Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Anglický jazyk, angličtina


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Školní mluvnice angličtiny
Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě.
knihy/anglicka_gramatika
Učebnice anglického jazyka
Kniha není vhodná pro samouky.
anglictina_1/obsah_anglictina1.php
Angličtina pro jazykovky
Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Anglická konverzace
Fráze jsou vypsány i s výslovností.
anglicky_jazyk/anglicka_konverzace
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php


Chronologické řazení kapitol v anglickém jazyce:
Výslovnost a pravopis
Výslovnost a pravopis, anglická abeceda
Aspirované souhlásky, grafémy
Výslovnost v zavřené slabice,ve slovech
Výslovnost v cizích slovech
Výslovnost v zavřené slabice
Výslovnost v běžných slovech
Výslovnost v otevřené slabice
Výslovnost v přízvučné a nepřízvučné slabice
Individuální výslovnost
Individuální výslovnost
Výslovnost před koncovkami
Výslovnost v jediném slově
Výslovnost na konci slova
Výslovnost ve skupině slov
Souhláskové znaky
Souhláskové znaky
Výslovnost dvou s slov s předponou
Výslovnost koncovky minulého času
Výslovnost převzatých slov z francouštiny
Výslovnost u prostřed slova
Výslovnost v počátečních skupinách
Výslovnost různých tvarů sloves
Výslovnost a výjimky
Výslovnost ve slovech germánského původu
Výslovnost následuje-li samohláska
Druhy slabik
Druhy slabik
Samohláska v nepřízvučné slabice
Slovní přízvuk
Větný přízvuk
Intonace, melodie, výška hlasu
Stoupavá melodie, otázky
Velká písmena
Zkratky titulů, přímá řeč
Podstatná jména
Tvarosloví, podstatná jména, rod
Vyjadřování rodu podstatných jmen
Společný rod podstatných jmen
Tvoření množného čísla
Nepravidelné množné slovo
Podstatná jména slovesná
Podstatná jména cizího původu
Pád podstatného jména
Pád podstatného jména
Přivlastňovací pád
Třetí pád, členy podstatných jmen
Člen určitý, the
Užívání určitého členu
Aktuální přívlastek a člen
Třetí stupeň přídavných jmen
Člen u ustálených výrazů
Člen neurčitý
Člen neurčitý, a
Užívání neurčitého členu
Člen se neužívá
Pomnožné podstatné jméno
Abstraktní užití členu
Postavení členu
Přídavná jména
Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen
Nepravidelné stupňování
Přídavná jména latinského původu
Zájmena
Zájmena
Osobní zájmena
Zvratná zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Vztažná zájmena
Předložka při zájmenu
Neurčitá zájmena
Zájmena both, else, every, each, many, much
Zájmena one, other, some, any
Číslovky
Základní číslovky, číslovky řadové
Číslovky sixten, seventeen, sixty, two, four
Příslovečné vazby opětovací, zlomky
Čas, datum, mocnimy a odmocniny
Slovesa
Slovesa, přehled časování
Slovesa, předpřítomný čas
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný
Slvesa, podmiňovací způsob minulý
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Časy sloves
Slovesa, čas minulý
Slovesa, čas předminulý
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas
Slovesa, příčestí perfekta
Předpřítomný čas, druhy časů, konstrukce věty
Sloveso to be
Konstrukce věty pomocí slovesa have
Sloveso to have
Významové sloveso
Slovesa modální
Slovesa modální, způsobová
Náhrada konjunktivu, sloveso must
Sloveso may, sloveso smět
Sloveso Shall, minulý infinitiv
Slovesa will, would, ought, need
Nepravidelná slovesa
Přehled nepravidelných sloves
Tabulka sloves nepravidelných
Seznam nepravidelných sloves
Prostý čas
Prostý čas přítomný, Simple Present
Prostý čas minulý, Simple Preterite
Prostý čas předpřítomný, Simple Pre-Present
Prostý čas předminulý, Simple Pre-Preterite
Prostý čas budoucí, Simple Future
Průběhový čas přítomný, Progressive Pressent
Průběhový čas minulý, Progressive Preterite
Průběhový čas předpřítomný, Progressive Pre-Present
Průběhový čas předbudoucí, Prgressive Pre-Future
Trpný rod
Slovesa, trpný rod
Infinitiv bez to
Infinitiv s to
Rozlišování užití slovesa to
Čtvrtý pád s infinitivem
Vazba čtvrtého pádu s infinitivem
Slovesa expect, feel, forbid, doubt
Slovesa make, notice, order, prove, report
Vazba for předmět infinitiv
Koncovka ing
Příčestí, koncovka ing
Věty přívlastkové, věty dolňkové, přechodník
Gerundium a podstatné jméno slovesné
Předmět ve čtvrtém pádu
Předložky u podstatných jmen
Podstatné jméno slovesné
Příslovce
Příslovce místa, příslovce času
Příslovce způsobu, stupně, kladu a záporu
Tvary příslovcí
Příslovce still, another, more, longer
Stupňování příslovcí
Předložky
Předložky
Předložky about, above, across
Rozdíl mezi after a behind
Předložky ago, along, amid, amidst
Předložky as, at
Předložky ve, na, při, u
Užití předložek ve větě
Užití předložek ve větě
Předložky behind, below, beneath
Předložky besides, between, but
Předložky se sedmým pádem
Předložky down, during, except
Předložky for, idomy
Předložky from, in
Předložky inside, into
Užití předložek ve větě
Další vazby slov s předložkou
Další vazby slov s předložkou
Předložka, druhý a sedmý pád
Příklady užití předlžky ve větě
Předložky off, on, upon
Předložky on, opposite, out of
Předložky mimo, kromě
Předložky over, owing, past
Předložky round, since, through
Předložky till, until, to
Předložky towards, toward, under
Předložky up to, with
Spojky
Spojky souřadné
Spojky podřadné
Užití spojek ve větě
Citoslovce
Nauka o větě
Nauka o větě, větné členy
Přísudek, složený přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Předmět přímý a nepřímý
Prostý čtvrtý pád, předložková vazba
Vazba přímého předmětu věcného
Vazby předložkové
Přívlastek, přivlastňovací pád
Příslovečné určení, věty časové
Věty
Věty místní
Věty způsobové, srovnávací, účinkové
Věty účelové
Věty podmínkové a skutečné
Věty přípustkové
Věty výsledkové
Nepřímá řeč, souslednost časů
Přímá a nepřímá řeč
Předminulý čas v přímé řeči
Zájmena a příslovce místa a času
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větě
Krátké věty, odpověď
Jmenné výrazy, nepřechodné sloveso
Interpunkce, počátek věty
Věta oddělená čárkou
Psaní adres a dopisů, vsuvka
Středník, dvojtečka, americké zvláštnosti
Dělení slov, vykřičník, výjimky
Stupňování
Comparison, stupňování
Přivlastňovací zájmena
Plural, množné číslo
Exeptions, výjimky, Irregular
Slova bez množného čísla
Personal Pronouns, zájmena
Děj nepřetržitý
Předložka of
Tell me!
He goes, he does
Mluvíte doma česky?
Slova church, shop, house
Pomocné sloveso
Pomocné sloveso to, do
Cardinal Numbers, číslovky
Určitý počet, every, každý
Mnoho, více, nejvíce
Nepravidelný past tense
Měl jsem, neměl jsem, had, been
Přidání koncovky ed
Pomocné sloveso
Pomocné sloveso to have
Let me see
Budoucí čas, sloveso shall
Useful English
Příčestí slovesa, call, called
Zjišťovací otázka
What is this?
Is it new?
One the Other
Is it ?, peníze
Výslovnost
Konec slov
Zjišťovací otázka
Zápor,Yes, No
Souhláska na konci věty
Co je to?
Anglická abeceda
Who are you?
This is our
Poloha jazyku
He is, you are
Anglická abeceda
Hláskování slova
Anglické diktáty
Zjišťovací otázky
What are you?
This,That
Zjišťovací otázky
Melodie věty, intonace
Složené tvary slovesa být
Přítomný čas slovesa mít
Oznamovací záporná otázka
Sloveso must
To be, to go, to tell, to stay, to do
Can, must, need, slovesa způsobová
Vhodný infinitiv
These, Those
Rozkazovací způsob
What can, What must, you do?
Určující sloveso
Rozkazovací způsob
Pozměnění vět
Mluvit anglicky velmi dobře
Usunally, sometimes
Prostá forma, přítomný čas
Osoba 3 jednotného čísla
Základní číslovky
Every day
Kolik, how much
Základní číslovky
Pozor na výslovnost
How many
Do you know
He goes to
Mluvnice, otázka, zápor
Vázání koncových znělých souhlásek
Rozkazovací věta
Krátká rozkazovací věta
Workshop, otázky, překlad
Oblíbené citoslovce
Průběhová forma času
Předmětné tvary zájmen
Přesun předložky
Čtení čísel
Překlad, četba
Zápor ve větě
Never know
Imperativ, zápor ve větě
Správná intonace
Vynechání členu
Street, ulice, lesson
This is, going
Výslovnost, intonace, melodie
Přečtěte a vypočítejte
Vynechaný slovesný tvar
Mluvnické a fonetické názvosloví
Česky, anglicky, výslovnost
Předložka
Samostatně po předložce
Silné a oslabené tvary
Účelový infinitiv
Saský genitiv
Otázky a záporné věty
Neznámá slůvka
Přišel, dostal
Minulý čas
Mluvnice, minulý čas
Otázka prosté formy
Užití minulého času, příslovce
Podstatné jméno slovesné
Způsob v příslušné osobě
Tvořte otázky v minulém čase
Otázky, překlad, četba
Řadové číslovky
Telegram
Slovo one
Stupňování, mluvnice, big
Řadové číslovky
Čas podle hodin
Slovosled, podmět, sloveso
Zour, us, them, him
Kolik je hodin?
Czech grammar
Čtenář, private
Slovakia, Slovensko
Mluvnice, budoucí čas
Vztažná zájmena
Vztažná zájmena
Počítatelný, množné číslo
Any, nepravidelná slovesa
Člen dle potřeby
Význam slov příbuzných
Píseň, noty, My Bonnie
Chorus, anglická píseň
Visit, Dialoque
Minulý čas průběhový
Minulý čas průběhový
Podmět s infinitivem
One, not, any
from, to, předložka
Popis dle obrázku
Vyjádření budoucnosti, be going to
Podmiňovací způsob přítomný
Why is it not
English Food
Fish, ryba
Podmiňovací způsob přítomný
Složeniny se some, any, every
Věty v záporném smyslu
As, Like, tak jako
Dvojí možný přízvuk
Otázky v anglickém jazyce
Udávání času, dvojí význam
Otázky v anglickém jazyce
We had
Sloveso v otázce, to have
Minulé příčestí, trpný rod
Věta činná, věta trpná
Zdůrazňovací, zvratná zájmena
Opisné tvary can, may, must, infinitiv
Budoucí a minulý čas
Need not
Budoucí a minulý čas
Význam slov, časování
Neznámá slova
Music, Shopping
Vazba dvojího předmětu
Nepřímé otázka, tázací which
Časové a podmínkové věty
Till, should, would, could
Nepřímý předmět za přímý
Komparativ, superlativ
Neznámá slovesa
Perfektum
Dopis, Letter
Mluvnice, tvoření, Perfektum
Překlad tvaru perfekta
Přivlastňovací zájmena samostatná
Záporné věty
Záporné věty
Převedení do trpného rodu
Doplnění chybějících slov
Slovo after
Doslova, jména
Průběhový tvar perfekta
Vzájemnostní zájmena, whose
Rozlišení silné a slabé výslovnosti
Vyjádření minulosti
Each other
Vyjádření minulosti, dva způsoby
Have you ever
Carry me back
First Time
Nepravidelná slovesa
Rozlišování hlásek
Předložka v otázcePřehled nepravidelných sloves v anglickém jazyce:
Nepravidelná anglická slovesa
Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken probudit (se)
be was, were been být
bear bore born nést, rodit, narozen
beat beat beaten bít, tlouci
become became become stát se
begin began begun začít
bend bent bent ohnout
beset beset beset obklíčit
bet bet bet sázet
bid bid/bade bid/bidden nabídnout (kolik)
bind bound bound vázat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blow blew blown foukat
break broke broken lámat
breed bred bred plodit
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat rozhlasem
build built built stavět
burn burned/burnt burned/burnt hořet, pálit
burst burst burst prasknout
buy bought bought kupovat
cast cast cast házet
catch caught caught chytit
choose chose chosen vybrat si
cling clung clung lpět
come came come přijít
cost cost cost stát (kolik)
creep crept crept lézt
cut cut cut řezat, krájet
deal dealt dealt jednat, zabývat se
dig dug dug kopat
dive dived/dove dived potápět se
do did done dělat
draw drew drawn táhnout, kreslit
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt sním
drive drove driven hnát, jet, řídit
drink drank drunk pít
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed krmit
feel felt felt cítit
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
flee fled fled prchat
fling flung flung mrštit
fly flew flown letět
forbid forbade forbidden zakázat
forecast forecast forecast předpovídat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forsake forsook forsaken opustit
freeze froze frozen mrznout
get got gotten dostat, obdržet
give gave given dát
go went gone jít, jet
grind ground ground mlít
grow grew grown růst
hang hung hung viset
have had had mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrývat
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit, bolet
keep kept kept držet
kneel knelt knelt pokleknout
knit knit knit plést
know knew know znát
lay laid laid položit
lead led led vést
leap leaped/leapt leaped/leapt skákat
learn learned/learnt learned/learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lighted/lit lighted zapálit
lose lost lost ztratit
make made made dělat
mean meant meant mínit
meet met met potkat
mistake mistook mistaken mýlit see
mow mowed mowed/mown žnout, kosit
overcome overcame overcome překonat
overdo overdid overdone přehnat
overtake overtook overtaken předstihnout
overthrow overthrew overthrown svrhnout
pay paid paid platit
prove proved proved/proven dokázat
put put put položit, dát (kam)
quit quit quit zanechat (něčeho)
read read read číst
rid rid rid zbavit se
ride rode ridden jet
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstávat
run ran run běžet
saw sawed sawed/sawn řezat pilou
say said said říkat
see saw seen vidět
seek sought sought hledat
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
set set set umístt
sew sewed sewed/sewn šít
shake shook shaken třást
shave shaved shaved/shaven holit
shear shore shorn stříhat
shed shed shed shodit
shine shone shone svítit
shoe shoed shoed/shod obout, okovat
shoot shot shot střílet
show showed showed/shown ukazovat
shrink shrank shrunk srazit se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesat
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat
sling slung slung mrštit
slit slit slit rozpárat
smite smote smitten udeřit
smell smelt smelt čichat
sow sowed sowed/sown sít
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat, urychlit
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent strávit, utratit
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlít
spin spun spun příst
spit spit/spat spit plivat
split split split rozštípnout
spread spread spread rozprostřít
spring sprang/sprung sprung skákat
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck strčit
sting stung stung píchnout
stink stank stunk páchnout
stride strod stridden kráčet
strike struck struck udeřit
string strung strung navléct niť
strive strove striven usilovat
swear swore sworn přísahat
sweep swept swept mést
swell swelled swelled/swollen  nadout
swim swam swum plavat
swing swung swung mávat
take took taken brát
teach taught taught vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci
think thought thought myslit
thrive thrived/throve thrived dařit se
throw threw thrown házet
thrust thrust thrust vrazit
tread trod trodden šlapat
understand understood understood rozumět
upset upset upset zvrhnout
wake woke woken vzbudit (se)
wear wore worn nosit na sobě
weave weaved/wove weaved/woven tkát
wed wed wed vzít si (koho)
weep wept wept plakat
wind wound wound točit (se)
win won won získat, vyhrát
withhold withheld withheld zadržet, odmítnout
withstand withstood withstood odolat
wring wrung wrung ždímat
write wrote written psátKrátké věty v anglickém jazyce pro rozhovory:
Anglická konverzace
Oslovení a poděkování
Oslovení, poděkování
Blahopřání, soustrast, návštěva
Příchod, uvítání
U stolu, děkování
Kouření, na recepci
Dorozumění, omluva
Váhy, míry, délka
Barvy, určení místa, určení směru
Kam?, kdy?, čas, time
Kolik je hodin, určení času
Zajištění ubytování
Rodina, bydlení
Děti, rodina
Byt, bydlení, město
Podnájem, ubytování
Popis bytu, cesta domů
Povolání, zaměstnání, plat
Vzdělání, škola
Studium, školství
U doktora
Zdraví, nemoc
U lékaře, na pohotovosti
U zubaře, u lékaře
V lékárně, nemocnice
Nákup léků
Cestování, pasová kontrola
Zavazadla, na celnici
Jízda autem, řízení
Problémy s autem
Dotaz na cestu, autostop
Oprava auta, porucha, nehoda
Dopravní přestupky
Slovíčka pro cestování
Autokempink, ubytování
Cesta vlakem
Jízdenky, vlaková doprava
Na vlakovém nádraží
Kontrola ve vlaku, průvodčí
Příjezd, odjezd, vlaky
Cestování letadlem a lodí
Na letišti
Odlety, odbavení
V letadle, přílet, zavazadlo
Cestování lodí, lodní doprava
Na lodi, zámořská doprava
Městská doprava, taxi, v autobuse
Banka, směnárna, výměna peněz
Peníze, drobné
Informace na cestu
Prohlídka města
Ubytování v hotelu
V restauraci, stravování
Cestovní kancelář, výlety, okružní jízda
Rezervace v hotelu, ubytování
V recepci hotelu
Ceny, placení, stížnosti
Služby, odchod z hotelu
Jídlo v restauraci
Stravování, snídaně, oběd, večeře
Nápoje, pití, jídlo
Placení v restauraci
Nákupy a stravování
Jídelní lístek
Slovník jídel a nápojů
Objednání objedu a nápoje
Vinný lístek, alkohol
Nákupy v obchodech
Nákup zboží
Ceny, placení, výměna
Potraviny v obchodech
Prodej tabáku, novinový stánek
Nákup dárků a šperků
Nákup oblečení a prádla
Návštěva obchodů
Zboží v galanterii
Obuv, oprava obuvi
Obchod s květinami
U fotografa
V hodinářství, u holiče
Kadeřnictví, nákup kosmetiky
Čistírna oděvů
Na úřadě, na poště, telefonování
Poslání balíku na poště
Poslání dopisu, odeslání pohlednice
Za kulturou
Oslovení, úvodní fráze
Na poště, při telefonování
Použití telefonu na poště
V divadle
U pokladny, placení lístků
Zábava
Kultura, divadlo
V kině
Na koncertě, hudba
Na výstavě umění
Rozhovor na zábavě


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro