Hlavní okno
    

Geometrie

A

Algebraická geometrie
Analytická geometrie: vekto...
Analytická geometrie: vekto...
Analytická geometrie přímky...
Analytická geometrie přímky...
Analytická geometrie přímky...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie A
Analytická geometrie B
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie &ndash...
Analytická geometrie přímek...
Analytická geometrie přímek...
Analytická geometrie 1
Aritmetická posloupnost, ge...
Aristoteles, Euklides, Baco...

B

Body, přímky, roviny

Č

Čtyřúhelníky
Čtyřúhelník
Čtverec, kosočtverec, licho...
Čtverec a přímka
Čtyřúhelník
ČtyřúhelníkyD

Deskriptivní geometrie
Délka kružnice a oblouku
Délka kružnice
Délka půlkružnice
Diferenciální geometrie
Dutý úhel, trojúhelník ABC
Důkaz rovnoramenného trojúh...
Dvě kružnice, kruh

E

Elipsa, ovál, trojúhelník, ...
Elipsa
Elipsa 1
Elipsa
Elipsa a přímka
Euklides, Lobačevskij, 1792

G

Geometrie, čtverec, obdélní...
Geometrie, trojúhelník, pra...
geometrické konstrukce, ram...
Geometrické konstrukční úlohy
Geometrie v prostoru
Geometrie, nůžky, dělění tr...
Geometrie
Geometrická představivost
Geometrická sofizma, Pathag...
Geometrické drobnosti
Geometrie, úsečka, trojúhelník
Geometrická místa bodů
Geometrické úlohy řešené vý...
Geometrická zobrazení
Geometrické útvary
Geometrie
Geometrie
Goniometrické funkce, úhel,...
Goniometrie pravoúhlého tro...
Goniometrické funkce na jed...J

Jak sestrojíme úhel 60°
Jak sestrojíme pravý úhel (...
Jak sestrojíme úhel 45°
Jak rozpůlit úhel
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit čtverec, znám...
Jak sestrojit kružnici opsa...
Jak sestrojit kružnici veps...
Jak sestrojit úhel 30°
Jak sestrojit úhel 15°
Jak sestrojit čtverec, znám...
Jak sestrojit obdélník, zná...
Jak sestrojit obdélník, zná...
Jak sestrojit obdélník, zná...
Jak sestrojit obdélník, zná...
Jak sestrojit obdélník, zná...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojit trojúhelník, ...
Jak sestrojíme střed úsečky
Jak sestrojíme osu úhlu
Jak „roztřetit“ ú...
Jak sestrojíme osu úsečky
Jednotková kružnice
Jednotky obsahu, čtverečný
Jednotková kružnice
Jednotkový čtverec
Je dán trojúhelník
jednoduché goniometrické ro...
jednoduché goniometrické ro...
jednoduché goniometrické ro...
jednoduché goniometrické ro...

K

Komolý jehlan, kruhový vále...
Konstrukce trojúhelníka
Konstrukce čtyřúhelníka, ko...
Konstrukce lichoběžníka
Konstrukce mnohoúhelníka, p...
Koule, kulová plocha, půlkruh
Komolý jehlan, komolý kužel
Komolý jehlan
Koule
Kosoúhlý čtyřúhelník
Koule
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Konstrukční geometrie &ndas...
Koule
Kolik os souměrnosti m&aacu...
Koule, kulová plocha - anal...
Kružnice, kruh, mnohoúhelník
Krychle, hranol, jehlan
Kruhový kužel, komolý kužel...
Kružnice, kruh, tětiva, oblouk
Kružnice, střed kružnice
Kružnice
Kružnice, kruh, výpočet
Kružnice o poloměru
Kružnice o poloměru
Kružnice
Kružnice 1
Kružnice
Kružnice a přímka
Kružnice a přímky
Kružnice
Kužel, jehlan
Kulová plocha a koule
Kuželosečky 2
Kuželosečky 1
Kuželosečky

L

Lichoběžník, úhlopříčky, kr...
Lichoběžník ABCDM

Magický trojúhelník, šachov...
Mnohoúhelník, vnitřní úhel
Mnohoúhelníky

N

Neobsahující nulu

O

Obvod a obsah obrazců
Obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku
Obsah mnohoúhelníku, neprav...
Obsah lichoběžníku, obsah k...
Obsah kruhové výseče, mezik...
Obvody a obsahy obrazců
Objem těles, povrch těles, ...
Objem jehlanu, objem kužele
Objem koule
Objem, krychlové, dutost
Objemy mnohostěnů
Obsah růžice
Objem láhve
Obdélník, čtverec
Objemy těles, povrch kvádru...
Obsah integrálem
Objem integrálem
Objemy a obsahy
Obecná rovnice přímky
Objem
Objemy
Odchylka přímky a roviny
Opsaná kružnice, vepsaná kr...
OsmiúhelníkP

Pascalův trojúhelník, poker
Parametrické vyjádření přímky
Parametrické vyjádření přím...
Periodické rozvoje desetinn...
Pětiúhelník
Plošné, prostorové,objemové...
Podobnost trojúhelníků
Poloměr kružnice vepsané
Podstava, jehlan, boční stěna
Povrch jehlanu, povrch kužele
Povrch komolého kužele, jehlan
Povrch části koule
Polopřímka
Podobnost trojúhelníku
Povrch koule, cykloidy, Wre...
Podobnost, trojúhelníky, mn...
Poloměr kružnice
Poloměr kružnice vepsan&eac...
Poměr průměrů vepsané...
Poloměr kružnice opsan&eacu...
Poměr poloměrů vepsan&eacut...
Porovnání objemů
Průsečík přímky a roviny
Pravidelnost mnohoúhelníku
Pravidelný pětiúhelník
Projektivní geometrie
Prostorové geometrické útvary
Přímka, polopřímka, úsečka
Příčka, výška, těžnice, tro...
Přímky a roviny v prostoru
Přímka kolmá k rovině
Přímky proťaté příčkou
Příklady s kružnicí
převést obecnou rovnici kru...
převést obecnou rovnici eli...
Přímka
Přímka
Pythagorova věta, rovnorame...

R

Referenční elipsoid
Riemannova geometrie
Rovinné obrazce, trojúhelník
Rovina, prostor, geometrie
Rovnostranný trojúhelník
Rovnoběžník, protější úhly
Rovnoramenný trojúhelník, r...
Rotační kužel, komolý jehlan
Rovnoramenný trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník
Rovnoběžník, trojúhelník, o...
Rovina a kuželosečky B
Rovina a kuželosečky A
Rovinné geometrické útvary
Rýsování lichoběžníků

S

Sestrojování, geometrický ú...
Sestrojení trojúhelníka ABC
Sestrojení kružnice
Sestrojení lichoběžníku
Sedmiúhelník
Shodnost trojúhelníků
Směrnicová rovnice přímky
Souřadnice vrcholů trojúhel...
Součet geometrické p...
Středový úhel, obvodový úhe...
Stereometrie, povrchy, objemy
Středové kuželosečky
Stereometrie - Odchylka pří...
Stereometrie - Vzdálenost b...
Svratecko-křetínský trojúhe...
Symboly v geometriiŠ

Šestiúhelník

T

Tečna ke kružnici
Těžiště, čtverec, obdélník,...
Trojúhelník, strany trojúhe...
Trojúhelník ABC
Trojúhelník ABC
Trojúhelník, obdélník
Trojúhelník
Trojúhelník
Trojúhelník
Trojúhelník - Vzorečky
Trojúhelník - Řešené příklady
Trojúhelník
Trojúhelník

U

určit obecnou rovnici přímk...
určit středovou rovnici kru...
Užití podobnosti trojúhelníkuÚ

Údržba:Stránky obsahující n...
Úhel, označování úhlů, veli...
Úhel
Úhel
Úhelníky
úhel, vychylovací
Úkoly z geometrie
Úseková rovnice přímky

V

Váha koule
Válec, komolý jehlan, objem...
Velikost odvěsny trojúhelníka
Vícerozměrné geometrické út...
Vnitřní úhel trojúhelníku
Vnitřní úhel
vyřešit jednoduchou rovnici...
Výseč kruhu, kruhová úseč, ...
Výpočet pravoúhlého trojúhe...
Výpočet trojúhelníku
Výpočet komolého jehlanu
Výpočet trojúhelníku
Vzájemná poloha přímky a ro...
Vzorec, geometrické znázornění
Vzájemná poloha dvou přímek...
Vzájemná poloha dvou kružnic

Z

Základy analytické geometri...
Základy analytické geometri...
Základy analytické geometrie A
Základní konstrukce trojúhe...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro