování přídavných jmen
Skloňování po členu neurčitém
Přehlasované a nepřehlasované slovo
Složená přídavná jména, základní slovo
Třetí stupeň přídavných jmen
Skloňování osobních zájmen
Přivlastňovací zájmena
Ukazovací zájmena, dieser, jener
Zájmena vztažná, welcher, wie
Zájmeno etwas, nichts, kein
Číslovky určité, číslovky základní
Číslovky řadové, erste, dritte
Datum v němčině, pravidelné opakování
Desetinné zlomky, číslovky neurčité
Časování sloves, kmenové samohlásky
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Slovesa s neodlučitelnými předponami
Neodlučitelná předpona be, emp, ent, ge, ver
Pravidelné časování sloves, slabá slovesa
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen
Způsobové sloveso wissen, sollen, wollen
Préteritum, slabá slovesa
Smíšená slovesa, brennen, kennen, senden
Pomocná slovesa, haben, změna stavu
Perfektum sein, hat, bin
Významový rozdíl slovesa
Nepřechodná slovesa habe, haben, hat, bin
Silná slovesa, rozkazovací a oznamovací způsob
Třída slovesa, begann, begonnen
Nepravidelná silná slovesa
Časování slovesa wissen
Přenesený význam slov
Rozdílné časování, význam slovesa
Hovorová slovesa v němčině
Příslovce místa, času, způsobu a příčiny
Příslovce her, hin, hinauf, heraus
Příslovce času, dann, nun, eben, einmal
Příslovce způsobu, sehr, wenig, fast, ganz
Příslovce příčiny, warum, darum, deshalb, daher, somit
Pravidelné a nepravidelné stupňování
Zájmenná příslovce
Tázací zájmenná příslovce
Ukazovací zájmenná příslovce
Vztažná zájmenná příslovce
Osobní zájmena mit, laut, nach, samt, mitsamt
Podřadící spojky, bis, seit
Citoslovce, plumps, ruck, wau, kuckuck
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Předmět, slovesa v češtině
Předmět v předložkovém pádě
Příslovečné určení času
Určitý tvar slovesný
Otázky nepřímé
Věty vztažné, dessen, worauf
Způsobová slovesa sollen, müssen, mögen, dürfen
Následný děj, spojky bevor, jakmile
Podmínka, skutečná, oznamovací, préteritum
Slovesný typ, opis slovesa
Infinitiv s zu a bez zu
Hlavní věta fakultativní
Participiální vazby ustálených rčení
Vyjadřování modality, užívání způsobových sloves
Zápor je jen jeden, nichts, kein, nic
Časové příslovce, příslovečná určení
Složená podstatná jména, přízvuk
Složení přídavná jména a slovesa
Složení přídavná jména a slovesa
Tvoření slovních druhů skládáním
Zkratky a zkratková slova


Související stránky v knihovně

Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
dsPredlozka (Předložky)
dsZajmena (Zájmena)
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)
Změny souhlásek při odvozování příponami
Předpona s- (se), psaní s,z
S a Z u příslovcí, psaní s,z
Přídavná jména, délka samohlásek
Slovesa, délka samohlásek, přejatá slova
Psaní velkých písmen
Volný doplněk
Zdvojené souhlásky
Předložky, dělení slov
Grafická stavba věty
Podstatná jména, diktát
Skloňování číslovek
Druhý stupeň příslovcí
Spojování větných členů
Slova domácí
Odporovací význam
Podstatná jména konkrétní
Jména a příjmení
Kolísání v slovesných tvarech
Tvarosloví, podstatná jména, rod
Slovesa, přehled časování
Slovesa, předpřítomný čas
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Slovesa, čas minulý
Slovesa, čas předminulý
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas
Slovesa, příčestí perfekta
Slovesa, trpný rod
Vynechávání členu
Počítání číslovek
Počítání a matematika
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro