Hlavní okno
    

Digitální technika

A

Absolutní a přemísťující př...
Absolutní a relativní adres...
Absorpční modulátor, fotovo...
Absorpce rentgenových paprsků
Adresovací metody
Adresovací metody
Adresa ve fyzickém prostoru
Adresace pro přístup k datům
Adresové vodiče s binární v...
Adresování matice, řízení jasu
Aikenův kód
Aikenův kód
AKO
Aktivace otiskové hlavy pro...
Algoritmické metody
Algebraické úpravy funkcí
Amplituda složky, snímaná i...
AMI kód, posloupnost symbolů
AMI kód, přeladitelný rozsah
Analogové zpracování účastn...
Analýza odvozených funkcí
Aproximace lomenou křivkou
Aplikační doporučení
Asynchronní události
Asynchronní přenos dat
Asymptotická charakteristika
Asynchronní sdružení systém...
Asynchronní zpětná vazba
Asynchronní nastavení 74193
Automatické řízení procesů
Automobilová technika
Autoři publikace
Automatická žádost o opakování
Automatické hledání poruch

B

Bázová adresa
BCD kód zobrazovacího prvku
Bez znaménkové číslo
Bezpečný stav, havarijní si...
Běžné značky
Bipolární technologie, TTL
Bipolární technologie
BKO
Blok adresování kanálů, zař...
Boolova algebra, logika mat...
Budič systémové sběrnice
Budoucnost polovodičů
Budič sběrnice

C

CA3012, CA3018
Celočíselný typ integer
Cenová relace, materiál
Centrální a periferní sítě
Charakteristika přenosu mod...
Chladnička, lednička
Chyba způsobená dobou vzork...
Charakteristické vlastnosti...
Charakteristika vstupu, výs...
Chybná funkce
Citlivost spektrální charak...
Controller file, Mocnina, O...
Cyklus čekání
Cyklická kontrola množinyČ

Časování, overlow, hodinové...
Časové rozdělení instrukční...
Časové doby trvání
Časový rytmus řadiče
Čekání na potvrzení
Činitel jakosti, vodivost
Číslicová technika a řízení...
Číslicová signalizace, přen...
Číselné soustavy
Čtení a zápis do zásobníku

D

Datumovka
Datová a adresová sběrnice
Datová část zprávy
Datová a adresová sběrnice
Další číselný řád
Dálnopis, středoevropský čas
Detekce přítomnosti papíru ...
Definice jazyka, MPL Motorola
Dekódování stavu řadiče
Devítkový doplněk
Devítkový doplněk čísla
Dělení celých čísel
Dělení binárních čísel
Disketově orientovaný opera...
Diskrétní modulace ADM
Diskrétní informace, energe...
Diferenciální fázové klíčování
Diodový spínací bod
Diferenciální impulsově kód...
Diskově orientovaný operačn...
Display s kapalnými krystaly
Digitrony
Diagnostika poruch
Důkaz shody dvou výrazů
Dvoudrátový přenos se ztrátami
Dvojkový kód obou polarit
Dvojkově desítkový kód
Dvoufázová logika
Dvojková algebra
Dvojrozměrný implikant

E

Efektivnost přenosu dat, dé...
Ekonomicko administrativní ...
Ekvivalentní pravděpodobnost
Elektrická vodivost polovod...
Elektrické funkce TTL
Emulované systémové prostředky
Energetické podmínky, kódov...
Energetické hladiny
Exponenciálně klesající impuls
Expoziční hodinyF

Fázový automat, klíčování QPSK
Fázové zpoždění, korekce fáze
Fázové vyrovnání, časový ro...
Feritové jádro, magnetické ...
Formát instrukčního slova
Fourierův rozvoj, modulační...
Formát paketu pro přepojování
Fotoelektrická vodivost
Foton, světelná kvanta
Funkce přepínání informace

G

Gaussovo rozložení, kvantiz...
Generace telefonních ústředen
Globálně definované symboly
Grayův kód zrcadlový

H

Hadamardova matice, numeric...
Hazard vlivem nestejné délky
Hierarchie systému PCM, fif...
Hlavní smyčka, pohyblivý řá...
Hloubka adresovacího zásobníku
Horizontální a vertikální ř...
Horizontální řízení směru t...
Hodiny reálného času
Hrany impulsů
Hvězdicová číslicová síť
Hysterézní křivka, smyčkaI

Identifikace obsluhy
Internetové stránky určené ...
Indexové adresování
Inicializace pracovních režimů
Instrukční tabulka
Instrukční soubor, implicit...
INTELLEC 800
Inicializace systému RESET
Indexy návěstí STEP, EXEC
Interpolace řeči, anulování...
Integrovaná telefonní síť
Integrovaná meziústřednová síť
Indium, Mendělejevova tabul...
Infračervené záření
Integrální a diferenciální ...
Informace od výrobce
Izolant a kov
Izolovaná řídící elektroda

J

Jak to bylo s voláním zadarmo?
Jak pracuje fax?
Jazyk symbolických adres
Jazyk symbolických adres AS...
Jazyk BASIC
Jádro operačního systému
Jednosměrná I/O brána
Jednosměrná I/O HOLD brána
Jednoduchý operační systém
Jména a výrazy
Johnsonův kód

K

Kabel s papírovou izolací
Kamenné uhlí, rafinace, ger...
Karnaughova metoda
Karnaughovy mapy
Kmitočtová a fázová modulace
Kmitočtová modulace, středn...
Kmitočtová stabilita kanálu
Kmitočtový rozsah
KO obecně
Konstrukční část
Komunikační systémy
Korespondenční stykový režim
Konektory systémové sběrnice
Komprese, expanze, lineární...
Kompresní charakteristika, ...
Kompresor dynamiky, Winkler...
Koncepce nasazování PCM sys...
Koaxiální kabely, útlum pře...
Konstrukční řešení světlovo...
Konvoluční kódy, Viterbiho ...
Koncové zařízení PCM
Komparátor protější ústředny
Kontrola probíhajícího volání
Kontrola paritou
Kompilátor, interpretační j...
Kontrola, testování, zátěž
Korekční stupeň
Korekce nízkých kmitočtů
Kombinované oddělení
Konvertory kódu, parita
Kontrola paritou
Komparátor
Kód BCD, interakce s operát...
Kódová Hammingova vzdálenost
Kódování podmínek skoku
Krystal v elektrickém poli
Kritická hodnota, propustný...
Krystalem řízené oscilátory
Kvantování dynamického rozsahu
Kvalitativní a kvantitativn...L

Laboratorní pomůcky
Lineární interpolace
Lineární modulace Delta, ko...
Linkové ukončení, opakovač
Linkový trakt linkového opa...
Lineární kombinace informač...
Lineární a nelineární korek...
Literatura pro telekomunikace
LM171
Lokální symbolická jména

M

Magnetické vlastnosti
Magnetické vlastnosti
Maticové uspořádání zobrazo...
Majoritní funkce
Mapa neznámé funkce
MAA325, MBA125, MBA145
MA3005, MA3006
Maximální dovolená ztráta
MAA723
MAA325
MA3013, MA3014
MAA661
MAA723
MAA501,MAA502
MAA725, MBA245
Málokanálové systémy s ADM
MBA125, MBA245
MC1550
Mechanika validátoru
Mezinárodní abeceda č.5
Mezinárodní síť z hlediska ...
Metoda postupného dělení
Metody systémového návrhu
Měrný útlum, optimální poměr
Měděná fólie, obtisky
Měřič hloubky modulace
MH7474
MH7475
MKO
Mnohostranný kmitočtový dostup
Modul DIF
Modul pro zápis a čtení
Monolitické procsesory
Monokrystal, křemík, period...
Monokrystal germania
Modelování procesů
Montážní součin TTL
Monitor reálného času

N

Nastavení nulové polohy
Nastavení aktuálního stavu ...
Nastavení nulové polohy prv...
Nastavení hodnoty "4" na pr...
Napájení a organizace sběrnic
Napaření elektrody, vrstva ...
Nabíječ s automatickým vypí...
Návratová adresa
Násobení celých čísel
Násobení dvou čísel
Návaznost systémů ADM na sí...
Násobení dvou čísel
Negátor
Nepřímé adresování
Nepovinný operand
Nesprávná detekce, poloha d...
Nepříznivé pracovní podmínk...
Neúplně zadaná funkce
Nulový stavO

Objektově orientované jazyk...
Odměřování časové prodlevy
Odbavovací vzorky, volaný ú...
Odolnost proti rušení
Odstranění přechodového děje
Optobrána
Operační systémy pro práci ...
Operační systém pro řízení ...
Operativnost a koordinace s...
Opakování měřícího cyklu
Optická trasa s opakovači
Operační systém
Operátory Booleovy algebry
Operátor NAND, NOR
Operátor AND, NOR
Osmičkové a hexadecimální z...
Ošetření nestabilních stavů
Ovladač diskových jednotek
Ovládání sériového kanálu
Ověření výrazu
Ovládání světel automobilu

P

Paralelní rozhraní
Paralelní algoritmy
PA246, TAA740
PCM kanál
PCM s přímým kódováním
Periférní zařízení 8041
Periférní zařízení pro styk...
Pevné přiřazení časových poloh
Peltierův efekt
Písmena kódu ISO-7
Pleziochronní způsob, váhov...
PN krystal, využití polovodičů
PN přechod v praxi
Potvrzení převzetí dat
Podmíněný skok
Počáteční adresa bloku
Podmíněný příkaz
Porovnání insrukčních souborů
Postupné zpracování více úloh
Postup kódování vzorku
Posloupnost impulsů, kompre...
Polovodiče ve fyzice
Postup výroby germania
Pohyblivá desetinná čárka řádu
Podmíněný a nepodmíněný přenos
Použití asynchronních vstupů
Podmínky funkce řadiče
Požadavky na rychlost
Princip tisku tiskové hlavy
Proč digitální technologie?
Prohazovač kanálů
Problémově orientované apli...
Práce v reálném čase
Procedury a funkce
Procedury, datové struktury
Princip přenosového systému
Propojování a signalizace
Průběh vzorkování, hovorová...
Propojování z hlediska počt...
Provozní poměry číslicových...
Pravděpodobnost blokování
Provozní zatížení telefonní...
Práškový sirník, sirovodík
Pravděpodobnost poruchových...
Průnik dvou dvojkových veličin
Princip funkce řadiče
Protiporuchové napájení tla...
Přenos dat z jednotlivých I...
Příklad a popis validátoru
Přímí operand
Převod dvojkových čísel
Příkazy větvení, ukončení c...
Příkaz begin end, příkaz if...
Přiřazovací příkazy
Přímé, nepřímé a relativní ...
Přenos modulací Delta, DM
Přenosové systémy, kabely, ...
Přenos po kabelu
Přeslechy mezi kanály
Přiřazení hovorového vzorku
Přeskupování časových poloh
Přenosy na principu PCM
Příjem dekadické volby
Přepojování kanálů, kruhový...
Přepojování zpráv, komutace...
Přenos telefonních hovorů a...
Přehled symbolů pro telekom...
Přechod polovodiče, usměrňo...
Přenos dat po sběrnicích
Přirozený dvojkový kód
Převody číselných soustav
Převod dvojkové soustavy
Předmluva autorů
Převod kódu
Předmluva ke knize
Překódování kódu funkce
Předmluva k publikaci
Přepěťová ochrana
Přijímač se zpětnou vazbou
Převaděč kladných a záporný...
Pseudonáhodná posloupnost, ...

Q

Quienova Cluskeyova metodaR

Rafinace zónovou vrstvou
Relativní adresování
Regulace v uzavřené smyčce
Realizace integrovaných sys...
Rekombinace PN přechodu
Rekrystalizace, tažení mono...
Relativní adresování
Realizace zařízení
Reprodukční zařízení
Regulátor teploty
Rozměry, příkon a cena
Rovnovážný stav PN přechodu
Rozbor dějů v aplikaci
Rozdělení úloh systému
Rozvod napájení na desce
Rychlost spínacích prvků

Ř

Řadič diskových jednotek
Řadič kanálu přímého styku
Řadič kanálu DMA
Řazení časových poloh, přen...
Řadič, dělení kmitočtu
Řízení horizontálního kroku...
Řízení vertikálního směru t...
Řízení hodnoty výstupního k...
Řízení výstupního zvukového...
Řídící sběrnice
Řízení mozaikové tiskárny 8048
Řízení periférních zařízení
Řízení elektrických zařízen...

S

Sběrnicové rozhraní
Sběr a zpracování dat
Sdružení systému PCM I. řádu
Segmentová struktura adres
Selektro operátorů
Sestavení odchozího hovoru
Selenový článek, přechod PN
Selenový kombinovaný usměrň...
Setrvačnost nosičů, infrače...
Seznam kapitol I.
Seznam kapitol II.
Seznam pojmů A-N
Seznam pojmů M-T
Seznam pojmů U-Z
Sečtení čtyř čísel
Separátor synchronizační směsi
Sériové rozhraní
Sériový přenos bloků dat
Sériově paralelní model por...
Shannon-Kotelnikův teorém
Shefferova funkce, Pierceov...
Signalizace ve větších sítí
Signalizace v 16 kanále
Signalizace číslo 6
Signalizace v intleligentní...
Signalizace číslo 7, SS7
Simulace číslicového systému
Skok na nepřímou adresu
Služební příkazy
Slabika instrukčního kódu
Služební kanál, automatické...
Sluneční monočlánek
Směr hovorové cesty, koncen...
Souřadnicové buzení matice
Součet bez korekce
Spektrální citlivost přechodu
Spektrální charakteristika
Stránkové adresování
Stav přerušovaného vstupu INT
Stavové slovo, sběrnice
Stavebnice Intel 3000
Střadač, přenosový řetězec
Struktura řezu Am2900
Stav přetečení Carry
Struktura rámce pro HDB3
Struktura prostorového uspo...
Stárnutí selenu, měřící tec...
Statická logika PMOS a NMOS
Stabilní multivibrátor, sou...
Sudá a lichá parita
Superreakční přijímač
Světelná stopa
Synchronní a asynchronní př...
Synchronizace úloh
Syntaxe jazyka BASIC
Systémové ovládání souborů
Systém ovládání souborů
Systémy PCM prvního řádu
Systémy PCM vyšších řádů
Synchronní sdružení širokop...
Syntetizátor řeči, uvolnění...
Syntezátor kmitočtu, demodu...
Synchronní a asynchronní řa...
Symboly v publikaci
Systém kruhového vyhledání
Synchronní zpětná vazba
Synchronizátor
Synchronizační impulsy
Synchronní paralelní vstupŠ

Šířka vyzařovaného spektra
Šířka zakázaného pásma
Šířka toku dat
Šířkový impulsní modulátor

T

Tabulka kódu pro telegraf
Taktování jedním taktem
TAA151
TAA840
TAA
TAA900
TDMA, klidová poloha
TDMA, časové dělení
Televizní zobrazovací technika
Termoelektrický jev
Teplotní rozdíl, nevlastní ...
Termočlánek, pokojová teplota
Terminologie výpočetní tech...
Technologie MOS
Telegrafní kód
Teplotní koeficient
Těžkosti při oživování
Tisková hlava
Tlakové provedení Si a Se p...
Tok s různými fázemi
Trojnásobný průběh pily
Transformace kódu
Tvar vzorku o amplitudě
Typ vodivosti, fotoelektric...

U

Uchování mezivýsledků
Ukázka pohybu tiskové hlavy...
Ukazatel zásobníku, Stack p...
Ukazatelé na adresy
Unipolární technologie, CMOS
Univerzální číslicový stave...
Uplatnění metody syntézy
Určení rovnosti dvou veličin
Uspořádání přenosu PCMÚ

Úprava výrazu
Úspora počtu kanálů, interp...

V

Vědecký rozbor PN přechodu
Vícenásobný přenos hovorů
Víceslabičný instrukční kód
Vícenásobné fázové klíčování
Vícenásobné přenosové zařízení
Vlastnosti LED diod
Vlastnosti překlápění
Vliv dlouhého vedení
Vodivost polovodičů
Vodivost, ozařování krystal...
Vrstva vodivosti PN
Vstup výstup pro 8089
Vstupně výstupní systémy
Vytváření aktivačních záznamů
Využití číslicové techniky ...
Vyrovnávací přenosová rychl...
Vynucená synchronizace, sva...
Vypalovací režim, karbid kř...
Vyznačení nutných implikantů
Výpočet absolutní adresy
Výrobci systému PCM
Výpadek úzkopásmového stvolu
Výsledek minimalizace funkce
Výběr součástek řadiče

W

Wienový můstekZ

Zavaděč operačního systému
Zásobník
Základní pojmy výpočetní te...
Závislost doby vyřazení z p...
Zákony kvantové mechaniky
Základní elektroda PN přechodu
Závislost na teplotě
Základní odvody číslicových...
Zákony a pravidla logiky
Základní poznatky elektrote...
Zdvojovač kmitočtu
Zkušební telemetrické údaje
Zkracování impulsu, integra...
Značky vstupních expandérů
Zobrazení instrukčního slova
Zobrazovače se segmenty
Zotavování dat
Zobrazení dvojkové soustavy
Zónová rafinace, krystal
Zpracování bloku dat
Způsoby adresování, vyjímka...
Způsob přenosu dat, přepojo...
Zpracování dvojkových čísel
Způsoby adresování
Ztráta přenesené energie
Zvukový film, elektroakustikaOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro