www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Člen, podstatná jména, počáteční písmeno

slova vlastní, slova obecná, slova látková, slova hromadná, rod, číslo, pád, der, die, das

Člen, podstatná jména, počáteční písmeno
Související stránky v této knize

Psaní velkých a malých písmen
Odsuvník, apostrof, vlastní jméno
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv
Slovní druhy, časování slovesa
Gramatický rod, člen
Člen určitý, číslovky řadové
Člen nulový, množné číslo
Identifikace druhu, abstrakta, nulový člen
Mužský, ženský rod, určitý člen
Rod podstatných jmen, vědní obory
Rod ženský, rod střední
Složeniny, různý význam, kolísání
Číslo podstatných jmen
Ustálená spojení, obojí číslo
Množství, míra, váha, koncovka číslovky
Skloňování podstatných jmen
Skloňování v množném čísle, vzory
Příslušnost podstatných jmen, koncovky
Tvoření množného čísla
Příslušník rodiny, přívlastek
Příslušník rodiny, přívlastek
Skloňování po členu neurčitém
Skloňování po členu neurčitém
Silné skloňování, nulový člen
Kolísání při skloňování přídavných jmen
Zvratné zájmeno
Zájmeno Ihr, Ihre, sein
Ukazovací zájmena, dieser, jener
Ukazovací zájmena, dieser, jener
Zájmeno derselbe, derjenige, solche
Číslovky určité, číslovky základní
Skloňování číslovek
Skloňování číslovek
Číslovky zwei, drei, Tausend, Hundert
Číslovky zwei, drei, Tausend, Hundert
Číslovky řadové, erste, dritte
Datum v němčině, pravidelné opakování
Datum v němčině, pravidelné opakování
Číslovky násobné, opakovací, pořadové
Desetinné zlomky, číslovky neurčité
Platnost číslovek
Slovesa s předponami durch, unter, wider
Trpný rod, pasívum, sloveso worden
Průvodce děje, durch, trpný rod
Konjunktiv složených tvarů, haben, werden
Vazba v trpném rodě
Přehled slovesných tvarů, rod činný
Slovesa, rod trpný
Příslovce způsobu, sehr, wenig, fast, ganz
Vztažná zájmenná příslovce
Předložky se 3 pádem, aus,bei, mit, nach, von, zu
Předložky se 4 pádem, durch, bis, wieder, um
Předložky se 4 pádem, durch, bis, wieder, um
Předložky wohin, wo, wider
Předložky wohin, wo, wider
Předložky s 2 pádem, angesichts, statt, halber
Spojky, auch, aber, denn, oder, und, sondern
Rozkazovací způsob, trpný rod
Jmenný přísudek, tvar skloňování
Jmenný přísudek, tvar skloňování
Zpodstatnělé infinitivy
Shoda v rodě, doplněk
Předmět ve 3. pádě, nach
Dativ, prospěchový, přivlastňovací, sdílnosti
Předmět v předložkovém pádě
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso
Slova gegen, in, über, um
Předložkový 3. pád, am, an, aus, bei, mit
Příslovečné určení času
Příslovečné určení způsobu
Opis hovorové řeči
Výraz udávající množství a míru
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek
Zásady pro podstatné jméno
Zásady pro podstatné jméno
Zásady pro podstatné jméno
Nekorektní přívlastek, neshodný pád
Určitý tvar slovesný
Předložkový pád, podmět
Mluvený projev, bezspojková věta
Věty přípustkové, obwohl, trotzdem
Infinitiv se statt zu místo vět se statt daß
Časové příslovce, příslovečná určení
Německé protějšky,ani, einmal, gar nicht
Záporový genitiv,mehr, nikoli
Několikanásobně složená slova
Tvoření slovních druhů skládáním
Tvoření slovních druhů skládáním
Adjektivizace příčestí, platnost jmen
Počáteční písmeno, Straße
Přísloví, fráze, der, die, das
Přísloví, fráze, der, die, das
Přísloví, fráze, der, die, das
Mezinárodní latinské termíny


Související stránky v knihovně

Assembler
Časové dispozice rozhraní U
Definice na koncovku slova se změnou (musí být v DBF)
Demultiplexer
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
dsCislovka (Číslovky)
dsPodstatneJm (Podstatná jména)
Informativní rozdělení diod dle druhu
ISDN modemy s analogovým výstupem
Nejdůležitější zprávy ISUP
Nultá generace ústředen
Obecný popis rozhraní V
Obsluha a přidělování CREF a TEI
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
Porovnání řetězců na obsah
Registr frekvenční volby
SDL vývojové diagramy u rozhraní U
Sekvenční diagram pro rozraní U
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Specifikace Interface PCM v ústředně páté generace
Technická specifika PRI a SS7
Tvar generování (Požadavek)
VoIP konvertor
Vstupní odpor
Zjištění délky Ansi řetězce
Zprávy L3 SIP rozhraní SIP
Jeskyně, posmrtný život
Vznik kmenových knížectví
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Koncovka ohebných slov
Was ist das? LEKCE 1
Ledovec a doba ledová
Vznik vesnic, příbytky
číselnice, číslo, článek galvanický
číslo - čistící stanice
Fónické hlásky
Číslo, součet, součin
Jmenné kategorie, pád, rod, číslo
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro