www.amapro.cz [Německý jazyk pro zálkadní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Německý jazyk pro zálkadní školy

Další starší učebnice pro zájemce o německý jazyk. Její obsah je poněkud náročnější. Kniha je určená pro studenty jazykových škol. Obsahuje také mnoho cvičení. Bohužel nemá na konci správné výsledky.


Německý jazyk - Kniha
Němčina pro jazykové školy

Was ist das? LEKCE 1
Označení délky samohlásek
Podstatná jména
Člen u podstatných jmen
Přídavné jméno v přísudku
Časování slovesa sein, být
Skladba věty
Cvičení německé výslovnosti
Tvary slovesa sein

Wir besuchen einen Kurs, LEKCE 2
Nepřízvučná předpona be
Výslovnost na konci slov
Pravidelné časování sloves
Vynechávání členu
Spojky und a aber
Cvičení jednoduchých vět
Odpovězte na otázky
Cvičení a překlad

Café, Lekce 3
Slovní zásoba
Časování slovesa haben
Zápor nein a nicht
Dvojí zápor v češtině
Čas přítomný místo budoucího
Dokonavé a nedokonavé sloveso
Kladné a záporné otázky

Zu hause, LEKCE 4
Nepřízvučná předpona ge
Silné skloňování podstatných jmen
Skloňování tázacích zájmen
Německá příjmení
Tvorba jednoduchých slov
Cvičení na překlad

Die Großmutter kommt, LEKCE 5
Slovní zásoba
Skloňování osobních zájmen
Předložky s 3. pádem, sloveso müssen
Postavení infinitivu ve větě
Člen určitý
Doplňování koncovek
Obměňování vět

Eine Begegnung, LEKCE 6
Slovíčka
Předepsaná výslovnost
Způsobové sloveso können
Časování sloves s koncovkou eln a ern
Rozkazovací způsob
Předložka in
Blahopřání
Opakovací cvičení
Přímý a nepřímý pořádek slov
Slova wann a wo

Ein Besuch, LEKCE 7
Rozhovory
Slabé skloňování podstatných jmen
Předložky se 4. pádem
Zvratná slovesa, wollen
Výslovnost rakouských jmen
Sloveso wollen
Cvičení překladů vět
Sloveso weinen, plakat

Bei Familie, LEKCE 8
Slovní zásoba
Přivlastňovací zájmena
Náhrada přivlastňovacího zájmena
Základní číslovky
Označení v hovorové řeči
Počítání číslovek
Odpovědi na otázky
Cvičební diktát

Wohnung, LEKCE 9
Slovní zásoba k rozhovoru
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložka auf
Předložka an
Předložka vor a hinter
Předložka über a unter
Předložka neben a zwischen
Pomnožná jména, sloveso sollen
Sloveso s infinitivem
Sloučení předložky se členem
Přivlastňovací zájmeno, svůj
Telegramm

Gehen ins Kino, LEKCE 10
Smíšené skloňování ženského rodu
Odvozování podstatných jmen
Složená podstatná jména
Přísudkové sloveso, zájmeno dieser
Určování času a hodin
Časování rozkazovacího způsobu
Věta v množném čísle
Cvičení a překlady

Einkäufe, LEKCE 11
Cizí slova
Silné skloňování v množném čísle
Koncovka er, množné číslo
Silná podstatná jména
Druhý pád jednotného čísla
Členy, zájmena a koncovky
Překlady českých vět

Eine Verabredung, LEKCE 12
Slovní zásoba
Slovesa s neodlučitelnou předponou
Zvratná slovesa se zájmenem
Zájmeno was für ein
Časování rozkazovacího způsobu
Jednoduché věty s přivlastňovacím zájmenem
Odpovědi na otázky
Opakovací diktát
Rozklad složených slov
Příslušný tvar slovesa
Procvičování překladu
Wir sind jung

Eine Fafrt, LEKCE 13
Slovní zásoba
Silná slovesa s kmenovým -a- (au)
Silná slovesa schlafen, tragen, waschen
Určování času
Wie spät ist es?
Časování ve všech osobách
Počítání a matematika
Odpovědi na otázky
In der Schule
Was ist das?

In Berlin LEKCE 14
Německá slovíčka
Silná slovesa s kmenovým -e-
Tázací zájmanná příslovce
Ukazovací zájmenné příslovce
Jména míst a zemí
Tvorba podstatných jmen obyvatel
Pořádek slov ve větě, cvičení
Příslušný tvar přídavných jmen
Překlad německých vět
Zvyšovat si kvalifikaci

Erntehilfe LEKCE 15
Německá slovní zásoba
Skloňování přídavných jmen po členu určitém
Přehled koncovek
Způsobová slovesa mögen, dürfen, können, sollen
Časování v rozkazovacím způsobu
Cvičení množného čísla
Cvičení v překládání

Speisen und Getränke, LEKCE 16
Slovíčka v jídelníčku
Skloňování podstatných jmen po členu naurčitém
Skloňování přídavných jmen bez členu
Označení míry a váhy po číslovkách
Vazba se gibt
Věty s vazbou se gibt
Procvičování vět
Německý text

Meim Tagesprogramm, LEKCE 17
Německá slova
Skloňování zájmen jener, mancher, welcher
Množné číslo zájmen
Koncovka přídavného jména
Cvičení z německého jazyka
Převod vět do jednotného čísla
Cvičení v němčině
Konverzační rozhovor

Wir fahren auf Urlaub, LEKCE 18
Slovní zásoba k procvičování
Zpodstatnělá jména přídavná
Řadové číslovky
Násobné číslovky
Počítání měsíců a roků
Slova opačného významu
Věty pro překlady
Německá hádanka
Jména evropských zemí
Opakovací cvičení
Věty tázací
Krátké věty v rozhovoru
Procvičování překládání
Recitace básně
Tabulka znaků a písmen
Německá píseň I.
Německá píseň II.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro