Hlavní okno
    

Knihy o elektronice

A

Absolutní teplota
Absorpce rentgenových paprsků
Adresování feroeletrickou k...
Adaptor barevné hudby
Aktivní součástky
Akumulátor v motorovém vozidle
Akumulátory v letadlech, vy...
Akumulátory motorových vozidel
Akumulátory automobilu Škoda
Aktivní omezovače
AKO s emitorovým sledovačem
Akumulátor pro automobil ŠKODA
AKUMA
Aktivní podložka, tenká vrstva
Alternátor
Alkalické články
Alkalický rtuťový článek
Alkalické akumulátory
Alkalické akumulátory
Alkalické akumulátory
Algebraický doplněk
Amplitudová modulace
Amplitudová modulace
Amplitudová a kmitočtová mo...
Amplitudová a fázová charak...
Amplitudová modulace, delta...
Amplitudová a fázová charak...
Amplituda vyšších harmonických
Analogové zpracování účastn...
Analogově číslicové převodníky
Anténa Yagi
Antény
Antény pro VKV přijímače
Anténa s reflektorovou stěnou
Anténní svod
Anténní slučovače
Anténní transformační slučovač
Anténní slučovač na feritov...
Antény
Analogové měřiče času
Analogový komparátor
Analyzátory kmitočtového pásma
Analyzátory pásmových propustí
Analyzátor s výstupem na ob...
Analyzátory a syntezátory
Analogové a spínací
Antény a uzemnění
Aperiodický případ
Aproximace modulových a fáz...
Aproximace průběhu modulu
Argument rovnice
Astabilní multivibrátory
Astabilní multivibrátor
Atmosférický lom
Automatické dolaďování kmit...
Automatické vypínání dobíjení
Automatické odeslání nového...
Automatické vypínání dobíjení
Automatické a ruční ovládání
Automobilové antény
Automatické řízení citlivos...
Automatické vyrovnání citli...
Automatické vyvažování můstku
Automatické otevírání dveří
Automatická telegrafní stanice
Automatizace technologickýc...

B

Balistický galvanometr
Barevné označení součástek
Barevná televize
Barevná hudba
Bezpečnost práce s akumulátory
Bezkontaktní regulátor alte...
Bezpečné umístění antény
Bezdrátový a indukční přenos
Bez zpětné vazby
Bistabilní polovodičové prvky
Bipolární technologie MOS
Blokové řešení
Blokovací závěrná charakter...
Blokování napájecích přívodů
Blokovací oscilátor
Blízkost izolační stěny
Blízký a vzdálený prostor
Blízké volné kmitočty
Boltzmanova konstanta
Bootstrap
Bodové hodnocení pracnosti
Bór, křemík, maskování
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Budoucnost polovodičů
Bzučák, stroboskop

C

Celkový činitel stabilizace
Charakteristický brum ve sl...
Charakteristika spínací sou...
Chyba způsobená přenosem
Charakteristický interval o...
Chyba kvantového zpoždění
Charakteristika diskriminač...
Chladiče
Chladič typu K
Charakteristická funkce
Chladící plochy, bez chlazení
Chyby vzniklé nepřesnou výr...
Charakteristiky korekcí
Chladnička, lednička
Chladící žebra, směr proudu
Citlivost přijímače
Cizí buzení
Citlivost spektrální charak...
Cuprextit
Cvičná střelniceČ

Časové vazby a dispozice HSP
Časový a zátěžový test
Časová konstanta, reaktor
Časový průběh koincidenčníh...
Časové dělení přenosové cesty
Časová základna, stínítko
Časový průběh dvoucestného ...
Časový průběh okamžitých ho...
Časová derivace
Časová konstanta
Části televizního přijímače
Četnost výskytů poruch
Čidla, zpracování vnějších ...
Činitel zvlnění
Činnost přijímače pro černo...
Činnost přijímače pro barev...
Činitel stabilizace
Činitel zpětné vazby
Činitel zpětného působení
Činitel Beta
Číslicová obrazová technika
Číslicový zvonek s melodií
Číslování kontaktů vidlice
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Čtvrtá generace ústředen
Čtení a záznam informace
Čtyřpóly
Čtyřvrstvá součástka

D

Datová a adresová sběrnice
Datový formát metod a odpov...
Dálnopis
Dálnopisný kód CCITT
Dálnopisná signalizace
Dálkové volby
Dálkové kabely, světlovody
Dálkový přenos dat a inform...
Dálkový přenos dat
Dálkové ovládání modelů
Dálkové bezdrátové ovládání
Dálkový vysílač povelů
Derivační článek
Definice vstupně výstupních...
Detekce MFC volby na rozhra...
Detekce přítomnosti papíru ...
Derivační článek
Destilovaná voda v akumulát...
Decibely a logaritmy
Decibely bez nutnosti logar...
Deformace přenosové charakt...
Demodulátory FM
Demodulátor s fázově řízený...
Derivační dvojče
Deformace standardního poklesu
Derivační článek, impuls
Definice algebraického výrazu
Dekáda čítající vpřed
Demodulátory
Definice a rozdělení
Degenerace, kaskáda, matice
Derivace, diferenciální rov...
Derivace funkce
Délka zářiče, teleskopická ...
Délka a zakončení hřídelů
Délka magnetické siločáry
Dělené reprodukce
Děrová vodivost, kladný náboj
Digitalizace v telekomunika...
Dipól s bočníkovým napájením
Diodový omezovač
Diskrétní součástky
Diaky
Difúzní a epitaxní
Diferenciální rovnice, přes...
Dimenzování, modelování, an...
Dimenzionální matice
Diferenciální rovnice
Divergence, rotor, Hamilton...
Divergence vektoru, rotor t...
Difúze, vlastnosti PN přechodu
Difúzní komín
Dialetrická vodivost
Diodová vazba
Diferenciální vodivost
Difusní proud, rovnovážný s...
Difusní síly, prostorový náboj
Dlouhé, střední, krátké a v...
Doba života akumulátorů, ži...
Doba nabíjení akumulátoru
Dobré chlazení polovodičový...
Doba ustálení a doba zotavení
Doba ustálení
Doporučená litaratura
Dolní a horní propusť RC
Domovní bytové tlačítko
Dovolená pracovní oblast
Dovolená pracovní oblast
Dotykové body, stupnice
Dotované krystaly polovodičů
Donor, akceptor, elektron
Druhy fázového závěsu
Druhý průraz PN
Dutá koule v homogenním poli
Dual in Line
Dva a půltá generace ústředen
Dvou systémový SDL automat
Dva a půltá generace přenos...
Dvojitý triakový blikač
Dvojpulsní řízený usměrňovač
Dvojčinný koncový stupeň
Dvoustupňový modulátor
Dvoudobý motor, kovový předmět
Dvojcestné usměrnění
Dvojitá krystalka
Dvouhlasný zvonek
Dvou difúzní technologie
Dvouvstupový negovaný součin
Dynamické vlastnosti triaků
Dynamické vlastnosti diod
Dynamická strmost
Dynamická sluchátka
Dynamické vložky, magnetofo...

E

Ebersův Mollův model
Efektivní teplota
Ekvivalentní lineární rovnice
Elektřina a výbušné motory
Element fráze
Elektrické hodiny, výpadek ...
Elektrické hledisko PN přec...
Elektroakustika
Elektrické zatěžování
Elektrotechnická bezpečnost
Elektrické logaritmické pra...
Elektřina a magnetismus
Elektrická vodivost
Elektrická vodivost polovod...
Emitorový sledovač
Energie vysílací antény
Energetické hladiny
Eponenciální skoková odezva
Epitaxní vrstva
Epoxidová pryskyřice
Epitaxně planární technologie
Evropské značení součástek
Experimentální metoda
Exponenciální hodnota
Expandovaný kontakt
Expandované kontakty
Extrémní reaktanceF

FAX
Fázová kompenzace
Fázový komparátor
Fázová odchylka, přeslechy
Fázově řízený usměrňovač
Fázová bezpečnost
Fázoměry
Fázový rozdíl, fázový závěs
Fázorový měřič impedance
Fázová modulace PM
Fázové invertory
Fázová konstanta, konstanta...
Fázové zpoždění
Feritová jádra
Feritová jádra, šroubová jádra
Feritový materiál
Feritová a rámová anténa
Ferity, feritové materiály
Feritové anténní tyče
Feritová jádra typu E
Feritové jádro, magnetické ...
Fickův zákon, chybová funkce
Fotovoltaický jev
Formátování akumulátoru
Fotoelektrický snímač
Fourierova řada
Fotolitografie
Fotografická matice
Fotoelektrická vodivost
Foton, světelná kvanta
Fotoelektrický odporový článek
Frontální systém, teplotní ...
Funkční bloky metody CAM

G

Galvanické články a akumulá...
Galvanická vazba
Galvanické články
Galvanické články
Galvanometr, stěna vlnovodu
Gaussova funkce
Generace telefonních ústředen
Generování krátkého impulsu
Geometrické značky
Germanium, křemík
Greatzův můstek
Grafický výpočet decibelů dB
Graf pro určení potřebného ...
Graf vstupní impedance
Grafy KU605, KU606
Grafická metoda
Graf pro výpočet usměrňovače
Graf rozpustnosti prvků
Grafickopočetní metoda
Grafický obraz závislosti
Grafickopočetní řešení

H

Hallovy sondy
Hallovo napětí, PN nečistoty
Heterodynní analyzátor
Historie pravidelného rozhl...
Hledáček televizní kamery
Hlasová služba
Hlídání hladiny vody
Hledání čísla k logaritmu
Hlasitý domácí telefon
Hledač pokladů
Hloubkový, vysokotónovy, pe...
Hovorové spínací body s opt...
Hovorový spínací prvek s ja...
Hodnoty se kterými se můžem...
Hodnoty se kterými se můžem...
Hořčíkové články, depolizátor
Homogenita materiálu
Hopkinsonův zákon, skalára,...
Homogenní prostředí
Homogenní vedení bez ztrát
Homogenní vedení, ztráty
Horní vyvedení kolektoru
Horní kmitočtové pásmo
Hraniční hodnoty
Hrníčková feritová jádra
Hrotové tranzistory
Hradlový článek foto
Hřebíková násobilka
Hustota elektrolytu, olověn...
Hustota, hydroxid draselný
Hysteréze u regulátoruI

Ideální operační rovnice
Ideální chlazení
Impedance napájecích kabelů
Impulsová technika
Impuls, náběh, zpoždění, ší...
Impulsní volba DEC
Impulsové vlastnosti polovo...
Impulsový fázoměr
Impulsové reflektometry
Impulsový provoz, řádkové v...
Impulsní střída
Impulsní odezva
Imaginární osa, rovnoběžka
Indukční a vázaná vazba
Indukční vazby
Infračervené záření
Informativní rozdělení diod...
Indukční vazba
Informativní rozdělení diod...
Informativní rozdělení diod...
Informativní určení Ifmax a...
Informativní určení vlivu Ir
Informativní určení hodnot ...
Informativně o velikosti úb...
Integrační článek
Indikace průběhu nabíjení
Indikátor vyvážení můstku
Integrovaný informační systém
Integrační kmitočtové dvojče
Integrační článek RC
Indikátor teploty
Indikátor dýmu, světlo
Integrovaný regulátor
Integrované regulátory
Indukční zátěž
Indikátor vlhkosti
Intenzita, skalární veličina
Indukční zákon
Invariance rovnic
Interval kmitočtů, závislos...
Inverzní vrstva
Indium, Mendělejevova tabul...
Ionosféra
ISDN modemy s analogovým vý...
Izotropní prostředí
Izolační podložka PVC
Izolace vzduchovou mezerou
Izolovaná kolektorová oblast
Izolant a kov

J

Jakost součástek
Jádro z plechů EI
Jednoduchá definice na konc...
Jednocestné usměrnění
Jednofázový cyklokonvertor
Jednoduchý AM přijímač s di...
Jednoduchý kmitočtoměr
Jednočinný koncový stupeň
Jednoduchý regulátor
Jednoduchá kmitočtová korekce
JFET, MOSFET
Jiskřiště
Jištění zásuvek
Jiné polovodičové součástky
Jištění tepelnou pojistkou

K

Kapalné aktivní látky
Kanály do výfukového potrubí
Kabelové vedení pro sdělova...
Kabelové konektory
Kapalné krystaly
Katodový sledovač
Kazetový přijímač
Kaskádní matice, komplexní ...
Kabelové vedení konečné délky
Kapalné krystaly
Kapesní svítilny
Kanál typu P
Kamenné uhlí, rafinace, ger...
Kelvinova stupnice
Kirchhoffovy zákony
Kirchhoffovy zákony
Klidový bod
Kmitočtový zdvih
Kmitající směšovač s difere...
Kmitočtová korekce
Kmitočtové korekce
Kmitočtové dvojče
Kmitočtový demodulátor
Kmitočtoměry a vlnoměry
Kmitočtová a fázová modulace
Kmitočtová modulace
Kmitočtová kompenzace
Kmitočtová, fázová modulace
Kmitočtová, fázová charakte...
Kmitočtové charakteristiky,...
Kmitočty volných kmitů
Kmitočtová závislost impedance
Kmitočtové charakteristiky
Kmitočtové charakteristiky
Kmitočtová charakteristika
Kmitočtová závislost přenosu
Kmitočtová závislost přenosu
Kmitočtově závislé zpětné v...
Knoflíkový akordeon
Koncový stupeň
Konstrukční část datumovky
kopulační typ - korekce
konvergence, konvertor, kor...
Komutační vlastnosti PN pře...
Korekce
Koncový stupeň
Kovový kryt nabíječe
Kontrola odolnosti proti př...
Kontrola pomocí žárovek dob...
Kosočtverečná anténa Diamont
Konstanta úměrnosti RC
Konstrukční uspořádání vysí...
Kompenzace statických chyb
Kompenzace dynamických chyb
Konstantní fáze
Korekce derivátoru, kmitočt...
Komplementární emitorový sl...
Komparátor s nelineární zpě...
Komutativní, asociativní, d...
Konstrukční řešení souřadni...
Kompenzační fázoměr
Korelátory
Kontrola teploty přechodu
Konfidenční úroveň
Kontrola velikosti plechů
Komplexní potenciál
Kolmé složky indukce
Komplexní číslo
Koeficient, index lomu
Komplexní číslo, Gaussova r...
Komplexní rovina
Konstanta šíření, vlnová im...
Komplexní kořeny, partikulá...
Koeficient vazby
Korelační analýza
Kontakty pozlacené, kontakt...
Koncentrace, příměsi, difůze
Komplementární chybová funkce
Kovový materiál
Koeficienty tepelné vodivosti
Korekce kmitočtového pásma
Korekce v dolním kmitočtové...
Korekce v horním kmitočtové...
Komplexní rovina
Kovový iont, Verwey, Boer, ...
Konstrukce selenového usměr...
Koncentrace volných elektronů
Konstrukce měřidel tepla
Kritéria poruch
Krystaly pro oscilátory
Krystalový rezonátor
Krystal v elektrickém poli
Kritická hodnota, propustný...
Krystalová mříž, NiO, iont
Křivka časové konstanty
Křivka pro výpočet usměrňovače
Křemíkové fotonky
Křemík, germanium
Křivka spirálového tvaru
Křivka intenzity poruch, zá...
Křemíková destička
Kubická anténa s reflektore...
Kvalitativní vysvětlení dlo...
Kvantová elektrodynamika
Kvadratická rovnice
Kytarový snímačL

Laboratorní podmínky
Lampička na noční stolek
Laplaceovy transformace
Lavinový průraz
Laterární difůzní oblast
Laplaceova transformace
Letopočet roku 1899
Legendreovy funkce, rovnice
Literatura k měřící technice
Linearizace po částech
Lineární dvojpól
Logaritmická stupnice
Logaritmické znázornění grafu
Logaritmus základu
Lunochod

M

Magnetofon
Magnetický tok
Matematika s decibely
Magnetický záznam zvuku
Mazání, zbytkový magnetismus
Magnetický pásek, záznam a ...
Magnetický záznam s kmitočt...
MAA723
MAA723
MA7800
Materiály na železná jádra
Magnetofonový pásek
Magnetický tok
Magnetická vodivost
Magnetický rozptyl
Magnetická vodivost
Magnetování, magnetizace
Maxwellova teorie, periodic...
Maticový tvar, Hamiltonův o...
Maticová forma řešení
Mathiéuovy rovnice, algebra...
Magnetický tok v cívce
Matice diagonální, matice i...
Materiál, zatížitelnost
Magneticky měkký materiál
Matrice, křemíková destička
Maskování matricí
MAA501
MAA435, TESLA
Matice a determinance
Magnetické vlastnosti
Magnetické vlastnosti
MBA810S
Meissenerův oscilátor
Metody dobíjení akumulátorů
Mezní strmost, zničení souč...
Mezi tranzitní telefonní síť
Mezní rychlost přeběhu
Metronom, zvuk gongu
Mezní hodnoty
Metronom
Megafon
Metody harmonické analýzy
Metoda časových vektorů
Metoda izoklin, fázová rovina
Měřící anténa pro VKV
Měřiče rozdělení
Měřiče kmitočtového zdvihu
Měřič výšky hladiny
Měřící svorky
Měrná hmotnost
Měřící soustava, plná výchylka
Měrná elektrická vodivost
Měřící souprava
Měření teploty
Miniaturní knoflíkové články
Millerův integrátor
Místní telefonie
Mnoho kanálový spektrální a...
Modul DIF
motor - motorový jistič
Modul DIF (audio)
Mokrý Leelanchův článek
Montáž součástek, svorníky ...
Modulace přenášeného pásma,...
Modulační obálka s nosným k...
Morganovy zákony
Modulace a demodulace
Modulátory
Monokrystal křemíku, MAA436
Montáž a pájení
Motorová vozidla
Motýlová anténa, přímí dipól
Modulátor dálkového ovládání
Monostabilní multivibrátor
Monokrystal, křemík, period...
Monokrystal germania
Multiplikativní chyba
Multivibrátor, blikač
Můstkové kmitočtoměry

N

Nabíječe akumulátorů, motor...
Nabíječka s přepínáním 6V a...
Nabíječe a nabíjení
Nabíjení do jmenovité hodnoty
Nabíjení NiCd akumulátorů
Nabíjení podle charakteristiky
Nabíjecí řídící regulátor
Nabíjení akumulátorů
Nabíjení NiCd článků
Nabíječ akumulátorů 12V
Napáječe antén
Napájení obrazovky
Napierovy logaritmy
Nastavení pracovních bodů
Napařování platiny
Napaření elektrody, vrstva ...
Násavkový hustoměr, vidlice
Násobná dolní propusť
Návrh koncového stupně
Náhradní systém zapalování
Náhrada součástek
Náhradní rozhlasové antény
Náhrada sluchátek, velká im...
Nástavec pro navíjení cívek
Náhon předních kol modelu
Náhodné děje
Nejdůležitější zprávy ISUP
Nejjednodušší přijímač pro ...
Nežádoucí harmonické složky
Negace, invertor
Nelineární operační síť
Nepřímo žhavený termistor
Nepřímá montáž, indikace te...
Nemetrické míra a váhy
Nejjednodušší krystalka
Nekonečný přímý vodič
Nekonečně dlouhé vedení
Negovaný součet
Neelektrická veličina
Nečistota, trojmocný atom, ...
Nikl, olovo
NiCd články, kapesní svítilna
Niklokadmiový akumulátor, n...
NiCd, konektory
Niklový prášek, elektrický ...
Norma CCIR a OIRT
Normy a bezpečnostní předpisy
Nové typy
Nositel náboje, valenční el...
Nositel náboje, oblast vodi...
Nultá generace přenosových ...
Nucené chlazení
Nulová hladina potenciálu
Numerický výpočet hodnot
Nulová matice, asociativní,...
Nyquistovo kritérium stabilityO

Obecný popis HW Interface V
Obecný popis rozhraní PRI
Obecný popis a dělení
Obsluha akumulátoru
Obálka pomocné nosné s modu...
Obnovovač pomocné nosné vlny
Obousměrný přenos
Oboustranný omezovač
Obecný popis kódování infor...
Obraceč fáze, budič koncové...
Obecná hlediska
Oblast uzavřeného stavu
Obdélník, trojúhelník, kmit...
Obrazovky
Obrábění povrchu destičky
Obohacování křemíku
Oblast báze, oblast kolektoru
Oblast vodivosti, přechod P...
Ochrana před nebezpečným do...
Ochrana izolací
Ochrana nulováním
Ochranný vodič, nulování
Ochrana motorů, přetížení
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti přepětí
Odrušovací tlumivka, ferito...
Oddělené elektrické prostředí
Odstranění hysterézního jevu
Odpojení zátěže za provozu
Odolnost proti parazitnímu ...
Odezva na pravoúhlý impuls
Odolnost proti rušení
Odpojení čerpadla
Odvod tepla
Odolnost proti vlivům
Odchylka, tolerance
Ofset a rušení sítě
Ohyb a odrazy vln na zeměkouli
Ohyb a odrazy vln v geograf...
Ohnisková dálka objektivu
Okamžik vedení nakrátko
Olověné a NiCd akumulátory
Olověné a NiCd akumulátory
Olověný automobilový akumul...
Olověný akumulátor
Olověné akumulátory
Omezovač
Omezení maximální strmosti
Optobrána
Optimální šířka řídícího im...
Optické vlnovody
Optimalizace dynamického ch...
Opravný součinitel
Opotřebení kontaktů
Organizace telekomunikační ...
Ortogonální transformace so...
Osobní vozy škoda
Osobní vozy škoda
Oscilátory a směšovače vstupů
Ostatní druhy článků
Otáčení střídavého motorku ...
Otázka stability
Ovládání světel
Ovládání stěračů, doby cyklu
Ovládání dveří domku
Oxidace, broušení
Ozvučnice
Označení baterek k nabíjení
OZ bez kompenzace
Označení jmenovitých hodnot
Označení dovolených odchylek
Označování pomocí barevného...

P

Paralelní ochrana diodou
Paralelní ochrana diodou
Parazitní modulace
Paralelní regulátory
Parazitní oscilace
Pasivní dvojpól, aktivní pól
Patrný vliv okamžiku
Pasivace křemíkové desky
Pájení polovodičových součá...
Pájení vývodů
Pájecí a nýtovací očka
Pájecí očko
Permanentní magnety
Periodický pravoúhlý průběh
Permitivita vakua
Permeabilita
Permanentní magnet
Periodické funkce, střídavé...
Periodická exponenciální fu...
Pentoda, statická strmost
Perličkové termistory
Peltierův efekt
Piezoelektrická přenoska
Pilovitý a trojúhelníkový č...
Písmenný kód dovolený odchylky
Plech a větrací otvory nabí...
Plynulá regulace nabíjení
Plašení ptactva
Planární technologie
Plášťová a hrníčková jádra
Ploché řadové konektory
Planární přechod
Plošná geometrie
Plochá pouzdra
Planární technologie
PN přechod, vývoj integrace
PN krystal, využití polovodičů
PN přechod v praxi
Poruchy a ověření činnosti ...
Polarizace elektrod, akumul...
Používaná architektura přip...
Poruchy a ověření činnosti ...
Pohyblivý přívod bez ochran...
Pohyblivé přívody a šňůry
Pokles hladiny elektrolytu
Porovnání palivových článků
Povrch usměrňovací součástky
Poškození akumulátoru, prim...
Poměr amplitudy ke střední ...
Potlačení oblouku na kontak...
Postupné zapínání a vypínán...
Pomalý start po připojení k...
Pozvolný rozběh motoru
Poplašné zařízení proti odc...
Počítací diskriminátor
Popis činnosti superhetu
Potlačení parazitní amplitu...
Použitá literatura pro VF t...
Požadovaný činitel vyhlazení
Použitá literatura
Postupná a odražená vlna
Pozemní přijímací stanice
Pomalý a rychlý integrátor
Polovodičové prvky TESLA
Pohyblivé přívody, šňůry
Postupné zapínání žárovek
Pokojová anténa VKV
Pomůcky pro amatéra
Pohyb hmotného prostředí
Počáteční hodnota
Polohový vektor, Integrální...
Poměrná permeabilita dielek...
Polovodičové součástky
Pouzdra a montáž
Popis a funkce TTL
Podklady a literatura součá...
Poměrová emisní zrtáta
Postupné snímání kamerou
Pouzdření, typ pouzdra
Polovodiče s více přechody
Pomocná veličina
Poměr časových konstant
Polovodiče ve fyzice
Postup výroby germania
Postup výroby tranzistoru
Póly a nuly přenosových funkcí
Pólový diageam, časový průběh
Princip amplitudového omezo...
Průraz izolace, impregnační...
Prodloužení doby pro vypnutí
Praktické rady začínajícím
Provedení autoantén a jejic...
Průběh skupinového zpoždění
Princip polárního demodulátoru
Průmyslová televize
Průraz aktivní oblasti
Pracovní oblast
Pracovní oblast funkce
Pracovní bod
Průřez kruhového vodiče
Průřez měděných vodičů
Praktické tabulky, televizn...
Prořezání měděné fólie
Princip superpozice
Provozní vlastnosti, matice
Provozní charakteristiky, n...
Průběh přechodného děje
Průměr membrány
Pracovní postup termokomprese
Průběh diferenciální vodivosti
Práškový sirník, sirovodík
Proud nakrátko
Přijímací antény pro televizi
Přepínání zátěže, galvanick...
přijímač rozhlasu, televize...
Předmluva ke knize
Přechod z blokovaního do pr...
Přepínání světel signalizace
Přehled zapojiní diaků
Přímozesilující přijímače AM
Přeslechy mezi kanály
Přípustná anodová ztráta
Přijímací antény
Přenosové cesty
Přenosová charakteristika s...
Přirozený binární kód
Předmluva ke knize
Přímý binární kód, Grayův kód
Přepínání měřících rozsahů
Přímo ukazující měřící zaří...
Příklad stínění můstku
Přehled technologií
Přechod báze emitor
Přechod kolektor báze
Přídavný chladič
Přípustná teplota přechodu
Přímá montáž
Převod teploměrných stupnic
Přijímač se zpětnou vazbou
Přijímač ALGENA
Připojení adaptoru
Přijímač dálkového ovládání
Přenosný vysílač
Přehled polovodičových souč...
Předmluva elektriky
Přímá integrace rovnice
Přechodný stav
Přechodová charakteristika,...
Příčná impedance
Převodová charakteristika
Předmluva k polovodičům
Přechod PN v polovodiči
Přechod kov polovodič
Převodní charakteristika
Přehled diod, druhy diod
Přenosové kmitočtové pásmo
Přesnost aproximace
Přechod polovodiče, usměrňo...
Příměs lithia, technologick...
Přístroje pro nedoslýchavé
Pulsní nabíjení akumulátorů
Pulsně kódová modulace PCM
Půlvlnný dipól

R

Radiotechnika, radiotelefonie
Radiační, vyzařovací typ in...
Rafinace zónovou vrstvou
Rádiová výška přijímací anteny
Rádio v brýlích
Reaktance
reakce, reaktance, reprocit...
Regulátor dynama, regulační...
Regulátor rychlosti otáčení...
Regulace teploty, účiník
Regulátor teploty s dvojkovem
Regulátor teploty s kontakt...
Regulátor teploty svnějším ...
Regulátor s relaxačním osci...
Regulátor teploty s termist...
Regulátor teploty s impulsn...
Regulátor teploty s MH7460
Reflektorová anténa
Realizační pracoviště televize
Relaxační obdélnikový kmit
Reciprocita
Relativní stabilita
Renerátor s diodovým čerpadlem
Regulátor hlasitosti, výšek...
Regulátor teploty
Regulace výšky hladiny kapa...
Regulátor teploty, zvonek s...
Regulátor topení
Reaktanční, reálné číslo, o...
Relaxační kmity
Regulační a měřící technika
Regenerace suchých článků
Relativní překmit
Rekombinace PN přechodu
Rekrystalizace, tažení mono...
Rok 1904 až rok 1906
Rok 1912 až rok 1914
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1880 až rok 1882
Rok 1910 až rok 1912
Rok 1924 až rok 1926
Rok 1878 až rok 1879
Rozhlasový přenosový řetězec
Rozhlasové přijímače
Rozdíl Si a Ge diod a jejic...
Rozběhové zařízení pro asyn...
Rozměry polovodičových prvků
Rozložení impedance na dipólu
Rozložení součástek tuneru
Rozhlasové vysílače
Rozhlasový přijímač
Rozhlasová stereofonie
Rotační číselnice
Rovnovážný stav můstku
Rozevírací tlumivka
Rozsvěcování a zhasínání sv...
Rozdíl vstupu a výstupu
Rozhlas po celém bytě
Rozměry MBA810
Rovnice kontinuity
Rozklad složitých funkcí
Rozvoj funkce
Rozměry plechů tvaru
Rozsah skladovacích teplot
Rozměry konektorů, izolace
Rozsah pracovních teplot
Rozklad a redukce složeného...
Rovnovážný stav PN přechodu
Rušení vzniklé směšovací či...
Rušení příjmu rozhlasových ...
Různé typy vodivosti PN, hr...
Rychlostní chyba
Rychlost šíření, dipól, dél...
Rychlost harmonické vlny
Rychlost šíření vln
Rychlost napařováníŘ

Řada jmenovitých hodnot
Řez selenovou usměrňovací d...
Řez koaxiálním vedením
Řešení vektorových polí
Řešení rovinných polí
Řešení Hertzova vektoru
Řez plošným tranzistorem
Řízené usměrňovače, přeměna...
Řízení s galvanickým oddělením
Řízení rychlosti otáčení mo...
Římské číslice

S

Samovolné vybíjení, teplota...
Samovolné vybíjení, elektrolyt
Samovolné vybíjení, vnitřní...
Samočinné spínání ventilátoru
Sálavé a tělesné teplo
Sběrač včelího jedu
Schematické znázornění dono...
Schematická značka a charak...
Sestavení hovoru ISDN termi...
Selektivita přijímače
Selimety pro jištění diod
Sedmiprvková anténa YAGI
Sedmiprvková anténa s dolaď...
Seznam použitých součástek ...
Selenové usměrňovací desky
Selenové usměrňovací desky
Sekudární vlivy citlivosti
Seznam použitých symbolů
Selektivita přijímače
Seznam nejpoužívanějších so...
Seznam symbolů I.
Seznam symbolů II.
Seznam symbolů III.
Seznam symbolů IV.
Seznam značek I.
Seznam značek II.
Seznam značek III.
Seznam značek IV.
Seznam značek V.
Selenový článek, přechod PN
Selenový kombinovaný usměrň...
Setrvačnost nosičů, infrače...
Sériová ochrana diodou
Sériová ochrana diodou
Sériové regulátory
Sériové řazení diod
Shannon-Kotělnikovův teorém
Signalizace přepětí a podpětí
Signalizace vlhkosti a hlad...
Signalizace výšky hladiny
Sinusový, harmonický průběh
Skupinové zpoždění
Skoková odezva
Skutečná hodnota součástky
Sledování směru pohybu před...
Sled impulsů
Složený dipól, reflektor, d...
Sluneční baterie, absorpce ...
Sluneční monočlánek
Směrová charakteristika antény
Směšovače
Snímání stereo zvuku
Snímkové synchronizační imp...
Snímače charakteristik polo...
Snímací hroty, krystalové v...
Solární články Siemens
Souběhové kmitočty
Soustava rovnic a vztahů
Souběh měřicích impulsů
Součinitel
Souběh, kmitočtový rozsah
Souměrné složky, mnohofáze
Soustava rovnic
Souřadnicová soustava
Specifikace komponenty SIP
Spektrální citlivost, chara...
Spektrální vlastnosti PN př...
Spínání při průchodu nulou
Specifické příjmové podmínk...
Spínací modulátor
Spínací rychlost
Spínací regulátor
Spektrum, numerické metody
Spektrum, sinus, pilový kmit
Spínací rychlost diod
Spektrální citlivost přechodu
Spektrální charakteristika
Srozumitelná reprodukce
Stínění varikapů
Struktura lavinové diody, k...
Statika tuhého tělesa
Stabilizace pomocí diod
Stejnosměrné motory s cizím...
Stabilita ovzduší, kupovitá...
Středovlný adaptor
Středovlnný tuner bez cívek
Stereofonní příjem
Stereofonní rozdílové složky
Stojatá vlna na vedení
Stavební prvky rozhlasového...
Stabilizace amplitudy kmitů
Stejnosměrná záporná zpětná...
Stejnosměrný motor 24V
Stupeň úrovně vyhodnocení
Start motoru
Střední délka silové čáry
Stabilizační kaskáda
Stínící mřížky
Stanovení typu vodivosti
Střední hodnota, efektivní ...
Statistický moment
Stříbrozinkové akumulátory,...
Studený svár
Stanovení doby zpoždění
Stabilizace pracovního bodu
Strmost, kmitočtový zlom
Struktura elektronových slupek
Stárnutí selenu, měřící tec...
Sumátor, invertor
Světelné čidlo
Světelná pistole
Světelná stopa
Synchronní regulátor s triakem
Systémy s časovým dělením
Synchronizované relaxační o...
Synchronní a asynchronní mo...

Š

Širokopásmová anténa
Šíření rádiových vln
Šíření vln v ionosféře
Šíření velmi krátkých vln
Šíření VKV za obzor
Šířka křivky propustnosti
Šíření dlouhých a středních...
Šíření krátkých vln
Šíření velmi krátkých vln
Šířka zakázaného pásma
Špatné stabilizační vlastnostiT

Tavná pojistka, přepólování...
Tabulka zahraničních vysíla...
Tarifování hovorů
Tabulka dvojkového kódu
Tabulka logaritmů
Tažení křemíku
TAA661
Testování kritických stavů
Tepelná energie, síla pole
Teorie ZKCH (zpětná korekce...
Teorie a praktický význam g...
Teplotní závislost PN přechodů
Teplotní součinitel PN přec...
Technologie vyšší integrace
Technologie TTL
Technologie MOS a CMOS
Televizní přenosový řetězec
Televize, prokládané řádkování
Televizní norma
Televizní kanály normy DK a BG
Televizní soustavy NTSC, PA...
Televizní přijímače
Telekomunikační síť
Telefonní ústředny
Technolojgie výroby OZ
Teplotní kompenzace krystal...
Termistory
Termistor, převod teploty
Tepelná pojistka, ocelový p...
Technologie výroby
Technická dokumentace
Teplota chladiče
Tepelná stabilita
Tepelná únava, nestabilita
Tepelný tok, chlazení
TESLA řady KU
Technická dokumentace
Teplotní stabilizace
Teplota, přídavné chlazení
Televizní antény, VKV
Terč a pistole
Teplotní součinitel
Tenký pásek
Tenzorový počet, Gradient s...
Teplotní součinitel
Technologie výroby diod
Termistor
Televizní obrazovka
Tenké vrstvy
Tenká vrstva vidivého mater...
Technologie montáže, pouzdření
Texas Instrumens
Tepelný koeficient
Technologie výroby MOS
Termistory
Teplotní stabilizace pracov...
Termoelektrický jev
Teplotní rozdíl, nevlastní ...
Termočlánek, pokojová teplota
Thomsonův vzorec
Theveninova poučka
Tichý poslech
Tlačítková číselnice
Tlumená sinusovka
Tlumená oscilace
Tloušťka kotouče
Tlačítkový ovladač
Tlakové provedení Si a Se p...
Tovární výroba plošných cívek
Topení, klimatizace
Topení v akváriu
Tok elektronů a děr pro PN ...
Transformace kmitočtové mod...
Trojfázová soustava
Transformační rovnice
Třídící postupy
Tuner pro příjem pevně nast...
Tvar křivky v závěrném směr...
Tvarování impulsů, omezovač
Tvar impulsů
Tvrzený papír
Tyratron s nabíjecí pentodou
Typ vodivosti, fotoelektric...
Týl a náběžná hrana impulsu

U

Udržování optimální teploty
Ukázka záznamu synoptické mapy
Ukázka vlivu impedance
Ultrazvukové zpožďovací linky
Umístění slučovače v blízko...
Umístění součástek přijímače
Univerzální motorky, rychlo...
Unipolární vstupní stupeň
Unipolární a bipolární OZ
Uplatnění ve výpočetní tech...
Upevňování propojovacích vo...
Určení zlomkových kmitočtů
Uspořádání vrstev polovodiče
Usměrňovače s germaniovými ...
Usměrňovače se vstupní tlum...
Uspořádání magnetické hlavy
Usměrněný harmonický kmit
Uzavřený stav
U korekcí
U korekcí

Ú

Účinnost dobíječe, kalkulačka
Údržba akumulátorů v motoro...
Údržba olověných akumulátorů
Úhel otevření modulace
Úprava hrotu pistolové páječky
úroveň, úsek, usměrňovač, ú...
Úroveň, zisk, útlum
Útlumový telefonní plán
Útlumové článkyV

VACH vstupní části funkčníh...
VACH vstupní části funkčníh...
VACH výstupní části funkční...
VACH celého funkčního bloku
VACh triaku a diaku
Varaktorový OZ
VACh charakteristiky
VACh charakteristiky součástek
Vakuové napařování vrstev
Varistor
Valenční elektrony
Válcová pouzdra
Velikost vychýlení elektric...
Vektorová a fázová chyba
Vedení s rotující sondou
Vertikální struktura
Velikost hystereze
Vědecký rozbor PN přechodu
Vícevrstvé polovodičové sou...
Vícekanálové reprodukční sy...
Vliv cizího záření na PN př...
Vlastnosti řízení HSP
Vliv funkčního bloku na okolí
Vliv cizího záření na PN př...
Vliv turbulencí na rozptyl ...
Vliv teplotní inverze na ší...
Vlnová impedance, imaginárn...
Vlnová impedance, naprázdno
Vlnová impedance vedení
Vlastnosti konstrukčních ma...
Vliv tolerance na výtěžnost
Vliv zpětné vazby na impedanci
VoIP konvertor
Volba usměrňovacího ventilu
Vodící kladka, setrvačník
Vozítko ovládané světlem
Vodič v elektrostatickém poli
Volba součástky, kategorie ...
Vodivé kontakty
Volba technologie výroby
Vodivost
Vodivost polovodičů
Vodivost, ozařování krystal...
Volný elektron, vodivost, n...
Vodivost kovů, zesilovací e...
Vrstva vodivosti PN
Vstupní citlivost tuneru
Vstupní impedance továrních...
Vstupní impedance slučovače
Vstupní impedance vedení
Vstupní ofset a drift
Vstupní a výstupní impedance
Vstupní impedance
Vstupní vodivost
Vstupní impedance, výstupní...
Vynucené kmity
Využití kódu R2
Vyzařování PN přechodů
Vytékání elektrolytu, defor...
Vysílače VKV Polsko, Rumunsko
Vysílače VKV Maďarsko, Německo
Vysílače VKV Rakousko
Využití vf vedení
Vysílací antény
Vysílací antény pro VKV
Vychylování paprsku obrazovky
Vypínač se zpožděným rozepn...
Vyšší harmonické
Vyhlazovací tlumivky
Vypařování a rozklad akumul...
Vyprázdněná vrstva přechodu
Vysoká hustota proudu
Vypalovací režim, karbid kř...
Výroba oceli
Výroba oceli
Výpočet požadovaného zvlnění
Výhody a nevýhody součástek
Výpočet plochy chladiče
Výpočet výstupní impedance
Výběr požadované adresy
Význam binární matematiky
Výpočet stabilizačního čini...
Výstupní charakteristika
Výpočet oscilátoru
Výpočet lineárních konstant
Výchozí stav rovnice
Výstupní vodivost
Výroba křemíku a germania, ...
Výstupní napětí a výkon
Vzájemné rušení dvou kmitočtů
Vznik tepla, odvod tepla, c...
Vzdálenost diváka od televize
Vztahy pro výpočet veličiny

W

Westonův normálový článek
Wheatstonův, Thomsonův můstek

Z

Zatěžovací charakteristika ...
Zapisovač s permanentním ma...
Zabezpečovací technika
Zahořování
Zatížení
Zapalování
Zatěžovací charakteristika
Zatížení vlnové impedance
Zacházení se součástkami
Základní elektrické vlastno...
Zátěž na výstupních svorkách
Záznam příjmu v synoptické ...
Záznam vyzařování zemského ...
Záznam o atmosféře v nočníc...
Záznam přechodu frontálního...
Záznam o přechodu okludovan...
Závislost zisku antény na j...
Základní funkce přijímače FM
Závislost útlumu na kmitočtu
Závady a problémy při oživo...
Záznam zvuku
Základní vlastnosti přenosek
Záznam na magnetický pásek
Záporná a kladná vazba
Základní poznatky, vztahy a...
Záznějové kmitočtoměry
Zářivka, termoelektrický čl...
Záznamník telefonních hovorů
Zátěž v napájecí větvi
Záporný průraz
Základní elektrotechnické v...
Záporná zpětná vazba
Základní vztahy
Základy syntézy dvojpólu
Základní vztahy vektorů
Závislost doby zpoždění
Závislost při různých teplo...
Zákony kvantové mechaniky
Základní elektroda PN přechodu
Závislost na teplotě
Zdvojení kontaktů
Zevrubná integrální analýza
Zemnění, značení vodičů
Zisk anténní soustavy
Zkoušení diskrétních součástek
Zkušební a rozvodná deska
Zkoušeč diod
Zlaté drátky, hliníkové dráty
Zlomové úhlové kmitočty
Značení izolace, revize ele...
Značky izolace lakovaného d...
Značení polovodičových souč...
Zobrazovací zařízení Monitor
Zobrazovací matice diod
Zobrazení rychlých dějů
Zobrazení rovnic prvků
Zónová rafinace, krystal
Zpětnovazební přijímač
Zpracování zvuku
Způsob televizního vysílání
Zpětnovazební poměr beta
Zpětnovazební integrátory
Zpětná vazba
Zpožděné vypínání ventilátoru
Zpětný ohyb
Zpívající svíčky
Zpětná transformace
Zpětná vazba
Zpětnovazební smyčka
Zvonkové tlačítko
Zvukovod
Zvukový kanál televizního p...
Zvukový film, elektroakustika
Z historie časopisu Radioam...Ž

Železová jádra cívek
Životnost součástek
Životnost tranzistoru
Žíhání křemíku, hliníkOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro