Hlavní okno
    

Česká gramatika

A

Aktuální (kontextové) členě...
Aktuální větné členění
Antiliterární styl
Archaismy

B

Bajka
Ballad opera
Baroko
Bez přátelství nestojí živo...
Bígl: Větné členy (test)

C

Chytáky u psaní předpon s, z 2
Chytáky u psaní předpon s, z
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky u vyjmenovaných slo...
Chytáky v češtině: standard...
Chytáky v češtině: kuře s h...Č

Čárky ve větě jednoduché 1
Čeština a její útvary
Čeština - vzájemný vztah slov
Česká moderna
Čeština- národní jazyk Čechů
Činný a trpný rod
Členicí znaménka
Členění věty (jádro a výcho...

D

Délka samohlásek v domácích...
Diskuse
Divadelní kostým
Divadlo
Drama
Druhy vedlejších vět

E

Epigram
Epos
Er-formaF

Figury
Funkční styly a slohotvorní...
Funkční styly spisovného ja...
Funkční styly

G

Genologie
Gramatika češtiny
Grafická a zvuková stránka ...

H

Haiku
Henryk Sienkiewicz
Historismy
Homofony a homonyma
Hold X holt
Husitská literatura
Hypersyntax (skladba textu)
Hyperonyma
HyponymaI

Ich-forma
Ilustrovaný přehled pádů
Indoevropské jazyky
Interpunkce ve větě jednoduché
Interpunkční znaménka - úvod
Interpunkce - čárky v souvětí
Interpunkce - čárky v souvětí

J

Jazyk a jeho útvary
Jazyk a racionální studium ...
Jazyk spisovný a útvary nes...
Jazyková kultura
Jazyková kultura, norma, ko...
Jazykověda a její disciplíny
Jazyk
Jazyková kultura, norma a k...
Jazykový plán
Jak správně napsat vánoční ...
Jak poznat, jestli se jedná...
Jak poznat předponu vy-/vý-
Jazyková interpretace
Jazyk a vývoj jazyka
Jazykověda a její disciplíny
Jiří Wolker

K

Karel Václav Rais II
Klasicismus
Kompoziční plán
Koncovky -ovi a -ovyL

Latinskoamerické divadlo
Ledoborce, slanečci a další
Lexikologie
Lingvistické disciplíny
Literatura a její funkce
Literatura indická
Literatura starověkého Před...
Lidské tělo v příslovích a ...
Loutkové divadlo
Lyrickoepické a lyrické žánry

M

Májovci
Měkké souhlásky ď, ť, ň se ...
Mikulášský fejeton
Mluvený projev
Mluvnické kategorie jmen
Mluvnické kategorie jmen.
Muzikál
My X mi

N

Najděte ve větě předmět 1
Najděte ve větě předmět 2
Najděte ve větě předmět 3
Najděte ve větě předmět 4
Najděte ve větě přívlastek 4
Najděte ve větě přívlastek 3
Najděte ve větě přívlastek 2
Najděte ve větě přívlastek 1
Názvosloví: Větné členy
Názvosloví: Pády
Názvosloví: Slovní druhy
Není veterán jako veterán a...
Nový rok X nový rokO

Obohacování slovní zásoby
Obrazná pojmenování v širší...
Obrazná pojmenování v užším...
Obohacování slovní zásoby
Odborný styl
Odchylky od pravidelné větn...
Odchylky od pravidelné větn...
Odborné názvy
Odborný styl
Opera
Opereta
Osobní jména
O kroužku nad ů

P

Pády
Periodizace české literatury
Podřadný souvětný vztah
Podstatná jména
Polovětné konstrukce
Poměry mezi větami hlavními
Prozodické systémy
Pravopisná směska
Pracovní list učitele do če...
Projev a proslov
Přípona -ura
Přímá, polopřímá a nevlastn...
Předpony s, z a vz
Předpony s, z a vz
Psaní čárky ve větě jednoduché
Psaní odborného textu
Psaní předpon s, z, a vz 3 ...
Psaní předpon s, z, a vz 2 ...
Psaní předpon s, z a vz (př...
Psaní -ě- či -je- po souhlá...
Psaní -mě-, -mně-
Psaní ú/ů
Psaní i/y ve slovech končíc...
Psaní předložek s, z
Psaní slov přejatých
Psaní velkých písmen
Psaní spřežek
Publicistický styl
Původ a vývoj českého jazyka
Původ a vývoj jazyka

R

Románský styl
Rod životný vs. neživotný
Rodinná pohoda při sledován...
Rukami, nohami X rukama, no...Ř

Řeč přímá a nepřímá

S

Samohlásky
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem -...
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem
Skloňování jmen středního r...
Skupiny souhlásek
Slohové rozvrstvení jazykov...
Slohové útvary a postupy
Slohové útvary jednotlivých...
Slovenština ve srovnání s č...
Slovníček pojmů
Slovníky
Slash
Slohové postupy a slohové ú...
Slovanské jazyky
Slovní druhy
Slovní zásoba českého jazyk...
Slovotvorba
Slova začínající na vi, ví 2
Slova začínající na vi, ví 1
Slova, ve kterých píšeme up...
Slova vs větné členy
Slovní zásoba
Slovní zásoba-sémantický vý...
Slovanské jazyky, vypravování
Souřadné spojení vět
Souvětí souřadné
Souhlásky párové
Souvětí
Spodoba znělosti
Spojovací čárka (spojovník)
Styl odborný a jeho útvary
Stylistika, slohotvorní čin...
Stavba souvětí
Synonyma, antonyma a homonyma

T

Tajemství krabičky - slohov...
Tematický plán
Teorie verše
Test: Shoda podmětu s přísu...
Test: Urči větné členy 1
Test: Poznáte větné členy? 1
Tip X typ
Tvoření slovU

Umělecký styl

Ú

Úplná učebnice Esperanta
Úvaha

V

Valenční syntax
Váží X vážou
Vedlejší věty
Velká písmena - názvy ulic
Velká písmena - vesmír a nebe
Velká písmena - Váš nebo váš?
Velká a malá písmena
Velká a malá písmena
Větné členy
Věty podle postoje mluvčího...
Věty podle postoje mluvčího
Větné členy
Větné členy
Věty podle členitosti a jej...
Větné členy, bibliografický...
Větný člen
Viz, nebo viz.?
Vypravěč
Vypravování
Vývoj slovní zásoby, obohac...
Vývojové tendence ve slovní...
Význam slova a jeho složky
Vývoj praslovanských jerů a...
Výtah - Tomáš Garrigue Masaryk
Vývoj pravopisu
Vztahy mezi větnými členy a...Z

Zařazení češtiny
Zdvojené souhlásky
Zdvojené souhlásky
Zima(slohová práce-líčení)
Zkratky a značky
Změny v pravopisu za posled...
Zpráva a oznámení
Zvuková stránka jazyka
Zvláštní větné vazby
Zvláštnosti a nepravidelnos...
Zvuková stránka jazyka
Zvířata v příslovích a rčeních
Zvuková stránka jazyka
Zvuková stránka jazyka
Zživotňující koncovky

Ž

Životopis

1

10 slov, ve kterých často c...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro