Hlavní okno
    

Slovesa - Aj

A

AJ-přítomný čas prostý
AJ - gerundium vs. infinitiv
Any, nepravidelná slovesa
Anglická nepravidelná slovesa
Anglická nepravidelná slovesa
Anglická nepravidelná slovesa

B

Budoucí čas, sloveso shall
Budoucí a minulý čas

C

Can, must, need, slovesa zp...Č

Čtvrtý pád s infinitivem

D

Defective Verbs, bez infini...

G

GerundiumI

Infinitiv bez to
Infinitiv s to

J

Jmenné výrazy, nepřechodné ...

K

Konstrukce věty pomocí slov...M

Minulý čas průběhový
Minulé příčestí, trpný rod
Mluvnice, minulý čas
Mluvnice, budoucí čas

N

Náhrada konjunktivu, sloves...
Nepravidelná slovesa
Neznámá slovesa
Nepravidelná slovesa

O

Opisné tvary can, may, must...P

Pomocné sloveso to, do
Pomocné sloveso to have
Podmět s infinitivem
Podmiňovací způsob přítomný
Prostá forma, přítomný čas
Předpřítomný čas, druhy čas...
Přehled nepravidelných sloves
Příčestí, koncovka ing
Příslovce způsobu, stupně, ...
Přísudek, složený přísudek
Předminulý čas v přímé řeči
Příčestí slovesa, call, called
Přítomný čas slovesa mít
Předpřítomný čas průběhový
Předpřítomný čas prostý - p...
Předpřítomný čas průběhový

R

Rozlišování užití slovesa to
Rozkazovací způsob

S

sCOOLer - Anglická nepravid...
Seznam nepravidelných sloves
Slovesa, přehled časování
Slovesa, předpřítomný čas
Slovesa, předpminulý čas, č...
Slovesa, podmiňovací způsob...
Slvesa, podmiňovací způsob ...
Slovesa, infinitiv, rozkazo...
Slovesa, čas minulý
Slovesa, čas předminulý
Slovesa, čas budoucí, předb...
Slovesa, příčestí perfekta
Sloveso to be
Sloveso to have
Slovesa modální, způsobová
Sloveso may, sloveso smět
Sloveso Shall, minulý infin...
Slovesa will, would, ought,...
Slovesa, trpný rod
Slovesa expect, feel, forbi...
Slovesa make, notice, order...
Sloveso tell, say
Složené tvary slovesa být
Sloveso must
Slovosled, podmět, sloveso
Sloveso v otázce, to have
slovesa MAKE a DO
Slovesa smyslového vnímáníT

Tabulka sloves nepravidelných

U

Určující sloveso

Ú

Účelový infinitivV

Vazba čtvrtého pádu s infin...
Vazba for předmět infinitiv
Věty přívlastkové, věty dol...
Věty způsobové, srovnávací,...
Vhodný infinitiv
Vynechaný slovesný tvar
Vyjádření minulosti, dva zp...
Výslovnost různých tvarů sl...
Významové sloveso

Z

Způsob v příslušné osoběOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro