www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Dvojice podstatných jmen

ustálená vazba, podstatné jméno, sloveso, dvojice slov, volná spojení

Dvojice podstatných jmen
Související stránky v této knize

Dělení slov, neohebná slova
Slovesa, modální, významová, způsobová
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Příčestí v infinitivu
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen
Způsobové sloveso wissen, sollen, wollen
Préteritum, slabá slovesa
Přítomný čas způsobových sloves
Smíšená slovesa, brennen, kennen, senden
Pomocná slovesa, haben, změna stavu
Příčestí minulé, kommen, sagen
Perfektum sein, hat, bin
Slovesa s předponou ge
Druhý čas budoucí, werde
Přehled časů, čas budoucí
Futurum, čas budoucí, ukončený děj
Trpný rod, pasívum, sloveso worden
Stavové pasívum, sein, příčestí minulé
Nedokonavý tvar, zvratná konsrukce
Konjunktiv, slovesný tvar, přítomný čas
Budoucí čas, werde, werdest
Oznamovací a rozkazovací způsob
Konjunktiv préterita, čas přítomný
Přehled slovesných tvarů, rod činný
Slovesa, rozkazovací způsob
Tvary silných sloves, bleiben
Třídy německých sloves
Třída slovesa, begann, begonnen
Sloveso bergen, bewog, befal, half
Nepravidelná silná slovesa
Přehled silných a nepravidelných sloves
Přenesený význam slov
Význam sloves v českém jazyce
Rozdílné časování, význam slovesa
Sloveso scheren, schleifen
Slovesa příčiny změny
Smíšení silných a slabých tvarů
Sloveso legen, setzen, stellen
Slovesný vid v němčině
Slovesný přísudek, odlučitelná předpona
Předmět, slovesa v češtině
Látková jména, neosobní slovo
Předmět v předložkovém pádě
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso
Slova gegen, in, über, um
Příslovečné určení příčiny, přívlastek
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek
Zásady pro podstatné jméno
Nekorektní přívlastek, neshodný pád
Větná rámcová konstrukce
Uvolňování větného rámce
Postavení podmětu a jiných větných členů
Mluvená řeč, oznamovací způsob
Náhradní pojmy, spisovný jazyk
Uvozovací věty, nepřímé otázky
Následný děj, spojky bevor, jakmile
Podmínková věta, sollte, dann, wenn
Spojka wenn, selbst, sogar, konjunktiv
Všeobecné věty přípustkové, immer
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv
Předmětná věta, daß, aby
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby
Záporné věty, naléhavá výzva
Přání nebo prosba, nepřímá řeč
Budoucí děj, tvrzení druhé odoby
Časové příslovce, příslovečná určení
Německé protějšky,ani, einmal, gar nicht
Několikanásobně složená slova
Těsná slovní spojení, metafora
Frazeologická spojení, párové formule


Související stránky v knihovně

Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
Vlastnost filtru
Předpona z- (ze), psaní s,z
Neohebná slova
Odchylky pravidelného skloňování
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Koncovka ohebných slov
Rčení, obrazné názvy
Vedlejší věta doplňková
Tvarosloví, podstatná jména, rod
Předmět přímý a nepřímý
Jmenné výrazy, nepřechodné sloveso
Skladba věty
Sloveso, vedlejší věta
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro