Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Český jazyk, čeština


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace


Chronologické řazení kapitol v českém jazyce:
Náš národní jazyk
Náš národní jazyk
Mateřský jazyk
Slovenština
Slova opačného významu
Příbuzná slova
Podstatná jména v závorkách
Tvoření spojení
Stavba slova
Slova příbuzná
Slovotvorný rozbor
Slovotvorný rozbor
Střídání samohlásek, souhlásek
Zdvojené souhlásky
Předpony s/z
Předložky, dělení slov
Obojetné souhlásky
Doplňování písmen
Opakování učiva i/y
Podstatná jména
Podstatná jména
Měkké a tvrdé slovo
Slovesa
Přítomný tvar
Přídavná jména
Přídavná jména
Přídavná jména přivlastňovací
Skloňování přídavných jmen
Přídavná jména měkká
Skloňování přivlastňovacích jmen
Přivlastňovací jména tvrdá
Zájmena
Zájmena
Druhy zájmen
Skloňování zájmen
Zájmeno ten, náš
Tvary zájmen váš, náš
Skloňování zájmen on, ona, ono
Číslovky
Číslovky
Druhy číslovek
Skloňování základních číslovek
Příslovce
Příslovce
Neohebná slova
Opakování tvarosloví
Základní větné členy
Podmět
Přísudek
Větné členy rozvíjející
Přívlastek
Grafická stavba věty
Grafická stavba věty
Několikanásobný větný člen
Rozvitý přísudek
Spojení větných členů
Shoda přísudku s podmětem
Věta jednoduchá
Souvětí
Oddělování vět v souvětí
Řeč přímá a nepřímá
Řeč přímá a nepřímá
Uvozovací věta
Opakování učiva ze skladby
Sloh, vypravování
Vyprávění
Vyprávění
Přímá řeč ve vyprávění
Úvodní text vyprávění
Úryvek ve vyprávění
Osnova vyprávění
Souvislý rozhovor
Sloh, popis
Výstižné pojmenování předmětu
Popis děje
Popis pracovního postupu
Popis pracovního postupu
Popis obrázku
Náročný naučný text
Sloh, zpráva, oznámení, zápis
Zahájení a zápis schůze
Psaní dopisu
Psaní dopisu, tiskopis
Telegram, dopis
Mužský rod, vzory
Ženský a střední rod, vzory
Jazykověda
Jazykověda
Stručná mluvnice česká
Pravidla českého pravopisu
Pravopisný slovník
Slovník spisovné češtiny
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Zvuková stránky, výslovnost
Spisovný výslovnost
Zvuková stránka slova
Nevlastní přízvuk
Zvuková intonace věty
Důraz na slovo
Tempo a pauzy
Rozvíjející větné členy
Rozvíjející větné členy
Opakování věty jednoduché
Shoda přísudku s podmětem
Věty a souvětí
Stavba souvětí
Opakování řeči přímé a nepřímé
Užití přímé řeči v článku
Tvarosloví, druhy slov
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Hromadná podstatná jména
Psaní velkých písmen
Psaní velkých písmen
Velká písmena v názvech
Velké počáteční písmeno
Vzor podstatných jmen
Zakončení podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
Podstatná jména, diktát
Odchylky pravidelného skloňování
Nepravidelnosti jmen dle vzoru
Krácení kmenové samohlásky
Krácení kmenové samohlásky
Pomnožná jména místní
Podstatná jména i/y
Vzory přídavných jmen
Ostatní přídavná jména
Psaní i/y u přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Tvary stupňů přídavných jmen
Zesilování přídavných jmen
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Vztažná zájmena
Vztažná zájmena
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Náhrada vztažných zájmen
Zájmena se skloňují
Zájmeno dle vzoru mladý
Zájmeno sám
Skloňování číslovek
Druhové číslovky
Druhové číslovky
Časování sloves
Dokonavá slovesa
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Přítomný tvar slovesa
Slovesný rod činný a trpný
Tvoření slovesných tvarů
Slovesný kmen přítomný
Podstatná jména slovesná
Třída slovesa
Třída slovesa
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
Slovesa tiskne, mine, začne
Příčestí trpné
Hovorové tvary sloves
Slovesa vzoru prosí
Nepravidelná slovesa
Sloh a vyprávění
Sloh a vyprávění
Časová posloupnost
Rozmanitá slovesa
Úvod, stať a závěr
Píšeme popis
Charakteristika popisu
Charakteristika popisu
Popis místnosti
Popis předmětu
Členění na odstavce
Popis postavy a povahy
Popis obličeje
Popis pracovního postupu
Zpráva a oznámení
Zpráva a hodnocení
Objednávka a inzerát
Výpisky a výtah
Výpisky a výtah
Výtah z článku
Slohová práce, dopis
Soukromý a úřední dopis
Projevy mluvené a psané
Rozdílnost mluveného slova
Tvarosloví
Tvarosloví, ohebné tvary
Koncovka ohebných slov
Tvarosloví i/y
Spisovné tvary
Zájmena v textu
Tvary vztažného zájmena
Tvary číslovek
Infinitiv, neurčitky
Slova do hromady a dohromady
Slova krásně, krásněji, nejkrásněji
Druhý stupeň příslovcí
Užívání předložek s/z
Užívání předložek s/z
Předložkové spojení
Spojování větných členů
Souřadicí a podřadicí spojka
Částice a Citoslovce
Částice
Citoslovce
Jiné slovní vyjádření
Věcný význam slov
Rčení, obrazné názvy
Jednoznačná a mnohoznačná slova
Synonyma
Synonyma
Slova domácí
Zastaralé slovo, nářečí
Odborné názvy
Odborný tisk
Obohacování slovní zásoby
Odvozování příponami
Tvoření slov
Tvoření slov
Přechýlené názvy
Významový rozdíl
Odvozování sloves
Zesílení a zeslabení významu
Skládání slov
Skládání slov
Zkracování slov, zkratky
Uměle vytvořený název
Oznamovací, tázací věty
Rozkazovací a přací věta
Dvojčlenné věty
Dvojčlenné věty
Jednočlenné věty jmenné
Holé a rozvinuté větné členy
Věty s všeobecným podmětem
Slovo jako by a jakoby
Vedlejší věta podmětná
Obsah vedlejší věty
Přísudek jmenný se sponou
Přísudek jmenný beze spony
Rozvíjející větné členy
Rozvíjející větné členy
Přehled větných členů
Vedlejší věta předmětná
Pádové otázky
Několikanásobný předmět
Vedlejší a řídící věta
Příslovečné určení
Určení příčiny a účelu
Vedlejší věta způsobová
Přívlastek
Přívlastek shodný a neshodný
Přívlastek těsný
Přívlastek postupně rozvíjející
Vztažné příslovce
Přívlastek volný
Vedlejší věta doplňková
Vyjádření doplňků
Vedlejší věta
Přehled druhů vedlejších vět
Příklady vedlejších vět
Druhy vedlejších vět
Popis uměleckých děl
Pozorování popisovaného předmětu
Autor originálního textu
Popis
Popis města
Popis výrobku
Popis výrobního procesu
Užití odborných názvů
Slohová práce, charakteristika
Vnitřní charakteristika
Vyjádření skutečnost
Vyjádření skutečnosti
Nespisovné, hovorové vyjadřování
Výtah a výpisek
Přesné údaje v publikacích
Slohová práce, žádost
Osvědčení a úřední oznámení
Oznámení a pozvánka
Úřední povaha, vyhláška
Životopis
Životopis
Vypravování
Úvod, zápletka, vyvrcholení
Dějové napětí
Rozmanitá forma vyprávění
Osnova pro vyprávění
Zážitky a události
Základní styly slohu
O řeči a jazyku
O řeči a jazyku
Nářečí, národní jazyk
Začátek a konec souvětí
Cvičení a procvičování
Souvětí souřadné a podřadné
Věta hlavní a vedlejší
Věta hlavní a vedlejší
Druhy vedlejších vět
Věta podmětná
Věta přívlastková
Věta doplňková
Příslovečné věty místní
Věty příčinné a účelové
Vedlejší věta přípustková
Věta hlavní, interpunkce
Podřadné souvětí
Grafické znázornění věty
Grafické znázornění věty
Souvětí souřadné
Odporovací význam
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
Interpunkce vět
Jazykový rozbor
Jazykový rozbor
Podstatná jména abstraktní
Podstatná jména konkrétní
Procvičování tvaru jmen
Doplňování tvarů číslovek
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Skloňování přejatých slov
Zvláštní skloňování
Vlastní a osobní jména
Vlastní a osobní jména
Jména a příjmení
Skloňování jmen míst a svátků
Pomnožné jméno místní
Slovesný vid
Slovesný vid
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Procvičování sloves
Kolísání v slovesných tvarech
Slovesa vzoru tiskne
Slovesa vzoru prosí
Slovenský jazyk
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Slohový výcvik
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
Slohový popis předmětu
Vedlejší znaky v popisu
Zpráva a oznámení
Výtah z ukázky
Výtah z ukázky
Stručný životopis
Žádost o povolení
Proslov
Cvičení se slovyAbecední seznam českých a slovenských spisovatelů:
Čeští významní spisovatelé
Jakub Arbes
Jindřich Šimon Baar
František Bartoš
Václav Čeněk Bendl
Václav Beneš Třebízský
Božena Benešová
Petr Bezruč
Emanuel Bozděch
Otokar Březina
Karel Matěj Čapek Chod
Svatopluk Čech
František Ladislav Čelakovský
Jakub Deml
Josef Dobrovský
Josef Durdík
Arnošt Dvořák
Viktor Dyk
Karel Jaromír Erben
Otokar Fischer
Josef Václav Frič
František Gellner
Vítězslav Hálek
Václav Hanka
Jaroslav Hašek
Karel Havlíček Borovský
Jan Herben
František Herites
Ignát Herrmann
Adolf Heyduk
Jaroslav Hilbert
Karel Hlaváček
Šebestián Hněvkovský
Josef Holeček
Karel Horký
Otakar Hostinský
Josef Krasoslav Chmelenský
Prokop Chocholoušek
Boleslav Jablonský
Bohdan Jelínek
František Věnceslav Jeřábek
Alois Jirásek
Josef Jungmann
Jan Karafiát
Jiří Karásek ze Lvovic
František Matouš Klácel
Antonín Klášterský
Václav Kliment Klicpera
Karel Klostermann
Josef Jiří Kolár
Jan Kollár
Matěj Kopecký
Matěj Václav Kramerius
Eliška Krásnohorská
František Václav Krejčí
Petr Křička
Beneš Metod Kulda
Jaroslav Kvapil
Josef Jaroslav Langer
Josef Linda
Antonín Macek
Jiří Mahen
Josef Mach
Karel Hynek Mácha
Josef Svatopluk Machar
Helena Malířová
Jan Jindřich Marek
Rudolf Mayer
Josef Merhaut
Alois Mrštík
Vilém Mrštík
Václav Bolemír Nebeský
Božena Němcová
Jan Neruda
Stanislav Kostka Neumann
Tereza Nováková
Jan Opolský
František Palacký
Josef Boleslav Pecka
Gustav Pfleger Moravský
Rudolf Pokorný
Milota Zdirad Polák
František Pravda
Gabriela Preissová
Arnošt Procházka
Antonín Jaroslav Puchmajer
Ladislav Quis
Karel Václav Rais
František Jaromír Rubeš
Karel Sabina
Ferdinand Schulz
Josef Václav Sládek
Karel Elgart Sokol
Antonín Sova
Antal Stašek
Ladislav Stroupežnický
Lotar Suchý
Jiří Sumín
František Sušil
Josef Svátek
Karolína Světlá
František Xaver Svoboda
Růžena Svobodová
Pavel Josef Šafařík
František X. Šalda
František Ferdinand Šamberk
Matěj Anastazia Šimáček
Josef Karel Šlejhar
Alois Vojtěch Šmilovský
Václav Šolc
Fráňa Šrámek
Jan Nepomuk Štěpánek
Josef Štolba
František Adolf Šubert
František Táborský
Rudolf Těsnohlídek
Felix Téver
Václav Thám
Otakar Theer
Anna Maria Tilschová
Karel Toman
Karel Tůma
Josef Kajetán Tyl
Josef Uher
Jaroslav Vlček
Jindřich Vodák
Jaroslav Vrchlický
Zikmund Winter
Julius ZeyerAbecední seznam významných zahraničních spisovatelů:
Světový významní spisovatelé
Richard Aldington
Jorge Amado
Leonid Andrejev
Ivo Andria
Jerzy Andrzejewski
Lucius Apuleius
César Munoz Arconada
Jane Austenová
Isaak Babel
Honoré de Balzac
Pío Baroja
Andrej Bilyj
Bjornstjerne Bjornson
Karen Blixenová
Giovanni Boccaccio
Heinrich Böll
Tadeusz Borowski
Kazimierz Brandys
Bertolt Brecht
Emily Brontëová
Ivan Bunin
Albert Camus
Elias Canetti
José Maria Ferreira de Castro
Miguel de Cervantes Saavedra
Cchao Süe-Echin
Joseph Conrad
Anton Pavlovie Eechov
Dante Alighieri
Alphonse Daudet
Charles De Coster
Daniel Defoe
Tibor Déry
Charles Dickens
Denis Diderot
John Dos Passos
Fjodor Michajlovie Dostojevskij
Theodore Dreiser
Ilja Erenburg
Hans Fallada
William Faulkner
Lion Feuchtwanger
Francis Scott Fitzgerald
Gustave Flaubert
Forster
Anatole France
Leonhard Frank
Rómulo Gallegos
John Galsworthy
André Gide
Johann Wolfgang Goethe
Ivan Alexandrovie Gonearov
Maxim Gorkij
Hans Jacob Christoffel
Knut Hamsun
Sádek Hedájat
Ernest Hemingway
Hermann Hesse
Hoffmann
Homéros
Victor Hugo
Geoffrey Chaucer
Pierre Ambroise François
Béla Illés
Jens Peter Jacobsen
Mór Jókai
Franz Kafka
Frigyes Karinthy
Valentin Petrovie Katajev
Nikos Kazantzakis
Gottfried Keller
Bernhard Kellermann
Heinrich von Kleist
Dezsö Kosztolányi
Gyula Krúdy
Alexandr Kuprin
Pär Lagerkvist
Selma Lagerlöfová
Halldór Kiljan Laxness
Michail Jurjevie Lermontov
Alain René Lesage
Nikolaj Semjonovie Leskov
Sinclair Lewis
Jack London
André Malraux
Alessandro Manzoni
Roger Martin du Gard
Guy de Maupassant
François Mauriac
Herman Melville
Adam Mickiewicz
Zsigmond Móricz
Alberto Moravia
Multatuli
Viktor Nikrasov
László Németh
Martin Andersen Nexö
Eliza Orzeszkowa
Nikolaj A. Ostrovskij
Boris Pasternak
Konstantin G. Paustovskij
Petronius
Luigi Pirandello
Edgar Allan Poe
Boris Nikolajevie Polevoj
Henrik Pontoppidan
Marcel Proust
Boleslaw Prus
Alexandr Sergejevie Puškin
José Maria Eça de Queiroz
Liviu Rebreanu
Liviu Rebreanu
Erich Maria Remarque
Romain Rolland
Joseph Roth
Mihail Sadoveanu
Saikaku
Antoine de
Saint-Exupéry
George Sandová
Anna Seghersová
William Shakespeare
Henryk Sienkiewicz
Upton Sinclair
Zaharia Stancu
John Steinbeck
Stendhal
Laurence Sterne
Robert Louis Stevenson
Adalbert Stifter
Italo Svevo
Jonathan Swift
August Šenoa
Michail Šolochov
Rabíndranáth Thákur
Lev Nikolajevič Tolstoj
Ivan Sergejevie Turgeniv
Mark Twain
Roger Vailland
Ramón
del Valle-Inclán
Alfredo Varela
Ivan Vazov
Giovanni Verga
Robert Penn Warren
Jakob Wassermann
Herbert George Wells
Franz Werfel
Thornton Wilder
Thomas Wolfe
Émile Zola
Stefan Žeromski


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro