www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Německý jazyk, gramatika a mluvnice

Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Obsah učebnice německého jazyka I.
Obsah učebnice německého jazyka II.
Obsah učebnice německého jazyka III.
Obsah učebnice německého jazyka IV.
Obsah učebnice německého jazyka V.
Obsah učebnice německého jazyka VI.
Úvodní slovo o německém jazyce

Praktická němčina
Spisovná němčina
Německý spisovný jazyk
Pomůcky ke studiu němčiny
Pravopis a výslovnost

Německý jazyk
Německá výslovnost
Německý přízvuk, dvojhlásky
Německá slova
Německý přízvuk
Německé cizí slovo
Německá slabika slova
Německá samohláska a složenina
Konec slov, znělá a neznělá souhláska
Výslovnost samohlásek
Rozlišování významu slov
Hovorová němčina

Spisovná výslovnost
Výslovnost, tvrdé souhlásky
Spřežka v němčině
Německé r, ráčkování
Kolísání výslovnosti, mateřština
Německé písmeno, německá abeceda
Rozdíl mezi českým a německým pravopisem
Krátká samohláska
Pravopis a původ slova
Německé nářečí
Slovo francouského původu
Psaní velkých a malých písmen
Psaní slov zvlášť a dohromady

Infinitiv slovesa
Dělení slov, neohebná slova
Spojovník, složenina, spojená slova
Odsuvník, apostrof, vlastní jméno
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv
Řídicí věta, charakter slovesa

Slovní druhy, časování slovesa
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno
Gramatický rod, člen
Člen určitý, číslovky řadové
Určitý člen podstatného jména
Zástupce třídy jevů
Člen nulový, množné číslo
Oslovení, povolání, rčení, funkce
Dvojice podstatných jmen
Příslovečné předložkové určení
Identifikace druhu, abstrakta, nulový člen
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu
Hovorová mluva, oslovení, německý autor
Mužský, ženský rod, určitý člen
Rod podstatných jmen, vědní obory
Rod ženský, rod střední

Gramatický tvar, odvozená slovesa
Názvy číslic, hromadná slova, odchylky
Složeniny, různý význam, kolísání
Číslo podstatných jmen
Ustálená spojení, obojí číslo
Množství, míra, váha, koncovka číslovky
Skloňování podstatných jmen
Slabé skloňování, smíšený typ
Silné skloňování, sykavka
Skloňování v množném čísle, vzory
Příslušnost podstatných jmen, koncovky
Přehlásky, bez přehlásky, přípona
Rod ženský, nulová přípona
Slova s příponou, přehláskou

Dělení podstatných jmen
Tvoření množného čísla
Podstatná jména cizího původu
Přízvuk před příponou
Změna kmene, skloňování vlastních jmen
Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo
Příslušník rodiny, přívlastek
Podstatná jména pomnožná
Přídavná jména, přísudek, doplněk
Příslovce, skloňování přídavných jmen
Skloňování po členu neurčitém
Zájmena přivlastňovací
Silné skloňování, nulový člen
Kolísání při skloňování přídavných jmen
Nesklonné tvary, slova cizího původu
Příčestí, básnická řeč
Názvy jazyků a barev
Stupňování přídavných jmen
Přehlasované a nepřehlasované slovo
Složená přídavná jména, základní slovo
Druhý stupeň, Spojení nicht
Třetí stupeň přídavných jmen

Skloňování osobních zájmen
Oslovení, druhá osoba
Zvratné zájmeno
Přivlastňovací zájmena
Zájmeno Ihr, Ihre, sein
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku
Ukazovací zájmena, dieser, jener
Zájmeno derselbe, derjenige, solche
Zájmena tázací, wer, was
Zájmena vztažná, welcher, wie
Zájmena neurčitá, man, was, eine, es
Zájmeno etwas, nichts, kein

Číslovky určité, číslovky základní
Skloňování číslovek
Číslovky zwei, drei, Tausend, Hundert
Časové údaje, Uhr, hodiny
Označení číslic, počítání v němčině
Číslovky řadové, erste, dritte
Datum v němčině, pravidelné opakování
Číslovky násobné, opakovací, pořadové
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb
Desetinné zlomky, číslovky neurčité
Platnost číslovek

Slovesa, modální, významová, způsobová
Časování sloves, kmenové samohlásky
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Slovesa s neodlučitelnými předponami
Příčestí v infinitivu
Slovesa s předponami durch, unter, wider
Příklady sloves, konjunktiv
Odlučitelná a neodlučitelná předpona
Dvojí tvar, kolísavý přízvuk
Neurčité tvary slovesné
Příčestí přítomné, infinitiv
Přechodník, příčestí zu
Neodlučitelná předpona be, emp, ent, ge, ver
Určité tvary slovesné
Oznamovací způsob, předminulý čas
Pravidelné časování sloves, slabá slovesa
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen
Způsobové sloveso wissen, sollen, wollen
Préteritum, slabá slovesa
Přítomný čas způsobových sloves
Smíšená slovesa, brennen, kennen, senden
Pomocná slovesa, haben, změna stavu
Příčestí minulé, kommen, sagen
Perfektum sein, hat, bin
Významový rozdíl slovesa
Slovesa s předponou ge
Nepřechodná slovesa habe, haben, hat, bin
Předminulý čas, změna stavu
První čas budoucí, děj minulý
Druhý čas budoucí, werde
Přehled časů, čas budoucí
Význam slovesných časů
Minulé časy, prosté minulé děje
Současný děj minulý, perfektum
Běžná konverzace, ukončený děj
Budoucí děj, předminulý děj, děj minulý
Futurum, čas budoucí, ukončený děj
Trpný rod, pasívum, sloveso worden
Průvodce děje, durch, trpný rod
Stavové pasívum, sein, příčestí minulé
Nedokonavý tvar, zvratná konsrukce
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno
Konjunktiv, slovesný tvar, přítomný čas
Přehlásky u silných sloves
Oznamovací způsob sollen, wollen
Konjunktiv složených tvarů, haben, werden
Budoucí čas, werde, werdest
Oznamovací a rozkazovací způsob
Vazba v trpném rodě
Konjunktiv préterita, čas přítomný
Konjunktiv ve větách vedlejších
Přehled slovesných tvarů, rod činný
Slovesa, rozkazovací způsob
Slovesa, rod trpný
Silná slovesa, rozkazovací a oznamovací způsob
Tvary silných sloves, bleiben
Třídy německých sloves
Třída slovesa, begann, begonnen
Sloveso bergen, bewog, befal, half
Nepravidelná silná slovesa
Časování pomocných sloves sein, haben, werden
Časování slovesa wissen
Slovesa brennen, kennen, nennen, rennen
Přehled silných a nepravidelných sloves
Slovesa bringen, fallen, geben, gehen
Slovesa halten, laden, messen, lessen
Slovesa reiten, rufen, schreiben, rennen
Slovesa sitzen, sollen, stehen, trinken
Kolísání silného a slabého časování
Přenesený význam slov
Význam sloves v českém jazyce
Rozdílné časování, význam slovesa
Sloveso scheren, schleifen
Slovesa příčiny změny
Smíšení silných a slabých tvarů
Hovorová slovesa v němčině
Sloveso legen, setzen, stellen
Slovesný vid v němčině
Násobný děj, opakování děje, dokonaví vid
Významový odstín výslovnosti

Příslovce místa, času, způsobu a příčiny
Příslovce her, hin, hinauf, heraus
Příslovce času, dann, nun, eben, einmal
Příslovce způsobu, sehr, wenig, fast, ganz
Příslovce příčiny, warum, darum, deshalb, daher, somit
Pravidelné a nepravidelné stupňování
Zájmenná příslovce
Tázací zájmenná příslovce
Ukazovací zájmenná příslovce
Vztažná zájmenná příslovce

Předložky um - willen
Předložky se členem am, im, ans, ins, vom
Předložky se 3 pádem, aus,bei, mit, nach, von, zu
Předložky aus, bei, binnen, dank, entgegen
Osobní zájmena mit, laut, nach, samt, mitsamt
Předložky seit, von, zu, zur, zum
Předložky se 4 pádem, durch, bis, wieder, um
Předložky entlang, für, gegen
Předložky wohin, wo, wider
Předložky an, auf, hinter, in
Předložky neben, unter, vor
Předložky s 2 pádem, angesichts, statt, halber
Předložky inmitten, innerhalb, kraft, mittels, ungeachtet
Kolísání předložek, wegen, dank
Předložky cizího původu, ohne
Odborné vyjadřování

Spojky, auch, aber, denn, oder, und, sondern
Podřadící spojky, bis, seit

Citoslovce, plumps, ruck, wau, kuckuck

Skladba, syntax
Věta jednoduchá, větné členy
Podmět, školní mluvnice
Neurčité zájmeno man
Rozkazovací způsob, trpný rod
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Slovesný přísudek, odlučitelná předpona
Jmenný přísudek, tvar skloňování
Shoda podmětu s přísudkem
Zpodstatnělé infinitivy
Shoda v rodě, doplněk
Podstatné jméno, als, für, zu
Předmět, slovesa v češtině
Prostý předmět, be, er, ver
Látková jména, neosobní slovo
Předmět ve 3. pádě, nach
Dativ, prospěchový, přivlastňovací, sdílnosti
Předmět v předložkovém pádě
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso
Slova gegen, in, über, um
Předložkový 3. pád, am, an, aus, bei, mit
Příslovečné určení
Příslovečné určení času
Příslovečné určení způsobu
Příslovečné určení příčiny, přívlastek
Opis hovorové řeči
Výraz udávající množství a míru
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek
Zásady pro podstatné jméno
Volný shodný přívlastek
Nekorektní přívlastek, neshodný pád

Pořádek slov, slovosled
Určitý tvar slovesný
Vedlejší věta přípustková
Slovosledný typ, věta přací
Větná rámcová konstrukce
Závislý infinitiv, věta vedlejší
Uvolňování větného rámce
Postavení podmětu a jiných větných členů
Předložkový pád, podmět
Postavení příklony sich
Aktuální členění a pořádek slov
Souvětí souřadné
Pořádek slov po spojkách
Souvětí podřadné
Otázky nepřímé
Věty vztažné, dessen, worauf
Věty spojkové, daß, aby
Způsobová slovesa sollen, müssen, mögen, dürfen
Mluvená řeč, oznamovací způsob
Mluvený projev, bezspojková věta
Náhradní pojmy, spisovný jazyk
Uvozovací věty, nepřímé otázky
Spojky als, wenn, když, děj minulý
Spojky vyjadřující současnost
Předčasný děj, slovesný tvar
Následný děj, spojky bevor, jakmile
Věty způsobové, věty přirovnávací
Úměrnost desto, čím, als, ob
Věty účinkové, so, daß, als, věty omezovací
Věty zřetelové, denn, ledaže, nachdem
Způsobové věty prostředku, okolnost děje
Věty důvodové, warum, proč
Věty účelové, proto, zumal, mehr, als
Přítomnost, budoucnost děje,damit, aby
Podmínka, skutečná, oznamovací, préteritum
Podmínková věta, sollte, dann, wenn
Věty přípustkové, obwohl, trotzdem
Spojka wenn, selbst, sogar, konjunktiv
Všeobecné věty přípustkové, immer
Slovesný typ, opis slovesa
Infinitiv s zu a bez zu
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv
Polovětné vazby infinitivní
Podmět, vazba vedlejší věty
Předmětná věta, daß, aby
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby
Hlavní věta fakultativní
Věta účelová, damit, shoda podmětů
Účinková věta, als daß, ohne daß
Infinitiv se statt zu místo vět se statt daß
Příslovečné určení, přívlastkové, způsobové
Participiální vazby ustálených rčení

Vyjadřování modality, užívání způsobových sloves
Záporné věty, naléhavá výzva
Předpokládaná možnost, záporné věty
Přání nebo prosba, nepřímá řeč
Neuskutečnitelný předpoklad, müßte
Závazné uskutečnění něčeho, sollte
Budoucí děj, tvrzení druhé odoby
Zápor a jeho zvláštnosti, nein
Záporka nicht, větný zápor
Zápor je jen jeden, nichts, kein, nic
Podstatná jména s nulovým členem
Postavení záporu nicht, slovesný tvar
Časové příslovce, příslovečná určení
Německé protějšky,ani, einmal, gar nicht
Záporový genitiv,mehr, nikoli
Německý jazyk, pravopis jazyka německého

Deutsch, slovní zásoba
Obohacování slovní zásoby
Tvoření slov, odvozování slov, přehlásky
Přípony a polopřípony podstatných jmen
Slova konkrétního významu, maličkost
Vlastnosti přídavných jmen
Vlastnost, podobnost, materiálový původ
Příslovce weise, maßen, seits, wärts
Hlavní otázka, osoba, podbarvené zvýraznění
Slovesné neodlučitelné předpony
Význam předpon odlučitelných
Odlučitelné předpony durch, um, unter
Složená podstatná jména, přízvuk
Několikanásobně složená slova
Složení přídavná jména a slovesa
Tvoření slovních druhů skládáním
Přechod slov z jednoho slovního druhu do jiného
Adjektivizace příčestí, platnost jmen
Zkratky a zkratková slova
Počáteční písmeno, Straße

Volná slovní spojení v odborném jazyce
Těsná slovní spojení, metafora
Frazeologická spojení, párové formule
Okřídlená slova, výklad slova
Přísloví, fráze, der, die, das

Fonetická transkripce, výslovnost
Odchylné znaky přepisu
Německé vyjadřování slov a slovíček
Základní mluvnická terminologie
Mezinárodní latinské termíny
Zkratky ve slovníku, pomocné značky


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro