Hlavní okno
    

Slovesa - Nj

A

Adjektivizace příčestí, pla...

B

Budoucí čas, werde, werdest

Č

Časování sloves, kmenové sa...
Časování pomocných sloves s...
Časování slovesa wissen
Časování slovesa sein, být
Časování slovesa haben
Časování sloves s koncovkou...
Časování rozkazovacího způsobu
Časování rozkazovacího způsobu
Časování v rozkazovacím způ...
Časování silných slovesD

Dokonavé a nedokonavé sloveso

F

Futurum, čas budoucí, ukonč...

G

Gramatický tvar, odvozená s...H

Hovorová slovesa v němčině

I

Infinitiv slovesa
Infinitiv s zu a bez zu
Infinitiv se statt zu místo...

J

Jmenný přísudek, tvar skloň...K

Konjunktiv, slovesný tvar, ...

M

Mluvená řeč, oznamovací způsob

N

Nahrazování věty infinitive...
Nepravidelná slovesa, wisse...
Nepřechodná slovesa habe, h...
Nedokonavý tvar, zvratná ko...
Nepravidelná silná slovesa
Neosobní slovesa, vazba inf...
Nepravidelná slovesa
Nepravidelná slovesa
Nepravidelná slovesa
Nepravidelná slovesaO

Odlučitelná předpona, závis...
Oznamovací způsob, předminu...
Oznamovací způsob sollen, w...
Oznamovací a rozkazovací zp...

P

Pomocná slovesa, haben, změ...
Podmínka, skutečná, oznamov...
Polovětné vazby infinitivní
Postavení záporu nicht, slo...
Postavení infinitivu ve větě
Pravidelné časování sloves,...
Préteritum, slabá slovesa
Pravidelné časování sloves
Příčestí, básnická řeč
Příčestí v infinitivu
Příklady sloves, konjunktiv
Příčestí přítomné, infinitiv
Přechodník, příčestí zu
Přítomný čas způsobových sl...
Příčestí minulé, kommen, sagen
Předminulý čas, změna stavu
Přehlásky u silných sloves
Přehled slovesných tvarů, r...
Přehled silných a nepravide...
Příslovce místa, času, způs...
Příslovce způsobu, sehr, we...
Předmět, slovesa v češtině
Předložkový 4.pád, vazba na...
Příslovečné určení způsobu
Předčasný děj, slovesný tvar
Příslovečné určení, přívlas...
Předložky s 3. pádem, slove...
Příslušný tvar slovesa

R

Rozdělovací znaménka, čárka...
Rozdílné časování, význam s...
Rozkazovací způsob, trpný rod
Rozkazovací způsobŘ

Řídicí věta, charakter slovesa

S

sCOOLer - Německá nepravide...
Silná slovesa, fahren, lass...
Silná slovesa, rozkazovací ...
Silná slovesa s kmenovým -a...
Silná slovesa schlafen, tra...
Silná slovesa s kmenovým -e-
Slovní druhy, časování slovesa
Slovesa, modální, významová...
Slovesa s neodlučitelnými p...
Slovesa s předponami durch,...
Slovesa s předponou ge
Slovesa, rozkazovací způsob
Slovesa, rod trpný
Sloveso bergen, bewog, befa...
Slovesa brennen, kennen, ne...
Slovesa bringen, fallen, ge...
Slovesa halten, laden, mess...
Slovesa reiten, rufen, schr...
Slovesa sitzen, sollen, ste...
Sloveso scheren, schleifen
Slovesa příčiny změny
Sloveso legen, setzen, stellen
Slovesný vid v němčině
Slovesný přísudek, odlučite...
Slovesný typ, opis slovesa
Slovesa pohybu, haben, find...
Slovesné neodlučitelné před...
Sloveso wollen
Sloveso weinen, plakat
Sloveso s infinitivem
Slovesa s neodlučitelnou př...
Slovesné předložkové vazby
Smíšená slovesa, brennen, k...
Stavové pasívum, sein, příč...

T

Trpný rod, pasívum, sloveso...
Třídy německých sloves
Třída slovesa, begann, bego...
Tvary silných sloves, bleiben
Tvary slovesa seinV

Vazby sloves
Vazby sloves
Vazby sloves
Věty způsobové, věty přirov...
Vyjadřování modality, užívá...
Významový rozdíl slovesa
Význam slovesných časů
Význam sloves v českém jazyce

Z

Závislý infinitiv, věta ved...
Způsobové sloveso wissen, s...
Způsobová slovesa sollen, m...
Způsobové věty prostředku, ...
Způsobové sloveso können
Způsobová slovesa mögen, dü...
Zvratná slovesa, wollenOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro