Hlavní okno
    

Fyzikální veličiny elektro

A

Admitanční matice
Akumulace energie z fotovol...
Aký veµký treba výkon zosil...
algebra Booleova, alokace, ...
Amplituda napájecího napětí
Amplituda proudu při zapnutí
Amplituda, fáze, kmitočet, ...
Amplituda střídavého napětí
ampér
ampér - definice
Anodový ztrátový výkon
Analýza výkonové spektrální...
Analýza chování radiového s...

B

Bifilární proudové pole
Blokovací spínací napětí
Budící proud paměti

C

Chladící žebra, směr proudu
Chlazení výkonových spínací...
Chlazení pomocí destičky z ...Č

Časování, kmitočet, střída ...
Časový průběh střídavého na...
Časový průběh střídavého na...
Časová závislost nárazového...
Časový průběh napětí
Časové průběhy proudu a napětí
Časový průběh napětí
Často používané aplikace tl...
Činitel potlačení rušivého ...

D

Dělič napětí bez odběru proudu
Děliče napětí s rezistory
Dělič napětí, kompenzovaný ...
Difusní proud, rovnovážný s...
Dolní frekvenční propusť
Dolní frekvenční propusť
Dolní propust třetího řádu ...
Dvojčinný výkonový stupeň

E

Efektivní hodnota primárníh...
Efektivní napětí sekundární...
Efektivní hodnota proudu
Efektivní hodnota propustné...
Efektivní hodnota střídavéh...
Elektrické napětí
Elektrický odpor, Ohm, vodi...
Elektromagnet, střídavý proud
elektronvolt
Estimace a linearizace mode...F

Fázově zpožděné pulsující n...
Fotovoltaický jev
Fotoelektrické proudy
Fotovoltaický jev u diod LED
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Frekvence rádiové vlny
Frekvenční volba MFC
Frekvenční dělení přenosové...

G

Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové výkonové usměrňo...
Grafy napětí hradla
Grafické znázornění proudu ...
Graf pro určení závitů nain...

H

Hallovo napětí, PN nečistoty
Hallovo napětí
Hledač vodičů pod napětím
Hodinový signál, taktovací ...
Horní frekvenční propusť
Horní frekvenční propusť
Horní mezní kmitočet
Hustota proudu síťového tra...
Hustota proudu, intenzita poleI

Idealizované průběhy napětí...
Ideální transformátor, napětí
Indukční a vázané rezonančn...
Inverzní napětí a špičkový ...
Inverující a výkonový OZ
Indukčnost střídavého proudu
Interpolace trojrozměrných ...
Indikátor výkonu
Indikátor napětí akumulátoru
Indikátor napětí se dvěma OZ
Indikátor napětí automobilo...
Indikátor polarity napětí
Indikátor napětí

J

Jalová energie, jalový výkon
Jalový a deformační výkon
Jednotky práce a výkonu
Jednofrekvenční sítě digitá...
Jištění proti nadproudům
Jmenovité žhavící napětí a ...

K

Kapacita a reverzní proud P...
Kapacita a reverzní proud P...
Kapacita článku, svorkové n...
Kladná půlvlna síťového napětí
Kmitočet napájecího napětí
Kmitočet napájecího napětí
Kmitočet, vlnová délka, lambda
Kmitočtová závislost napětí
kmitočet, postranní
Kontrola nabíjení, sériová ...
Komutační napětí
Kolísání napájecího napětí
Konstantní napětí na doutnavce
Kolísání zatěžovacího proud...
Korekční rovnice napětí
Kolísání napájecího napětí
Kondenzátor, kapacita, jmen...
Kompenzace zbytkového napětí
Komplexní přístup k řízení ...
Komplexní přístup k řízení ...
Komplexní přístup k řízení ...
Koncový zosilňovač LEACH AM...
Kontrolka síťového napětí
Kruhová frekvence
Kruhový kmitočet
Křivka proudové zatížitelnosti
kvalitný HiFi 100W výkonový...M

Magnetické napětí
matice, admitance, impedanc...
Maximální vstupní napětí
Maximální výstupní napětí
Maximální odebíraný výstupn...
Maximální ztrátový výkon
Magnetomotorické napětí
Magnet, střídavý proud
Maticová admitanční metoda
Mapování indukce magnetické...
Mezní proud, součet napětí
Mezní výkonový kmitočet
Mezní kmitočet, členy RC
Metoda uzlových napětí
Mezní kmitočet
Mezní kmitočet, parazitní k...
mezifrekvence
Měřiče impedance a admitance
Minimální proud protékající...
Modemy, nosný kmitočet, zpo...
Modely silnoproudých vedení...
modulace, frekvenční
Modul výkonového zosilňovač...
multiplex, frekvenční

N

Napěťově závislé odpory
Napájecí napětí procesoru a...
Napěťový posun a chyba přev...
Napěťová zpětná vazba
Napěťová nesymetrie
Napěťová technika CCM
Nabíjecí proud akumulátoru
Napájecí napětí
Napěťová přenosová charakte...
Napěťové poměry PN přechodů
Napětí naprázdno, proud nak...
Nabíjecí křivka, omezení pr...
Nabíjecí proud akumulátoru
Napěťové a proudové omezení...
Napěťové omezení nabíjení
Napěťové namáhání diod, zvl...
Nabíjecí proud akumulátoru
Napětí na kontaktu přerušovače
Napětí sekundárního vinutí
Napětí stínící mřížky, odpo...
Napěťová spektrální hustota
Napěťově proudový převodník
Napěťový innvertor, integrátor
Napěťová závislost rezistorů
Nabíjení konstantním proudem
Napětí a proud
Napětí na kondenzátoru
Napětí na prázdno
Napětí na indukčnosti
Napěťový impuls, přechodný děj
Napěťová vlna
Napětí na konci vedení
Napěťově závislé rezistory
Napěťový přenos, integrační...
Napěťový zisk
Napěťový drift
napětí, elektrické
napětí, zápalné
Nadproudová ochrana
Návrh síťového transformáto...
Návrh spolehlivostního modu...
Neharmonické periodické proudy
Nenulové napětí
NF výkonný oscilátor
Nulové napětí, přepólování ...
Nulování napěťové složky
Nulování proudové složky
Numerická simulace vířivých...

O

Oblast vodivosti, přechod P...
Ochrana přepólování napájec...
Ochrana bezpečným napětím, ...
Ochrana proti napěťovému př...
Ochrana před indukovaným na...
Ochrana před dotykovým napětím
odraz, odrážeč, ohm, ohmetr
Odporové omezení proudu
Odebíraný proud,nabíjecí proud
Odvození stupnice AC napětí...
odchylka, frekvenční
Ohmův zákon
Ohmetry
Ohmův zákon
Ohmův zákon, elektrický výkon
ohm
Ohmův zákon
Okamžitá hodnota proudu
Olověný akumulátor, proud v...
Omezovač napětí
Omezení proudového nárazu
Opakovací kmitočet, CCITT č.6
Optický indikátor napětí
Opakovatelné závěrné napětí
Opakovací kmitočet zobrazov...
Opětné zapínaní v distribuč...
Orientace vstupních a výstu...
Orientace proudu
Oscilátor řízený napětím
Ozvučení dostatečným akusti...P

Parametry nevýkonových diod
Parametry ovlivňující proud...
pásmo, frekvenční
Plynule nastavitelný proud
Plynule nastavitelný proud
Plošné diody, propustný pro...
Plazmový plamen - vysokopro...
Pokles napětí na akumulátoru
Poměr střední hodnoty napět...
Polarita napájecího napětí
Potlačení souhlasného napětí
Potlačení rušivého napětí
Pomocné napětí a stabilizace
Poměr napětí k proudu
Portable voltmeter
Princip rezonančního přenosu
Proud nakrátko
Průběhy napětí během zpraco...
Proudově kmitočtový převodník
Průběhy napětí matice článků
Průběh proudu při spínání
Princip proudové ochrany
Proudový motor, lednička
Práce elektrického proudu
Princip proudové ochrany
Proudové přetěžování článku
Průběh napětí při nabíjení
Proud se zpětným vybíjením
Procházející elektrický proud
Průběhy závěrného napětí na...
Proudová zatížitelnost souč...
Primární fázové napětí
Procentní napěťový poměr
Proud při plné výchylce
Průběhy napětí a proudu
Průběhy napětí a vztah pro ...
Průběhy napětí na zapalovac...
Průběh napětí na vyhlazovac...
Průběh útlumu indukovaného ...
Průběhy napětí a proudu ve ...
Průběhy proudů a napětí se ...
Pracovní proudy
Proudová závislost na teplo...
Průběh napětí monostabilníh...
Proudová zpětná vazba
Proudový okruh kondenzátoru
Proudové omezení
Průrazné napětí
Proud rozdílového vinutí
Průběhy napětí usměrňovačů
Proudové pole
Proudová zatížitelnost rezi...
Provozní napětí
Proudový zesilovací činitel
Predikce vícestavové spoleh...
Problematika provádění prac...
Proudová zrcadla s velmi ní...
proud, děrový
proud, difuzní
proud, elektrický, v plynech
proud, elektronový
proud, nasycený
proud, polní
Převodník s napěťovým a pro...
Přepínání proudového zatížení
Přetížení spotřebičů napáje...
Přípustný proud předřadníku...
Převodník číslo - napětí
Převod napětí na kmitočet
Převodník kmitočet napětí
Přípustný ztrátový výkon
Převrácená přenosová, admit...
Převodní výkonové transform...
Přenos napětí
Příspěvek k rozboru spolehl...
Příspěvek k rozboru spolehl...
Příspěvek k rozboru spolehl...
Přesné usměrňovače s proudo...

R

Registr frekvenční volby
Reaktance pro základní kmit...
Regulátor s kompenzací kolí...
Rezonanční kmitočet
Rezonanční frekvence
Rezonanční kmitočtoměry
Rezonanční koaxiální vlnoměr
Relaxační tvar napětí
Regulace proudu
Regulátory proudu
Referenční napětí
Rezonanční kmitočet
Regulace napětí v distribuč...
regulace výkonu
Rozptýlený maximální výkon ...
Rotační vektory, rezonance ...
Rozsah nabíjeného proudu
Rovnice napětí na prázdno
Rovnice uzlových napětí

Ř

Řízení proudu šroubovákem
Řízený dělič střídavého napětíS

Signalizace přerušení napět...
Signalizace stavu napájecíh...
Síťová regulace s rozsahem ...
Skutečný odběr proudu
Sloupcová matice budících p...
Smyčkové proudy
Spínání střídavého napětí
Spínání střídavého proudu
Stříbrozinkové akumulátory,...
Střídavé napětí sekundárníh...
Stabilizace výstupního napětí
Střídavá složka napětí na k...
Stabilizační účinnost se zř...
Stabilizace stejnosměrného ...
Stejnosměrný výkon
Stálý proud
Stejnosměrný proud
Střídavý proud
Střídavý sínusový proud
Stejnosměrný proud, střídav...
Strmost, nasycení proudu
Suché články, jmenovité napětí
Subharmonická rezonance
Svorkové napětí akumulátoru
Svodový proud homogenního v...
Systémová výkonná sběrnice

Š

Šířka přenášeného frekvenčn...
Štěnice s velmi vysokým výk...
Štvorkanálový voltmeter Neb...

T

Tabulka doporučených proudů
Tabulka doporučených napětí
Tabulka frekvencí UHF
Termoelektrické napětí
Teplotní drift zbytkového n...
Teplotní drift zbytkového n...
Termoelektrická napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance...
Tlumení, konstantní napětí
Trvalý dobíjecí proud
Triaková regulace proudu
Tranzitní kmitočet
Triaková regulace, omezení ...
Triaky 15A, blokovací napětí
Trojfázový proud
Trojúhelník, výkon, odpor
Transiwatt TW40
Trojfázový vektorový wattmeter
Tvar proudového impulsu
Tvar křivky proudu a napětíU

Udržování konstantního napětí
Univerzální elektronicky př...
Ustálený vzorek, vzorkovací...
Usměrňování malých střídavý...
Usměrněná složka VF napětí
Ustálený proud, okamžik

Ú

Úbytek napětí na diodách
Úbytek napětí na transformá...
Úbytek napětí
Úhlový kmitočet
Úraz elektrickým proudem

V

Velikost omezovacího výstup...
Velikost proudů v PN přecho...
Velikost omezovacího výstup...
Velikost usměrněného napětí
Velikost inverzního napětí
Velikost proudu přes kanál
Vířivé proudy, povrchový jev
Vliv zátěže, průběh proudu ...
Vliv zpětné vazby na kmitočet
Vliv fotovoltaických elektr...
Voltampérová charakteristik...
Voltampérová charakteristik...
volt
Volta, A.
Vrcholová hodnota proudu, š...
Využití výkonových spínacíc...
Vysoká hustota proudu
Vyhlazený stejnosměrný proud
Vyzařování admitančního můstku
Využití vybraných soft-comp...
Využití vybraných soft-comp...
Využití vybraných soft-comp...
Využití časových řad v diag...
Využití časových řad v diag...
Využití časových řad v diag...
Využití matematických model...
Vybrané metody analýzy plyn...
Vybrané vlastnosti univerzá...
Vyhřívaná MYŠ k počítači an...
Vysílač s výkonem 0,5W
Výkonový budič sběrnice
Výstupní napětí a výkon
Výkon mikroprocesoru
Výkonové polovodičové součá...
Výkonový člen
Výpočet příkonu a výkonu tr...
Výkon střídavého proudu
Výkonová ztráta a přeměna v...
Výpočet zvlnění výstupního ...
Výpočet zvlnění výstupního ...
Výpočet hodnoty efektivního...
Výpočet počtu závitů na jed...
Výkon zátěže
Výstupní napětí
Výkon, kolektorová ztráta
Výpočet proudového pole
Výkon, užitečný, ztrátový, ...
Výkon trojfázové soustavy
Výkonová ztráta
Výraz a výpočet pro mezní k...
Výkonnost specializovaných ...
Výkonová nabíječka olověnýc...
výkon, elektrický
výkon, okamžitý
Výboje ze síťového napětí
Výkonná svítilna s LED Powe...
Výkonný stroboskop
Výkonný laser z DVD-RW
Výkonný stroboskop s extern...
Vztupní zbytkové napětí
Vzájemná indukčnost, střída...Z

Zatěžování závěrným napětím
Zapalování s proudovou zpět...
Zanedbatelný zbytkový proud
Zatěžovací proud
Základní zákony proudu
Závislost ztrátového výkonu
Závislost vybíjecího proudu
Základní jednotka elektrick...
Závislost propustného proud...
Závislost proudu a zatěžova...
Závislost odchylky na napětí
Záporné napětí
Záznamový proud
Závislost napětí na teplotě
Závislost zkratového proudu
Záporná proudová zpětná vazba
Závislost výstupního proudu
Základní metody diferenciál...
Zbytkový proud
Zdvojovač napětí
Zdvojovače napětí
Zdánlivý výkon, spotřebič
zdvih, frekvenční
zdvojovač napětí
Zdvojovač napětí
Zjišťování přírůstku napětí
Zkratový nabíjecí proud
Zkoušečka vodivosti s malým...
Zkratuvzdorný výstup napětí...
Zoznam frekvencii CB
Ztrátový výkon, tepelná imp...
Ztrátový výkon
Ztrátový výkon, uzavřený stav
Ztráty, vířivé proudy, ocel...
Ztrátový činitel, zbytkový ...
Zvlnění výstupního napětí
Zvětšení výstupního napětí
Zvlnění usměrněného napětí

Ž

Žhavící proud, typizovaný p...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro