www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Německý jazyk, gramatika a mluvnice

Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


A

abecední slovník [18]
abstrakt [61]
absolutní akuzativ [320]
abstraktní pojem [340]
abecední pořádek [366]
Adjektivizace [10]
Advertbializace [10]
aktuální členění [276]
aliterace [359]
anteponování [264]
artikulace [28]
asimilace [25]
aspirované slovo [30]
ausgabe [44]
B

baden [42]
barvy [66]
básnická řeč [95]
bez přípony [66]
bez koncovky [71]
bleiben [42]
bližší určení [96]
budoucí význam [173]
budoucnost [291]
budoucí děj [302]
C

charakter vůle [326]
charakter záměru [326]
charakter úmyslu [326]
cizí slovo [22]
cizí slova [27][80][82]
citoslovce [50]
cizí původ [66][67]
citoslovce wau [233]
citoslovce klirr [233]
citově podbarveno [251]
citace věty [289]
citové podbarvení [325]
cizí jazyky [338]
Č

časopisy [63]
časová období [69]
časové údaje [115]
čas přítomný [139]
čas budoucí [140]
časový údaj [224]
čárka před und [46]
čárka před oder [46]
část složeniny [99]
částice zu [129]
částečný zápor [329][333]
četná jména [79]
čelo věty [240]
česky kdybych [302]
české spojky [302]
česky když [305]
česky cokoli [306]
česky ať [306]
česky jakkoli [306]
česky sebevíc [307]
česky nevím [330]
činný význam [135]
činnost zaměstnání [340]
číslovka [40]
číslovky [50][71][352]
číslo [51]
číslovka viele [93][123]
číslovka einige [93]
číslovka mehrere [93]
číslovka null [114]
číslovka eins [114]
číslovka zwei [114]
čísla v němčině [114]
číslovka hundert [116]
číslovka tausend [116]
číslo pokoje [119]
číslovka druhý [121]
číslovka třetí [121]
číslovka aller [123]
číslovka genug [124]
číslovka wenig [124]
číslovka paar [124]
číslo bez přívlastku [263]
člen Der [52]
člen Die [52]
člen Das [52]
člen dieser [90]
člen jeder [90]
člen mancher [90]
člen ein [115]
člen výrazu [265]
členění věty [268]
čtvrtý pád [120][253]
D

das [51]
dát na zřetel [226]
dávat pozor [253]
DDR [44]
demokracie [39]
der [51]
determinace [61]
desetinná čísla [123]
dělení slov [35]
dědičný podíl [68]
dělení jmen [80]
dějová jména [88]
děj budoucí [160]
dějové pasívum [165]
dialekt [13]
dialog [15]
die [51]
divadelní role [62]
dlouhé samohlásky [26]
dlouho do noci [260]
dlouhá svislice [362]
domácí původ [20][82]
domácí slova [80]
dohromady [129]
dokonaví vid [153]
domněnka o ději [161]
doplněk předmětu [245]
dovednost [323]
doslovný překlad [338]
dovršení činnosti [346]
dovršení děje [346]
druhový význam [62]
druhý pád [86][262][335]
druhý stupeň [97]
druhá osoba [103]
druhý čas budoucí [155]
druhy slov [350]
důvěrné oslovení [103]
důsledková věta [280]
důtklivý příkaz [327]
dvojhlásky [19]
dvojice slov [58]
dvojí číslo [69]
dvojí podoba [96]
dvojí tvar [133]
dvojí zápor [334]
dvojtečka [362]
E

ekonomický vývoj [301]
etymologický výklad [360]
F

fakultativní [86]
fortisové souhláska [30]
forma věty [271]
forma otázky [327]
fraktura slova [34]
francouský původ [39]
fráze von ihm [212]
fráze davon [212]
fráze als [293]
fráze wenn [293]
fráze tolik [294]
fráze kolik [294]
fráze wie ich [294]
fráze čím [295]
fráze es sei denn [297]
fráze tím že [298]
fráze um zu [301]
fráze Ist es weit [334]
fráze špatně dopadne [335]
frazeologie [358]
fyzická možnost [322]
G

gehen [42]
generarizace [54]
gramatika [16]
gramatický tvar [66]
H

Historie německého jazyka [11]
hláska eu [37]
hláska ei [37]
hláska ai [37]
hlavní věta [135][269][271][312]
hloubat o otázce [250]
hlavní přízvuk [349]
hláska zadopatrová [363]
hláska redukovaná [363]
hovorová mluva [11][62]
hovorová řeč [13][338]
horniny [65]
homonyma [68]
hodiny [117]
hovorové číslovky [119]
hovorová němčina [244]
hromadná slova [67]
I

identifikace [54]
imperativ [23]
iniciálová zkratka [22]
infinitiv [40][61][173][240][286]
infinitiv v němčině [46]
infinitiv zu [47]
individualizace [54]
iniciály [355]
J

jazyková souvislost [53]
jazyky [66]
jednoduché slovo [20]
jednoduchá slova [43]
jednoslabičná slova [79]
jednoduché časy [140]
jižní nářečí [288]
jména tvůrců [62]
jmenný přísudek [237]
jméno bez členu [262]
jména obyvatel [340]
K

kalkování [338]
kmenová samohláska [32][143]
kmitání čípku [32]
kmenová přehláska [126][169]
kmen slova [137]
kmenové souhlásky [141]
kmenové samohlásky [142][339]
kmen v préteritu [147]
knižní jazyk [11]
knižní mluva [288]
kolísání přízvuku [23]
koncová slabika [31]
konec slabik [33]
konec slova [36]
kommen [42]
kolísání rodu [68]
koncovka en [73][91][343]
koncovka pádu [76]
koncovka ung [78]
koncovka ei [78][341]
končí na sykavku [87]
kolísání slov [96]
konec věty [129][272][329]
konjunktiv [131][139][167][270][321]
koncovka te [143]
koncovka test [143]
koncovka ten [143]
konec hlavní věty [147]
kontext slova [157]
konverzace v němčině [159]
koncovka est [167]
kondicionál [175]
kontextové slovo [268]
konkrétní úkol [311]
konjunktiv préterita [325]
koncovka heit [340]
koncovka keit [340]
koncovka igkeit [340]
koncovka schaft [341]
koncovka erei [341]
koncovka tum [341]
koncovka nis [341]
koncovka chen [341]
koncovka lein [341]
koncovka gut [342]
koncovka ert [342]
koncovka platz [342]
koncovka stelle [342]
koncovka stoff [342]
koncovka werk [342]
koncovka wesen [342]
koncovka zeug [342]
koncovka ig [342]
koncovka lich [342]
koncovka bar [343]
koncovka haft [343]
koncovka sam [343]
koncovka ern [343]
koncovka los [343]
koncovka frei [343]
koncovka leer [343]
koncovka arm [343]
koncovka voll [343]
koncovka reich [343]
koncovka artig [343]
koncovka wert [344]
koncovka würdig [344]
koncovka mäßig [344]
koncovka gemäß [344]
koncovka weise [344]
koncovka maßen [344]
koncovka seits [344]
koncovka wärts [344]
koncový rým [359]
krátké samohlásky [26]
kvalifikační funkce [55]
L

látkový člen [60]
lernen [42]
letopočty [117]
lexikální význam [217]
lexikální gramatika [321]
libovolný objekt [55]
libovolný děj [306]
logický podmět [240]
M

mateřský jazyk [12][33]
malá písmena [34]
metafora [358]
mimojazyková situace [54]
minulý infinitiv [135]
minulé příčestí [272]
minulost [291]
místní jména [86]
místo a čas [89]
místo uprostřed [225]
mluvnický výklad [15]
mluvená řeč [266][286]
mluvené slovo [287]
množné číslo [56][70][81][350]
množství chyb [263]
monolog [15]
modální slovesa [321]
mužské bytosti [64]
N

nadbytečný zápor [335]
nápis [59]
názvy měst [63]
názvy zemí [63]
názvy světadílů [63]
názvy řek [65]
názvy povolání [245]
názor autora [286]
náhradní tvar [288]
názvy mužských osob [340]
názvy předmětů [340]
názvy institucí [357]
neohebná slova [21]
neznělá souhláska [25][180]
nepřízvučná slova [28]
nespisovná němčina [28]
neznělost slova [30]
nepřízvučná samohláska [39]
neurčitý člen [52]
nerosty [65]
nedospělé bytosti [65]
nepřízvučná koncovka [74]
nepřízvučná předpona [79]
nesklonný přívlastek [88]
nesklonná slova [94]
nepravidelné stupňování [98]
nepřízvučné částice [110]
nepravidelná slovesa [126]
neodlučitelná slovesa [128]
nepravidelné časování [143]
nepřechodná slovesa [148]
neomezený děj [156]
nesplnitelné přání [174]
nepřímá řeč [175][286][287]
neosobní vazba [239][314]
neurčité množství [249][263]
neosobní sloveso [249]
neshodný přívlastek [265]
neslovesné složky [279]
nepřímé otázky [281]
nezřetelná slova [303]
německé nářečí [13][338]
německá abeceda [34]
německy da [36]
německy du [36]
německy wo [36]
německolatinský původ [39]
německá terminologie [237]
německy možná [323]
německy nechuť [323]
německy dovolení [323]
německy nikoliv [335]
německé výrazy [338]
německá úsloví [360]
německá mluvnice [366]
německý termín [366]
nižší stupeň [100]
nosovka [29]
noviny [63]
nová slova [353]
nové slovo [355]
nulový člen [60]
nulová přípona [78][82]
O

obecný děj [60]
obchodní pojmy [69]
obojetné číslo [70]
obrazná slova [151]
obsah celé věty [214]
objektivní východisko [278]
obecný zápor [329]
obohacování slov [338]
ochota a chuť [323]
odchylky jazyka [18]
odchylný přízvuk [21]
odsuvník [35][85]
odvozené přípony [43][340]
oddělovač zu [46]
odvozená od sloves [66]
odchylky od češtiny [67]
odvozené slovo [71]
odvozená jména [94]
odlučitelnost předpony [132]
odborný styl [136]
odlučitelné předpony [138]
odporování [222]
odlučitelná předpona [241][332]
Odporovací věta [280]
odborná fráze [319]
odborný německý jazyk [357]
odborný projev [358]
oficiální jednání [13]
omezené trvání [222]
opakovací číslovky [123]
opisná vazba [131]
opsaný tvar [170]
opakování děje [290]
oprávnění [311]
opis rozkazovacího způsobu [328]
osnovy gymnázia [12]
oslovení [57][62]
osobní jména [61]
oslovení osoby [103]
osobní vazba [139]
osobní zájmeno [166][239]
osobní vztah [222]
otázka wie jaký [111]
otázka wo [207][283]
otázka wohin [207]
otázka herum [207]
otázka umher [207]
otázka proč [299]
označení pádu [60]
označování totožnosti [109]
označení osoby [252]
označování dnů [260]
oznamovací způsob [308]
P

participiální vazby [318]
parafráze [319]
pád [51]
pády v němčině [72]
pády koncovky [92]
perfektum [138][140][287]
písmenná spřežka [31]
písmeno [40]
písemnosti [120]
písmena ss [182]
platnost jmen [354]
pozice ve slově [32]
podstatná jména [50]
pozdrav [57]
povolání [57]
podstatné jméno [58][350]
pomnožná slova [69]
poslední slovo [85]
polopředpony [101]
počítaný předmět [116][244]
početní úkony [118]
počáteční písmeno [122][353]
pomocná slovesa [127]
pomocné haben [146][148]
pomocné slovo hatte [152]
pomocné slovo war [152]
popis výkladu [158]
podmiňovací způsob [167]
pořádek slov [236][269][303]
pojednávat o tématu [248]
podmět [269]
postavení slovesa [269]
podbarvená věta [278]
pochybnost [288]
povinnost [311]
polovětné vazby [311]
potvrzení záporné otázky [329]
polopřípony [339]
popis německé výslovnosti [363]
pojem Aktiv [367]
pojem Aspekt [367]
pojem věta [367]
pojem vid [367]
pojem zápor [367]
pojem způsob [367]
pojem Superlativ [367]
pravopis [17]
pravopisní stránka [35]
právní pojmy [69]
první pád [75]
pravidelná slovesa [126]
prostý infinitiv [134][310]
préteritum [139][140]
pravidelné časování sloves [140]
proběhnutí děje [157]
prostě minulý děj [159]
průvodce děje [163]
prostý pád [260]
prosté slovo [346]
pravopis sloves [352]
průběh děje [354]
protiklad [359]
přídech [19][30]
přízvuk [19][83][132][362]
přízvučná předpona [20]
Předpona durch [21]
předpona um [21][130][348]
předpona unter [21][130][348]
přípona [23][75]
předpona be [24][128][248]
předpona ge [24][149]
předpona er [24]
předpona ver [24][346]
předpona an [24][248][347]
předpona un [24]
přípona in [36][66]
přípona nis [36][79]
přehláskované písmeno [37]
přídavné jméno [41][42][350]
přenesený význam [41][132]
příčestí [42][93][351]
předložkový pád [45][333]
přídavná jména [50][98]
příslovce [50][89]
předložky [50][320]
přívlastek [53][57][61][86][88][107][136]
příslušnost [57]
příslovečné určení [59][332]
předložkové vazby [59]
přípona heit [66]
přípona keit [66]
předložková vazba [72][253]
přízvučná slabika [74]
přehláska [75][77]
příslušnost jmen [76]
přípona e [77]
přípona er [77][94]
přejatá slova [80]
přípona en [82]
přípona or [83]
přejatá zájmena [83]
přípona es [84]
předsudné slovo [85]
předložka von [86][101][220]
přísudek [88][99][107][241]
přívlastkové jméno [92]
přípona este [97]
přehlásky [97]
přehlasované tvary [98]
předložka unter [101]
předony [101]
přípona fach [121]
přípona malig [121]
přípona mal [121]
předpona emp [128]
předpona ent [128][250][346]
přízvučné předpony [128]
předpona durch [130][348]
předpona über [130]
předpona wieder [130]
předpona voll [133]
přítomný infinitiv [134]
příčestí přítomné [135]
přechodník [135][136]
příčestí minulé [137][165]
předminulý čas [139][157]
přechodná slovesa [149]
přítomný děj [156]
předložka durch [163]
přítomný čas [174][302]
příslovce wo [205]
příslovce hier [205]
příslovce dort [205]
příslovce oben [205]
příslovce unten [205]
příslovce hinten [205]
příslovce links [205]
příslovce rechts [205]
příslovce her [206]
příslovce hin [206]
příslovce hinauf [206]
příslovce herunter [206]
příslovce herauf [206]
příslovce bald [207][210]
příslovce dann [207]
příslovce erst [207]
příslovce sehr [208]
příslovce wenig [208]
příslovce durch [208]
příslovce anders [208]
příslovce wozu [209]
příslovce darum [209]
příslovce mithin [209]
příslovce demnacht [209]
příslovce schnell [210]
příslovce stark [210]
příslovce gut [210]
příslovce gern [210]
předložka aufs [211][216]
předložka ste [211]
předložka sten [211]
předložka zum [211]
příslovce neben [213]
příslovce hinter [213]
příslovce zwischen [213]
předložka vorbei [215]
předložka ans [216]
předložka hinters [216]
předložka durchs [216]
předložka ums [216]
předložka aus [217]
předložka mit [217][219]
předložka nach [217][219]
předložka bei [218]
předložka binnen [218]
předložka dank [218]
předložka samt [219]
předložka seit [220]
předložka zu [220]
přibližná doba [222]
přibližný počet [222]
předložka vedle [225]
předložka angesichts [226]
předložka halber [226]
příčina kvůli [226]
předložka oberhalb [227]
předložka trotz [227][228]
předložka innerhalb [228]
předložka mittels [228]
předložka statt [228]
předpona pro [229]
předpona nach [250]
předložka na [252]
předložky se 2.pádem [259]
předložky se 3. pádem [259]
předložky se 4. pádem [259]
přivlastňovací zájmeno [266]
přímý slovosled [269]
přací věta [270]
předložkový výraz [275]
příslovečná určení [276]
příslovce womit [283]
příslovce wodurch [283]
příslovce worauf [283]
přítomnost [291]
přirovnávací děj [294]
předpokládaný děj [308]
příčestí přítomní [318]
příčestí trpné [318]
předpokládaná možnost [323]
připouští mluvčí [324]
přípustek [324]
přejímání slov [338]
předpona miß [345]
předpona haupt [345]
předpona grund [345]
předpona spitzen [345]
předpona höchst [345]
předpona hoch [345]
předpona zer [347]
příslovečný význam [347]
předpona ab [347]
předpona auf [347]
předpona aus [347]
předpona bei [348]
předpona ein [348]
předpona vor [348]
předložka anstatt [353]
přirovnání [358]
psaní slov [41]
psát dohromady [310]
R

rámcová konstrukce [329]
reprodukce řeči [287]
rozlišovací znaménko [35]
rozdělovací znaménko [35]
rozkazovací způsob [45]
rozvinutá věta [47]
rod [51]
rody v němčině [106][245]
rozdíl nach-zu [258]
rozdíl über-von [258]
rozdíl um-von [258]
rozhodující sloveso [264]
rozkazovací věta [289]
rozvinutý infinitiv [309]
rukopis [12]
rytmika [359]
Ř

řadové číslovky [53][120]
řadová číslovka [242]
S

Sasko [14]
samohlásky [19]
samohláska [22][74]
samostatný tvar [137]
schopnost [323]
sdílná slova [251]
sein a infinitiv [136]
silné koncovky [93]
silný přízvuk [108]
skloňování slova [45]
skupiny osob [69][120]
skupiny souhlásek [74]
skloňování slov [80]
skloňování zájmen [102]
skloňování koncovky [242]
skromné mínění [322]
skládání slov [339]
slovní zásoba [14][16][338]
slovník [16]
slabika [20]
slovní spojení [41][332]
sloveso kommt [43]
slovesa [50]
slova vlastní [51]
slova obecná [51]
slova látková [51]
slova hromadná [51]
sloveso [58]
složeniny [67]
složeniny meter [68]
složená slova [71]
slabé skloňování [73][89]
slabá slova [77]
slabé koncovky [94]
slovo etwas [95][247][254]
slovo nichts [95]
slovo viel [95]
slovo weit [100]
slovo deiner [103]
slovo einander [104]
slovo dessen [109]
slovo deren [109]
sloho Uhr [115]
slovo bis [115]
slovo oder [115]
slovo halb [117][124]
slovo dreiviertel [117]
slovo elf [118]
slovo erste [119][262]
slovo dritte [119]
slovo Stunden [122]
slovo Monat [122]
slovo leckterý [123]
slovo ganz [124]
sloveso dürfen [125][142]
sloveso können [125][142]
sloveso mögen [125][142][174][289]
sloveso müssen [125][142]
sloveso sollen [125][144][289]
sloveso wollen [125][144][172][306]
sloveso gehen [127][184]
sloveso sein [127]
sloveso haben [127]
sloveso werden [127][184][272]
sloveso s předponou [127]
slovesné části [129]
sloveso konat se [129]
slovo zogen [131]
slovo gehalten [131]
slovo Haus [132]
slovo oblag [133]
slovesné tvary [134][318]
slovo zu [134][296][312]
slovo schon [134][204]
slovo tragen [135]
slovo haben [135][150]
slovo werden [135]
slovesný kmen [136]
slovesa se dvěma předponami [137]
slovo ich [138]
slovo wir [138][151]
slovo suche [139]
slovo komme [139]
sloveso fahren [141][182]
sloveso lassen [141][146][148][327]
sloveso laufen [141]
sloveso stoßen [141]
sloveso suchen [143][177]
sloveso arbeit [143]
sloveso wissen [144][322]
sloveso brennen [145]
sloveso kennen [145]
sloveso nennen [145]
sloveso rennen [145]
sloveso sprechen [145]
Sloveso treten [146]
sloveso laden [146]
sloveso lesen [146]
sloveso rauchen [147][322]
sloveso kommen [147]
sloveso sagen [147][310][314]
sloveso hören [148]
sloveso sehen [148]
slovo sind [149]
sloveso hat [150][176]
sloveso getreten [150]
sloveso trocknen [150]
sloveso ziehen [150]
slovo bin [151]
slovo ist [151]
slovo brzy [151]
slovo fragen [153]
slovo schreiben [153]
slovo hatten [153]
sloveso wird [154]
slovo tun [154]
slovo gelesen [155]
sloveso habe [155]
slovo kann [155]
slovo uns [156]
slovo kommt [156]
slovo Buch [157]
slovo immer [158][306]
slovo wo [158][284]
slovo wenn [160][276][302]
sled dějů [160]
slovo alle [160]
slovo Morgen [161]
sloveso leben [161][202]
slovo worden [162]
sloveso rufen [162]
slovo nicht [163][331]
slovo wird [164]
sloveso ist [164][286]
slovesný tvar [164][166][269]
slovo verkauft [165]
slovo gestern [165]
sloveso war [165]
slovní tvar komm [166]
slovní tvar trag [166]
sloveso nehmt [167]
slovo müsset [168]
slovo könnet [168]
slovo wäre [169][170]
slovo hätte [169]
sloveso suhcen [171]
slovo würde [171][173]
sloveso soolen [172]
slovo warte [172]
slovo Achtung [173]
slovo käme [174]
slovo Zeit [174][279]
slovo gewesen [175][186]
slovo daß [175][273][296][297]
sloveso suche [176]
sloveso habt [176]
sloveso wirst [176]
sloveso wären [176]
sloveso würde [177]
slovo gesucht [179]
slovo gebe [179]
sloveso bleiben [180]
sloveso zůstat [180]
slovo fließen [181]
sloveso fallen [181]
sloveso raten [181]
sloveso schaffen [182][196]
sloveso glimmen [182][194]
sloveso brechen [183]
slovo half [183]
sloveso geben [183]
sloveso treten [183]
sloveso stehen [184][201]
sloveso tun [184]
slovo gehabt [186]
slovo geworden [186]
slovo gekannt [187]
slovo gedacht [187]
slovo denke [187]
sloveso backen [188]
sloveso befehlen [188]
sloveso beginnen [188]
sloveso bergen [188]
slovesa backen [194]
sloveso hauen [194]
sloveso klimmen [194]
sloveso weben [195]
sloveso bewegen [196]
sloveso gären [196]
sloveso pflegen [196]
sloveso sinnen [197]
sloveso scheren [197]
sloveso schleifen [197]
sloveso weicher [198]
sloveso wiegen [198]
sloveso bleichen [198]
sloveso löschen [198]
sloveso erschrecken [198]
sloveso schwellen [199]
sloveso laden [199]
slovo Bild [199][264]
sloveso liegen [201]
sloveso schwimmen [201]
sloveso sitzen [201]
sloveso springen [201]
sloveso trinken [201]
sloveso finden [202]
sloveso arbeiten [202]
slovo noch [204][274][329][334]
slovo oft [204]
slovo über [215]
slovo klein [215]
slovo ins [223]
slovo hinter [224]
slovo in [224]
slovo uprostřed [227]
slovo kraft [227]
slovo während [228]
slovo zugunsten [228]
slovo Hand [230]
slovo Grund [230]
slovo Hilfe [230]
slovo Lauf [230]
slovo donnert [238]
slovo schneit [238]
slovo friert [238]
slovo einmal [241]
slovo dieser [242]
slovo Kind [245][320]
slovo als [246][274][290][331]
slovo jemanden zum [247]
sloveso hledat [247]
sloveso vidět [247]
slovo Wort [248]
slovo helfen [249]
slovo Platz [249]
slovo Welt [250]
slovo Lobes [252]
sloveso rühmen [252]
sloveso berufen [253]
sloveso verstehen [253]
sloveso spotten [254]
sloveso bangen [254]
slovo andere [254]
slovo guten [255]
slovo nur [255]
slovo heute [260][329]
slovo Woche [260]
slovo Jahr [261]
sloveso willen [261]
sloveso starken [261]
slovo Größe [262]
slovo Urlaub [263]
slovo Wand [264]
slovo Stadt [264]
slovo Hunderte [264]
slovo sofort [265]
slovo bester [266]
slovo Herr [266]
slovo allen [266]
sloveso zeigen [267]
slovosled [268][275][286]
slovo východisko [268]
složky věty [268]
slovo wieder [269]
slovo warum [270]
slovesný typ [271]
slovo wie [273][274]
slovo hat [273]
sloveso lösen [274]
slovo gut [274]
sloveso gefallen [275]
slovo Weg [276]
slovo ihnen [276]
slovo davon [277]
slovo folgende [278]
slovo Frage [278]
slovo zwei [279]
slovo Strauß [279]
slovo bei [279]
slovo denn [280]
slovo zuerst [281]
slovo welcher [282]
slovo welche [283]
slovo wer [284]
slovo da [284]
slovo krank [287][332]
sloveso machen [288]
sloveso kaufen [289]
slovo jedesmal [290]
slovo solange [291]
slovo sooft [291]
slovo až [292]
slovo když [292]
slovo sobald [292]
slovo sowie [292]
sloveso bringen [293]
slovo jakmile [293]
slovo tön [294]
slovo desto [295]
slovo verfaßt [296]
slovo so [296][303][308]
slovo jenomže [297]
slovo je [297]
slovo nachdem [297]
slovo indem [298]
slovo will [299]
slovo zumal [300]
slovo mehr [300]
slovo falls [302]
sloveso könnten [303]
sloveso möchten [303]
slovo gesetzt [304]
slovo änderen [304]
slovo selbst [305]
sloveso vynechat [305]
slovo Mag [307]
slovo auch [308]
slovo Auto [309]
sloveso brauchen [309]
sloveso schicken [309]
slovo nötig [310]
slovo daran [310][334]
slovo man [312][316]
sloveso ablechnen [313]
sloveso scheiben [314]
slovo hast [314]
slovo sich [315]
slovo dazu [315]
slovo damit [316]
slovo soll [316]
slovo um [316]
slovo ohne [317]
slovo statt [318]
slovesa způsobová [321]
slovo ať [324]
slovo nechť [324]
slovo asi [324]
sloveso nutnost [324]
slovo povinnost [325]
slovo doch [325]
slovo prý [326]
slovo nejistota [326]
slovo nic [330]
slovo kein [330]
sloveso buď [333]
sloveso werder [334]
slovotvorné postupy [339]
slova bez přípon [339]
slovní cvičení [340]
slovo zřídkakdy [345]
slovesné předpony [346]
složená slovesa [351]
slovo der Krimi [356]
slovo Bahn [356]
slovo Boot [356]
slovo Straße [356]
slovní celky [357]
slovo Abend [358]
sloveso setzen [358]
sloveso reden [359]
slovo Kopf [360]
slovotvorný [361]
smíšený typ [73]
smíšené skloňování [81][90]
směr pohybu [222]
směr dozadu [224]
směr dolů [225]
směr doprostřed [225]
směr nahoru [225]
směr stranou [225]
souhláska [22]
souhláskové zakončení [73]
souvětí podřadné [236]
spisovný jazyk [14]
spisovná němčina [29]
spisovná varianta [29]
spojovací čárka [44]
spojky [50]
spojení s přívlastkem [70]
spojení se členem [85]
spojení weniger [100]
spojení er ist [152]
spojení er hat [152]
spojení ich werde [154]
spojka nikoliv geworden [162]
spojení ich sei [168]
spojení ihr habet [168]
spojení směl jsem [169]
spojení mohl jsem [169]
spojení rád jsem chtěl [169]
spojení musel jsem [169]
spojení měl jsem [169]
spojení ich könnte [170]
spojení werde gekommen sein [171]
spojení ihr würdet [179]
spojení gibt [179]
spojení wobei [212]
spojení womit [212]
spojeni wovon [212]
spojení wogegen [212]
spojení da [213]
spojení dar [213]
spojení das wird [214]
spojení bis [221]
spojení durch [221]
spojení entlang [221]
spojení wieder [221]
spojení zuliebe [221]
spojení nehledě na [227]
spojení přes [227]
spojení bez nich [229]
spojka ferner [231]
spojka dann [231]
spojka sowohl [231]
spojka sondern [231]
spojení nicht nur [231]
spojení sondern auch [231]
spojka trotzdem [232]
spojka seitdem [232]
spojení od té doby [232]
spojení es gibt [238]
spojení jako [246]
spojení für [246]
spojení zu [246]
spojení sich setzen [249]
spojení za čím [250]
spojení ich denke [251]
spojení koho [252]
spojení proti [254]
spojení o něčem [254]
spojení mít k dispozici [254]
spojení bis spät in [260]
spojení o půlnoci [260]
spojení v důsledku [261]
spojení něco proti [261]
spojení bei einem [263]
spojení an der [264]
spojení an dich [264]
spojka daß [270][301]
spojení noch so [270]
spojení zu uns [271]
spojení nicht auf [272]
spojení so gut [274]
spojení er war [275]
spojení sich nichts [277]
spojení man sich [277]
spojení auf meine [279]
spojka und [281]
spojkové věty [281]
spojení was für ein [282]
spojení daß [284]
spojení že [284]
spojení hilft [285]
spojka aby [285][301][313]
spojení hatte [286]
spojení dokud [291][293]
spojení až když [291]
spojení tak dlouho [293]
spojení dříve než [293]
spojení um so [295]
spojení als daß [296]
spojení außer daß [297]
spojení ohne daß [298]
spojka weil [299]
spojka da [299]
spojení darum [299]
spojení statt zu [299]
spojka denn [300]
spojení protože [300]
spojení doch noch [304]
spojka obwohl [304]
spojka obgleich [304]
spojka obzwar [304]
spojení doch gern [305]
spojení ich sollte [305]
spojka wenn [307]
spojení s infinitivem [314]
spojka že [314]
spojeni als daß [317]
spojení Ich war [317]
spojení er kam [319]
spojení k této otázce [326]
spojení sehr schön [326]
spojení sám sobě [326]
spojení návod k použití [327]
spojení se wollte [327]
spojení že se něco stane [328]
spojeni habe nicht [329]
spojeni daß nicht [329]
spojení nýbrž [329]
spojení za nimi [333]
spojka ani [334]
spojení nicht ein [334]
spojení gar nicht [334]
spojení nie mehr [335]
spřežky [349]
spojení en [350]
spojení ich habe [352]
spojka nachdem [353]
spojka soweit [353]
spojení ve prospěch [353]
spojení volná [357]
spojení těsná [357]
spojení s větrnými mlýny [360]
spojení so lange [361]
spojení geth [361]
srovnávací význam [351]
studium němčiny [15]
starší literatura [34]
stylistická příčina [56]
stupňování slova [97]
stylistika [157]
stupňování příslovcí [209]
stavba věty větné členy [237]
stejnost potmětů [318]
stylistický prostředek [319]
stupeň jistoty [325]
střední rod [354]
stupňování příslovce [355]
Substantivizace [10]
subjektivně sděleno [278]
subjektivní dohad [324]
symfonický orfestr [44]
syntaktické spojení [56]
sykavka [74][85][141]
syntaktický význam [319]
Š

školní známka [118]
školská fonetika [362]
T

tázací věta [270]
tázací zájmena [282]
tázací příslovce [283]
tázací slovo [306]
titulky [59]
trojí rod [64]
trojí typ [72]
trpný význam [137][316]
trpný rod [170][318]
trpná možnost [311]
trpná nutnost [311]
transkripce [362]
tření výdechu [32]
třetí stupeň přídavných jmen [53]
třetí stupeň [97]
třetí pád [251][255]
tvoření slov [16]
tvoření množného čísla [76]
tvary koncovek [90]
tvar am [99]
tvar sten [99]
tvar werde [162][185]
tvar wurde [162][193]
tvar spricht [163]
tvar bezahlt [164]
tvar such [167][177]
tvar würde [170]
tvar werde kommen [171]
tvar komm [172]
tvar werdest [176]
tvar würdest [177]
tvar sucht [177]
tvar wurdet [178]
tvar worden [178]
tvar gesucht [178]
tvar seit [178]
tvar leihen [180]
tvar steigen [180]
tvar floß [181]
tvar geflossen [181]
tvar fuhr [182][189][203]
tvar schuf [182]
tvar glomm [182]
tvar brach [183][189]
tvar kam [183][190]
tvar wird [185][202][332]
tvar sei [185]
tvar konnte [186][301]
tvar mochte [186]
tvar wisse [186]
tvar brannte [187]
tvar kannte [187][283]
tvar dachte [187][189]
tvar briet [189]
tvar fand [189]
tvar ging [189]
tvar gab [189]
tvar hatte [190]
tvar lud [190]
tvar molk [190]
tvar las [190]
tvar lag [190]
tvar log [190]
tvar riet [191]
tvar rieb [191]
tvar ritt [191]
tvar rannte [191]
tvar roch [191]
tvar rann [191]
tvar schrieb [191]
tvar sah [192]
tvar war [192]
tvar sang [192]
tvar sann [192]
tvar spie [192]
tvar trug [192]
tvar trank [192][201]
tvar tat [192]
tvar wog [193][193]
tvar wies [193]
tvar wandte [193]
tvar zog [193]
tvar backte [194]
tvar scholl [195]
tvar sott [195]
tvar stak [195]
tvar troff [195]
tvar Worte [195]
tvar hangen [199]
tvar er ladet [200]
tvar dingen [200]
tvar dingte [200]
tvar begann [203]
tvar hörte [203]
tvar pflegt [203]
tvar pfiff [204]
tvar an die [223]
tvar auf den [223]
tvar kommt [269]
tvar glaube [270]
tvar gelesen [272]
tvar macht [273]
tvar muß [275]
tvar gefragt [276]
tvar sprach [281]
tvar welcher [283]
tvar helfe [285]
tvar komme [285]
tvar solle [285]
tvar sollst [285]
tvar sagt [287][326]
tvar ankommt [289]
tvar seitdem [292]
tvar braucht [294][310]
tvar wüßte [295]
tvar wäre [296]
tvar bestimmt [297]
tvar gehe [301]
tvar greife [301]
tvar hilfst [303]
tvar kann [305][307]
tvar gelernt [309]
tvar müde [317]
tvar habend [320]
tvar dürfen [322]
tvar müssen [322]
tvar können [322]
tvar mögen [322]
tvar sollen [322]
tvar wollen [322]
tvar müßte [325][325]
tvar mag [325]
tvrzení druhé osoby [327]
tvar laß [328]
tvar laßt [328]
tvar ist [330]
tvar keine [331]
tvar keinen [334]
typ name [81]
U

učinit [311]
ukazovací zájmena [102]
ukončený děj [159]
uměle vytvořené slovo [360]
určitý člen [52]
určité množství [60]
určující slovo [99][349]
určení množství [244]
určení času [258]
určení místa [258]
určení způsobu [258]
určení příčiny [258]
určení měsíce [267]
určitý tvar [271]
určení směru [332]
určovací složeniny [349]
ustálení jazyka [18]
ustálená vazba [58]
ustálená slovesa [252]
usilovat o něco [254]
ustálená slovní spojení [357]
uvozovací výraz [273]
uvozovací věta [286]
užívání času [140]
užití genau [274]
užití darf [285]
užití möge [285]
užití zu [286]
užití wenn [290]
užití warum [299]
užití proto že [300]
užití damit [301]
užití jestliže [302]
užití dann [303]
užití snad [303]
užití noch so [307]
užití bitte [309]
užití křížem krážem [359]
Ú

úsloví [239]
V

vazba sein [164]
vazba es ist [239]
vazba slovesa [240]
vazba sich [255]
vazba pochybovat o [255]
vazba někomu [255]
vazba wurde [267]
vazba nikam [268]
vazba infinitivu [310]
vazebné složeniny [349]
vedlejší přízvuk [22][349]
velké písmeno [40]
vedlejší věta [271][319][332]
větný rámec [12]
větší přehlednost [56]
větná souvislost [59]
vědní obory [64]
větné členy [236]
větné vazby [236]
věřit v úspěch [253]
věta zjišťovací [271]
větná stylistika [275]
větné členy [310]
větná konstrukce [316]
věta přípustková [320]
větný zápor [332][333]
vlastní jméno [45]
vlastnost jevu [100]
volná spojení [58]
volný přívlastek [95]
volný dativ [251]
všeobecné slovo [306]
vyšpulení rtů [27]
vypravování [159]
vyjádření prostředku [163]
vyjadřování modality [236]
vyšší číslovka [244]
vyjadřování představ [275]
vylučovací věta [280]
vypovídací věta [313]
vyjádření domněnky [325]
výslovnost [17][18][141]
výslovnost fangen [38]
výslovnost schon [38]
výslovnost deutsch [38]
výtvarné dílo [62]
výjimka členu [92]
významový celek [99]
výčet pořadí [121]
významová slovesa [126]
význam činný [137]
výhrůžka [161]
výraz bis [232]
výraz seit [232]
výraz während [232]
významová jednotka [241]
výjimky [277]
výstraha [328]
výrazy sloves [333]
výsledek děje [340]
vzory skloňování [75]
vztažná věta [109][265]
vztažná zájmena [111]
vztah k přítomnosti [158]
vztah mezi slovy [216]
vztažné věty [281]
vztah rovnosti [294]
vzdalování [346]
W

womit [21]
Z

zaokrouhlené samohlásky [27]
zachování výjimky [84]
zastaralá zájmena [113]
začátek věty [239]
začátek děje [346]
zájmena [50][90]
záhlaví [59]
základní slovo [67]
zájmeno [85]
zájmeno kein [91]
zájmeno mein [91][105]
zájmeno dein [91][107]
zájmeno sein [91]
zájmeno Ihr [91][146]
zájmeno ich [102][153]
zájmeno du [102]
zájmeno wir [102][178][243][280]
zájmena er sie es [102]
zájmeno unser [105]
zájmeno jeho a jejich [106]
zájmeno ten ta to [107]
zájmeno takový [107]
zájmeno derselbe [108][352]
zájmeno solcher [109]
zájmeno wessen [110]
zájmeno který [110]
zájmeno welche [111]
zájmeno jedewer [112]
zájmeno etwas [112]
zájmeno man [112]
zájmeno irgendwas [113]
zájmeno welcher [113]
záporka kein [113]
zápor v němčině [236]
zájmeno es [238][240][315]
zájmeno ihr [243]
zájmeno der [265]
zájmeno das [265]
zájmeno die [265]
závislý infinitiv [273]
zástupný člen [282]
zájmeno když [290]
zájmeno ihn [309]
zájmeno Ich [313]
závazné věty [315]
zájmenné příslovce [315]
zájmeno er [318]
záporná věta [323][331]
zájmeno meiner [325]
zájmeno vám [325]
zájmeno cokoli [327]
záporka nein [328]
záporná zájmena [330]
zájmeno nikdy [330]
zápor kein [331]
zápor nicht [332]
zájmeno jederman [352]
zdůraznění záporu [100]
zdůraznění podmětu [243]
zdroj chyb [248]
zdvojení [359]
zdůraznění podobnosti [359]
zeslabená výslovnost [33]
zesilovací příslovce [101]
zesílení významu [358]
zkratková slova [80]
zkratky [355]
zlomky [122]
změna kmene [84][168]
změna tvaru [146][154]
změna stavu [346]
znělá souhláska [25]
znělost souhlásky [30]
znělé souhlásky [31]
značení míry [263]
znělost [362]
znaky au [363]
znaky ai [363]
znaky ao [363]
způsob psaní [42]
zpodstatnělé názvy [67]
způsobová slovesa [142][308]
způsobové sloveso [154]
zpodstatnělá slova [353]
ztráta přehlásky [144]
zvláštní pravidla [43]
zvolání [57]
zvířecí mláďata [65]
zvratné slovo [104]
zvratný tvar [162]
zvratná konstrukce [165]
zvratné sloveso [241]
zvláštní důležitosti [262]
zvláštnosti [298]
zvuková stránka [359]
Ž

ženské bytosti [65]
ženská jména [87]
živý tvar [160]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro