Hlavní okno
    

Telekomunikace

A

Absorpční modulátor, fotovo...
ABS, absorpce, akord, akustika
ACK
Adaptivní filtry
Aditivní harmonický signál
Administrativní procesor
Aditivní kód
Akumulátory
AKE 12, Ericsson
Aktivní doba přenosu
ALERTING
Alkalické akumulátory
algebra Booleova, alokace, ...
Analýza bitové logiky signa...
ANM
anoda, anténa, dipól, vlnovod
anténa, dlouhé vlny, horizo...
anténa, mobil, Marconi, kub...
anténa, parabola, polarizac...
anténa, reflektor, spirála,...
anténa, úhlová, teleskop, t...
anténa vysílací, Yagiho, za...
Analogová přenosová zařízení
Analogové koncentrační pole
Aproximace sledovacím signálem
Aproximace lomenou křivkou
Aplikace mikroprocesorů
Aproximovaná charakteristik...
Aritmetická jednotka v počí...
Aritmetika modulo 2
aretace, atenuátor, atmosfé...
Architektura procesoru
Asymptotická charakteristika
Autoři publikace
Automatická žádost o opakování
Autokerelační funkce
audion, atto, avomet, AVC
Automatické hlášení
Automatické meziměstské spo...
Automatické tarifování
Automatický provoz
a komorní, ABC, abeceda, Mo...

B

balun, bareter, barva, báze
Bearer Capability
Bezprostřední porozumění
Bistabilní polovodičové prvky
Binární kanál
Binární kód, transformace kódů
bioelektřina, bionika, bod,...
Blok adresování kanálů, zař...
Blokové schéma analyzátoru ...
Blokové schéma transmultipl...
Blokové schéma pole
Blokové schéma koncentrátoru
Blokové schéma výběru
Blokové schéma vývojového d...
Blokové schéma směrového tř...
Blokové schéma koncentrátoru
bolometr, booster, bouře, b...
buzola, buzení, CCIR, CCITT

C

Call Identity
CALL PROCEEDING
Call State
Called Party Number
Calling Party Number
Call-ID
CANCEL
Cauchyho matematické vyjádření
CCITT, doporučení, G.734
Centrální a periferní sítě
Centrální programové řízení
Celovlnný detektor, půlvlnn...
celuloid, cínování, citlivo...
Centrální procesorová jednotka
Celková plocha paměti
Centrální programové řízení
Centrální řízení spojovacíh...
Centrální zdroj taktů
Centrální spojovací pole
Centralizace údržby
Channel Identification
Charakteristika přenosové s...
Charakteristiky článků
charaktron, chrominance, ch...
Charakteristika spínače
Cívky a kondenzátory
cívka, clona, COBOL, Comsat
Code Message Type
CONNECT ACKNOWLEDGE
CONNECT
Contact
Content-Length
Content-type
CPM, cyklus, čára, čidlo
CPU, PROM
CSeq
CV 20
CV 28
CV 34
CV 99
CV 3
CV 1
CV 21
CV 17
CV 18
CV 27
CV 21
Cyklické kódy
Cyklické kódy
Cyklické kódyČ

Čekání na potvrzení
Činitel odrazu
činitel, jakost, nevyvážení...
činitel zbytkový, vazby, zk...
Činnost určovatele
Číslicový signál, opakovač
Číslicová technika a řízení...
Číslicová signalizace, přen...
Číslicové integrované obvody
Číslicové spojování
Číslicový koncový přístroj
Číslicová přenosová zařízení
Číslicová rozhraní
Číslicové spojovací pole
Číslicové spojování
Číslicová informace
Číslice volby
Článková spojovací pole
člen logický, čočka
Čtyřdrátové spojovací pole
Čtyřdrátový přenašeč

D

Date-Time
dalekohled, dálkoměr, Dectr...
Datový kanál 16 timeslot
Dálnopis
Dálkové měření a signalizace
Dálkové napájení
Dálnopisný stroj
Dálkové konference
Dálnopisná síť
Dálkové přenašeče
Dálnopisná síť
Demultiplexor paměti kodeku
Decentralizované řízení, pe...
Determinovaný a harmonický ...
Definice a pojmy čtyřpólů
dekáda, dekatron, dekrement...
detektor vlny, deviometr, d...
Decentralizace řízení
Decentralizovaná řídící jed...
Desítková soustava, váhové ...
Decentralizované řízení
Decentralizované řízení pole
Decentralizované řízení
Decentralizované řízení
Dělící poměr čítače
Dělení zátěže procesorů
Děliče
Děliče kmitočtů
Digitalizace v telekomunika...
DISCONNECT
Display
Diskrétní informace, energe...
Diferenciální fázové klíčování
Direchetova podmínka, integrál
Diskrétní procesy
Digitální linkové trakty
Diskrétní kódy
Dimenzování spojovacích cest
Diferenciální odpor diody
diagram Riekův, Smithův, zá...
difuzita, diktafon, dílna, ...
dioda, inverzní, kapacitní,...
dipól, díra, direktor, dise...
diskriminátor, Paundův, Tra...
Distribuované řízení
Diagnostika, modul řídící j...
Digitální koncentrátor
Diagram signalizace dálnopisu
Dopouštění se odchylky
Doplněk menšitele
Doporučení čekací doby
Dolní propusť, horní propusť
Dolní propusť, horní propusť
Dolní propusť, horní propusť
Dolní propusť, horní propusť
donor, dosvit, dozimetr, do...
Doutnavka, triatron
Doporučení, G734
Doporučení CCITT
Dopředné signály
Družicové spoje, družicové ...
drát, drift, družice, duplex
Druhy spojování
Druhy signalizace
Druhy mezinárodních ústředen
Duhamelův integrál
duše, dutina, dvojkov, dyni...
Důsledky šumu v kanále, kva...
Dvoudrátové a čtyřdrátové s...
Dvoučlánková spojovací pole
Dvojpól RC
Dvojkové kódy
Dvoučlánkové pole
Dvoučlánková křížová pole
Dvoudrátové spojování
Dvouúrovňové řízení
Dvoudrátové přenašeče
dynoda, efekt, echo, EKG

E

Efektivnost přenosu dat, dé...
Ekvivalentní pravděpodobnost
Ekonomické aspekty spojovac...
Ekvidistantní kódy, Korobov...
ekvalizátor, elektroda, ele...
Ekonomika telekomunikací
Elektrické vlastnosti rozhr...
Elektrické vlastnosti rozhr...
Elektroakustické měniče
Elektrotechnika
Elektroschématické značky
Elektronika v matematice
elektron, elektronka, elekt...
elektronka, Adlerova, dvoji...
elektronka, klystron, mřížk...
elektrovolt, elektřina, atm...
element, emise, emitron, en...
Energetické omezení družico...
Energetické podmínky, kódov...
Entropie informačního zdroje
Energetická spotřeba TTL
ERROR
erupce, etalon, eurovize
Erlangovo rozdělení
EWSD
EWSD
Expires
Expanze a komprese
excitron, exosféra, expando...
Expanze, vnitřní přelivF

FACILITY
fading, faktor, fáze, fázovač
Fázový automat, klíčování QPSK
Fázové zpoždění, korekce fáze
Fázová charakteristika
Fázový detektor, násobící f...
Fázové zkreslení
Fázový posuv
Fázový závěs, fázový detektor
Fázové vyrovnání rámců
FDMA, družicové vysílání
Filtry a výhybky
filtr piezoelektrický, filt...
Forma řízení HSP
Formát zprávy L3 BRA
Formát informace
fotometr, foton, fotonka, f...
Formáty instrukcí, jedna sl...
Fotografie integrovaného ob...
Fónické hlásky
From:
Funkční vývojové diagramy
funkce přenosová, spolehliv...
Funkce přijímače, funkce vy...
Funkce řízení pole
Funkční moduly
Fyzikální vlastnosti kanálů
Fyziologie hlasu a hluchu

G

Gaussovo rozložení, kvantiz...
Gaussova zvonová křivka
Gaussovo rozložení
galaxie, galvanometr, gama,...
Galvanické oddělení
Generátor zkušebního signálu
Generování nosných kmitočtů
Generační mnohočleny cyklic...
Generátor nosných kmitočtů
generátor Hallův, kvantový,...
Generování umělé řeči
goniometr, gradace, graf, g...
Grafy funkcí
Grafy neperiodických funkcí
Graf přenosové funkce
Grafy pro filtry
Graf definující automat

H

Hadamardova matice, numeric...
Harmonické řady konečné délky
hallotron, harmonická, herm...
Hierarchický způsob decentr...
Hierarchie řízení spojovací...
Hierarchické uspořádání
hláška, hlava, hlavice, hmota
Hlavní provozní hodina
Hlavní body programu
Hlavní druhy linkové signal...
HOLD
HOLD ACKNOWLEDGE
HOLD REJECT
Hovorové proudy
Hodnocení jakosti řeči
hodnota, hustuta, hybrid, h...
Hodnota provozního zatížení
Hovorová informace
Hostitelský počítač
Hustota integrace
Hustota integrace LSI, TESLA
Hustota integrace
Hvězdicová číslicová síť
Hvězdicové sítě se skrytým ...
Hvězdicová síť
Hybridní součtový členI

identifikace, radiolokace, ...
Identifikace čísla, tarifik...
Impedanční matice
imitance, impedance, mechan...
Informační Elementy a jejic...
Inicializace L2 pro přenos MSU
Information Element
INFORMATION
Interpolace, kolísání úrovn...
Interpolace řeči, anulování...
Integrované logické členy
Informace, signál, zpráva
Integrál, Besselova funkce
Interval korelace
Indukčnost v obvodech
Indukčnost cívky
Interval spolehlivosti
Indukčnost vinutí
Induktor
indikace, indikátor, indukc...
indukčnost, inklinace, insp...
interference, interval, int...
invertor, inverze, inofon, ...
Integrované obvody CMOS
Integrované obvody MHBxxxx
Integrovaný kodek a filtr
Individuální řízení
Integrované obvody signalizace
IO obvody typu MHxxxx
Izokódy, konstantní váha
Izolační odpor při teplotě
izolátor, izotop, jádro, ja...

J

jazyk, jednotka, operace, k...
Jedno oktetový prvek
Jednotková a přenosová funkce
Jednotná telekomunikační síť
jev elektrooptický, Haasův,...
jev Nernstův, Bachův, přech...
jev Zeemanův, zenerův, Joul...
Jednokanálový integrovaný k...
Jednočlánkové křížové pole
Jednokanálový integrovaný p...
Jednosměrný sdružovací provoz

K

Kanálový filtr, Kodéry, kon...
Kapacita družicového spoje
Kanál se zpětnou vazbou
Kaskádní řazení kanálů
kanál sdělovací, televizní,...
kandela,kapacita, kino, klec
Kapacita sítě
Kapacita spojovacího pole
Kategorie spojování
klíčování, klobouk, klystro...
Klidový stav kontaktů
Kmitočtová stabilita kanálu
Kmitočtové zkreslení
Kmitočtový rozdíl
Kmitočtová syntéza
kmity, kód, kódování, koefi...
Konstrukce HSP s doutnavkou
Komunikace metod a odpovědí...
Komprese, expanze, lineární...
Kompresní charakteristika, ...
Kodér s číslicovou kompresí
Kompresní charakteristika k...
Kompresní křivka, váhovací ...
Korekce chyb, ortogonální s...
Konvoluční kódy, Viterbiho ...
Kodér a dekodér konvolučníh...
Kombinovaná spojovací pole
Komunikace mezi procesory
Kontrola vyzváněcího signál...
Komplexně sdružený obraz
Konvergentní řada
Komprese kmitočtového pásma
Kontrola sudosti nebo lichosti
Konvergence výběrových char...
Kotelníkova teorie bílého šumu
Kompandor
Koeficient první derivace
Kontakty, přechodový odpor
Kontaktové materiály
koercimetr, kolektor, kolen...
koma, komora, komorní, komp...
koncentrace, koncovka, kond...
kondenzátor oddělovací, met...
konstanta, konstrukce, kont...
konvergence, konvertor, kor...
korelace, kritérium, krok, ...
Kombinované řízení
Konstrukční řízení spojovac...
Kombinované obvody
Koncová zařízení
Koncepce spojovacího pole
Koncové určování
Komplementární tranzistor, ...
Koncentrační spojovací pole
Koncentrace provozního zatí...
Koncentrační pole
Koncentrace přípojek z 1024
Komutované obvody
Kombinovaný kodek
Konfigurace dálnopisné sítě
Kódování barevného signálu
Kódová Hammingova vzdálenost
Kódování bez šumu
Kódovací a dekódovací obvody
Kódová krychle
Kódování, diskrétní kód
Kódy se změnou v řádech
Kódy, matice, parita
Kódování, identifikace čísla
Kódová spolupráce
Kódová spolupráce spojování
Kruhový modulátor AM
Kruhový modulátor
krystal, oscilace, kryt, kř...
Křížové spínače
křivka rezonanční, Slawinov...
Křížová spojovací pole
Křížový spínač
Křížové spínače
Křížový spínač
Kvalita přenosu, kvantizačn...
Kvadratická fázová charakte...
Kvantizační šum, granulační...
Kvantování spojitého signálu
Kvalita provozuL

Langerova metoda, voliče
laboratoř, ladění, lalok, l...
laser, reflektor, absorpce,...
laser neodymový, plynový, k...
laser Ramanův, látka, linka...
Linkové ukončení, opakovač
Linkový trakt linkového opa...
Lineární kombinace informač...
Lineární a nelineární korek...
Literatura pro telekomunikace
Literatura ke sdělovačce
Literatura ke sdělovačce
Lineární bod
Linková signalizace
Linkové zakončení
Logické řízení
logatom, lokalizace, lom, l...
Logický člen NAND, TTL
Luminiscenční diody, polovo...

M

max-forwards
Matice stavů spojek
Matematické vyjádření rozlo...
Matematické vyjadřování sig...
Matematika v obvodech
Matematizace zdroje informací
Matematika diskrétních signálů
Matematika zesílení
Magnetické materiály
magistrála, magnet, magneti...
magnetometrie, maják, radio...
Mars, maser, čpavek, hladina
maser, paramagnetický, Dewa...
maska, maskování, materiál
mastoid, materiál, izolace
materiál plastický, izolačn...
materiál, hmota, zpracování...
matice, admitance, impedanc...
matice, kaskáda, rovnice, s...
Manipulační pracoviště
Maticový spínač
Manuální tarifování
Mechanické a provozní vlast...
Mechanismus ovládání
mega, mechanika, mechanismu...
Mezinárodní dálnopisná abeceda
Mechanické kontakty voličů
Meziměstský provoz
Měření funkcí procesů
Měření provozního zatížení
Měření činitele jakosti
Měření impedance a ztrátové...
Měření oteplení
měnič elektromagnetický, pi...
měření, kompenzace, měřič č...
měřič odrazu, izolace, šumu...
měřič úrovně, metoda měření
Měření provozního zatížení
Měření přenosových parametrů
Měřící soupravy
Měření odolnosti proti jiteru
Městská síť
Mikroprocesory, mikropočítače
Mikroprogramování, cyklus
Mikroprocesorová stavebnice
Mikroelektronický obvod
Mikroelektronické obvody
Mikrokomutátor
míra přenosu, moaré, mnohoč...
Modulovaný trojkový signál
Modulační rychlost, odezva
Modulátory
Motorové voliče
modulátor balanční, kruhový...
modulátor, potlačení, nosná...
Modul pro 128 přípojek
Moderní principy spojování
Modulační rychlost
Mřížová síť, hvězdicová síť
msu
Multiplexor přenosu dat
Multiplexní trakt
Multiplexní spoj, EWSD
můstek Thomsonův, impedančn...

N

Nastavení antén pro družici
Napájení družice, heterodynamo
Nadbytečnost informací, kon...
Namáhání stožáru na trati
naprázdno, násobič, násobička
nastavitelnost, nástrčka, n...
Náhodné posloupnosti
Náhlý fázový skok
Názorné vysvětlení zákonů e...
Návrh děliče
Náhradní schéma obvodů
Náhradní schéma obvodů
Násobiče kmitočtů
Návrh cívek
Náhradní zdroje energie
Návěstní a signální stroje
náběh, nakrátko, nano, napá...
Návrh programového vybavení
Národní sítě, směrování
Národní síť
Nelineární váhovací kodér
Nekonečná řada harmonických...
Nerovnoměrný kód, Huffmanov...
Nesystematické kódy
Nebezpečná doba ztráty
Neúplné článkové pole
Negativní impedance
Nelineární prvky
nečistota, negace, nerovnov...
nevyvážení, normál, normali...
Nezabezpečený kód
Notification Indicator
Normální náhodná veličina
Nové směry programového řízení
NTZ, nulování, obálka, oblast
Nulový zbytekO

Obecné dělení a konstrukce HSP
Obecný popis kombinačních z...
Obecný popis rozhraní
Obecný popis HW pro rozhraní U
Obecný popis rozhraní
Obecný popis HW Interface V
Obecný popis rozhraní
Obecný popis rozhraní
Obecný popis rozhraní
Obecný význam signalizace v...
Obvodové řešení kodéru
Obraz derivace a integrálu ...
Obalová čára odezvy
Oblast nenulových hodnot
Objektivní měřící metody
Objektivní stanovení srozum...
obraz, obrazec, obrazovka b...
obrazovka, polární, televiz...
obvod, bistabilní, hradlový...
obvod klopný, laděný, lineá...
obvod, maticový, nelineární...
obvod RC, řídící, ztráta, r...
Obousměrná datová sběrnice
Obousměrný přenos
Obvody spojovacího pole
Obvod filtr a kodek
Obousměrný přenašeč
Odolnost proti poruchám, km...
Odpor, kapacita, cívka
odbočnice, oddělovač, odezva
odchylka, odměr, odolnost, ...
odpor jalový, měrný, izolač...
odraz, odrážeč, ohm, ohmetr
Odchozí spojení
Ohled na lidský činitel
OK
Omezení vydatnosti zdroje d...
Optická trasa s opakovači
Optimální zatěžovací odpor
Opakovač linkového traktu
Ortodoxní funkce
Organizace klíčů ve spojnici
Osciloskop a signály
Ostatní články
oscilátor, Colpittsův, kohe...
oscilátor Pierceův, tříbodo...
osciloskop, horizontála, ve...
osciloskop vzorkovací, ostr...
otřes, ozařovač, označení, ...
Ovládání HSP s tranzistorem...
ozvěna, ozvučnice, akustika...
oživování, pahýl, pájení, k...

P

Parazitní procesy
Paritní kód, iterační kód, ...
Palivové články
PAL, paměť, palec, buňka
paměť, pásková, kotoučová, ...
panel, papír, paprsek, para...
Paměťové mapování, adresa b...
Paměť, RAM,ROM, PROM, EPROM...
Pasivní a aktivní multiplex
Pásmová zádrž
páska, pásmo, radionavigace
pásmo, kosmické, letecké, o...
Pevné připojení
Periodický obdélníkový signál
Permanentní spojení
Periodické měření
Pleziochronní způsob, váhov...
Plesiochronní provoz
Potlačení šumu na psofometru
Pole se zpožďovacími členy
Povolený diskrétní interval
Pozorovatel Neumann Pearsonův
Podmínky přenosu
Pojmy a definice
Poissonův výraz
Poloha článku
Pokles izolačního odporu
Popis odborných pojmů
Podmínky příjmu a vysílání
Požadavky na přenos signali...
Poloautomatické spojování
počítač, paralelní, proporc...
poddajnost, podkmit, pohlti...
polarizace, pole, akustické...
pole, kontaktové, spojovací...
polypropylen, poměr, poroli...
posuv, potenciál, potenciom...
Požadavek HOLD
Pozorování hodnot zatížení
Posuvná transpozice
Poloautomatické spojování
Pomocná zařízení
Popis činnosti jazyku
Polovodičové paměti
Poloautomatický provoz, UTO
Použití direktoru
Poloautomatický provoz
Princip spojovacího pole s ...
Princip spojovacího pole s ...
Princip spojovacího pole s ...
Princip spojovacího pole s ...
Princip spojovacího pole s ...
Princip spojovacího pole s ...
Problematika standardizace ...
Princip přenosů signálů
Princip nelineárního kodéru
Pravděpodobnost rušení přen...
Pravděpodobnost chyb, rozho...
Propojování a signalizace
Průběh vzorkování, hovorová...
Princip rezonančního přenosu
Propojování z hlediska počt...
Provozní poměry číslicových...
Pravděpodobnost blokování
Propustnost spojovacích polí
Princip multiprocesorového ...
Prostá entropie zdroje
Princip volumetru
Provozní charakteristiky
Provozní míra přenosu
Průměr vodiče
Pružiny
pracoviště, pravděpodobnost...
princip, proces, profil, pr...
projekt, propust, propustno...
proud driftový, stejnosměrn...
prověrka, provoz, průmysl, ...
Programové řízení
Procesor 8080, signály
Prvek spojovacího pole
Princip syntetizátoru řeči
Princip hovorového obvodu
Provozní zatížení
Problémy zabezpečení kódu
Pravděpodobnost výskytu chyb
Průběhy řídících signálů
Principy číslicového spojov...
Princip vzorkování hovorové...
Propojování modulů
Provozní poměry
Propustnost spojovacího pole
Pravděpodobnost zpoždění
Provozní personál
Princip feredu
Princip spínače
Primární multiplex
Provozní poměry
Prostředky řízení
Programování ústředen
Programovací jazyk, CCITT
Programovací jazyk CHILL
Programovací jazyk MML
Provozní hledisko
Preventivní diagnostika
Provozní zatížení sítě
Princip asociativního provozu
Přehled zpráv U rozhraní me...
Přehled zpráv rozhraní V me...
Připojení vzduchem
Přelomový bod
Přenos analogových signálů
Přenos rozhlasového signálu
Přenos signálu světelným pa...
Převod analogového signálu
Přiřazení hovorového vzorku
Příjem dekadické volby
Přepojování kanálů, kruhový...
Přehled symbolů pro telekom...
Předmluva ke knize
Přechodová funkce
Překročení hladiny procesu
Přenos sdělovacím kanálem
Předmluva ke sdělovačce
Přenášení informace
Přehledné schéma
Příčkové filtry
Převod absolutních úrovní
Předmluva ke knize
Přenos televizního signálu
Přenos televizního signálu
předpověď, předřadník, přec...
přenos informací, rádiový, ...
přenos, rozhlas, televize, ...
přepínač, otočný, knoflík, ...
přijímač rozhlasu, televize...
příruba, přístroj, měřič, m...
přístroj zapojení, Farraris...
přístroj mincovní, dozimetr...
Přehled rozvoje mikroelektr...
Přehled číslicových integro...
Převodník dvojkového kódu
Přenosová rychlost sítě
Převodník sériově paralelní...
Přenos kódu
Přenos řídících informací
Přenosová rychlost
Převod sériového slova
Přenos řídících informací
Připojování přípojek přenos...
Přenos signalizace po 16. k...
Přenos signalizace v hovoru
Připojení přípojek
Příčková spojení
Příklad spojovacího pole
Přidržovací obvod
Převod analogového signálu ...
Předpoklady realizace sítí
Přenosová rychlost
Přehled rozvoje elektroniky
Přenosové parametry
Překryvná síť
Příčky ve hvězdicové síti
Přenos provozního zatížení
Přehled řídících signálů
Předávání hovorů
Přenášeče
Přehled signálů pro přenašeče
Přenos dálnopisného signálu
Přípustnost spojení dle kat...
Příchozí spojení
Pseudonáhodná posloupnost, ...
Pseudonáhodná posloupnost
Psofometrická křivka

R

Raleighovo rozložení
radar, radiokomunikace, kos...
radiolokace, radiolakalizac...
radiolokátor, rychloměr, ko...
radiostanice, výškoměr, raf...
Rámcová a multirámcová stru...
Record-Route:
REL
RELASE COMPLETE
RELASE
RETRIEVE
RETRIEVE ACKNOWLEDGE
RETRIEVE REJECT
REGISTER
Record-Route
Reciproční vlastnosti signálů
Reálná a imaginární část
Redundantní binární kódy
Reaktanční spotřebič
reakce, reaktance, reprocit...
reziduum, rezistence, rezis...
rezonátor, Fabryův, Perotův...
režie, režim, rombus, rovnice
Realizace logických obvodů
Regionální signalizace
Réleová křížová pole
Riziko šumu v informačním p...
Route:
Rozvoj signálu
Rozdílová fáze
Rozložení hovorového procesu
Rovnice složitějších výrazů
Rozhlasový a televizní signál
Rozhlas po drátě
Rozložení snímačů
rovnice Websterova, rozhlas...
rozkaz, rozklad, rozlišení,...
rozptyl transformátoru, roz...
Rozhraní číslicového spojov...
Rozdělení na menší celky
Rozložení zatížení
Rozložení pracovního zatížení
Rovnice tvaru Bernoulliho
Rozbor pracovních podmínek
Rozhraní spojovacího pole
Rozvoj číslicových obvodů
Rozšíření kapacity spojovac...
Rozvoj ústředen ve světě
Rozšíření kapacity
Rozhraní číslicového pole
Rozvoj mikroelektroniky
Rozvoj mikroprocesorů
Rozšiřování kapacity
RSC
růst reotaxní, rušení, signál
Různé způsoby decentralizace
Rychlé nabíjeníŘ

Řazení čtyřpólů
Řadič datové sběrnice
řádkování, řazení, řeč, řízení
Řešení přenosu sdělovacích ...
Řešení sítí
Řídící spojovací síť
Řídící obvod TSAC
Řídící logické obvody
Řízení křížových polí
Řízení paměťového článku
Řízení dle funkce

S

sanafant, saturace, sběrač,...
Schéma pojovacích polí
Schéma periferního modulu
Sčítání harmonických signálů
Sdělovačka v běžném životě ...
Sdělovací transformátory
Sdružovací zařízení
sdělování, slitina, sloup, ...
Sdělovací cesta
Sdružovací obvod
Sdružovací zařízení, PK22
Sekvenční diagram pro rozra...
Sekvenční diagram pro rozra...
Sekvenční diagram pro přeno...
Sekvenční diagram pro rozhr...
Sending Complete
Sestavení odchozího hovoru
Seznam značek
Seznam symbolů
seizmometrie, selekce, sele...
semiduplex, série, servis, ...
Seznam symbolů spojovací te...
Sestavování spojovacích cest
Seskupení směrových uzlů
Sériově paralelní model por...
Sério paralelní převodník
Sériové linky, velkosérie
Shannon-Kotelnikův teorém
Simplexní přenos, nadbytečn...
Signalizace ve větších sítí
Signalizace v 16 kanále
Signalizace v intleligentní...
signál obrazový, zrcadlový,...
simulátor, sirutor, síť, ra...
Signalizační jednotka
Signální procesor
Signalizace, CCITT
Signalizace po 16. kanálu
Signalizace v kanálu
Signalizační kanál
Signalizace typu K
Signalizace č. 7, sedmička
Signalizace v uzlových sítí
Signalizace v dálkové síti
Signalizační bity
sítotisk, skalár, skvrna, s...
Síťové úrovně
Síťový přepočet
Skupinové zpoždění vln
Skupinářová pole
Skupinový kodek
Skupina písmen
Skupina řídících dopředných...
Služební kanál, automatické...
Složky otáčivého vektoru
Složený periodický signál
Slepianovy kódy, Hammingovy...
Slovník pojmů techniky
Slovní zkratky
Složky provozu a údržby
Směr hovorové cesty, koncen...
Smysl kódovaní ve sdělovačce
Směrodatná odchylka bílého ...
Směšovače, filtry a korektory
směrovost, směšovač, dlouhé...
Směrování spojení, transfor...
Směrová číslice
Směrový třidič
snímač, snímání obrazu, sol...
Snížení provozních nákladů
Souhrn vlastností PRI a jej...
sonda Hallova, souběh, souč...
soustava, hyperbolická, mec...
soustava SI, telemetrická, ...
soustava nemetrická měrová
Soustava sběrnic, 8080A
Soustava sběrnic, mikroproc...
Souběhová zařízení
SPT Telecom
Spektrum vzorkování harmoni...
Spektrální hustota šumu
Spojování číslicových signálů
Spojovací pole vícečlánkové
Spojovací pole typu STS
Spojovací cesty v centraliz...
Spektrální obraz sinusového...
Spektrální hustota výkonu
Spojitá funkce posloupnosti
Spínání a rozepínání kontaktů
Spojovací pole
spektroskopie, spektrum, vl...
spektrum, spínač, ruční, sp...
spojnice, spojovatelka, spo...
Spínání hovorových cest
Spojování v síti
Spojnicové pole
Společný modul signalizace
Spojovací pole S-T-S
Spojovací pole T-S-T
Specifikace rozhraní
Společné otázky dalšího vývoje
Spojovací pole Thomson
Spojovací pole EWSD
Společný signální kanál, CCITT
Spínání hovorů
Spojovací pole T-S-T
Spolupráce řídících jednotek
Spolupráce ústředen
Spolupráce ústředen
Spojovatelka, CCITT
Stavy K ve směru odchozím
Stavy K ve směru příchozím
Struktura Elementů a Oktetů
STATUS
STATUS ENQ
Struktura lavinové diody, k...
Struktura programového vyba...
Statická střední hustota
Styková míra přenosu
Střední hodnota zatížení
stabilizace, stabilizátor, ...
stealit, step, stereofonie,...
strmost, stroj, strom, stru...
středisko vysílání, střecha...
Stykový obvod, UART
Struktura spojovacího pole
Stručná charakteristika pro...
Struktura spojovacího pole
Státní linky
Struktura základní jednotky
Struktura hardwaru
Struktura národní sítě, CCITT
Struktura městské sítě
Stav trvalé signalizace
Stabilita spojení
Struktura izokódu
Subjektivní měřící metody
superpozice, susceptance, s...
Svazky sdružovacích obvodů
Syntetizátor řeči, uvolnění...
Syntezátor kmitočtu, demodu...
Symboly v publikaci
Symetrický modulátor AM
Systematické kódy
S12

Š

Širokopásmová spojovací pole
Šířka vyzařovaného spektra
Šířka pásma propustnosti fi...
špička, šum, barevný, nekoh...
Šum v přenosovém kanálu
Šum elektronek
Šum tranzistorů
šumivka, šunt, tabulka, tab...T

Tabulky chybových funkcí
Tabulky chybových funkcí
Tabulky chybových funkcí
Tarifování
tacitron, tajemství, tarif,...
Tarifování, hovorné
Tarifování v národní síti
Tandemové zapojení ústředen
Tarifování v uzlové síti
Tarifní pásmo
Tarifování
TDMA, klidová poloha
Technické aspekty konvergence
Telekomunikační trh po roku...
Teorém Rice Meddleton Bennet
Technický slovníček
Telekomunikační spoj
technika, jaderná, sdělovac...
technika sportu, vojenská, ...
tenzometr, teorém, Thévenin...
termoplast, termostat, tetr...
Teorie pravděpodobnosti
TESLA PK21, PK22
Telex
Tlačítka v přístroji
To:
Toroidní jádra
Transformace kódů
Transpozice
Transformované poločlánky
Transfluxory
transformace Hilbertova, hv...
transformítor, impedance, t...
tranzistor bipolární, planá...
trimr, trinistor, trioda, t...
Transpozice
Transformátorová vazba
Tříčlánkové spojovací pole
Tříčlánkové a čtyřčlánkové ...
třída jakosti, tváření, tuh...
Třidič
Tvarové zkreslení při digit...
Tvar průběhu
tweek, typizace, týl, tyrat...

U

Ukázkové tabulky pro Messag...
Ukončení na konzoly
ultrazvuk, umlčovač, unipól...
Určování vlastností
Určovatel
Určovatel, možnost určování
User-Agent
Uspořádání optického spoje
Ustálený stav
Usměrnění filtrace
Uspořádání spojovacího ple
Užitečné pásmo

Ú

Úbytek zatížení
úbytek, účinnost, úhel, uka...
Účel spojovacího zařízení
Údaje pro vyhodnocení zprávy
Úspora počtu kanálů, interp...
Úvod do telekomunikační tec...
Úzkopásmový Gaussůs proces
Úzkopásmový sdělovací detektorV

vazba, galvanická, parazitn...
Vázaný kód
velikost, velín, vibrace, v...
Velká městská síť
Velkosérie
Věta o zpoždění signálů
Věta o diferenci koeficientů
Via:
vinutí, bifilární, křížové,...
VIDEOTEXT
Více oktetový prvek
Vícenásobné fázové klíčování
Vícenásobné přenosové zařízení
Vícenásobný přenos hovorů
Vícenásobná transformace
Vícečlánkové spojovací pole
Vícečlánkové spojovací pole
Vícečlánková spojovací pole
Víceznakové zprávy
Vlastnosti řízení HSP
Vlonovody, směrové spoje
Vlastnosti náhodných procesů
vlnočet, vlnoměr, zázněj, v...
vlnovod, dálkový, kruhový, ...
vlny decimetrové, milimetro...
Vlastnosti kódu
Vlastní řízení spojovacího ...
Vlastní řídící jednotka
Vnitřní struktura základníh...
Vnitřní struktura redukčníh...
Vnitřní struktura expanzníh...
Vnitřní struktura multiple ...
Vnitřní blokování
Vnitřní signalizace, rozhra...
Vnitřní spojení
Vnitřní linková signalizace
Voliče
Volící skříňka
Voličové spojovací pole
vodivost, volačka, volič, v...
Voličová spojovací pole
Voličová dekadická pole
Voličové nedekadické pole
vrátka, vrchol, vrstva, Ken...
všesměrový, výboj, výbojka,...
Využití číslicové techniky ...
Vyrovnávací přenosová rychl...
Vyprázdnění vyrovnávací paměti
Vyšší programovací jazyky, ...
Vyhlazovací a předpovědní f...
vysílač nouzový, vysílač te...
vyzařování, výzkum, vzdálen...
Vybavení po přihlášení
Výpadek úzkopásmového stvolu
Výsledný obraz spektrální h...
Význam zabezpečovacích symbolů
Výpočet matice
Výkon nedokonalého svazku
Výpočet velikosti baterie
výchylka, vychylování, výko...
výroba, vyrovnávač, vysílač...
výška, vyvážení, vyvazovač,...
Vývoj telekomunikací
Vývoj mikroprocesorů
Význam stavových signálů
Výběr spojovací cesty
Vývoj spojovací techniky, RVHP
Vývoj programovacích jazyků
Výstavba digitální sítě
Výběr spojovací cesty
Výstavba mezilehlé sítě
Výklad značek dálnopisu
Vzorkování signálu
Vzorkovací rozteč spektra
Vzorkovací teorém
Vznik korelace
Vzorce obvodů
Vzorkovací teorém
Vzorec pro výpočet
Vzdálený konec
Vznik vnitřního blokování

W

watt, wattmetr, weber, West
Wienerova transformace

X

xerografie, zabezpečení, zá...Z

Zapojení špičkového voltmetru
Zapojení odporu a cívky
Zakončovací impedance
Zabezpečená zpráva
Zatěžovací odpor
Zapojení cívky,kondenzátoru...
Zapojení cívky,kondenzátoru...
Zatěžování a oteplování
Zabezpečení proti chybám
zahlcení, zahořování, zákon...
zapisovač, zapojení, záruka...
zařízení koncové, poplašné,...
zařízení, měření vzdálenost...
zatížitelnost, závada, závě...
Zapojení paměťového omezovače
Zapojení matice
Zavádění integrovaných sítí
Začlenění do sítě
Závislost doby vyřazení z p...
Základní parametry CCITT
Základ paměťových bodů
Závity trafa
Závislost impedance na kmit...
zákon, Weberův, Fechnerův, ...
záření infračervené, zářič,...
záznam, signál, televize, zvuk
Základní problematika
Základní články pole
Zálohovaný režim
Závislost ztrát
Základní procedura jazyka
Základní parametry TTL
Zásady pro směrování hovorů
Zdroje koherentního záření ...
Zdroj informace, signály
Zdroj a spotřebič
Zdroje proudu
Zdvojené spojovací pole
Zdvojený řídící počítač
Zesílení elektrických veličin
Zhášecí obvody
Získání informací o volných...
Zjednodušené blokové schéma
Zkušební telemetrické údaje
Zkratky pro družicové spoje
Zkrácené cyklické kódy
zkouška odolnosti, zkrat, z...
Značky ve schématech I.
Značky ve schématech II.
Značky ve schématech III.
Značky a symboly
Značka doby pozorování
značka, pomocná, normovaná
značení součástek, grafická...
značka schématická, označen...
značka volací, mezinárodní,...
Znázornění přechodu
zobrazení, zobrazovač, meto...
Způsoby komunikace mezi UA
Zpracování družicových signálů
Způsob přenosu dat, přepojo...
Způsoby napájení
zpoždění, zpracování, zpráv...
Zpracování číselných informací
Způsob provozu
Zprávy signalizace č. 6
Zpětný dotaz
Zpětné řídící signály
Zpětné signály
Ztráta kapacity, ochranný i...
Ztráta přenesené energie
Ztráty v článkovém poli
Ztráty a nebezpečná doba
Zvonek
zvlnění, zvuk, zvukovka, zv...
Zvláštnosti provozního zatí...
Zvětšení spolehlivosti, zdv...

Ž

Železniční sdělovací síť

1

180
181
182
183
1003

380
300
301
302
305

4

410
413
414
415
416
423
480
484
486
400
401
403
404
405
406
407
408

5

513
500
501
503
504
5056

600
604
606

7

751
701
702
703
704
705
706Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro