Hlavní okno
    

Elektřina ve fyzice

A

anoda

B

Blesk
blesk
Bojiště (okres Havlíčkův Brod)
Bojiště

C

Chemické zdroje napětí
Co už víme o magnetech.Č

Časový průběh střídavého na...
Časový průběh střídavého na...

D

Disociace, iont, anoda, katoda
diamagnetismus
Doutnavý elektrický výboj
Doutnavý výboj

E

Efektivní hodnoty proudu
Elektřina, elektrický proud...
Elektrický proud
Elektrické napětí
Elektromotorická síla, svor...
Elektrický potenciál a napětí
Elektrická indukce
Elektrický obvod
Elektrický proud v kovech
Elektromagnet
Elektrická indukce
Elektrické napětí
Elektrický obvod
Elektromagnet
Elektrický proud v kapalinách
Elektrický proud v plynech
Elektrický proud ve vakuu
Elektrostatická indukce
Elektromotorické napětí
Elektrostatická indukce, pe...
Elektrický proud v kovech
Elektrická práce, elektrick...
Elektrický proud v polovodi...
Elektrický proud v elektrol...
Elektrický náboj,elektrické...
ELEKTRICKÝ OBVOD
Elektřina a magnetismus
Elektromagnetismus
Elektrické přístroje vysoké...
Elektrické přístroje vysoké...
Elektrický proud v látkách ...
Elektromotorické napětí
Elektrostatické pole
Elektromagnetické záření
Elektromagnetismus
elektromagnetF

Fázové napětí
feromagnetismus
filtr, elektrostatický
Fotografické blesky
fotorezistor
Fyzikální základy letu, pro...
Fyzika - Práce a Výkon

G

Gama záblesky
generátor, napětím řízený

H

Historie sociálního pojiště...
hladina, ekvipotenciální
Hofmannův přístroj, elektro...
Hry podporované ScummVMI

Intenzita magnetického pole
Intenzita, indukce magnetic...
Indukční čáry, elektromagnet
Intenzita pole, Indikační m...
indukce, elektrostatická
indukce, magnetická
Ionizační komora, nasycený ...
Izochronický děj, tepelná k...

J

Jednoduchý elektrický obvod
Jednoduchý elektrický obvod
Jednoduchý a rozvětvený obvod

K

Kapacita a kondenzátory
Kapacita deskového kondenzá...
Kapacita kondenzátorů
kapacita kondenzátoru
kapacita vodiče
katoda
Kinetická a potenciální ene...
Kinematika. RLC obvody.
Kinetická a potenciální ene...
Kinetická a potenciální ene...
Kinematika. RLC obvody.
Kotouč pily, průvodič
kondenzátor
kondenzátor, filtrační
kondenzátor, kapacita
kondenzátory, spojování
kotva relé
kyvadélko, elektrostatickéL

Ladislav Vodička
Lávové proudy
látka, diamagnetická
látka, feromagnetická
látka, paramagnetická

M

Magnetické siločáry
Magnetické napětí
Magnetické veličiny
Magnetický tok
Magnetismus
Magnetické pole, magnetická...
Magnetické pole Země
Magnetické vlastnosti látek
Magnetické pole
Magnetizace látky
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
Magneticky měkká ocel
Magnetické účinky elektrick...
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
Magnet
Magnety
Magnety
Magnetická jádra
Magnetické disky
Magnetické dráhy
Magnetismus
Magnetofony
magnet, permanentní
magnet, podkovovitý
magnet, tyčový
magnetka
Marketingová výkonnost
Marketing - Podpora prodeje
Měrná tepelná kapacita
Měrný elektrický odpor
Měrný elektrický odpor polo...
Měrná tepelná kapacita
Měř. proudu a napětí v obvo...
Měř. proudu a napětí v obvo...
Měření výkonů v Aronově zap...
Měření indukce střídavého m...
Měření povrchového napětí k...
Model vedení proudu
Mořské proudy

N

napětí, elektrické
násobič napětí
nástěnka, elektrostatická
Nesouhlasné póly magnetu
Nevlastní polovodiče, příměsi
Nestacionární magnetické po...O

Obrazovka s elektrostatický...
Obvod s odporem R
Objevení polovodiče
Obrazovka, elektronka, emis...
Obvod střídavého porudu - m...
Obvod stejnosměrného elektr...
Odpor prostředí v kapalině
Odpor vodiče
Odpor ocelového drátu
Odpor vodiče
Odpor materiálu vodiče
Odpor
odlučovač, elektrostatický
odpor, vstupní (op. zes.)
odpor, výstupní (op. zes.)
Oscilační elektrický obvod
Otáčivá cívka v magnetickém...

P

paramagnetismus
Pevná plocha vodní hladiny ...
Pevná plocha vodní hladiny ...
plocha, ekvipotenciální
Povrchové napětí
Pojistka, vařič
Potenciální energie, konání...
Povrchové napětí, kapka
Potenciální energie
Polovodiče
Poranění elektrickým proude...
Polovodiče
Polovodiče
Polovodiče
Pokovování
Polovodiče
Polovodičové součástky
Potenciální energie
Potenciálně nebezpečné plan...
pole, magnetické, stacionární
pole, magnetické, cívky
polovodič, příměsový
polovodič, vlastní
polovodič - vlastnosti
potenciál, elektrický
potenciometr
Póly magnetů
pól, jižní magnetický
pól, severní magnetický
Práce elektrického proudu
Proudění laminární a turbul...
Proudový motor, lednička
Práce, výkon proudu
Proud iontů
Proud v kapalinách
První pomoc při úrazu proudem
Proudění tepla, ochlazení
Proudový zesilovací činitel...
Proudění reálné kapaliny
Proudění kapalin
Proudové motory
Primární články Baterie
Proudění kapalin
Proudění kapalin
Proudové motory
Primární články Baterie
Proudění kapalin
Proudové motory
Primární články Baterie
Proudění kapalin
Proudění kapalin
Proudové šifry
proud, děrový
proud, difuzní
proud, elektronový
proud, nasycený
proud, polní
Působení magnetického pole

R

Rezistence, odpor reostatu
Relé, jistič
Rezistory, kondenzátory a c...
Rezistory, kondenzátory a c...
Rezistory
regulace, odporová
regulace výkonu
relé, elektromagnetické
rezistor
rezistor, předřadný
Rotační vektory, rezonance ...Ř

Řazení vodičů
Řazení kondenzátorů

S

Sériové a paralelní zapojen...
siločáry, magnetické
síla, magnetická
Směr siločar magnetického pole
Směr indukovaného proudu
Součin, elektrický příkon
Srovnávací metody měření od...
Statický tlak, hustota prou...
Střídavý proud
Stacionární magnetické pole...
Stromy poškozené bleskem
Suché články, plochá baterie
Supravodiče
Supravodiče
Systémy pojištění depozit v...
Systémy pro podporu rozhodo...
Systémy pro podporu rozhodo...
Systémy pro podporu rozhodo...
Systémy pro podporu rozhodo...

T

Tepelné měřící přístroje, t...
Termoelektrické napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance...
Trojfázový proud
Transformace střídavého proudu
Třífázové proudyU

Ustálený proud ideální kapa...
Uzavřený elektrický obvod
Užití spotřebičů elektrické...

Ú

Účinnost zdroje, elektrický...

V

Vazební, potenciální energie
Valivý odpor
Vedení elektrického proudu ...
Vedení proudu v plynech
Velmi vysoké napětí
Vedení proudu v kapalinách ...
Vedení proudu v polovodičíc...
Vedení proudu v kapalinách ...
Vedení proudu v polovodičíc...
Vodiče a izolanty
Vodivá deska, kondenzátor
vodič - vlastnosti
Výkon stroje a práce
Výkon střídavého proudu
Výsledný odpor zapojení
Výboj ve zředěných plynech
Výkon, příkon, účinnost
Výkon
Výbojky
Výrobci baterií
výboj, doutnavý
výboj, jiskrový
výboj, obloukový
výkon, elektrický
výkon, okamžitý
Vznik střídavého napětí
Vznik indukovaného napětí
Vznik elektrického proudu
Vzorečky (výkon, hloubka, v...W

Wikipedisté podporující Wik...

Z

Zajištěné cesty
Zajištění závazků
Závislost odporu, délka, pr...
Záznějový, zážehový, proudo...
Závěrný proud, volné elektrony
Zápalné napětí, výboj
záření, katodové
Zdroje elektrického napětí
Zdroje elektrického napětí
Zdroje elektrického napětí
zdvojovač napětí

Ž

Žárovky, pojistky
Žárovky
žárovkaOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro