Hlavní okno
    

Elektronické obvody

A

Admitanční náhradní obvod
Antiparalelní zapojení tyri...
Analýza elektrických obvodů
Analýza obvodů
Analýza elektronického obvodu
Astabilní klopné obvody, mu...
Astabilní klopný obvod
Astabilní klopný obvod
Astabilní obvod, multivibrátor
Astabilní klopný obvod 2
Astabilní klopný obvod
Autonomní obvod

B

Bistabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Bistabilní obvod, dělič kmi...
Bistabilní klopný obvod
Bloková schéma klopných obvodů
Blokové zapojení koincidenč...
Blikač s logickým obvodem C...
Blikač s logickým obvodem 7...
Blikač - světelný had s log...

C

Celkom známe zapojenie TDA ...Č

Časovací obvody
Časovací a řídící obvody
Časový diagram klopných obvodů
Časový diagram klopného obvodu
Časové průběhy napětí klopn...
Časovač s obvodem 4541 Time...
Čítače z klopných obvodů
Čítač, klopný obvod JK
Čítače s integrovanými obvody
Číslicové obvody bez paměti
Číslicové integrované obvody
Číslicové monolitické obvody

D

Darlingtonovo zapojení, výk...
Dekódovací obvod digitálníh...
Derivační obvody
Derivační obvod, RC
Demonstrace programovatelný...
Detektor kovů s obvodem 7400
Diferenciální zapojení
Diferenční převodníky U/I a...
Digitální teploměř s obvode...
Dvoustupňové klopné obvody
Dvoucestné zapojení
Dvojitý klopný obvod, MH 7474
Dvojčinné zapojení
Dvojice logických obvodů
Dynamické parametry obvodu JK

E

Elektrický obvod
Elektrická jakost obvodů
Elektronický měřič krevního...
Emitorově vázané obvodyF

Filtrační obvody
Fotografie struktury logick...
Funkce a signály obvodu 8080
Funkční křivka rezonančního...
Fyzika monolitických obvodů

G

Grafické symboly obvodů

H

Hazard v logických obvodech
Horizontální a vertikální o...
Hybridní součtový člen
Hybridní paměťový systém
Hybridní a integrované souč...I

Idealizace elektronických o...
Impedanční převodník U/I s ...
Impedanční převodník U/I s ...
Impedanční převodník U/U s ...
Impedanční převodník U/I s ...
Impedanční převodník U/U s ...
Impedance obvodů LC
Implementace procesorů v ob...
Integrované obvody MHBxxxx
Intervalový spínač s integr...
Integrační obvody
Integrovaný obvod MAA 436, ...
Integrované obvody
Integrované obvody
Integrované obvody TESLA
Integrovaný obvod TDA 2003 ...
IRDA Port s obvodem TFDU 4100

J

Jednofázové usměrňovací obvody
Jednofázové uzlové zapojení
Jednofázové můstkové zapojení
Jednocestné zapojení se síť...
Jednocestné zapojení se síť...
Jednocestné zapojení bez sí...
Jednoduchý nabíjecí obvod
Jednoduchý linearizovaný obvod
Jednoduchý přijímač AM s ob...
Jednoduchý přijímač AM s ob...
Jistící obvody proti přepět...

K

Kaskádní zapojení obvodů
Kaskádní zapojení
Klopný obvod JK
Klopný obvod NAND
Klopný obvod JK
Klopný obvod D
Klopný obvod RS
Klopný obvod, MH7474, MH7472
Klopné obvody
Klopný obvod D, registr
Klopný obvod typu D
Klopné obvody s mezipamětí
Klopný obvod JK
Klopný obvod K
Klopné obvody
Klopné obvody
Klasické zapojenie výkonové...
Kmitaví obvod LC
Kmitočtová charakteristika ...
Kmitočtové vlastnosti zapoj...
Kmitočtové vlastnosti mikro...
Kombinační logické obvody
Kondenzátorový zapalovací o...
Kondenzátorové zapojení s MKO
Kombinované zapojení rezistorů
Kombinace vázaných rezonanč...
Kombinace zapojení s IO
Konstukce zapojení
Kombinované integrované obvody
Konstrukční uspořádání obvodů
Korekční obvod, korekce
Komplementární zapojení tra...
Komplementární logické obvody
Kompenzační obvodL

Laděné obvody
Ladící obvody přijímačů
Lineární tvarovací obvody
Literatura pro starší verze...
Lineární integrované obvody
Lineární monolitické obvody
Logický test funkce obvodu
Logické obvody CMOS a MOS
Logické schéma klopného obvodu
Logické integrované obvody ...
Logické obvody a funkce
Logické obvody TTL 74: jedn...
Logické obvody TTL 74: hradla
Logické obvody TTL 74: úvod

M

Magneticky vázaný obvod
Magnetické obvody
Metody zapojení
Metody analýzy obvodů
Metody řešení nelineárních ...
Metody řešení odporových ob...
Metoda náhradních obvodů
Měření a zkoušení logických...
Měření hodnot integrovaných...
Měření integrovaných obvodů...
Měření zpoždění integrovaný...
Měření obvodů osciloskopem
Měření admitance a impedanc...
Monostabilní klopný obvod
Monostabilní Schmittové obvody
Monostabilní klopný obvod
Monostabilní klopný obvod
Monostabilní obvod s ochran...
Monostabilní obvod, blokují...
Monostabilní obvod, derivač...
Montáž obvodu MBA
Monolitické obvody
Možnosti digitálního řízení...
Mostíkové zapojenie IO LM 3886
Můstkové zapojení diod pro ...
Můstkové zapojení diod pro ...
Můstkové zapojení

N

Napěťové průběhy klopného o...
Napájení integrovaných obvodů
Nabíjecí obvody s kondenzátory
Nastavení bistabilního klop...
Nábojové vázané obvody CCD
Návrh a simulace obvodů
Návrh morfologie integrovan...
Náhradní zapojení potenciom...
Náhradní tranzistorový obvod
Náhradní zapojení dvoubázov...
Náhradní obvod podle Nortona
Náhradní obvod pro tranzistor
Náhradní obvod doby kmitu
Náhradní zapojení tranzistoru
Náhradní obvod tranzistoru
Náhradní zapojení zapalování
Náhradní obvod, bifilární v...
Návrh monolitických obvodů
Náhradní zapojení tranzistoru
Náhradní obvod odporu
Náhrada lineárního budícího...
Návrh elektronických obvodů
Náhradní obvod křemíkového ...
Návrh řešení elektronického...
Návrh autonomních obvodů z ...
Návrh obvodů a plošných spo...
Návrh plošných spojů pro lo...
Nezávislé napájení integrov...
Nejjednodušší obvod frekven...
Nelineární tvarovací obvody
Nelineární obvody
Nelineární obvody
Nelineární obvod tlumení
Nízkofrekvenční obvody
Nulující impuls klopného ob...O

Obvodová část
Obvody pro jednoduchou modu...
Obvody tlačítek
Obvody pro řízení výstupů m...
Obvody pro řízení blokování...
Obvody bipolárních technologií
Obvody inkrementace, čtyřbi...
Obvodové řešení kodéru
Obvod vyhodnocení logického...
Obvody s nerovnocennými vstupy
Obvod 7485
Obvod compare 4 bity
Obvod s tepelnou kompenzací
Obvod pro prodlužování impulsu
Obvody pro aritmetické operace
Obecné využití diody v elek...
Obvody pro jednoduchou modu...
Obvodová část datumovky
Obecný popis diody a základ...
Obecný popis diody a základ...
Obvod indikace napětí
Obvodová komutace, předbíhá...
Obecná zapojení tyristorů
Obvody pro řízení střídavéh...
Obvody pro ověření funkce p...
Obvody LC v přijímačích
Obvody superhetu a jejich č...
Obvody vstupní jednotky
Obvodové varianty
Obvody s kapacitami a induk...
Obvody diskrétních součástek
Obvod stejnosměrného proudu
Obecný princip logického ob...
Obvody s vysokým prahem
Obvodové veličiny
Obvodové parametry
Obvody s fotodiodou
Obecný přístup k návrhu kmi...
obvod, zhášecí
Obvody pro dělení napětí
Obvod s prednastavenými kor...
Obvod LM 3886 T
Obvodový simulátor LTspice ...
Obvod pro automatickou regu...
Obvod zapalování pro auto n...
Ochranný obvod, odbočka vin...
Ochranné obvody kontaktů
Ochranné obvody proti proud...
Od logických obvodů k mikro...
Odezva obvodu s diodou
Odrušení spínacích obvodů
Odporové obvody, linearizace
Omezení čítání klopným obvodem
Omezující obvod akumulátoru
Oscilátor s laděným LC obvodem
Ovládací obvody střídavých ...
Ovládací obvody tyristoru
Ovládací obvody trojfázovýc...
Ovládací obvody pro spínání...
Ovládací obvody stejnosměrn...
Oživování impulsních obvodů

P

Parametry monolitického int...
Paralelní řazení zapojení r...
Paralelní kmitavý obvod LC
Paralelně sériové zapojení ...
Podmínkové klopné obvody
Pomocné obvody procesoru
Použití integrovaných obvod...
Použití pamětí v obvodech
Pouzdření logických obvodů
Použití základních obvodů
Poruchy kondenzátorů v obvo...
Poruchy rezistorů v obvodech
Poruchy tranzistorů v obvodech
Poruchy diod v obvodech
Postup výroby monolitických...
Posouzení účinnosti hybridn...
Popisy zapojení konektorů
Programovatelné obvody
Programovatelný časovací obvod
Programovatelné časovací ob...
Programování s externímy ob...
Pravděpodobnost chyb, rozho...
Princip obvodového řadiče
Provedení obvodu LC
Princip klopného obvodu RS
Princip zapojení voltmetru
Princip zapojení wattmetru
Princip zapojení
Prahový klopný obvod
Práce s obvody CMOS a MOS a...
Priklady zapojen ventilatoru
Profesionální kytarové komb...
Přizpůsobovací obvody TTL a...
Převodník s integračním obv...
Přehled zapojení s MAA723
Přepěťový jistící obvod, př...
Přijímač se sériově zapojen...
Přechodové jevy v obvodech
Přechodné děje, lineární ob...
Přehled základních parametr...
Připojení obvodu MOS a TTL

R

Registry stykového obvodu
Rekuperační zapojení diod
Regulační obvody televize
Reverzní obvody
Reciprocita, pasivní a akti...
Rezonanční obvody
Rezonanční obvody LC
Reflexní zapojení
Redukce obvodového řetězce
Redukce obvodu od konce
Regulace otáček motorů s ob...
Rovnice klopného obvodu JK
Rozklad elektrického obvodu
Rychlý Schmittův klopný obvodŘ

Řešení konfigurace obvodů
Řešení elekronických obvodů
Řešení lineárních obvodů
Řešení sériového obvodu RLC
Řízení sekvenčních obvodů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvod se členem RC
Řídící obvody s diskrétními...
Řídící obvod s diakem
Řídící obvody s diakem
Řídící obvody s tranzistorem
Řídící obvod časové základny
Řídící obvod pro audiopaměť

S

Schéma obvodu časovače
Schmittův klopný obvod
Schéma zapojení obvodu MAA436
Schéma zapojení pro měření ...
Schéma a náhradní obvod
Schéma spínacího obvodu
Schimttův obvod, tvarování ...
Schéma zapojení korekcí
Schmittův obvod
Schéma zapojení PC linku
Sdružené obvody 8155
Sekvenční logické obvody
Sekundární obvod akumulátoru
Sekvenční a klopné obvody R...
Sekvenční logické obvody, d...
Senzor tlaku MPX5100 v zapo...
Sériový kanál s obvodem 8255
Sériové řazení zapojení rez...
Složité kombinační obvody
Složité sekvenční obvody
Slučovač s obvody LC
Smíšený obvod složený
Soumrakový spínač s logický...
Specializované pomocné obvody
Spušťový obvod
Spolehlivost obvodů
Spínaný regulátor 3A s obvo...
Srovnávací obvod, aritmetic...
Srovnávací obvod
Srovnávací obvod
Stykové obvody 8216, TTL
Stykový programovací obvod
Statické poměry klopného ob...
Stavy sekvenčních obvodů
Startovací obvody
Strojové učení základem pro...
Stereo zosiµňovač pre nízke...
Stroboskop s klopným obvodem
Synchronní klopné obvody
Symetrické zapojení

T

Tabulka obvodu RS
Tabulka klopného obvodu JK
Technické prostředky obvodu
Technologie integrovaných o...
Technologický vývoj obvodů
Testování funkce obvodu, op...
Technika mikro obvodů a des...
Telefonní obvody MTO, UTO, TTO
Teorie elektrických obvodů
Technologie monolitických o...
Technologická obtížnost obvodu
Topologie elektrických obvodů
Trojfázové uzlové a můstkov...
Transfigurace obvodů
Tranzistorový stupeň, náhra...
Třístavový obvod, logika
Tříbodové zapojení oscilátorů
Tvarovací obvody
Tvarování signálu klopným o...
Tvarovací obvod RC
Tyristorový jistící obvod p...U

Univerzální vybavovací obvod
Upínací obnovovací obvody
Usměrňovací obvody s polovo...
Usměrňovací obvod s kapacit...
Uvádění obvodů do provozu a...
Uzemněné zapojení vstupního...
Uzavřený homogenní magnetic...
Uzavřený přenosový obvod

Ú

Úzkopásmové, selektivní, ob...
Úzkopásmové kmitočtové filt...

V

Varianty zapojení přijímače FM
Vazba sériovým obvodem LC
Varianty zapojení OZ
Vlastnosti klopného obvodu
Vliv vzájemné vazby mezi ob...
Vlastnosti stejnosměrných o...
Vliv mechanické zátěže na v...
Vnitřní a vnější stykové ob...
Vnitřní zapojení TTL obvodů
Volba návrhu elektronického...
voltmetr - druhy, zapojení
Vrátkové a vzorkovací obvody
Vstupně výstupní obvody
Vysokofrekvenční obvody
Vyloučení hazardu pomocí kl...
Výrobce a označení číslicov...
Výpočetní technika, obvody LSI
Výpočet usměrňovacích obvodů
Výroba integrovaného obvodu
Výklad informačního obvodu
Výpočet složitého obvoduW

Wheatstonovo zapojení, rozs...

Z

Zapojení automatu s procesorem
Zapojení a buzení číslic z ...
Zapojení budících obvodů
Zapojení cyklické kontroly
Zapojení multiplexoru
Zapojení výkonového hradla
Zapojení pouzder řady 74
Zapojení omezovací diody
Zapojení děliče
Zapojení osciloskopu
Zapojení vstupního obvodu FM
Zapojení signalizace osvětlení
Zapojení fázového můstku
Zapojení tranzistoru se spo...
Zapojení kapacitních filtrů
Zapojení regulátoru napětí
Zapojení automatického blesku
Zapojení s fototyristory
Zapojení, průběh a výpočet ...
Zapojení nadproudové ochrany
Zapojení desky plošných spo...
Zapojení přijímače FM
Zapojení přijímače s varika...
Zapojení přijímače na zkuše...
Zapojení směšovače
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Zapojení vstupní jednotky VF
Zapojení směšovače s integr...
Zapojení diodového detektoru
Zapojení AM detektoru s děl...
Zapojení stereofonního deko...
Zatlumení výstupního laděné...
Zapojení korekčních obvodů
Zapojení bipolárního tranzi...
Zapojení pro čítání vzad
Zapojení vzorkovače
Zapojení oscilátoru
Zapojení fitrů, filtrace
Zapojení se společnou mřížk...
Zapojení se společnou anodo...
Zapojení se společným kolek...
Zapojení se zpětnou vazbou
Zapojení poměrového detektoru
Zapojení regulátoru se zpět...
Zapojení zátěže proti zemi
Zapojení součástek dekády
Zapojení patic elektronek
Zapojení a vývody MAA525
Zapojení a pouzdro MAA3000
Zapojení patic osciloskopů
Zapojení logického obvodu
Zahraniční obvody
Zapojení invertoru
Zapojení logického obvodu
Zapojení korekcí
zapojení, můstkové
Zapojení mikrofonu ke zvukovce
Zapojení konektoru u starší...
Zapojení handsfree Nokia 3xxx
Zapojení laserové diody
Zapojení konektoru autoradi...
Zapojení konektorů autorádi...
Zapojení konektorů autorádi...
Zapojení konektorů autorádi...
Zapojení konektorů autorádi...
Zapojení konektorů autorádi...
Zapojení pinů ISO Car audio...
Zapojení startéru k zářivce
Zapojení audio konektorů
Zapojení propojovacích kabelů
Zapojení konektorů S-VHS a ...
Zapojenie Konektorov v PC
Zapojení s PIC - běžící světlo
Základy kombinačních a sekv...
Základní vlastnosti integro...
Základní parametry integrov...
Základní zapojení spínačů
Základní zapojení obvodu s ...
Základní zapojení dvoucestn...
Základní logické obvody
Základní obvody spínacích p...
Základní zapojení
Zámek s klopnými obvody
Základní zapojení tranzistorů
Základní rovnice obvodů
Základní zapojení tranzistoru
Základní zapojení RS232
Zjednodušený stroboskop s k...
Zkoušeče integrovaných obvodů
Značky kombinačních obvodů
Značení vstupů klopných obvodů
Značení speciálních integro...
Zosilňovač do auta s obvodo...
Zosilňovač do auta s obvodo...
Zpětné vazby v sekvenčních ...
Zpožďovací obvody a děliče ...
Zpožďovací obvod komparátoru
Zpožďovací obvod pro dlouhé...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro