www.amapro.cz [Operační zesilovače]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Operační zesilovače

OZ je univerzální stejnosměrný zesilovací analogový elektronický obvod, jenž je základním prvkem analogových elektronických systémů. Operační zesilovač je často v praxi pro výpočty nahrazován ideálním operačním zesilovačem.


Základní pojmy pro operační zesilovače
Orientace vstupních a výstupního napětí
Ideální operační zesilovač
Lineární parametry OZ
Vstupní ofset a drift
Interferenční šum
Diferenční vstupní odpor
Graf vstupní impedance
Nelineární parametry
Doba ustálení a doba zotavení
Proudové zesílení
Teplotní drift zbytkového napětí
Korekční rovnice napětí
Elementární náboj
Diferenční vstupní odpor
Pracovní proudy
Unipolární vstupní stupeň
Proudová závislost na teplotním koeficientu
Vztupní zbytkové napětí
Teplotní drift zbytkového napětí
Sekudární vlivy citlivosti
Potlačení souhlasného napětí
Napěťová spektrální hustota
Kmitočtová korekce
Zjednodušené náhradní schéma
Tranzitní kmitočet
Poškození tranzistoru průrazem
Technolojgie výroby OZ
Druhy signálových vstupů
JFET, MOSFET
Unipolární a bipolární OZ
Impulsní zesilovač
Příkonový zesilovač
Inverující a výkonový OZ
Spínací modulátor
Varaktorový OZ
Měření parametrů, metody měření
Sálavé a tělesné teplo
Řízení dvěma spínači
Nízkofrekvenční šumový proud
Měření šumového proudu
Stejnosměrné zesílení, impedance
Vybuzení zesilovače
Zesílení při zatížení
Diferenční vstupní kapacita
Souhlasná vstupní kapacita
Přísně sledované parametry
Mezní rychlost přeběhu
Mezní výkonový kmitočet
Doba ustálení
Nelineární operační síť
Ideální operační rovnice
Sumátor, invertor
Diodový omezovač
Napěťově proudový převodník
Záporná a kladná vazba
Relaxační obdélnikový kmit
Zevrubná integrální analýza
Zesílení rozpojená smyčky
Ukázka vlivu impedance
Signálové zdroje, šumové pozadí
Obecný tvar rovnice zesílení
Výpočet zesílení, chybový faktor
Reciprocita
Kmitočtové korekce
Napěťový innvertor, integrátor
Zastavení poklesu zesílení
Pomalý a rychlý integrátor
Statické a dynamické změny
Vektorová a fázová chyba
Filtr druhého řádu
Statická chyba zesílení
Kompenzace statických chyb
Chyba způsobená přenosem
Kompenzace dynamických chyb
Rychlý zpětnovazební zesilovač
Měření vektorové chyby
Multiplikativní chyba
Eponenciální skoková odezva
Kmitočtové dvojče
Kvalitativní vysvětlení dlouhého doběhu
Integrační kmitočtové dvojče
Skoková odezva
Kapacita cčítacího uzlu
Rychlostní chyba
Měření doby ustálení
Chování osciloskopu
Derivační dvojče
Vstupní a výstupní impedance
Faktor převráceného zesílení
Zpětnovazební poměr beta
Výpočet výstupní impedance
Ofset a rušení sítě
Soustava rovnic a vztahů
Odstup signál šum
Odporové vyvážení
OZ bez kompenzace
Odporově vyvážený převodník
Proudový zesilovač
Analogová paměť
Rozdílový zesilovač
Měřící zesilovač
Logaritmický zesilovač
Termoelektrická napětí
Pasivní ochrana převodníku
Nulování napěťové složky
Nulování proudové složky
Filtrace šumu, šířka pásma
Násobná dolní propusť
Filtrace barevného šumu
Šum napěťového sledovače
Logaritmická stupnice
Šumový diagram převodníku
Vliv kapacity
Kapacita sčítacího uzlu
Rezonanční frekvence
Interferenční šum
Fotoelektrické proudy
Matematický model
Relativní stabilita
Amplitudová a fázová charakteristika
Měření rezonančního kmitočtu
Tlumená sinusovka
Konstantní fáze
Deformace standardního poklesu
Fázová bezpečnost
Výstupní kapacitní zátěž
Korekce derivátoru, kmitočtová korekce
Izolace kapacitní zátěže
Logaritmické znázornění grafu
Korekce vstupní kapacity
Optimalizace dynamického chování
Blokování napájecích přívodů
Tlumená oscilace
Laboratorní podmínky
Závada referenčního zdroje
Kombinace zapojení s IO
Varianty zapojení OZ
Základní zapojení
Elektronická schémata OZ
Konstukce zapojení
Obvodové varianty
Bloková schémata
Rejstřík odborných pojmů


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro